§ 9. - Szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalanie i wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.2.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2009 r.
§  9.
1. 8
Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:
1)
dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
2)
mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.
2. 9
(uchylony).
8 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.230.2290) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
9 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.214.1810) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.