[Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe] - § 1. - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek... - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 1. - [Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  1.  [Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe]
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej "składkami", stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej "ustawą", oraz § 2.