Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2085

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:
1) ustalenia czynszu dzierżawnego;
2) ustalania udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego.
§  2. 
1.  Równowartość pieniężną żyta, o której mowa w art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, zwanej dalej "ustawą", oblicza się, mnożąc średnią cenę skupu żyta przez wskaźnik przeliczeniowy zależny od kategorii obwodu łowieckiego.
2.  Średnią cenę skupu żyta stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego ustalana, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669), w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
3.  Wskaźniki przeliczeniowe wynoszą:
1) 0,07 q/ha - dla obwodu łowieckiego bardzo dobrego;
2) 0,04 q/ha - dla obwodu łowieckiego dobrego;
3) 0,02 q/ha - dla obwodu łowieckiego średniego;
4) 0,01 q/ha - dla obwodu łowieckiego słabego;
5) 0,004 q/ha - dla obwodu łowieckiego bardzo słabego.
4.  Ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego, o której mowa w art. 30 ust. 2a ustawy, stanowi powierzchnia dzierżawionego obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, określona w uchwale, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.
§  3. 
1.  Wysokość udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego ustala się, przyjmując, że za każdy 1% nieusprawiedliwionego niezrealizowania minimalnej liczby łosi, jeleni, danieli i saren zaplanowanych do pozyskania w łowieckim roku gospodarczym, na który jest sporządzony roczny plan łowiecki, o której mowa w art. 8a ust. 6 pkt 4 lit. i tiret pierwsze ustawy, udział wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego kosztów ochrony lasu przed zwierzyną w łowieckim roku gospodarczym poprzedzającym łowiecki rok gospodarczy, na który jest naliczany czynsz dzierżawny, przy czym jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren.
2.  W przypadku zwiększenia czynszu dzierżawnego o udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną wydzierżawiający przedstawia dzierżawcy zestawienie poniesionych kosztów.
§  4.  Do ustalenia wysokości:
1) czynszu dzierżawnego dotyczącego łowieckiego roku gospodarczego, który rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r.,
2) udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną dotyczącego łowieckiego roku gospodarczego, który zakończył się 31 marca 2018 r.

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. poz. 1791 oraz z 2006 r. poz. 420), które utraciło moc z dniem 1 kwietnia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651).