§ 6. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty. - Dz.U.1995.35.174 - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.174

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2002 r.
§  6. 
1. 
Umowy o udzielenie pożyczki na działalność mogą przewidywać możliwość jej umorzenia w wysokości do 50% kwoty udzielanej pożyczki pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy.
2. 
Kwota umorzenia pożyczki nie może przekroczyć, w dniu jej umorzenia, nie spłaconej części pożyczki.
3. 
W przypadku umorzenia kwoty pożyczki, umorzeniu podlegają również odsetki, jakie przysługiwałyby od kwoty umorzonej.