§ 3. - Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem, a także organy uprawnione do ich udzielania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2001 r.
§  3. 
1. 
Nauczycielowi odbywającemu studia zaoczne lub wieczorowe w szkole wyższej przysługują płatne urlopy szkoleniowe w każdym roku studiów, przeznaczone na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, w wymiarze:
1)
na studiach zaocznych - 28 dni roboczych,
2)
na studiach wieczorowych - 21 dni roboczych.
2. 
W ostatnim roku studiów, niezależnie od urlopów przewidzianych w ust. 1, nauczycielowi przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych płatnego urlopu na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).
3. 
Jeżeli ostatni rok studiów w szkole obejmuje tylko jeden semestr, płatny urlop szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1, ulega skróceniu o połowę.