[Podział i zwrot nadpłaconych składek kilku płatnikom] - § 9. - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na... - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 9. - [Podział i zwrot nadpłaconych składek kilku płatnikom] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  9.  [Podział i zwrot nadpłaconych składek kilku płatnikom]
W przypadku gdy do otrzymania zwrotu składek uprawnionych jest kilku płatników, Zakład dzieli kwotę nadpłaconych składek i zwraca ją płatnikom w takich częściach, w jakich opłacali składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty ograniczenia. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.