Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem, a także organy uprawnione do ich udzielania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
1. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zwanych dalej "nauczycielami", zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanych dalej "szkołami", z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Przepisy § 2-9 rozporządzenia mają zastosowanie do nauczycieli, którzy odbywają studia wyższe oraz kształcą się w zakładach kształcenia nauczycieli na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły.
3. 
Skierowania na dalsze kształcenie udziela nauczycielowi dyrektor szkoły, a w szkołach działających przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - dyrektor tego zakładu, zwani dalej "dyrektorem", jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zgodne z potrzebami szkoły.
4. 
Wzór skierowania określa załącznik do rozporządzenia.
1. 
Nauczycielowi ubiegającemu się o przyjęcie na studia w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej, zwanych dalej "szkołą wyższą", przysługuje płatne zwolnienie od pracy na czas niezbędny do załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych w wymiarze łącznie do 6 dni roboczych.
2. 
Zwolnienia udziela się na podstawie wniosku nauczyciela.
1. 
Nauczycielowi odbywającemu studia zaoczne lub wieczorowe w szkole wyższej przysługują płatne urlopy szkoleniowe w każdym roku studiów, przeznaczone na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, w wymiarze:
1)
na studiach zaocznych - 28 dni roboczych,
2)
na studiach wieczorowych - 21 dni roboczych.
2. 
W ostatnim roku studiów, niezależnie od urlopów przewidzianych w ust. 1, nauczycielowi przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych płatnego urlopu na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).
3. 
Jeżeli ostatni rok studiów w szkole obejmuje tylko jeden semestr, płatny urlop szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1, ulega skróceniu o połowę.
1. 
Nauczycielowi, który przystępuje do egzaminów z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych w systemie eksternistycznym, przysługują płatne zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przystąpienia do tych egzaminów.
2. 
Na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ponadto 10 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego.
1. 
Nauczyciel, który nie zaliczył roku studiów, traci prawo do płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń przewidzianych w rozporządzeniu przez okres powtarzania roku.
2. 
Dyrektor może przyznać nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, płatny urlop szkoleniowy oraz inne ulgi i świadczenia przewidziane w rozporządzeniu, jeżeli nauczyciel powtarza rok z powodu choroby lub innych wypadków losowych.
3. 
Nauczyciel powtarzający rok studiów, który nie uzyskał płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń w trybie, o którym mowa w ust. 2, ma prawo do bezpłatnych zwolnień od pracy na czas obowiązkowych zajęć dydaktycznych i egzaminów.
W przypadku choroby nauczyciela w czasie trwania urlopu szkoleniowego, okres urlopu szkoleniowego przedłuża się o okres niezdolności do pracy bądź udziela się części urlopu szkoleniowego, niewykorzystanego z powodu niezdolności do pracy, w terminie późniejszym, zgodnie z wnioskiem nauczyciela.
Nauczycielowi odbywającemu naukę w systemie wieczorowym w szkole wyższej dyrektor, na wniosek nauczyciela udokumentowany zaświadczeniem potwierdzającym rozkład zajęć na studiach, ustala rozkład czasu pracy w taki sposób, aby uczestnictwo w zajęciach w szkole wyższej nie powodowało konieczności zwalniania nauczyciela z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin pracy.
1. 
Nauczycielowi odbywającemu studia wyższe, w przypadku gdy nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania lub miejsce pracy nauczyciela, przysługuje zwrot kosztów przejazdu na obowiązkowe zajęcia i egzaminy oraz ryczałt na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w czasie obowiązkowych zajęć dydaktycznych na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2. 
Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do przedstawienia zaświadczenia o uczestnictwie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w szkole wyższej.
1. 
Urlopów i zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu udziela nauczycielowi dyrektor na podstawie dokumentacji przebiegu studiów.
2. 
Świadczenia, o których mowa w § 8 ust. 1, wypłaca nauczycielowi dyrektor.
3. 
Dyrektor, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, może pokryć w całości lub w części opłaty pobierane przez szkołę wyższą oraz udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.
Nauczycielowi podejmującemu naukę w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli bez skierowania dyrektor może udzielić płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń, o których mowa w § 2-9, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych.
Urlopy płatne dla celów naukowych, artystycznych lub oświatowych mogą być udzielane nauczycielowi w wymiarze do jednego miesiąca na opracowanie środków dydaktycznych, problemów z zakresu teorii lub praktyki pedagogicznej albo innych problemów z zakresu oświaty i wychowania, które mogą mieć znaczenie w unowocześnianiu i doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz systemu oświaty i wychowania, jeżeli z tego tytułu nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.
1. 
Nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, oświatowych, artystycznych albo z innych ważnych przyczyn.
2. 
Urlop, o którym mowa w ust. 1, udzielany jest przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.
Uprawnienia nauczycieli skierowanych na studia doktoranckie lub przygotowujących rozprawę doktorską poza studiami oraz na studia podyplomowe, jak też podnoszących swoje kwalifikacje w formach pozaszkolnych albo skierowanych na kształcenie za granicą, regulują odrębne przepisy.
Za czas urlopu szkoleniowego oraz płatnego zwolnienia od pracy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia. Godziny ponadwymiarowe, przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły i przypadające do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

...................... ...................

(nazwa i adres szkoły) (miejscowość, data)

Skierowanie

Nr .............

Pani / Pan

................

................

w ..............

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5)

kieruję Panią/Pana na dalsze kształcenie się w ................

...............................................................

(nazwa i adres szkoły wyższej, zakładu kształcenia nauczycieli

oraz kierunek studiów)

..................

(podpis dyrektora)