Szczegółowe zasady ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.29.363

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 kwietnia 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
1. 1
Czas służby funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej "funkcjonariuszami", wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące.
2. 2
Czas służby funkcjonariuszy może być przedłużony do 48 godzin tygodniowo, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1, na polecenie przedłożonego, w celu wykonania pilnych czynności służbowych.
3. 3
Za przedłużony czas służby funkcjonariuszowi celnemu zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej udziela się w tym samym wymiarze czasu wolnego od służby albo przyznaje się dodatek specjalny za wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego nadzoru podatkowego w przedłużonym czasie służby.
4. 4
Czas wolny od służby, o którym mowa w ust. 3, powinien być wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1. Za zgodą przełożonego czas ten może być wykorzystany bezpośrednio przed lub po urlopie wypoczynkowym.
5.
Kierownik urzędu może polecić funkcjonariuszowi pełnienie służby w niedzielę, święto lub inny dzień dodatkowo wolny od służby.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, funkcjonariuszowi zapewnia się w zamian dzień wolny w innym dniu tygodnia. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7.
W uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu może zwolnić podległych mu funkcjonariuszy od pełnienia służby w określonym dniu tygodnia, za odpracowaniem w sobotę nie będącą dniem służby w urzędzie, pod warunkiem zapewnienia w tym dniu funkcjonowania urzędu w niezbędnym zakresie.
1.
W jednostkach organizacyjnych Służby Celnej obowiązuje 8-godzinny czas służby od poniedziałku do piątku.
2. 5
Funkcjonariusze pełniący służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozpoczynają służbę o godzinie 815, a kończą o godzinie 1615.
3. 6
Godzinę rozpoczęcia i zakończenia służby w izbie celnej oraz urzędzie celnym ustala kierownik urzędu.
1. 7
W przypadkach uzasadnionych rodzajem służby lub jej organizacją, a zwłaszcza koniecznością funkcjonowania służby w systemie zmianowym, kierownik urzędu może wprowadzić rozkład czasu służby, w którym dopuszczalne jest w szczególności przedłużenie czasu służby do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem § 4 i 5. W rozkładzie tym powinien być uwzględniony czas na wypoczynek funkcjonariusza po służbie, nie krótszy niż 11 godzin.
2.
W rozkładzie, o którym mowa w ust. 1, czas służby nie może przekraczać średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące.
3.
Funkcjonariusz pełniący służbę według zasad, o których mowa w ust. 1, ma prawo do dni harmonogramowo wolnych od służby w liczbie wynikającej z sumy dni obejmującej co najmniej soboty, niedziele i święta przypadające w danym okresie rozliczeniowym.
4.
Na stanowisku, na którym służba trwa również w niedzielę, funkcjonariusz powinien korzystać co najmniej raz na trzy tygodnie z niedzieli wolnej od służby.
5.
Wymiar czasu służby, wynikający z normy określonej w § 1 ust. 1, ulega obniżeniu w okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności funkcjonariusza w służbie przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu służby.
Dodatkowymi dniami wolnymi od służby dla funkcjonariuszy są:
1)
soboty, z wyjątkiem ustalonych, na podstawie odrębnych przepisów, jako dni pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,
2)
dni wolne od pracy ustalone dla pracowników, o których mowa w pkt 1.
1.
Czas służby funkcjonariusza, do którego obowiązków należy prowadzenie pojazdów samochodowych, może być przedłużony do 12 godzin na dobę, w tym nie więcej niż 10 godzin na dobę prowadzenia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Czas służby funkcjonariusza, do którego obowiązków należy prowadzenie dużych pojazdów pasażerskich oraz pojazdów towarowych o wadze powyżej 3,5 tony, wynosi 9 godzin na dobę i może być 2 razy w tygodniu przedłużony do 10 godzin, w ramach dwutygodniowego rozkładu czasu służby. Po czterech i pół godziny prowadzenia pojazdu kierowca musi mieć co najmniej 45-minutowy wypoczynek, chyba że w tym czasie miał 2 bądź 3 przerwy co najmniej po 15 minut.
Czas służby:
1)
funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku, na którym występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach odrębnych,
2)
funkcjonariusza - kobiety w ciąży,
3)
funkcjonariusza sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat, bez jego zgody

- nie może przekroczyć 8 godzin na dobę.

1.
Kierownik urzędu może wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego, w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin na dobę i nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Czasu dyżuru domowego nie wlicza się do czasu służby, jeżeli podczas dyżuru funkcjonariusz nie wykonywał czynności służbowych.
2.
Jeżeli funkcjonariusz wykonywał na polecenie przełożonego czynności służbowe w czasie dyżuru domowego, przysługuje mu za czas wykonywania tych czynności czas wolny. Przepis § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
W zakresie usprawiedliwiania nieobecności w służbie oraz udzielania zwolnień od służby, w tym także w związku z podnoszeniem przez funkcjonariusza kwalifikacji, przepisy prawa pracy stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.187.1570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 października 2005 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.187.1570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 października 2005 r.
3 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2008 r. (Dz.U.08.217.1386) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2008 r.
4 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.187.1570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 października 2005 r.
5 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.43.397) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2002 r.
6 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.43.397) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2002 r.
7 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.187.1570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 października 2005 r.
8 § 3a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.187.1570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 października 2005 r.