§ 6a. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty. - Dz.U.1995.35.174 - OpenLEX

§ 6a. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.174

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2002 r.
§  6a.  13
1.  14
 Umowy o udzielenie pożyczki na działalność mogą przewidywać dokonanie przez starostę zwrotu pożyczkobiorcy do 80% kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa dotyczących podejmowanej działalności, w kwocie nie przekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy pożyczki.
2. 
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje z Funduszu Pracy po udokumentowaniu przez pożyczkobiorcę ich poniesienia, w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.
13 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.
14 § 6a ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.