Szczegółowe zasady waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.79.366

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 czerwca 1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia stosuje się do waloryzacji policyjnych emerytur i rent przysługujących na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214), zwanej dalej "ustawą", z wyłączeniem emerytur i rent przysługujących funkcjonariuszom Służby Więziennej i ich rodzinom.
Waloryzację przeprowadza się w razie wprowadzenia zmian w uposażeniu funkcjonariuszy pozostających w służbie, polegających na obligatoryjnym podwyższeniu jednego bądź kilku składników uposażenia, ustanowieniu nowych obligatoryjnych składników uposażenia, a także podwyższeniu fakultatywnych składników uposażenia stanowiącym bezpośrednie następstwo zmiany przepisów określających limity finansowe na ten cel.
1.
Obliczenie nowej wysokości policyjnej emerytury lub renty następuje poprzez pomnożenie kwoty emerytury lub renty przez wskaźnik waloryzacji świadczenia.
2.
Jednocześnie z obliczeniem wysokości zwaloryzowanej policyjnej emerytury lub renty następuje ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczenia poprzez pomnożenie podstawy wymiaru przez wskaźnik waloryzacji świadczenia.
1.
Wskaźnik waloryzacji świadczenia, określany procentowo z zaokrągleniem do setnych części procentu, oblicza się jako relację przeciętnego miesięcznego uposażenia przysługującego funkcjonariuszom po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 2, do przeciętnego miesięcznego uposażenia przysługującego im przed tymi zmianami.
2.
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ustala się odrębnie w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej dla wszystkich funkcjonariuszy zaszeregowanych do tej samej grupy uposażenia zasadniczego i stosuje się przy waloryzacji policyjnych emerytur i rent przysługujących funkcjonariuszom, którzy w dniu zwolnienia ze służby odpowiednio w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej posiadali taką samą grupę zaszeregowania.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy w służbie kandydackiej.
4.
Wskaźniki waloryzacji świadczenia ustalone w myśl ust. 1-3 ogłasza się w formie komunikatu podlegającego publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
W stosunku do funkcjonariuszy zwolnionych ze służby przed dniem wejścia w życie ustawy za grupę zaszeregowania posiadaną w dniu zwolnienia uważa się grupę zaszeregowania ustaloną na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych zasad przeliczania uposażenia funkcjonariuszy dla celów emerytalnych.
W stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej zwolnionych ze służby przed dniem 21 grudnia 1995 r. za grupę zaszeregowania posiadaną w dniu zwolnienia przyjmuje się, z uwzględnieniem § 5, grupę zaszeregowania ustaloną w tabeli porównawczej grup zaszeregowania obowiązujących w Straży Granicznej od dnia 21 grudnia 1995 r., która stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1994 r. Przepis § 51 stosuje się do waloryzacji świadczeń przeprowadzonych poczynając od dnia 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIK  3

TABELA PORÓWNAWCZA GRUP ZASZEREGOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W STRAŻY GRANICZNEJ DO DNIA 21 GRUDNIA 1995 R.

Lp.Grupa zaszeregowania obowiązująca w Straży Granicznej do dnia 21 grudnia 1995 r.Porównywalna grupa zaszeregowania
1010
20200
30301
40402
50503
60604
70705
80806
90907
101008
111109
121210
131311
141412
151513
161614
171715
181816
191917
202018
21--
22--
232323
242424
1 § 51 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1996 r. (Dz.U.96.51.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1996 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1996 r. (Dz.U.96.51.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1996 r.
3 Załącznik dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1996 r. (Dz.U.96.51.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 1996 r.