[Ustalenie podstawy wymiaru składek w przypadku niektórych innych osób] - § 5. - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru... - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 5. - [Ustalenie podstawy wymiaru składek w przypadku niektórych innych osób] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  5.  [Ustalenie podstawy wymiaru składek w przypadku niektórych innych osób]
1. 
Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek:
1)
osób wykonujących pracę nakładczą;
2)
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;
3)
osób wykonujących odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania na podstawie skierowania do pracy.
2. 
Przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek:
1)
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
2)
osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
3)
członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.