§ 1. - Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem, a także organy uprawnione do ich udzielania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2001 r.
§  1. 
1. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zwanych dalej "nauczycielami", zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanych dalej "szkołami", z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Przepisy § 2-9 rozporządzenia mają zastosowanie do nauczycieli, którzy odbywają studia wyższe oraz kształcą się w zakładach kształcenia nauczycieli na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły.
3. 
Skierowania na dalsze kształcenie udziela nauczycielowi dyrektor szkoły, a w szkołach działających przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - dyrektor tego zakładu, zwani dalej "dyrektorem", jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zgodne z potrzebami szkoły.
4. 
Wzór skierowania określa załącznik do rozporządzenia.