§ 2. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty. - Dz.U.1995.35.174 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.174

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2002 r.
§  2. 
1.  2
 Ubiegający się o uzyskanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, zwanej dalej "działalnością", składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek określający:
1)
kwotę wnioskowanej pożyczki,
2)
rodzaj zamierzonej działalności,
3)
kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanej pożyczki, środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
4)
szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej pożyczki,
5)
przewidywane koszty i dochody prowadzenia działalności,
6)
proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki,
7)
proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.
2.  3
 Pracodawca lub jednoosobowy przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek zawierający dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7, oraz dodatkowo następujące informacje:
1)
liczbę deklarowanych do utworzenia dodatkowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych,
2)
kalkulację wydatków utworzenia dodatkowych miejsc pracy w ramach wnioskowanej pożyczki, środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
3)
rodzaj pracy oraz wymagania kwalifikacyjne i inne w stosunku do bezrobotnych, którzy będą mogli być skierowani na utworzone dodatkowe miejsca pracy,
4)
stan zatrudnienia w zakładzie pracy w poszczególnych miesiącach w okresie ostatnich 12 miesięcy lub krótszym okresie, jeżeli zakład działa krócej niż 12 miesięcy,
5)
informacje o sytuacji finansowej wnioskodawcy, wraz z opinią banku prowadzącego obsługę rachunków oraz właściwego urzędu skarbowego.
3. 
Wnioskodawca obowiązany jest złożyć zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie poręczenia, weksla, hipoteki, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunków bankowych lub w innej wiarygodnej formie.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.