Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.61.376

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych. *

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom objętym ubezpieczeniem społecznym:
1) osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
2) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153),
2) ubezpieczenie - ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz ubezpieczenie społeczne członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin,
3) ubezpieczony - osobę objętą ubezpieczeniem społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
4) członek spółdzielni - osobę objętą ubezpieczeniem społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin,
5) zasiłek - zasiłek z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
6) umowa - umowę agencyjną lub umowę zlecenia,
7) składka - składkę na ubezpieczenie,
8) dochód - dochód stanowiący podstawę wymiaru składek,
9) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Rozdział  2

Szczegółowe zasady dotyczące ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

§  3. Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętny miesięczny dochód osiągnięty u danego zleceniodawcy w okresie 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, a jeżeli ubezpieczenie trwało krócej - z faktycznego okresu ubezpieczenia.
§  4.
1. Jeżeli prawo do zasiłku powstało przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawa wymiaru zasiłku nie może być wyższa od kwoty równej 250% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie na okres trzech miesięcy, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego każdego kwartału.
2. Do okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy ubezpieczenia na podstawie ustawy, jeżeli między nimi nie było przerwy, chyba że przerwa przypadała na dni ustawowo wolne od pracy.
§  5.
1. Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu, dla którego podstawę wymiaru składek stanowi dochód bieżąco zadeklarowany, nie niższy od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia, nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru składek za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.
2. Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu, dla którego podstawą wymiaru składek jest dochód wynikający z wykonywania umowy, stanowi ten dochód; przepisu ust. 1 nie stosuje się.
3. Jeżeli prawo do zasiłku powstało w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:
1) dla ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 1 - najniższa podstawa wymiaru składek za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku,
2) dla ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 - kwota dochodu określona w umowie, a jeżeli kwota ta nie jest w umowie określona - kwota przeciętnego miesięcznego dochodu wypłacona innemu ubezpieczonemu, z którym zleceniodawca zawarł taką samą lub podobną umowę, nie wyższa od najniższej podstawy wymiaru składek, o której mowa w ust. 1.
§  6.
1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w § 3, dochód uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania umowy w okresie pobierania zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku wyłącza się dochód z każdego miesiąca, w którym ubezpieczony wykonywał umowę przez mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu okresu wykonywania umowy.
2. Jeżeli jednak w okresie, o którym mowa w § 3, ubezpieczony w każdym miesiącu wykonywał umowę przez mniej niż połowę obowiązującego okresu wykonywania umowy, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się dochód ze wszystkich miesięcy.
3. Obowiązującym ubezpieczonego okresem wykonywania umowy, w rozumieniu rozporządzenia, jest każdy dzień objęty umową, a jeżeli umowa obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy - wszystkie dni miesiąca.
§  7. Podstawę wymiaru dla tego samego rodzaju zasiłku ustala się na nowo, jeżeli przerwa między okresami pobierania zasiłku trwała co najmniej trzy miesiące kalendarzowe.
§  8. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
§  9.
1. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
2. W razie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego po upływie 6 miesięcy niezdolności do pracy, do ustalenia podstawy wymiaru tego świadczenia przepis § 8 stosuje się odpowiednio.
§  10. Jeżeli ubezpieczony wykonuje umowy na rzecz różnych zleceniodawców, podstawę wymiaru zasiłku ustala się i zasiłek wypłaca odrębnie dla każdej z umów.

Rozdział  3

Szczegółowe zasady dotyczące członków spółdzielni

§  11.
1. Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego członkowi spółdzielni stanowi przeciętny miesięczny dochód z okresu 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, a jeżeli ubezpieczenie trwało krócej - z faktycznego okresu ubezpieczenia.
2. Jeżeli prawo do zasiłku powstało w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota najniższej podstawy wymiaru składek za ten miesiąc.
3. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, do którego prawo powstało bezpośrednio po urlopie wychowawczym trwającym dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.
§  12. Jeżeli prawo do zasiłku powstało przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku stosuje się odpowiednio przepis § 4.
§  13.
1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w § 11, dochód członka spółdzielni uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy w okresie pobierania zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego, korzystania z urlopu wychowawczego lub odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wyłącza się dochód z każdego miesiąca, w którym członek spółdzielni przepracował mniej niż połowę obowiązujących go dni pracy.
2. Jeżeli jednak członek spółdzielni w każdym miesiącu nie przepracował co najmniej połowy obowiązujących go dni pracy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się dochód z wszystkich miesięcy.
§  14. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku.
§  15. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego członkowi spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy § 7-9.
§  16. Stawkę zasiłku przysługującego za 1 dzień zaokrągla się do 10 groszy w górę - jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 groszy, lub w dół - jeżeli jest niższa od 5 groszy.
§  17. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków, do których prawo powstało po wejściu w życie rozporządzenia.
§  18. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 13, poz. 74, z 1983 r. Nr 27, poz. 131 oraz z 1990 r. Nr 7, poz. 41 i Nr 71, poz. 418) wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się § 4,
2) w § 16 skreśla się pkt 3,
3) w § 17 w ust. 2 skreśla się wyrazy "zasiłku rodzinnego lub".
§  19. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 46, poz. 250, z 1982 r. Nr 13, poz. 102, z 1983 r. Nr 68, poz. 305 i z 1990 r. Nr 7, poz. 41).
§  20. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
* Rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 1 stycznia 1999 r. na skutek uchylenia art. 26 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz.U.83.27.135) przez art. 195 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.98.162.1118).