Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.113.1189

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministrowie, przewodniczący określonych w odrębnych ustawach komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inni dysponenci odrębnych części budżetowych, zwani dalej "dysponentami", opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§  2. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej:
1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, z późn. zm.2));
2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm.3)).
§  3.
1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:
1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;
2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;
3) zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych dotowanych z budżetu państwa, a także państwowych jednostek organizacyjnych, nowych i likwidowanych w 2005 r.
2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.
§  4.
1. Podział kwoty wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonywany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
2. Podział kwoty wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej dokonywany przez dysponentów wymaga uzgodnienia z Szefem Służby Cywilnej.
3. Podział kwoty wydatków w zakresie obrony narodowej, dokonywany przez innych dysponentów, wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.
4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.
5. Podziału kwoty wydatków dla działu "Oświata i wychowanie" oraz dla działu "Edukacyjna opieka wychowawcza" pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
6. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych pomiędzy poszczególnych dysponentów, w dziale "Pomoc społeczna", dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
7. Podziału kwoty wydatków dla działu "Transport i łączność", rozdziału "Przejścia graniczne", pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  5.
1. W terminie do dnia 4 czerwca 2004 r. dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:
1) RZ-1 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) RZ-2 - Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) RZ-3 - Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2005 r., zadania, których realizacja kończy się w 2004 r., oraz zadania wynikające z członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) RZ-4 - Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.4)), nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2005; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) RZ-5 - Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) RZ-6 - Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) RZ-7 - Finansowanie zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) RZ-8 - Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) RZ-9 - Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) RZ-10 - Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) RZ-11 - Zasiłki z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) RZ-12 - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13) RZ-13 - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach: 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 - Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14) RZ-14 - Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15) RZ-15 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16) RZ-16 - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17) RZ-17 - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18) RZ-18 - Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19) RZ-19 - Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
20) RZ-20 - Renty strukturalne w rolnictwie finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21) RZ-21 - Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia.
2. W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:
1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia emerytalno-rentowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy w podziale na działy, a w zakresie działu "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" także w podziale na rozdziały;
2) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne;
3) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;
4) świadczenia dla byłych olimpijczyków wypłacane na podstawie art. 28a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.5)).
3. Formularz RZ-4 właściwi ministrowie oraz wojewodowie, w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Oświata i wychowanie" oraz działu "Edukacyjna opieka wychowawcza", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów "Oświata i wychowanie" i "Edukacyjna opieka wychowawcza", które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. Formularze: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-12, RZ-16, RZ-17 i RZ-18 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
5. Formularze: RZ-10, RZ-11 i RZ-12 dysponenci i Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w zakresie działu "Pomoc społeczna" oraz działu "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrowi właściwemu do spraw pracy.
6. Formularze: RZ-2, RZ-3, RZ-5, RZ-6, RZ-12, RZ-16 i RZ-18 ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
7. Formularz RZ-18 ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.
8. Formularze RZ-3 i RZ-12 właściwi ministrowie oraz wojewodowie w zakresie działu "Obrona narodowa" przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
9. Formularz RZ-21 właściwi ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
§  6.
1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2005, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:
1) BD - Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
2) BW - Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
3) DPO - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
4) DAF - Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
5) BW-S - Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
6) BW-PL - Plan finansowy placówek dyplomatycznych - wydatki budżetowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
7) PZ-1 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
8) PZ-2 - Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
9) SUS - Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
10) BW-I - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
11) IW - Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
12) BW-IA - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach: 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 - Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
13) SW-1 - Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
14) SW-2 - Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
15) ŚR - Wydatki na świadczenia rodzinne; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
16) BZS - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
17) BZSA - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
18) B-4Z - Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
19) B-4S - Plan finansowy środków specjalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
20) B-7Z - Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
21) BZS-z - Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
22) PR - Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
23) IP - Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycyjnego programu wieloletniego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
24) PP - Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;
25) PE - Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;
26) PB - Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;
27) PFC - Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;
28) F-SPO - Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;
29) F-STR - Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;
30) WPRiR - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;
31) SFP-FS - Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;
32) SFP-ARM - Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
33) SFP-GN - Wybrane elementy planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;
34) SFP-FB - Wybrane elementy planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;
35) SFP-ARR - Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;
36) SFP-ARiMR - Wybrane elementy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;
37) SFP-ANR - Wybrane elementy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;
38) SFP-ANRZ - Wybrane elementy planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia.
2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.
3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS i B-4Z ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Oświata i wychowanie" oraz działu "Edukacyjna opieka wychowawcza", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
5. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.
6. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie działu "Obrona narodowa" oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
7. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, BZS, PR, PE, PB i SFP-FS ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, SW-2 i SFP-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Szkolnictwo wyższe", przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
9. Formularze PR oraz IP ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.
§  7.
1. Dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.
2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie i na formularzu, o którym mowa w ust. 1, projekt planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
§  8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5-7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
§  9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005 określa załącznik nr 60 do rozporządzenia.
§  10. Kwotę, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustala się w wysokości 300 mln zł.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1307 i Nr 229, poz. 2284 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 290 i Nr 58, poz. 556.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307, Nr 93, poz. 835 i Nr 241, poz. 2081 oraz z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RZ-1 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RZ-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

NOWE I LIKWIDOWANE PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RZ-3 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

NOWE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2005 r., ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA KOŃCZY SIĘ W 2004 r., ORAZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W NATO I W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RZ-4 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO - ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2005

ZAŁĄCZNIK Nr  5

RZ-5 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

RZ-6 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

RZ-7 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

FINANSOWANIE ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

RZ-8 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  9

RZ-9 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

PREFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  10

RZ - 10 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  11

RZ-11 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZAŁĄCZNIK Nr  12

RZ-12 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

ZAŁĄCZNIK Nr  13

RZ-13 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (NIEZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM) REALIZOWANYCH W DZIAŁACH: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA i 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  14

RZ - 14 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r

.DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  15

RZ-15 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  16

RZ-16 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  17

RZ-17 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

ZAŁĄCZNIK Nr  18

RZ-18 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  19

RZ-19 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

ZAŁĄCZNIK Nr  20

RZ-20 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

RENTY STRUKTURALNE W ROLNICTWIE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  21

RZ-21 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2005

WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE

ZAŁĄCZNIK Nr  22

BD PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  23

BW PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  24

DPO PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  25

DAF PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  26

BW-S PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

ZAŁĄCZNIK Nr  27

BW-PL PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

PLAN FINANSOWY PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH - WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  28

PZ-1 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  29

PZ-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  30

SUS PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  31

BW-I PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

ZAŁĄCZNIK Nr  32

IW PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH

ZAŁĄCZNIK Nr  33

BW-IA PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (NIEZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM) REALIZOWANYCH W DZIAŁACH: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA i 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  34

SW-1 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

ZAŁĄCZNIK Nr  35

SW-2 PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  36

ŚR PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZAŁĄCZNIK Nr  37

BZS PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  38

BZSA PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

ZAŁĄCZNIK Nr  39

B-4Z PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  40

B-4 SPROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  41

B-7 ZPROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  42

BZS-z PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  43

PR PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE

ZAŁĄCZNIK Nr  44

IP PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCYJNEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  45

PP PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

ZAŁĄCZNIK Nr  46

PE PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  47

PB PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

ZAŁĄCZNIK Nr  48

PFC PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  49

F-SPO PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  50

F-STR PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

PREFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  51

WPRiR PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  52

SFP-FS PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  53

SFP-ARM PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  54

SFP-GN PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  55

SFP-FB PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO *)/ WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ *)

ZAŁĄCZNIK Nr  56

SFP-ARR PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 r.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  57

SFP-ARiM RPROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  58

SFP-ANR PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  59

SFP-ANRZ PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  60

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2005

Rozdział  1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2005 r. według formularzy, stanowiących załączniki nr 1-59 do rozporządzenia.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;

3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2004 r.;

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2005 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziale 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie. Wszystkie formularze oznaczone symbolami: RZ-12, RZ-13, BW-I, IW, BW-IA i IP należy przekazywać pocztą elektroniczną, a wydruki oraz materiały opisowe powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów.

Rozdział  2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-21, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2005 r. należy podać w cenach z 2004 r.

8. Formularz RZ-1 opracowują wyłącznie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dla części 37. Sprawiedliwość, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz wojewodowie.

W treści formularza RZ-1 oprócz świadczeń ustawowych należy podać dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" należy opracować formularz RZ-1 jako zestawienie zbiorcze, a także odrębnie w rozbiciu na rozdziały.

Pojęcie "liczba świadczeniobiorców" interpretowane powinno być jako liczba osób, na które przysługuje świadczenie (np. członkowie rodziny).

9. Do formularza RZ-2 należy załączyć, dla kolumny 8 "ocena kosztów uruchomienia i działalności jednostki" oraz kolumny 9 "ocena kosztów likwidacji jednostki", szczegółowe uzasadnienie zawierające m.in. specyfikację jednorazowych tytułów i kosztów uruchomienia i likwidacji jednostki.

Ministerstwo Obrony Narodowej wypełnia formularz RZ-2 zbiorczo za wszystkie jednostki wojskowe.

10. Dysponenci części budżetowych wykazują na formularzu RZ-3 wyłącznie te zadania, które powodować będą skutki finansowe dla budżetu państwa; do formularza RZ-3 należy dołączyć szczegółowy opis zadań, wraz z podaniem podstawy prawnej, kalkulację kosztów nowego lub kończącego się zadania bądź zadania, którego zakres ulegnie ograniczeniu w roku planowym. Należy także omówić skutki finansowe nowego przedsięwzięcia dla roku, w którym rozpocznie się jego realizacja, jak i skutki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w latach następnych. W formularzu podaje się również informacje finansowe o zadaniach inwestycyjnych. Przez pojęcie "nowe zadania" rozumie się zadania budżetowe, wynikające z aktów prawnych, których realizacja rozpocznie się w 2005 r. Formularz RZ-3 daje możliwość zgłoszenia potrzeb w zakresie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń w związku z realizacją zadań.

11. RZ-4 dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2005.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe oraz zatrudniający w urzędach obsługujących ministra i jednostkach podległych pracowników na stanowiskach pedagogicznych i wojewodowie w zakresie pracowników zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w kuratoriach oświaty wynagradzanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

W formularzu tym należy uwzględnić planowane w roku 2004 i 2005 zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), a także roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego w roku 2004. Do określenia powyższych skutków finansowych dotyczących wynagrodzeń należy stosować wysokość kwoty bazowej obowiązującej w roku 2004.

12. Formularz RZ-5 sporządzają dysponenci części budżetowych, realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją programów (a także projektów) wynikających z podpisanych memorandów finansowych - PHARE, ISPA, SAPARD - z podziałem na potrzebne środki budżetu państwa, środki przyznane (przewidziane) na dany rok przez Komisję Europejską, inne środki, w tym np. kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych służące współfinansowaniu tych programów.

Formularz powinien zawierać również dane o wszystkich środkach związanych z realizacją projektów dotyczących dostosowania i budowy struktur i procedur polskiej administracji publicznej do wymogów UE w ramach programu Transition Facility oraz związanych z realizacją zadań dotyczących dostosowania do wymogów Układu Schengen.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3 - źródło finansowania środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział i rozdział, dla środków z UE - symbol programu lub projektu (np. PLxxxx,..,..), dla innych środków - nazwę dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz wypełnia się dla programów wdrażanych według nowych zasad (Nowa Orientacja PHARE, ISPA, SAPARD).

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2004 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2005.

13. Formularz RZ-6 sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy korzystają z kredytów zagranicznych lub z innych środków zagranicznych przy realizacji zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach zagranicznych i krajowych przeznaczonych na realizację programów (zadań) niezwiązanych z programami uzgodnionymi z Komisją Europejską, a więc środki ze źródeł zagranicznych (np. fundacji, państw, organizacji i instytucji międzynarodowych, banków) ze wskazanym celem i warunkami ich wykorzystania.

Formularz powinien zawierać również dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Instrumentu Finansowego.

W kolumnie 2 podaje się nazwę celu lub programu, w kolumnie 6 - jedno lub kilka (jeśli są) źródła zagraniczne, w kolumnie 7 - akt przyznający środki.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2004 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2005.

14. Formularz RZ-7 sporządzają dysponenci części budżetowych, odpowiedzialni za realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, które wymagają udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej - z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 3 należy podać nazwę jednostki realizującej (dysponenta budżetowego), w kolumnie 5 - odpowiednią klasyfikację budżetu krajowego, a w kolumnach od 6 do 13 kwoty dotacji.

15. Formularz RZ-8 - sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy pełnią funkcje Instytucji Pośredniczących w zarządzaniu (Sektorowe Instytucje Zarządzające) dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

16. Formularz RZ-9 - sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy pełnią funkcję Instytucji Zarządzających dla programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych.

17. Formularz RZ-10 - w informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2004 i projektu planu na rok 2005 należy podać przeciętne miesięczne liczby: osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców, osób skierowanych do odbycia służby zastępczej, wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej rozpatrzonych przez komisję wojewódzką oraz posiedzeń komisji wojewódzkiej.

Przeciętną miesięczną liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w danym roku ustala się w sposób następujący: sumuje się liczby osób niepełnosprawnych w miesiącach od stycznia do grudnia, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12. W sposób analogiczny ustala się przeciętne liczby pozostałych wyżej wymienionych informacji.

Formularz dotyczy osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001).

Formularz ten dotyczy również zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217).

18. Formularz RZ-11 dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001);

2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), z uwzględnieniem okresów przejściowych i podmiotów wypłacających poszczególne świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 48 ust. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy.

19. Na formularzu RZ-12 wykazuje się inwestycje finansowane środkami budżetu państwa, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii, także inwestycje kończone w 2004 r. oraz zakupy dokonane i przewidziane do zrealizowania, z wyjątkiem inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, dla których dysponenci nie wypełniają kolumn dotyczących roku 2005 oraz zaangażowania.

W materiałach planistycznych występuje grupowanie wykazów rzeczowych inwestycji w podziale na inwestycje wieloletnie i inwestycyjne programy wieloletnie oraz na pozostałe inwestycje, w których wyodrębnia się budownictwo inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem. Do budownictwa inwestycyjnego należy zaliczać, poza kosztami robót budowlano-montażowych, także np. koszty nabycia obiektu majątku trwałego, dokumentacji, badań geologicznych, ekspertyz, pozyskania terenu pod budowę i przygotowania go, pierwszego wyposażenia nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów, zaniechania inwestycji, zabezpieczenia i konserwacji inwestycji wstrzymanych.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji kolejno działami, w działach rozdziałami, w rozdziałach paragrafami (czterocyfrowymi). Inwestycje jednego rodzaju ujmowane pod jedną nazwą (np. w III części formularza - melioracje, w IV części formularza - zakup środków transportu, zakup sprzętu biurowego itp.) nie powinny być łączone i wykazywane jako jedna pozycja. Szczegółowe objaśnienia do formularza RZ-12 zawarte są w instrukcji wypełniania formularzy.

Do formularza należy dołączyć pisemne omówienie poszczególnych pozycji wykazu. Dla inwestycji klasyfikowanych w paragrafie "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa, a w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.

20. Na formularzu RZ-13 - wykazuje się szczegółowo, imiennie zakupy inwestycyjne finansowane środkami budżetu państwa realizowane w działach: 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 - Wymiar sprawiedliwości. Informacje w tym formularzu stanowią uszczegółowienie danych ujętych w formularzu RZ-12 w odpowiednim dziale.

Z uwagi na konieczność przedstawienia Parlamentowi RP w jednolitej formie uzasadnienia planowanych wydatków, w formularzu poszczególne tytuły zakupów inwestycyjnych wymienia się uszeregowane kolejno działami i rozdziałami.

21. Formularz RZ-14 sporządzają dysponenci właściwych części budżetowych.

W formularzu RZ-14 ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962),

b) art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz. U. Nr 60, poz. 643),

c) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959),

d) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188),

e) art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z postanowień:

- art. 9 ust. 5 i 6, art. 38 ust. 1 i 4 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

- art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037),

- art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177),

- art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998-2005;

3) dotacje celowe wynikające z przepisów:

a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

b) ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537),

c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102);

4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867);

5) dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze oraz na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w ppkt 4.

W poz. I - "Dotacje przedmiotowe"

Minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

- biletów jednorazowych z 37 %, 49 %, 78 %, 95 % i 100 % ulgą,

- imiennych biletów miesięcznych z 37 %, 49 % i 78 % ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów i wielkości pracy przewozowej zarówno w przewidywanym wykonaniu 2004 r., jak i projektu planu na 2005 r.

W każdym przypadku wartość sprzedanych biletów ulgowych należy wykazać odrębnie z podatkiem i bez podatku VAT.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. II - "Dotacje podmiotowe" - należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów:

1) likwidacji kopalń oraz zadań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń;

2) zadań związanych z:

a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,

b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego "Jan Kanty" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Porąbka-Klimontów" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Saturn" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Sosnowiec" S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Żory" S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda",

c) ochroną zabytków techniki górniczej;

3) zadań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy;

4) zadań Górniczej Agencji Pracy;

5) restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeń pracowniczych wynikających z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844);

6) restrukturyzacji zatrudnienia i roszczeń pracowniczych, w tym:

a) instrumentów osłonowych i aktywizująco-adaptacyjnych przysługujących pracownikom oraz byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych,

b) rent wyrównawczych przysługujących od kopalń całkowicie likwidowanych,

c) deputatów węglowych dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych,

d) Górniczego Pakietu Socjalnego poniesionych przez Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

7) refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcom spoza górnictwa, którzy zatrudniali byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego, również wypłacanych przez przedsiębiorstwa górnicze;

8) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

9) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

10) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego;

11) dopłat do preferencyjnych kredytów na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy;

12) świadczeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, oraz kosztów refundacji składek, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów likwidacji nieczynnych linii kolejowych, minister właściwy do spraw transportu przedstawi uzgodniony z właściwym sejmikiem województwa i radą powiatu wykaz odcinków linii kolejowych przewidzianych do likwidacji z podaniem ich długości. Należy omówić także zakres i terminy robót likwidacyjnych wraz z oszacowaniem kosztów przewidzianych do realizacji w 2005 r.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wymienionych w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, minister właściwy do spraw transportu określi w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej zakres i terminy prac utrzymaniowych na poszczególnych odcinkach oraz planowany jednostkowy koszt utrzymania 1 km tych linii i kwotę dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy minister właściwy do spraw transportu określi kwotę dotacji.

W poz. III i IV - "Dotacje celowe"

W zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy albo przedsiębiorcy i gminy na realizację nowych inwestycji - minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W zakresie dotacji przewidzianych na restrukturyzację hutnictwa żelaza i stali należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów poszczególnych świadczeń wymienionych w art. 15 ust. 1 oraz w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

W poz. V - "Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego"

Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

W poz. VI - "Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze oraz na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich"

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze oraz na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

22. Formularz RZ-15 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001).

23. Formularz RZ-16 dysponenci wypełniają w szczegółowości określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

1) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa";

2) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa";

3) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)";

4) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)";

5) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat";

6) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu";

7) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej";

8) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej";

9) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

24. Na formularzu RZ-17 dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczegółowości określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

1) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)";

2) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)";

3) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat";

4) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu";

5) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa";

6) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa".

25. Na formularzu RZ-18 ujmuje się zadania realizowane w ramach programów wieloletnich (również programy inwestycyjne), o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

26. Formularz RZ-19 - dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli szkody podczas leczenia przed 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające ze spraw sądowych będących w toku, tj. kiedy jeszcze nie zapadły prawomocne wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.

27. Formularz RZ-20 opracowuje wyłącznie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz ten dotyczy rent strukturalnych oraz kosztów ich obsługi finansowanych przez budżet państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873). Do formularza dołącza się szczegółową kalkulację kosztów związanych z wypłatą rent strukturalnych.

28. W formularzu RZ-21 dysponenci przedstawiają informacje w podziale na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejścia, miejscowości, w której jest zlokalizowane, województwa).

Rozdział  3

Planowanie dochodów budżetowych

29. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Ministerstwo Finansów.

30. Dochody z ceł planuje Ministerstwo Finansów we współdziałaniu z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

31. Dywidendy od spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, planuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

32. Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu BD.

33. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD.

34. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie "Wpływy z różnych dochodów" na formularzu BD.

35. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2005 r.

36. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.

Rozdział  4

Planowanie wydatków budżetowych

37. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.

38. Formularz BW

1) Dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;

2) Wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;

3) Dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,

b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

4) W ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;

5) Wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego albo środki specjalne pn. Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;

6) W uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:

a) nazwę organizacji,

b) podstawę prawną przynależności,

c) kalkulacje składek płaconych w 2004 r. i w 2005 r., w walucie płatności;

7) Wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;

8) Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planowane są na rok 2005 we właściwych częściach w dziale "Ochrona zdrowia", rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego", z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 5, 8, 9 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873). Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

a) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami",

b) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat",

c) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa".

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem przepisu art. 24 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zgodnie z którym w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia;

9) Wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale "Ochrona zdrowia", w rozdziale "Pozostała działalność", w paragrafie "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych";

10) W ramach wydatków inwestycyjnych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4.1. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

b) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 79 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wydatki budżetowe na zakupy określone w lit. a, ujmowane w ramach łącznej kwoty wydatków na inwestycje w poz. 4.1. formularza BW, należy dodatkowo wykazać w odrębnej kwocie pod zestawieniem wydatków w tym formularzu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 93, poz. 894), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

11) W dziale "Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "Pozostała działalność" mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań wynikających z odpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału. Dotacje planowane w druku BW w paragrafach "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego" lub "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego" powinny korespondować z kwotą dotacji na druku B-7Z i B-4Z.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej.

39. Formularz DPO

Na formularzu DPO dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane dotacjami podmiotowymi.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

40. Formularz DAF

Na formularzu DAF dysponenci części budżetowych wykazują dotacje z budżetu państwa dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, w tym dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, i dołączają kalkulacje dotyczące wykazanych kwot dotacji.

41. Formularz BW-S

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

42. Formularz BW-PL

Wydatki budżetowe placówek zagranicznych ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

W formularzu ujmowane są jedynie wydatki realizowane przez placówki za granicą.

43. Formularz PZ-1

1) Plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze, państwowe fundusze celowe oraz szkoły wyższe), wyodrębniając:

a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) członków korpusu służby cywilnej,

c) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

d) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),

e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów),

f) sądowych kuratorów zawodowych,

g) osadzonych,

h) etatowych członków SKO,

i) osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), z tego:

- członków korpusu służby cywilnej,

- osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej,

j) nauczycieli,

k) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-j;

2) W środkach specjalnych zatrudnienie i wynagrodzenia mogą być planowane tylko wówczas, gdy wynika to z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie;

3) Wynagrodzenia należy planować zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256), tj. łącznie z podwyżkami;

4) W objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2004, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2005 r.;

5) Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217).

44. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

1) żołnierzy zawodowych i służby nadterminowej;

2) funkcjonariuszy;

3) funkcjonariuszy Służby Celnej.

Wynagrodzenia należy planować zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. łącznie z podwyżkami.

Formularz PZ-2 dotyczący żołnierzy zawodowych wykonujących zadania poza resortem obrony narodowej należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

45. Formularz SUS

46. Formularz BW-I

1) Formularz BW-I powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. W odniesieniu do inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego dysponenci nie wypełniają kolumn dotyczących projektu na 2005 r. oraz zaangażowania;

2) Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-12;

3) Wszystkie wydatki wykazane w formularzu BW-I powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji;

4) Do formularza BW-I dołącza się pisemne uzasadnienie poszczególnych pozycji zaplanowanych wydatków. Dla inwestycji klasyfikowanych w paragrafie "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa, a w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.

47. Formularz IW

1) Zakres inwestycji wieloletnich w 2005 r. ustala się następująco:

a) w 2005 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2004 r. - określony został po roku 2004,

b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu IW; planowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2004 r.;

2) Klasyfikacja budżetowa podana na formularzu - IW powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzu BW-I i BW;

3) Jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w § 10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz IW wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji;

4) Kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz w pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie działów, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie;

5) Przy wypełnianiu formularzy IW należy stosować następujące wskazówki:

a) w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział i paragraf (czterocyfrowy) klasyfikacji budżetowej,

b) w częściach B i C nakłady w pkt "a) poniesione w latach 19...-2004" podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 2004 r., w tym przewidywane wykonanie 2004 r.; nakłady w pkt "b) planowane na lata 2005-20... - razem" podaje się łącznie z rokiem 2005, w tym w 2005 r. (a w części C - także dalsze lata),

c) w części C, przy wypełnianiu rubryk 6, 7, 8 i 11 podaje się dane odrębnie dla każdego ze źródeł finansowania, wymieniając jego nazwę; w rubryce 10 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,

d) w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji, z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniami formularza IW - część C, rubr. 4,

e) jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w części C, rubr. 4 formularza IW, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wymienionym wniosku.

48. Formularz BW-IA

Przy wypełnianiu formularza BW-IA stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-13.

Wszystkie wydatki wykazane w formularzu BW-IA powinny być ujęte w formularzu BW-I, a zatem odpowiednio również na formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji.

49. Formularze SW-1 i SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych, opracowane na formularzu SW-2.

Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze SW-1 i SW-2 ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

50. Formularz ŚR

Wydatki na świadczenia rodzinne planuje się z uwzględnieniem okresu przejściowego zgodnie z przepisami art. 48 i 49 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), z uwzględnieniem okresów przejściowych i podmiotów wypłacających poszczególne świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 48 ust. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy.

51. Formularz BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

1) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa";

2) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa";

3) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)";

4) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)";

5) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat";

6) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu";

7) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej";

8) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej";

9) "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Dla działu "Pomoc społeczna", dla rozdziału "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" i rozdziału "Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze" należy podać wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach. Wydatki na wynagrodzenia powinny obejmować paragraf "Wynagrodzenia osobowe pracowników" wraz z dodatkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Do formularza BZS należy dołączyć szczegółową kalkulację wyliczonych kwot dotacji w planie na rok 2005 dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach tego działu.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

52. Formularze: B-4Z, B-4S i B-7Z

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych planów finansowych zakładów budżetowych na formularzu B-4Z, środków specjalnych na formularzu B-4S, a gospodarstw pomocniczych na formularzu B-7Z.

Formularze: B-4Z, B-4S i B-7Z sporządza się zbiorczo dla części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału grupującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa pomocnicze, czy też środki specjalne.

Plany zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządza się w układzie memoriałowym.

Na formularzu B-4S sporządzanym dla środków specjalnych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27), dotacje celowe przekazywane z tych środków specjalnych, ujęte w łącznej kwocie Wydatków bieżących (poz. 4) oraz w poz. 4.8 - pozostałe wydatki, dodatkowo wykazać pod formularzem planu finansowego w podziale na:

1) wydatki na rozwój sportu dzieci i młodzieży;

2) wydatki na rozwój sportu osób niepełnosprawnych.

Dla środków specjalnych utworzonych na podstawie tej ustawy oraz na podstawie art. 132 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 99, poz. 1001) dysponent środków specjalnych sporządza odrębny formularz B-4S.

53. Formularz BZS-z

Formularz sporządzają wojewodowie w zakresie planowanych w dziale "Administracja publiczna":

1) "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami";

2) "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat";

3) "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa";

4) "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej";

5) "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej";

6) "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

Wykazane w kol. 6 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW.

54. Formularz PR

W formularzu PR nie uwzględnia się wieloletnich programów inwestycyjnych, ujętych w formularzu IP.

Formularz PR sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci - współrealizatorzy sporządzają formularz PR w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

Formularz PR dysponenci sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052), ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

55. Formularz IP

Formularz IP sporządza dysponent części budżetowej właściwy dla realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego, ustanowionego zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Jest on dysponentem koordynującym, jeśli realizacja programu finansowana jest także przez dysponentów innych części budżetowych. W takim przypadku formularz IP (jeden łączny) sporządza dysponent koordynujący program, po uzgodnieniu danych z pozostałymi współfinansującymi dysponentami, podając w nim środki budżetowe ogółem oraz w podziale na poszczególnych dysponentów z zaznaczeniem klasyfikacji budżetowej.

Dysponenci wskazani w formularzu IP planują środki na finansowanie programu, wykazując je na formularzach BW-I oraz BW, a w omówieniu charakteryzują te wydatki (np. zakres rzeczowy, inne źródła finansowania, cykl realizacji, planowane efekty itp.). Wyjątek stanowią programy, na finansowanie których planuje się środki w rezerwie celowej - wówczas tylko dysponent koordynujący zgłasza kwotę dotacji do rezerwy.

56. Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

57. Formularz PE

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-5.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

58. Formularz PB

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-6.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

59. Formularz PFC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekt planu Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

Plany sporządza się w układzie memoriałowym.

Plany finansowe przedkładane są w formie ustalonej w ustawie budżetowej na 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawach powołujących fundusze.

60. Formularz F-SPO

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-8.

61. Formularz F-STR

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-9.

62. Formularz WPRiR

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-7.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

63. Formularz SFP-FS - sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 5 pkt 4-11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Formularz SFP-FS:

1) w zakresie działu "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji. Formularz sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są organizatorami państwowych instytucji kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96) oraz państwowych instytucji filmowych na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513);

2) Dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz;

3) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części 67 Polska Akademia Nauk zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako części i oddzielnie dla jej jednostek organizacyjnych;

4) wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość);

5) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 109, poz. 1244).

64. Formularz SFP-ARM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza SFP-FS w pkt 63 ppkt 4 i 5.

65. Formularz SFP-GN

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza SFP-FS w pkt 63 ppkt 4 i 5.

66. Formularz SFP-FB

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza SFP-FS w pkt 63 ppkt 4 i 5.

67. Formularz SFP-ARR

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza SFP-FS w pkt 63 ppkt 4 i 5.