Szczegółowe zasady waloryzacji emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.82.381

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lipca 1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia stosuje się do waloryzacji emerytur i rent przysługujących funkcjonariuszom Służby Więziennej i ich rodzinom na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214), zwanej dalej "ustawą".
Waloryzację przeprowadza się w razie obligatoryjnych zmian w uposażeniu funkcjonariuszy Służby Więziennej pozostających w służbie, polegających na podwyższeniu jednego bądź kilku składników uposażenia, ustanowieniu nowych obligatoryjnych składników uposażenia, a także podwyższeniu fakultatywnych składników uposażenia stanowiącym bezpośrednie następstwo zmiany przepisów określających limity finansowe na ten cel.
1.
Waloryzacja emerytur i rent inwalidzkich polega na obliczeniu nowej ich wysokości poprzez pomnożenie kwoty emerytury lub renty przez wskaźnik waloryzacji świadczenia.
2.
Jednocześnie z obliczeniem nowej wysokości zwaloryzowanej emerytury lub renty następuje ustalenie nowej wysokości podstawy wymiaru świadczenia przez pomnożenie podstawy wymiaru przez wskaźnik waloryzacji świadczenia.
1.
Wskaźnik waloryzacji świadczenia, określany procentowo z zaokrągleniem do setnych części procentu, oblicza się jako relację przeciętnego uposażenia miesięcznego przysługującego funkcjonariuszom po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 2, zajmującym analogicznie zaszeregowane stanowiska - do przeciętnego miesięcznego uposażenia przysługującego im przed tymi zmianami.
2.
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ustala się odrębnie dla każdej grupy analogicznie zaszeregowanych stanowisk.
1.
Stanowiskami analogicznie zaszeregowanymi jak stanowiska zajmowane przez funkcjonariuszy zwolnionych ze służby są stanowiska zaszeregowane w dniu zwolnienia według takich samych stawek uposażenia zasadniczego obowiązujących w Służbie Więziennej.
2.
W stosunku do funkcjonariuszy zwolnionych ze Służby Więziennej przed dniem wejścia w życie ustawy za analogicznie zaszeregowane stanowiska uważa się grupy stanowisk ustalone na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych zasad przeliczenia uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej dla celów rewaloryzacji emerytur i rent.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do waloryzacji rent rodzinnych przysługujących na podstawie ustawy, przy czym waloryzacji podlega świadczenie stanowiące podstawę obliczenia renty rodzinnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1994 r.