§ 5. - Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem, a także organy uprawnione do ich udzielania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2001 r.
§  5. 
1. 
Nauczyciel, który nie zaliczył roku studiów, traci prawo do płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń przewidzianych w rozporządzeniu przez okres powtarzania roku.
2. 
Dyrektor może przyznać nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, płatny urlop szkoleniowy oraz inne ulgi i świadczenia przewidziane w rozporządzeniu, jeżeli nauczyciel powtarza rok z powodu choroby lub innych wypadków losowych.
3. 
Nauczyciel powtarzający rok studiów, który nie uzyskał płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń w trybie, o którym mowa w ust. 2, ma prawo do bezpłatnych zwolnień od pracy na czas obowiązkowych zajęć dydaktycznych i egzaminów.