Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.38.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 listopada 1988 r.
w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zarządzania Państwowym Funduszem Kombatantów.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Środki Państwowego Funduszu Kombatantów, zwanego dalej "funduszem", pochodzące:
1) z dotacji z budżetu,
2) z dobrowolnych wpłat osób i instytucji,

gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym.

§  2.
1. Roczny plan finansowy funduszu, opracowany przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, po zasięgnięciu opinii Zarządów Głównych: Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, określa cele i zadania w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, poz. 180), zwanej dalej "ustawą", oraz środki przeznaczone na ich realizację.
2. W planie funduszu, o którym mowa w ust. 1, tworzy się rezerwę do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
§  3.
1. Na podstawie rocznego planu finansowego funduszu Minister Pracy i Polityki Socjalnej przekazuje środki finansowe:
1) właściwym organom administracji państwowej lub innym jednostkom organizacyjnym z tytułu realizacji świadczeń, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy,
2) Zarządom Głównym: Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Związku Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz dyrekcjom państwowych domów pomocy społecznej dla kombatantów - na udzielanie doraźnej pomocy pieniężnej oraz na pokrywanie innych kosztów wynikających z planu funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1,
3) inwestorom, a także organom i instytucjom sprawującym nadzór nad sanatoriami, domami kombatanta oraz innymi zakładami leczniczymi i socjalnymi dla kombatantów - na budowę i wyposażenie tych obiektów,
4) innym organizacjom i instytucjom - na udzielenie doraźnej pomocy pieniężnej, pokrywanie kosztów innych form pomocy socjalnej i rehabilitacyjnej dla kombatantów i członków ich rodzin oraz na działalność wydawniczą.
2. Doraźnej pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, udzielają zarządy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, określone przez zarządy główne tych związków.
3. Organizacje i instytucje, o których mowa w ust. 1, przedstawiają Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej roczne rozliczenia z wykorzystania środków funduszu.
§  4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i zarządzania tym funduszem (Dz. U. Nr 45, poz. 295).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.