[Ustalenie wartości pieniężnej świadczeń w naturze] - § 3. - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na... - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 3. - [Ustalenie wartości pieniężnej świadczeń w naturze] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  3.  [Ustalenie wartości pieniężnej świadczeń w naturze]
Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku:
1)
jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy - według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy;
2)
jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę - według cen ich zakupu;
3)
jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego:
a)
dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego - w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
b)
dla lokali komunalnych - w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
c)
dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a, oraz domów stanowiących własność prywatną - w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy,
d)
dla lokali w hotelach - w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.