§ 5. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty. - Dz.U.1995.35.174 - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.174

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2002 r.
§  5. 
1.  8
 Pożyczki na podjęcie działalności oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy są oprocentowane od dnia ich wypłacenia przez powiatowy urząd pracy.
2.  9
 Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 50%, a w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego.
3.  10
 Zmienną stopę oprocentowania kredytu lombardowego przyjmuje się w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego, na podstawie odrębnych przepisów.
4. 
Odsetki od udzielanych pożyczek nie podlegają kapitalizacji.
5.  11
 W przypadku niedotrzymania warunków umowy pożyczkobiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązującej w dniu żądania przez starostę jej zwrotu.
6.  12
 W przypadku niespłacenia w terminie lub w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji o odroczeniu lub o rozłożeniu na raty spłaty pożyczki, pożyczkobiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązującej w dniu upływu terminu zapłaty określonego w decyzji.
8 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
9 § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.35.413) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 maja 2001 r.

10 § 5 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

11 § 5 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.35.413) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 maja 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

12 § 5 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.