§ 18. - Szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalanie i wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.2.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2009 r.
§  18. 13
Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:
1)
dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19, a następnie,
2) 14
dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,
3)
mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
13 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.230.2290) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
14 § 18 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. (Dz.U.09.174.1353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2009 r.