Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004. - Dz.U.2003.92.860 - OpenLEX

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.92.860

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) zarządza się, co następuje:
Ministrowie, przewodniczący określonych w odrębnych ustawach komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inni dysponenci odrębnych części budżetowych, zwani dalej "dysponentami", opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
 Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej:
1)
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 i Nr 137, poz. 1307);
2)
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307, Nr 93, poz. 835 i Nr 241, poz. 2081 oraz z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306).
1.
Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:
1)
założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez ministra właściwego do spraw finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;
2)
wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;
3)
zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów części budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych dotowanych z budżetu państwa, a także państwowych jednostek organizacyjnych, nowych i likwidowanych w 2004 r.;
4)
wynagrodzeń z roku 2003, z uwzględnieniem podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2004 r.
2.
Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw finansów.
1.
Podział kwoty wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonywany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
2.
Podział kwoty wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej dokonywany przez dysponentów części budżetowych wymaga uzgodnienia z Szefem Służby Cywilnej.
3.
Podział kwoty wydatków w zakresie obrony narodowej dokonywany przez innych dysponentów części wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.
4.
Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami programów.
5.
Podziału kwoty limitu wydatków dla działu "Oświata i wychowanie" oraz działu "Edukacyjna opieka wychowawcza" pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych od ustalonych w tym trybie, bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
1.
W terminie do dnia 6 czerwca 2003 r. dysponenci opracują i przedłożą ministrowi właściwemu do spraw finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:
1)
RZ-1 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
RZ-2 - Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
RZ-3 - Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2004 r., zadania, których realizacja kończy się w 2003 r., oraz zadania wynikające z członkostwa w NATO i zadania dotyczące integracji z Unią Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
RZ-4 - Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844), zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2004 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych zaliczanych do działu "Pomoc społeczna"; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
RZ-5 - Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
RZ-6 - Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
RZ-7 - Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
RZ-8 - Pomoc społeczna (świadczenia z pomocy społecznej); wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
RZ-9 - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
RZ-10 - Wydatki na oświetlenie dróg; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
RZ-11 - Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
RZ-12 - Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
RZ-13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
RZ-14 - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
RZ-15 - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
RZ-16 - Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17)
RZ-17 - Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18)
RZ-18 - Renty strukturalne w rolnictwie finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19)
RZ-19 - Wydatki na utrzymanie przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.
2.
W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:
1)
ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia emerytalno-rentowe dotyczące żołnierzy i funkcjonariuszy w podziale na działy, a w zakresie działu "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" także w podziale na rozdziały;
2)
uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne;
3)
liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy.
3.
Formularze RZ-4 i RZ-12 właściwi ministrowie oraz wojewodowie, w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Oświata i wychowanie" oraz działu "Edukacyjna opieka wychowawcza", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a w zakresie działu "Pomoc społeczna" - ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższych formularzy i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów "Oświata i wychowanie" i "Edukacyjna opieka wychowawcza", które przedłoży ministrowi właściwemu do spraw finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4.
Formularze RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-9, RZ-14, RZ-15 i RZ-16 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
5.
Formularze RZ-7, RZ-8 i RZ-9 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Pomoc społeczna", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
6.
Formularze RZ-2, RZ-3, RZ-5, RZ-6, RZ-9, RZ-14 i RZ-16 ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
7.
Formularz RZ-16 ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich, w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.
8.
Formularze RZ-3 i RZ-9 właściwi ministrowie oraz wojewodowie w zakresie działu "Obrona narodowa" przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
1.
W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2004, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą ministrowi właściwemu do spraw finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:
1)
BD - Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
2)
BW - Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
3)
DPO - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
4)
DAF - Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
5)
BW-S - Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
6)
BW-PL - Plan finansowy placówek zagranicznych - wydatki budżetowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
7)
PZ-1 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
8)
PZ-2 - Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
9)
SUS - Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne dla żołnierzy niezawodowych, funkcjonariuszy służby kandydackiej oraz duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
10)
BW-I - Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
11)
IW - Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
12)
SW-1 - Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
13)
SW-2 - Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
14)
ZRPiW - Wydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
15)
BZS - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
16)
BZSA - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
17)
B-4Z - Plan finansowy zakładów budżetowych, środków specjalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;
18)
B-7Z - Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;
19)
BZS-z - Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;
20)
PR - Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;
21)
IP - Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycyjnego programu wieloletniego; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;
22) 2
 PP - Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;
23)
PE - Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;
24)
PB - Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;
25)
PFC - Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;
26)
SFP - Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia.
2.
W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci części budżetowych ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.
3.
Formularze BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS i B-4Z, ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Oświata i wychowanie" oraz działu "Edukacyjna opieka wychowawcza", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4.
Formularze BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
5.
Formularze PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci części budżetowych, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.
6.
Formularze BD, BW i PZ-2 w zakresie działu "Obrona narodowa" oraz formularz PP dysponenci części budżetowych, w terminie o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.
7.
Formularze BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, BZS, PR, PE, PB, SFP ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
8.
Formularze BW, PZ-1, BW-I, IW ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu "Szkolnictwo wyższe", przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
9.
Formularz PR ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich, w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.
 W terminie do dnia 22 sierpnia 2003 r. dysponenci części budżetowych, którzy pełnią funkcje Instytucji Zarządzających dla projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz funkcje Sektorowych Instytucji Zarządzających dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, przedłożą ministrowi właściwemu do spraw finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:
1)
F-SPO - Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 45a do rozporządzenia;
2)
F-STR - Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45b do rozporządzenia.
1.
Dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia.
2.
Główny Geodeta Kraju przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów, w terminie i na formularzu, o którym mowa w ust. 1, projekt planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5-7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004 określa załącznik nr 46 do rozporządzenia.
Wartość kosztorysową, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustala się w wysokości 60 mln zł.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ministrze właściwym do spraw finansów", należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział .............

(nr, nazwa)

RZ-1

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.Nazwa

świadczenia

Podstawa prawnaLiczba

świadczeniobiorców

Kwota wypłat

w tysiącach złotych

ustalenia wysokości świadczeniaPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
1234567
1
2
3
4
5
...
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

RZ-2

NOWE I LIKWIDOWANE PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.DziałRozdziałNazwa jednostki i forma finansowaniaUzasadnienie powołania lub likwidacjiPlanowana data uruchomienia lub likwidacjiZatrudnienie (średniorocznie)Ocena kosztów
uruchomienia i działalności jednostkilikwidacji jednostkidziałalności jednostki w 2003 r.
w tysiącach złotych
12345678910
INowe jednostki
1xx
2xx
...xx
...xx
IIJednostki likwidowane
1x
2x
...x
...x

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

RZ - 3

NOWE ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2004 r.,

ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA KOŃCZY SIĘ W 2003 r.,

ORAZ ZADANIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W NATO I ZADANIA DOTYCZĄCE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Lp.DziałRozdziałOpis zadaniaPlanowana dataJednostka realizującaOcena kosztówZatrudnienie (średniorocznie)
rozpoczęcia/ zakończeniaOgółemw tym wynagrodzenia
zadaniaw tysiącach złotych
123456789
INowe zadania wynikające z aktów prawnych
1.
2.
3.
...
...
IIZadania wynikające z integracji z Unią Europejską
1.
2.
3.
...
...
IIIZadania wynikające z członkostwa w NATO (z wyłączeniem wymienionych w Lp. I),

w tym cele Sił Zbrojnych

1.
2.
3.
...
...
IVZadania rozpoczynane po roku 2003, związane z zarządzaniem programami pomocy z UE i wymagające dodatkowego zatrudnienia w jednostkach budżetowych
1.
2.
3.
...
...
VZadania kończące się w 2003 r. i zadania, których zakres ulegnie znacznemu ograniczeniu w roku planowanym
1.
2.
3.
...
...

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział 801, 854 i 852

RZ-4

SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA

(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2002 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844), ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2004 ORAZ W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I OŚRODKACH ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZYCH ZALICZANYCH DO DZIAŁU "POMOC SPOŁECZNA"

w tysiącach złotych

Uzyskany stopień awansu zawodowegoPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
Liczba przewidzianych awansówskutki finansowe

(bez pochodnych i odpisów na ZFŚS)

roczne skutki finansowe uzyskanych awansów w 2003 r.

(bez pochodnych i odpisów na ZFŚS)

Liczba planowanych awansówskutki finansowe

(bez pochodnych i odpisów na ZFŚS)

skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli

(bez pochodnych i odpisów na ZFŚS) z roku 2003 i 2004

(rubr. 4+6)

1234567
Razem dział 801
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Razem dział 854
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Ogółem (dział 801 + 854)
Ogółem dział 852

z tego:

kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Razem rozdział 85201.
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Razem rozdział 85226
kontraktowy
mianowany
dyplomowany

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

RZ-5

FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.Program/

zadanie

(nazwa)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł Przewidywane wykonanie w 2003 r.Koszty w latach 2004-2006 w tysiącach jedn. wymienionych w poz. 1,2,3, każdego zadania
rozpoczęciazakończeniafinansowaniaw tysiącachogółem200420052006
123456789101112
11)budżet

(w złotych)

2)środki UE (w euro)

3)inne środki (w walucie)

21)budżet

(w złotych)

2)środki UE (w euro)

3)inne środki (w walucie)

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla poz.1 dział/rozdział

poz.2 symbol programu/zadania

poz.3 pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie

kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

RZ-6

FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.Program/

zadanie

(nazwa)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Koszty w latach 2004-2006 w tysiącach jedn. wymienionych w poz. 1,2,3, każdego zadania
rozpoczęciazakończeniaw tysiącachogółem200420052006
123456789101112
11)budżet

(w złotych)

2)środki zagr.

(w euro)

3)inne środki (w walucie)

21)budżet

(w złotych)

2)środki zagr.

(w euro)

3)inne środki (w walucie)

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla poz.1 dział/rozdział

poz.2 pochodzenie środków

poz.3 pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie

kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

R Z - 7

POMOC SPOŁECZNA

ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
12345
IPlacówki opiekuńczo-wychowawczexxx
1Liczba placówekliczba
2Liczba umieszczonych dzieci, w tym w placówkach:osoba
- wsparcia dziennegoosoba
- interwencyjnychosoba
- rodzinnychosoba
- socjalizacyjnychosoba
- resocjalizacyjnychosoba
2aśrednia miesięczna wysokość dotacji przekazywanej na utrzymanie jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
IIOśrodki adopcyjno-opiekuńczexxx
1Liczba ośrodkówliczba
2średnia miesięczna wysokość dotacji przekazywanej na utrzymanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
IIIRodziny zastępczexxx
1Liczba rodzinliczba
- w tym rodziny pełniące funkcję pogotowia

rodzinnego

2Liczba umieszczonych dzieciosoba
- w tym liczba dzieci umieszczonych w pogotowiu

rodzinnym

osoba
IVDomy pomocy społecznej
1liczba domówliczba
2liczba mieszkańcówliczba
3średnia miesięczna wysokość dotacji przekazywanej na utrzymanie jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej
VOsoby niepełnosprawne zatrudnione u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychxxx
1Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego:osoba
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawnościosoba
- osoby z umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności

osoba
- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawnościosoba
2Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pozostałych pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, z tego:osoba
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

w tym:

osoba
- osoby, u których stwierdzono chorobę

psychiczną, upośledzenie umysłowe lub

epilepsję, oraz osoby niewidome

osoba
- osoby z umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności, w tym:

osoba
- osoby, u których stwierdzono chorobę

psychiczną, upośledzenie umysłowe lub

epilepsję, oraz osoby niewidome

osoba
- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

w tym:

osoba
- osoby, u których stwierdzono chorobę

psychiczną, upośledzenie umysłowe lub

epilepsję

osoba

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

R Z - 8

Dział 852 - Pomoc społeczna

POMOC SPOŁECZNA

(świadczenia z pomocy społecznej)

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
12345
IZasiłki z pomocy społecznejxxx
1Zasiłki stałexxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba
2Zasiłki stałe wyrównawczexxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba
3Gwarantowane zasiłki okresowexxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba
4Zasiłki macierzyńskie okresowexxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba
5Jednorazowe zasiłki macierzyńskiexxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba
6Renty socjalnexxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba
7Zasiłki okresowexxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba
IISkładki emerytalne i rentowe od udzielonych świadczeńxxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba
IIISkładki emerytalne i rentowe opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodzinyxxx
- Liczba świadczeniobiorcówosoba
- Liczba świadczeńliczba

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

(nr) (nazwa)

RZ - 9

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

w tysiącach zł

Lp.KlasyfikacjaWyszczególnienieWartość kosztorysowaTermin (rok)Wydatki budżetu państwaZaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym)
nr Częścinr Wojew. /SKODziałRozdziałParagraf *)InwestorNazwa inwestycjiRozpoczęciaZakończeniaUstawa budżetowa na 2003 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004r.
123456789101112131415
IInwestycje wieloletnie z zał. Nr 7 do ustawy budżetowej na 2003 r. - razem Ixx
1.
2.
3.
...
IIInwestycyjne programy wieloletnie - razem II
1.
2.
3.
...
IIIInwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem IIIxx
1.
2.
3.
...
IVZakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IVxxxx
1.xxxx
2.xxxx
3.xxxx
...xxxx
VInwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) finansowane z udziałem środków budżetu państwa - razem Vxx
1.
2.
3.
...
OxxxOGÓŁEM

I + II + III + IV + V:

xx

*) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 7 lub cyfra 0

sporządził: ....................

(imię i nazwisko)

nr telefonu ................ adres e-mail ................

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

Województwo ...............

(nr, nazwa)

Dział .....................

(nr, nazwa)

Rozdział ..................

(nr, nazwa)

WYDATKI NA OŚWIETLENIE DRÓG

Wydatki przewidywane w 2003 r. na oświetlenie dróg w tysiącach złotychWydatki przewidywane na 2004 r. na oświetlenie dróg w tysiącach złotych
Razemw tym:Razemw tym:
publicznych, dla których gmina nie jest zarządcąpublicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatupublicznych, dla których gmina nie jest zarządcąpublicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych

w granicach miast na prawach powiatu

Razemz tego na:z tego na:Razemz tego na:z tego na:
Zużycie energii elektrycznejKonserwacjeBudowę nowych punktów świetlnychRazemZużycie energii elektrycznejKonserwacjeBudowę nowych punktów świetlnychZużycie energii elektrycznejKonserwacjeBudowę nowych punktów świetlnychRazemZużycie energii elektrycznejKonserwacjeBudowę nowych punktów świetlnych
123456789101112131415161718

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr nazwa)

RZ - 11

DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Lp.DziałRozdziałNazwa przedsiębiorcy otrzymującego dotacjęPodstawa prawna udzielania dotacjiZakres i przedmiot dotowaniaJednostka miaryKwota dotacji
Przewidywane wykonanie w 2003 r. Projekt planu na 2004 r.
w tysiącach złotych
123456789
IDotacje przedmiotowe
1
2
...
...
IIDotacje podmiotowe
1
2
...
...
IIIDotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, a realizowane przez przedsiębiorców
1
2
...
...
IVDotacje celowe na wykonywanie bieżących zadań własnych samorządu województwa, realizowanych przez przedsiębiorców
1
2
...
...
VDotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji
VIDopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział: 801, 854, 852

RZ-12

WYDATKI NA FINANSOWANIE ODPISÓW NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW

w tys. zł

Lp.WyszczególnieniePrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
liczba nauczycieli emerytów i rencistówprzewidywana roczna wysokość pobieranych emerytur i rentwysokość odpisów na ZFŚS

(5% rubryki 4)

przewidywana liczba nauczycieli emerytów i rencistówprzewidywana roczna wysokość pobieranych emerytur i rentwysokość odpisów na ZFŚS

(5% rubryki 7)

12345678
1Dział 801
1.1§203
1.2§213
1.3§223
1.4§444
2Dział 854
...
3Dział 852
...

ZAŁĄCZNIK Nr  13

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

(nr) (nazwa)

RZ - 13

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.DziałRozdziałParagrafPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Zobowiązania z 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
Liczba osóbpodstawa wymiaru składki1)Okres, za jaki płacone są składki -miesiące2)w tymLiczba osóbPodstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

(art. ust. pkt)

Wydatki
Wydatkispłata zobowiązań z 2002 r.
w złotychw tysiącach złotychw tysiącach złotychw tysiącach złotychw tysiącach złotych
12345678910111213
OgółemXX

1) zgodnie z art. 20 i 21 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i poz 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i poz. 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i poz. 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1920 i Nr 241, poz. 2074) oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660)

2) kol. 7 wypełnia się w przypadku, gdy składki nie były finansowane w 2003 r. przez cały rok w związku z wejściem w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 kwietnia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

RZ-14

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ustawa na 2003 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.
Lp.DziałRozdziałParagrafWydatki bieżące ogółemw tym:LiczbaWydatki bieżące ogółemw tym:Liczba
wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej*wynagrodzenia pozostałych pracownikówstanowisk pracy/etatywynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej*wynagrodzenia pozostałych pracownikówstanowisk pracy/etaty
osobowe § 402dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404osobowe § 401dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404członkowie korpusupozostali pracownicyosobowe § 402dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404osobowe § 401dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 404

członkowie korpusupozostali pracownicy
w tysiącach złotychw tysiącach złotych
123456789101112131415161718
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
...
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
...
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
...
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
...
Ogółem00000000000000

* w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rozdział 85326 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (w kolumnie 6 i 7 oraz kolumnie 13 i 14) zamiast wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej należy podać wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach. Wydatki na wynagrodzenia (w kolumnie 6 i 13) powinny obejmować wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844).

ZAŁĄCZNIK Nr  15

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

RZ-15

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY FUNKCJONARIUSZY)

Lp.DziałRozdziałParagrafUstawa na 2003 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.
Wydatki bieżące ogółemw tym:Liczba stanowisk pracy/ etatyWydatki bieżące ogółemw tym:Liczba stanowisk pracy/

etaty

uposażenia § 405inne należności

§ 406 i § 408

nagrody roczne § 407pochodne § 411 i § 412nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 302

uposażenia § 405inne należności

§ 406 i § 408

nagrody roczne § 407pochodne § 411 i § 412nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 302

w tysiącach złotychw tysiącach złotych
123456789101112131415161718
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
...
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
...
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
...
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  16

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

RZ-16

PROGRAMY WIELOLETNIE

w tysiącach złotych
Lp.Nazwa programu, zadanie Cel programuPodstawa prawna upoważniająca Jednostka realizująca lub Termin (rok)Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)Nakłady do poniesienia po 2003 r.

(ceny z 2003 r.)

finansowane z budżetu państwado zaplanowania dotacjikoordynującarozpoczęciazakończeniaWyszczególnienieKoszty całkowiteOgółem2004 r.2005 r.2006 r.
12345678910111213
IWartość programu
1) wydatki budżetowe1)1)1)1)
2) inne źródła2)2)2)2)
3) inne źródła3)3)3)3)
...............
IIWartość programu
1) wydatki budżetowe1)1)1)1)
2) inne źródła2)2)2)2)
3) inne źródła3)3)3)3)
...............
IIIWartość programu
1) wydatki budżetowe1)1)1)1)
2) inne źródła2)2)2)2)
3) inne źródła3)3)3)3)
............

ZAŁĄCZNIK Nr  17

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

(nr) (nazwa)

Dział ...................

(nr) (nazwa)

Rozdział ................

(nr) (nazwa)

RZ - 17

RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA

Kwota wypłaty w tysiącach złotych
Ustawa budżetowa na 2003 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  18

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

RZ-18

RENTY STRUKTURALNE W ROLNICTWIE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.WyszczególnienieDziałRozdziałParagrafPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
Liczba osóbWydatkiLiczba osóbWydatki
Osobytys. złOsobytys. zł
123456789
1Renty strukturalne
2Koszty obsługi rent
Ogółem

ZAŁĄCZNIK Nr  19

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60031 - Przejścia graniczne

RZ-19

WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

w tysiącach złotych

Wydatki na utrzymanie przejść granicznych w 2003 r.
Razemw tym zakup i utrzymanie urządzeń do wykonywania kontroli:
CelnejGranicznejWeterynaryjnejFitosanitarnejSanitarnejChemicznejRadiometrycznej
123456789
I. Ustawa

budżetowa

Ogółem

z tego:

bieżące
inwestycyjne
II. Przewidywane

wykonanie

Ogółem

z tego:

bieżące
inwestycyjne

ZAŁĄCZNIK Nr  20

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział..............

(nr, nazwa)

Rozdział...........

(nr, nazwa)

BD

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

w tysiącach złotych
Lp.WyszczególnienieParagrafUstawa budżetowa na 2003 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r
123456
1Cła006
2Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej013
3Wpływy z opłaty produktowej040
4Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości047
5Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu048
6Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności057
7Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych058
8Wpływy z opłat za koncesje i licencje059
9Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności060
10Wpływy z różnych opłat069
11Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych070
12Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych074
13Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze075
14Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności076
15Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości077
16Wpływy z usług083
17Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych084
18Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości090
19Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat091
20Pozostałe odsetki092
21Wpływy z różnych dochodów097
22Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego235
23Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego237
24Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego238
25Wpływy do budżetu ze środków specjalnych239
26Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości291
27Wpływy z wpłat gmin do budżetu państwa293
28Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne802
29Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych806
30Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych807
31Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów wartościowych i krajowych kredytów808
32Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą809
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  21 4

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział .............

(nr, nazwa)

Rozdział ..........

(nr, nazwa)

BW

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

w tysiącach złotych
Lp.WyszczególnienieParagraf*Ustawa budżetowa na 2003 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
123456
1

1.1

Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje

Dotacje podmiotowe

1.1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego

251
1.1.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły

wyższej

252
1.1.3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

jednostek naukowych i badawczo-

rozwojowych

253
1.1.4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty

254
1.1.5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

instytucji kultury

255
1.1.6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

256
1.1.7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

pozostałych jednostek sektora finansów

publicznych

257
1.1.8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych

258
1.1.9 Dotacja podmiotowa dla publicznych

szkół i innych publicznych placówek

oświatowo-wychowawczych

259
1.2Dotacje przedmiotowe
1.2.1 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego

265
1.2.2 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

gospodarstwa pomocniczego

266
1.2.3 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

pozostałych jednostek sektora finansów

publicznych

262
1.2.4 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych

263
1.3Dotacja z budżetu dla funduszu celowego
1.3.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych243
1.3.2 Fundusz Emerytalno-Rentowy243
1.3.3 Fundusz Pracy243
1.3.4 Fundusz Alimentacyjny243
1.3.5 Państwowy Fundusz Kombatantów243
1.3.6 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji243
1.3.7 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

243
1.3.8 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych

243
1.4Dotacje celowe dla samorządów
1.4.1 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom (związkom

gmin) ustawami

201
1.4.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej

202
1.4.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gminy (związków gmin)

203
1.4.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat

211
1.4.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej

212
1.4.6 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu

213
1.4.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane

przez samorząd województwa

221
1.4.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez samorząd województwa na podstawie

porozumień z organami administracji

rządowej

222
1.4.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań

własnych samorządu województwa

223
1.5Pozostałe dotacje
1.5.1 Dotacja z budżetu dla zakładu

budżetowego na pierwsze wyposażenie w

środki obrotowe

241
1.5.2 Dotacja z budżetu dla gospodarstwa

pomocniczego na pierwsze wyposażenie w

środki obrotowe

242
1.5.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa użytkownikom zabytków

niebędącym jednostkami budżetowymi na

finansowanie i dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich przy

tych zabytkach

273
1.5.4 Dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom

281
1.5.5 Dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

282
1.5.6 Dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych

283
1.5.7 Dotacja celowa z budżetu państwa na

finansowanie ustawowo określonych zadań

bieżących realizowanych przez pozostałe

jednostki sektora finansów publicznych

284
1.6Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.6.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego

292
1.6.2 Część podstawowa subwencji ogólnej dla

gmin

292
1.6.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

powiatów

292
1.6.4 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

województw

292
1.6.5 Część rekompensująca subwencji ogólnej

dla gmin

292
1.6.6 Część drogowa subwencji ogólnej dla

powiatów i województw

292
1.7Subwencje dla partii politycznych270
1.8Pozostałe rozliczenia z bankami (dopłaty do kredytów)298
1.9Rezerwy481
2Świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.1Świadczenia społeczne
2.1.1 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia

emerytalnego

311
2.1.2 Uposażenia sędziów i prokuratorów w

stanie spoczynku oraz uposażenie

rodzinne

311
2.1.3 Pozostałe świadczenia311
2.2Stypendia
2.2.1 Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów

Studenckich

323
2.2.2 Stypendia oraz inne formy pomocy dla

uczniów

324
2.2.3 Stypendia różne325
2.3Inne świadczenia
2.3.1 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

302
2.3.2 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych303
2.4Rezerwy481
3Wydatki bieżące jednostek budżetowych
3.1Wynagrodzenia
3.1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników401
3.1.2 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu

służby cywilnej

402
3.1.3 Wynagrodzenia osobowe sędziów i

prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

403
3.1.4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne404
3.1.5 Uposażenia żołnierzy zawodowych i

nadterminowych oraz funkcjonariuszy

405
3.1.6 Pozostałe należności żołnierzy

zawodowych i nadterminowych oraz

funkcjonariuszy

406
3.1.7 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

407
3.1.8 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne

wypłacane przez okres roku żołnierzom i

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

408
3.1.9Honoraria409
3.1.10Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne410
3.2Pochodne od wynagrodzeń
3.2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne od

wynagrodzeń wynikających ze stosunku

pracy

411
3.2.2 Składki na ubezpieczenia społeczne z

innych tytułów

411
3.2.3 Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

wynikających ze stosunku pracy

412
3.2.4 Składki na Fundusz Pracy z innych

tytułów

412
3.3Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych444
3.4Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa
3.4.1 Cła447
3.4.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetu

państwa

449
3.4.3 Opłaty na rzecz budżetu państwa451
3.4.4 Podatek od towarów i usług (VAT)453
3.5.Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3.5.1 Podatek od nieruchomości448
3.5.2 Pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego

450
3.5.3 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego

452
3.6Zakupy towarów i usług421-430
3.7Pozostałe wydatki
3.7.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne413
3.7.2 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

414
3.7.3 Dopłaty w spółkach prawa handlowego415
3.7.4 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i

przejętych zobowiązań po likwidowanych

i przekształcanych jednostkach

zaliczanych do sektora finansów

publicznych

416
3.7.5 Fundusz operacyjny420
3.7.6 Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji

skarbowych papierów wartościowych oraz

innych kosztów i prowizji

431
3.7.7 Staże i specjalizacje medyczne432
3.7.8 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne441, 442
3.7.9 Różne opłaty i składki443
3.7.10 Udzielone pożyczki na zaspokojenie

potrzeb mieszkaniowych sędziów i

prokuratorów

445
3.7.11 Składki do organizacji międzynarodowych454
3.7.12 Szkolenia członków korpusu służby

cywilnej

455
3.7.13 Odsetki456-458
3.7.14 Kary i odszkodowania459,460
3.7.15 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego

461
3.7.16 Fundusz dyspozycyjny471
3.7.17 Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone

placówkom polskim za granicą

496
3.8 Rezerwy481
4Wydatki majątkowe605
4.1Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4.2Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych606
4.3Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek613
4.4Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek614
4.5Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych621
4.6Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych622
4.7Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych623
4.8Dotacje inwestycyjne dla samorządów
4.8.1 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami

631
4.8.2 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane przez gminę na

podstawie porozumień z organami

administracji rządowej

632
4.8.3 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin)

633
4.8.4 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat

641
4.8.5 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej

642
4.8.6 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

643
4.8.7 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez samorząd

województwa

651
4.8.8 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane przez samorząd

województwa na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej

652
4.8.9 Dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych

samorządu województwa

653
4.9Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne680
5Rozliczenia z bankami701
5.1Rozliczenia z bankami
5.2Rezerwy481
6Obsługa długu publicznego801
6.1Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
6.2Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń802
6.3Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych806
6.4Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów807
6.5Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą i odsetki od obligacji Brady'ego808
6.6Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych810
OGÓŁEM

*) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

Czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

ZAŁĄCZNIK Nr  22

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

DPO

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.DziałRozdziałNazwa jednostki lub grupa jednostekPodstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacjiKwota dotacji (w tysiącach złotych)
123456
I
II
III
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  23

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

DAF

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Lp.DziałRozdziałNazwa agencji lub fundacjiPodstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacjiKwota dotacji (w tysiącach złotych)
123456
I
II
III
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  24

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

(nr)(nazwa)

BW - S

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.DziałRozdziałParagrafProjekt planu na 2004 r.Liczba osób, których składki opłacane są z budżetu państwaPodstawa prawna do finansowania składek z budżetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (art. ust. pkt)Podstawa wymiaru składki 1)
w tysiącach złotych(w złotych)
12345678
1
2
3
4
5
...
...
XXOgółemXX

1) zgodnie z art. 22 i 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

ZAŁĄCZNIK Nr  25

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

BW-PL

PLAN FINANSOWY PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH - WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.WyszczególnienieRozdziałEtatyPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
w USDw tys złw USDw tys. zł
12345678
1ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6)75057x
2 dodatek zagraniczny75057x
3 koszty leczenia pracowników i ich rodzin75057x
4 opłaty za szkołę75057x
5 zasiłki adaptacyjne75057x
6 pozostałe75057x
7WYDATKI BIEŻĄCE (8+9+10+19+20+21+22+23+24)75057x
8 wynagrodzenia pracowników krajowych

z tego:

75057

75057

- członków służby zagranicznej75057
- pozostałych75057
9 wynagrodzenia pracowników miejscowych

z tego:

75057

75057

- kontraktowych75057
- sezonowych75057
10 zakupy materiałów, wyposażenia i usług

(11+12+13+14+15+16+17+18)

75057x
11 - czynsze i inne opłaty75057x
12 - materiały i wyposażenie75057x
13 - podróże75057x
14 - transport75057x
15 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne75057x
16 - remonty, naprawy, konserwacje75057x
17 - wydatki reprezentacyjne75057x
18 - pozostałe wydatki75057x
19 wydatki na promocję75058x
20 NATO75205x
21 wydatki na działalność konsularną85330x
22 wydatki na szkolnictwo polskie za granicą80135x
23 wydatki na kolonie dla młodzieży polonijnej85413x
24 wydatki na kulturę i sztukę92195x
25STAŁE ZALICZKI DO ROZLICZENIA75057x
26ŚRODKI BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI75057x
27RAZEM WYDATKI (1+7+25+26)

ZAŁĄCZNIK Nr  26

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

Część ..........................

(nr, nazwa)

Dział ..........................

(nr, nazwa)

Rozdział .......................

(nr, nazwa)

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń *)

Członkowie korpusu służby cywilnej *)

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe *)

Forma organizacyjno-prawna .............Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) *)

Pracownicy orzecznictwa (asesorzy i aplikanci) *)

Urzędnicy sądów i prokuratur *)

Sądowi kuratorzy zawodowi *)

Osadzeni *)

Etatowi członkowie SKO

(łącznie z prezesem i wiceprezesem)*)

Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup*)

Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej*)

Nauczyciele *)

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ
Lp.WyszczególnienieLimit zatrudnieniaWynagrodzenia wynikające ze stosunku pracyz tego
osobowedodatkowe wynagrodzenie roczne
w tysiącach złotych
123456
1Ustawa budżetowa na 2003 r.
2Plan na 2003 r. po zmianach
3Zmiany na 2004 r.
4Plan na 2004 r. łącznie z podwyżkami
5w tym: podwyżki

*) niepotrzebne skreślić

**) kol. 3 należy wypełnić również dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń; w poz. 1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2003

ZAŁĄCZNIK Nr  27

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

Część ...............

(nr, nazwa)

Dział ...............

(nr, nazwa)

Żołnierze zawodowi *)

Żołnierze służby nadterminowej *)

Funkcjonariusze *)

Rozdział ............

(nr, nazwa)

Funkcjonariusze Służby Celnej *)
Forma organizacyjno-prawna .................
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ
Lp.WyszczególnienieLimit zatrudnieniaWynagrodzenia wynikające ze stosunku służbowegoz tego:
uposażeniainne

należności*****)

nagrody roczne
w tysiącach złotych
1234567
A**)Dotyczy limitu zatrudnienia i funduszu uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed 1.01.1999 r.
1Ustawa budżetowa na 2003 r.
2Plan na 2003 r. po zmianach
3Zmiany na 2004 r.
4Plan na 2004 r. łącznie z podwyżkami
5w tym: podwyżki
B***)Dotyczy limitu zatrudnienia i funduszu uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po 1.01.1999 r.
1Ustawa budżetowa na 2003 r.
2Plan na 2003 r. po zmianach
3Zmiany na 2004 r.
4Plan na 2004 r. łącznie z podwyżkami
5w tym: podwyżki
C***)Dotyczy limitu zatrudnienia i funduszu uposażeń funkcjonariuszy celnych
1Ustawa budżetowa na 2003 r.
2Plan na 2003 r. po zmianach
3Zmiany na 2004 r.
4Plan na 2004 r. łącznie z podwyżkami
5w tym: podwyżki
A+B+C****)Ogółem limit zatrudnienia i fundusz uposażeń przewidziany w planie na 2004 r.
1Ustawa budżetowa na 2003 r.
2Plan na 2003 r. po zmianach
3Zmiany na 2004 r.
4Plan na 2004 r. łącznie z podwyżkami
5w tym: podwyżki

*) niepotrzebne skreślić

**) wraz z żołnierzami służby nadterminowej, którzy podjęli tę służbę po 1.01.1999 r.

***) stan etatowy i fundusz uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy nie pozostawali w służbie w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - art. 6 ust. 3 (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104. poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 65, poz. 595)

****) w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Celnej wypełnia się poz. C i poz. A+B+C

*****) nie wypełnia się w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy

ZAŁĄCZNIK Nr  28

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział ...............

(nr, nazwa)

Rozdział ............

(nr, nazwa)

Forma finansowania ................

SUS

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY KANDYDACKIEJ ORAZ DUCHOWNYCH

Lp.WyszczególnienieLiczba osób średniorocznieRoczna wysokość składki

(w tys. zł)

Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
123456
1Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej *)
2Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i PSP pełniący służbę kandydacką **)
3Osoby odbywające zastępcze formy służby wojskowej *)
4Duchowni **)

Uwaga:

*) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)

**) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ZAŁĄCZNIK Nr  29 5

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

(nr) (nazwa)

BW-I

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM

w tysiącach zł

Lp.KlasyfikacjaWyszczególnienieWartość kosztorysowaTermin (rok)Wydatki budżetu państwaZaangażowanie (nakłady do wykonania po roku planowym)
nr Częścinr Wojew. /SKODziałRozdziałParagraf*)InwestorNazwa inwestycjiRozpoczęciaZakończeniaUstawa budżetowa na 2003 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt na 2004 r.

(w ramach limitu)

123456789101112131415
IInwestycje wieloletnie z zał. nr 7 do ustawy budżetowej na 2003 r. - razem IXX
1.
2.
3.
...
IIInwestycyjne programy wieloletnie - razem II
1.
2.
3.
...
IIIInwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem IIIXX
1.
2.
3.
...
IVZakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IVXXXX
1.xxxx
2.xxxx
3.xxxx
...xxxx
VInwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) finansowane z udziałem środków budżetu państwa - razem VXX
1.
2.
3.
...
OXXXOGÓŁEM I + II + III + IV + V :XX

*) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa;

czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził: ...................

(imię i nazwisko)

nr telefonu ................ adres e-mail ..................

ZAŁĄCZNIK Nr  30 6

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

(nr) (nazwa)

IW

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH

Cz. A. Dane identyfikacyjne

Nazwa i adres inwestora:Numer i nazwa:Jednostka (zakład)*) budżetowa(y)*)
1. działu gospodarki narodowej1.Inna jednostka organizacyjna*)
2. rozdziału2.Przedsiębiorca*)
3. paragrafu **)3.
Nazwa organu założycielskiego
Nazwa i lokalizacja inwestycji:Inwestycja kontynuowana*)Inwestycja planowana do rozpoczęcia*)
Data i numer decyzji lokalizacyjnej:Nazwa i symbol jednostki terytorialnej inwestoraData zatwierdzenia:Wartości kosztorysowej

Projektu budowlanego

WyszczególnienieTerminy
1. Terminy:

a) rozpoczęcia realizacji inwestycji

b) przekazania pierwszego efektu

c) przekazania zdolności projektowanych

d) zakończenia inwestycji

e) osiągnięcia zdolności projektowanych

2. Okres realizacji inwestycji (cykl budowy) - w miesiącach

*) niepotrzebne skreślić

**) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

IW (str. 2)

Cz. B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów

w tysiącach złotych
WyszczególnienieWartość kosztorysowa w cenach bieżących*)z tego:
roboty budowlano-montażowezakupy maszyn i urządzeń krajowychzakupy maszyn i urządzeń importowanychinne nakłady
123456
Nakłady ogółem (a + b)
z tego:
a) poniesione w latach 19..- 2003
w tym: przewidywane w 2003 r.
b) planowane na lata 2004 - 20..- razem
w tym: w 2004 r.

*) Dla celów planistycznych podstawą do ustalenia w cenach bieżących 2004 r. wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, jest wartość w cenach realizacji każdego roku, uwzględniająca wszystkie zmiany dokonane do końca 2002 r. Tę część wartości kosztorysowej, która pozostała do wykonania po 2002 r., należy przeliczyć na ceny 2003 r. w oparciu o aktualne prognozy wzrostu cen inwestycyjnych, otrzymując w ten sposób wielkość zaangażowania nakładów po 2002 r. w cenach 2003 r. Po odjęciu, od tak ustalonego zaangażowania, przewidywanego wykonania nakładów w 2003 r., pozostają nakłady do poniesienia po 2003 r., które należy przeliczyć na ceny 2004 r., posługując się prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen inwestycyjnych, podanym w materiałach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Wartość kosztorysową inwestycji kontynuowanych w cenach bieżących 2004 r. stanowi zatem suma wartości: nakładów poniesionych do końca 2002 r. w cenach realizacji minionych lat, wielkości przewidywanego wykonania nakładów w 2003 r. oraz zaangażowania po 2003 r., przeliczonego na ceny 2004 r.

IW (str. 3)

Cz. C. Źródła finansowania inwestycji

w tysiącach złotych

WyszczególnienieNakłady inwestycyjneŹródła finansowania
Środki z budżetu państwaŚrodki własne inwestora *)Udziały współinwestorówPaństwowe fundusze celowe**)

..........

..........

(nazwa)

Środki Unii

Europejskiej **)

Kredyt

bankowy ***)

Pozostałe źródła finansowania

....

....

(nazwa)

przedakcesyjne

..........

..........

(nazwa)

fundusze

..........

..........

(nazwa)

Razemw tym

poręczony (gwarantowany)

1234567891011
Ogółem (a + b)
..........
..........
a) poniesione w latach

19.. - 2003

..........
..........
w tym: przewidywane

w 2003 r.

..........
..........
b) planowane na lata

2004 - 20.. razem

..........
..........
z tego w roku:

2004 r.

..........
..........
20.. r.
..........
..........
20.. r.
..........
..........

*) W odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594)

**) W kolumnach 6, 7 i 8 podaje się nazwy i kwoty wyodrębnione w odniesieniu do każdego funduszu, źródeł środków unijnych przedakcesyjnych (Phare, Ispa, Sapard)

***) W rozumieniu podanym w art. 78 ust. 2 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)

IW (str. 4)

Cz. D. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki

Jednostka miaryDane liczbowe
123
1. Efekty inwestycji
a) ..............................
b) ..............................
c) ..............................
2. Inne wskaźniki

sporządził ..............................

(imię i nazwisko)

nr telefonu ............ adres e-mail .................

ZAŁĄCZNIK Nr  31

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

SW-1

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
12345
1Liczba studentów ogółem

w tym:

osoba
1.1Liczba studentów na studiach dziennychosoba
2Liczba studentów nowo przyjętych ogółem

w tym:

osoba
2.1Liczba studentów na studiach dziennychosoba
3Liczba studentów studiów dziennych otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej

w tym:

osoba
3.1socjalneosoba
3.2za wyniki w nauceosoba
3.3specjalne dla osób niepełnosprawnychosoba
4Liczba studentów studiów dziennych zakwaterowanych w domach studenckichosoba
5Liczba studentów studiów dziennych korzystających z obiadów w stołówkach studenckichosoba
6Liczba studentów studiów dziennych korzystających z dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckieosoba
7Liczba studentów studiów dziennych korzystających z dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckieosoba

ZAŁĄCZNIK Nr  32

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

SW-2

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

w tysiącach złotych

WyszczególnieniePrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r
123
A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem w uczelniach (2+5+6)1
z tego:Wynagrodzenia2
w tym:osobowe3
dodatkowe wynagrodzenie roczne4
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy5
Pozostałe6
w tym:świadczenia dla funkcjonariuszy PSP7
B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem w uczelni (9+10+11+12)8
z tego:dotacje z budżetu9
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków10
opłaty za zajęcia dydaktyczne11
pozostałe12

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów

Stan funduszu na początek roku1
Zwiększenia ogółem2
w tym:dotacje z budżetu3
opłaty za korzystanie z domów studenckich4
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich5
Zmniejszenia ogółem6
w tymstypendia socjalne7
stypendia za wyniki w nauce8
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych9
zapomogi10
koszty prowadzenia domów studenckich11
dopłaty do domów studenckich12
dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie13
koszty prowadzenia stołówek studenckich14
dopłaty do stołówek studenckich15
dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie16
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w: 1+2-6)17

ZAŁĄCZNIK Nr  33

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział ...............

(nr, nazwa)

Rozdział ............

(nr, nazwa)

ZRPiW

WYDATKI NA ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

wydatki w tysiącach złotych
liczba świadczeniobiorców w osobach
Lp.TreśćPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
1234
IWydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

z tego:

1Transfery na rzecz ludności

z tego:

- zasiłki rodzinne
- zasiłki pielęgnacyjne
- zasiłki wychowawcze
2Wydatki bieżące (koszty ustalania uprawnień, wypłaty i dochodzenia nienależnie pobranych zasiłków *)
IIPrzeciętna miesięczna liczba:
- zasiłków rodzinnych
- zasiłków pielęgnacyjnych
- zasiłków wychowawczych
IIIPrzeciętna miesięczna liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne

*) wypełnia ZUS, KRUS

ZAŁĄCZNIK Nr  34

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr. nazwa)

BZS

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.DziałRozdziałParagrafPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
Wydatki bieżące ogółemw tym:Wydatki bieżące ogółemw tym:
wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej*wynagrodzenia pozostałych pracownikówLiczba stanowisk pracy/etatywynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej*wynagrodzenia pozostałych pracownikówLiczba stanowisk pracy/etaty
§4020§4040§4010§4040członkowiepozostali§4020§4040§4010§4040członkowiepozostali
w tysiącach złotychkorpusupracownicyw tysiącach złotychkorpusupracownicy
123456789101112131415161718
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
...
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
...
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
...
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
...
OGÓŁEM00000000000000

* w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (w kolumnie 6 i 7 oraz w kolumnie 13 i 14) zamiast wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej należy podać wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach. Wydatki na wynagrodzenia (w kolumnie 6 i 13) powinny obejmować wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844).

ZAŁĄCZNIK Nr  35

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

BZSA

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(DOTYCZY FUNKCJONARIUSZY)

Lp.DziałRozdziałParagrafPrzewidywane wykonanie w 2003 rProjekt planu na 2004 r
Wydatki bieżące ogółemw tym:Liczba stanowisk pracy/ etatyWydatki bieżące ogółemw tym:Liczba stanowisk pracy/ etaty
uposażenia § 405inne należności

§ 406 i § 408

nagrody roczne

§ 407

pochodne

§ 411 i § 412

nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 302

uposażenia

§ 405

inne należności

§ 406 i § 408

nagrody roczne § 407pochodne

§ 411 i § 412

nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 302

w tysiącach złotychw tysiącach złotych
123456789101112131415161718
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
...
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
...
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
...
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
...
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK Nr  36

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

Część.......................

(nr, nazwa)

Dział.......................

(nr, nazwa)

Rozdział....................

(nr, nazwa)

Zakłady budżetowe*)
Środki specjalne*)
B-4Z

PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH

w tysiącach złotych

Lp.WyszczególnienieParagrafPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
12345
1Stan środków obrotowych na początek roku ogółemx
2Przychodyx
2.1 - dotacje z budżetu**)

w tym:

2.1.1 - na pierwsze wyposażenie w środki

obrotowe

241
2.1.2 - podmiotowa251
2.1.3 - przedmiotowa265
2.1.4 - na inwestycje i zakupy

inwestycyjne

621
2.2 - wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze

sprzedaży usług, wyrobów i

składników majątkowych

075, 083, 084
2.3 - przelewy redystrybucyjne296
2.4 - różne przelewy297
2.5 - pozostałe przychodyx
3Wydatki bieżącex
3.1 - wynagrodzenia ogółem

z tego:

4010-4100
3.1.1 - wynagrodzenia osobowe i uposażenia4010-4030 i 4050
3.1.2 - dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 i 4070
3.1.3 - wynagrodzenia pozostałe4060, 4080, 4090 i 4100
3.2 - różne wydatki osobowe i świadczenia

społeczne

3020-3250
3.3 - materiały i usługi4210-4420
3.4 - pochodne od wynagrodzeń

z tego:

4110 i 4120
3.4.1 - składki na ubezpieczenia społeczne4110
3.4.2 - składki na Fundusz Pracy4120
3.5 - odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych

4440
3.6 - wpłaty do budżetu2370 i 2390
3.7 - przelewy redystrybucyjne2960
3.8 - różne przelewy2970
3.9 - pozostałe wydatkix
4Wydatki majątkowe6070-6100
5Podatek dochodowy**)4460
6Stan środków obrotowych na koniec roku ogółemx

*) niepotrzebne skreślić

**) nie dotyczy środków specjalnych

Z poz. 3.9 - pozostałe wydatki przypada na:

- rozwój sportu dzieci i młodzieży ..............

- rozwój sportu osób niepełnosprawnych .............

ZAŁĄCZNIK Nr  37

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział ....................

(nr, nazwa)

Rozdział .................

(nr, nazwa)

B-7Z

PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

w tysiącach złotych

Lp.WyszczególnienieParagrafPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
12345
1Stan środków obrotowych na początek roku ogółemx
2Przychodyx
2.1 - dotacje z budżetu

z tego:

2.1.1 - na pierwsze wyposażenie w środki

obrotowe

242
2.1.2 - przedmiotowe266
2.2 - ze sprzedaży usług083
2.3 - ze sprzedaży wyrobów i składników

majątkowych

084
2.4 - z najmu i dzierżawy075
2.5 - pozostałe przychodyx
3Wydatkix
3.1 - wynagrodzenia ogółem

z tego:

4010-4100
3.1.1 - wynagrodzenia osobowe i

uposażenia

4010-4030 i 4050
3.1.2 - dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 i 4070
3.1.3 - wynagrodzenia pozostałe4060, 4080, 4090 i 4100
3.2 - pochodne od wynagrodzeń

z tego:

4110 i 4120
3.2.1 - składki na ubezpieczenia

społeczne

4110
3.2.2 - składki na Fundusz Pracy4120
3.3 - materiały i usługi4210-4420
3.4 - pozostałe wydatkix
4Podatek dochodowy4460
4.1 w tym: kwota zwolnienia*x
5Zysk (strata) (poz. 2-3-4)**x
5.1 - wpłata z zysku do budżetu2380
5.2 - zwiększenie środków obrotowychx
5.3 - zmniejszenie środków obrotowychx
5.4 - inne cele wynikające z odrębnych

przepisów

x
6Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+5.2.-5.3.)x

*) dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

**) dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

ZAŁĄCZNIK Nr  38

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

Część .............

(nr, nazwa)

BZS-z

ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w tysiącach złotych

Lp.Rozdział§Rodzaj zadaniaPodstawa prawna do finansowania zadaniaKwota
123456

ZAŁĄCZNIK Nr  39

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)
Zbiorczo*

Plan wycinkowy*

PR

PROGRAMY WIELOLETNIE

w tysiącach złotych

Lp.Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu państwaCel programuPodstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacjiJednostka realizująca lub koordynującaTermin (rok)Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)Nakłady do poniesienia po 2003 r. (ceny z 2003 r.)
rozpoczęciazakończeniaWyszczególnienieKoszty całkowite
Ogółem2004 r.2005 r.2006 r.
12345678910111213
IWartość programu Źródła finansowania:
1) wydatki

budżetowe

1)1)1)1)
2) inne źródła2)2)2)2)
3) inne źródła3)3)3)3)
...............
IIWartość programu Źródła finansowania:
1) wydatki

budżetowe

1)1)1)1)
2) inne źródła2)2)2)2)
3) inne źródła3)3)3)3)
...............
IIIWartość programu Źródła finansowania:
1) wydatki

budżetowe

1)1)1)1)
2) inne źródła2)2)2)2)
3) inne źródła3)3)3)3)
...............

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  40

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

(nr) (nazwa)

IP

Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycyjnego programu wieloletniego ustanowionego .................

(akt prawny zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych)

w tys. zł

Lp.TreśćWyszczególnienie
123
1.Nazwa programu
2.Jednostka realizująca lub koordynująca program
3.Cel programu
4.Zadania inwestycyjne do -
sfinansowania z budżetu państwa-
-
-
-
5.Okres realizacji programu
6.Łączne nakłady na realizację programu (w cenach bieżących)
2004 r.
2005 r.
2006 r.
7.środki budżetu państwa w nakładach ogółem
2004 r.
2005 r.
2006 r.
8.Z poz. 7 przypada dla cz. ..., dz. ..., rozdz. ..., par. ...
2004 r.
2005 r.
2006 r.
9.Z poz. 7 przypada dla cz. ..., dz. ..., rozdz. ..., par. ...
2004 r.
2005 r.
2006 r.

sporządził ...................

(imię i nazwisko)

nr telefonu ............ adres e-mail .................

ZAŁĄCZNIK Nr  41 7

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE

w tysiącach złotych

Lp.WyszczególnieniePlan na 2003 r.Przewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
12345
1Prywatyzacja pośrednia
2Prywatyzacja bezpośrednia
3Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2053)
4Razem przychody (1+2+3)

z tego przeznacza się na:

5Realizację rekompensat dla pracowników sfery budżetowej oraz emerytów i rencistów
6Reformę systemu ubezpieczeń społecznych
7Restrukturyzację i modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP
8Środki specjalne

z tego na:

8.1zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
8.2pomoc restrukturyzacyjną
8.3pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz inne zadania ustawowe, nałożone na Ministra Skarbu Państwa
8.4rozwój nauki i technologii polskiej
8.5wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej

ZAŁĄCZNIK Nr  42

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

PE

FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.Program/

zadanie (nazwa)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowania Koszty w latach 2004-2006 w tysiącach jedn. wymienionych w poz. 1,2,3, każdego zadania
rozpoczęciazakończeniaPrzewidywane wykonanie w 2003 r. w tysiącachogółem200420052006
123456789101112
11)budżet

(w złotych)

2)środki UE

(w euro)

3)inne środki

(w walucie)

21)budżet

(w złotych)

2)środki UE

(w euro)

3)inne środki

(w walucie)

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz.1 dział/rozdział

poz.2 symbol programu/zadania

poz.3 pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie

kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu

należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 2

ZAŁĄCZNIK Nr  43

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

PB

FINANSOWANIE ZADAŃ NIEOBJĘTYCH UZGODNIENIAMI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Lp.Program/

zadanie (nazwa)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaPrzewidywane wykonanie w 2003 r. w tysiącachKoszty w latach 2004-2006 w tysiącach jedn. wymienionych w poz. 1,2,3, każdego zadania
rozpoczęciazakończeniaogółem200420052006
123456789101112
11)budżet

(w złotych)

2)środki zagr.

(w euro)

3)inne środki

(w walucie)

21)budżet

(w złotych)

2)środki zagr.

(w euro)

3)inne środki

(w walucie)

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz.1 dział/rozdział

poz.2 pochodzenie środków

poz.3 pochodzenie środków

- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie

kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu

należy wykazać także na wzorze BW, oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 4,6 lub 7

ZAŁĄCZNIK Nr  44

Część..............

(nr, nazwa)

Dział..............

(nr, nazwa)

Rozdział...........

(nr, nazwa)

PFC

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

w tysiącach złotych
Lp.TreśćParagrafyPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
12345
IStan funduszu na początek rokux
z tego:
1- środki pieniężnex
2- papiery wartościowe Skarbu Państwax
3- należności

w tym: z tytułu udzielonych pożyczek

x

x

4- zobowiązania (minus)

w tym. z tytułu zaciągniętego kredytu

x

x

5 .....................x
6 .....................x
7 .....................x
8 .....................x
IIPrzychodyx
1Dotacje z budżetu państwax
1.1- na działalność bieżącą243
1.2- na inwestycje i zakupy inwestycyjne622
2Dotacje z innych funduszyx
2.1- na działalność bieżącą244
2.2- na inwestycje i zakupy inwestycyjne626
3Składki i opłaty069, 082, 085
4Przelewy redystrybucyjne296
5Pozostałe przychody

w tym:

x
.....................
IIIWydatkix
1Dotacje na realizację zadań bieżącychx
1.1- dla jednostek sektora finansów

publicznych

w tym:

2440
.....................
1.2- dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych

w tym:

2450
.....................
2Transfery na rzecz ludności
3 w tym:
.....................
Wydatki bieżące (własne)
3.1 Wynagrodzenia4010-4100
3.2 Pochodne od wynagrodzeń4110-4120
3.3 Pozostałe

w tym:

x
.....................
4Wydatki inwestycyjnex
4.1- wydatki inwestycyjne (własne)6110
4.2- zakupy inwestycyjne (własne)6120
4.3- dotacje inwestycyjnex
4.3.1 - dla jednostek sektora finansów

publicznych

w tym:

6260
.....................
4.3.2 - dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych

w tym:

6270
.....................
5Przelewy redystrybucyjne2960
IVStan funduszu na koniec rokux
z tego:
1- środki pieniężnex
2- papiery wartościowe Skarbu Państwax
3- należności

w tym: z tytułu udzielonych pożyczek

x

x

4- zobowiązania (minus)x
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytux
5 .....................x
6 .....................x
7 .....................x
8 .....................x

ZAŁĄCZNIK Nr  45 8

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 r.

(nr, nazwa)

Dział ............... SFP

(nr, nazwa)

Rozdział .............

(nr, nazwa)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna, lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych*)

Państwowe instytucje kultury*)

Państwowe instytucje filmowe*)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych *)

Narodowy Fundusz Zdrowia*)

Agencje państwowe*)

Polska Akademia Nauk*)

Jednostki organizacyjne PAN

Państwowe szkoły wyższe*)

Jednostki badawczo-rozwojowe*) Pozostałe*)

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w tysiącach złotych

Część A

Lp.WyszczególnienieParagrafPrzewidywane wykonanie w 2003 r.Projekt planu na 2004 r.
12345
IPRZYCHODY OGÓŁEMx
1Przychody ze sprzedażyx
1.1- z tytułu realizowanych programów

polityki zdrowotnej

x
1.2- pozostałex
1.2.1 w tym: opłacane z budżetu państwax
2Dotacje z budżetux
2.1- podmiotowa252-257
2.2- przedmiotowa262
2.3- celowa284, 273
2.4- na inwestycje i zakupy inwestycyjne622
3Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

z tego od:

...........................

...........................

246
4Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

z tego od:

...........................

...........................

628
5Przychody z prywatyzacji941-944
6Przychody ze składek obowiązkowychx
6.1- na ubezpieczenie zdrowotnex
6.1.1 w tym: opłacanych z budżetu państwax
6.2- na ubezpieczenia społecznex
6.2.1 w tym: opłacanych z budżetu państwax
6.3- innex
6.3.1 w tym: opłacane z budżetu państwax
7Przychody finansowex
7.1- dywidendy i udziały w zyskux
7.2- odsetkix
7.3- innex
8Pozostałe przychodyx
8.1w tym z budżetu państwax
IIKOSZTYx
9Koszty według rodzajux
9.1- Amortyzacjax
9.2- Materiały i energia421 i 426
9.3- Usługi obcex
9.3.1 - remonty427
9.3.2 - pozostałex
9.4- Podatki i opłatyx
9.5- Wynagrodzenia4010-4100
9.5.1 - osobowe4010
9.5.2 - uposażenia funkcjonariuszy4050
9.5.3 - pozostałe należności

funkcjonariuszy

4060-4080
9.5.4 - pozostałex
9.6- Ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia

x
9.6.1 - składki na ubezpieczenie

społeczne

411
9.6.2 - składki na Fundusz Pracy412
9.6.3 - innex
9.7- Pozostałex
10Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów

z tego dla:

.....................

.....................

2980
11Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

.....................

.....................

2460
12Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

.....................

.....................

2470
13Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

.....................

.....................

6280
14Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

z tego dla:

....................

....................

6290
15Koszty finansowex
15.1- obsługa długux
15.2- innex
16Pozostałe kosztyx
IIIWYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCHx
- zyski nadzwyczajnex
- straty nadzwyczajnex
IVWYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/- III)**x
VOBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGOx
Podatek dochodowy od osób prawnych4460
VIWYNIK FINANSOWY NETTO (IV - V)**x

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

w tysiącach złotych

Lp.WyszczególnienieStan na dzień 1.01.2003 r.Plan na dzień 1.01.2004 r.Plan na dzień 31.12.2004 r.
12345
AKTYWA
1Zapasy
2Należności i roszczenia
w tym:

- należności z tytułu udzielonych

pożyczek

3Środki pieniężne
4Aktywa trwałe
ZOBOWIĄZANIA
1Papiery wartościowe
2Kredyty i pożyczki
3Depozyty
4Inne
4.1w tym wymagalne
LICZBA ZATRUDNIONYCH

(w przeliczeniu na pełne etaty)

Informacje dodatkowe:

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych:

- przewidywane w 2003 r. ..... tys. zł,

- planowane na 2004 r. ..... tys. zł.

ZAŁĄCZNIK Nr  45a 9

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

Część .............

(nr, nazwa)

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.Projekt

(nazwa - symbol)

DataJednostka realizującaŹródła finansowaniaOznaczenie źródeł finansowaniaKoszty w latach w 2004-2006 w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6 w poz. 1,2,3 każdego projektu
rozpoczęciazakończeniaogółem200420052006
1234567891011
1) budżet

(w złotych)

2) środki UE (w euro)
3) inne środki (w walucie)

Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6:

poz.1) dział/rozdział

poz.2) symbol projektu

poz.3) pochodzenie środków

- w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu.

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = ..... PLN.

ZAŁĄCZNIK Nr  45b 10

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

Część ..............

(nr, nazwa)

PREFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.Dane programuKategoria interwencji**)DataJednostka realizującaKoszty w latach 2004-2006 w tysiącach złotych
rozpoczęciazakończeniaogółem2004200052006
ogółemprefinansowaniewspółfinansowanieinneogółemprefinansowaniewspółfinansowanie *)inneogółemprefinansowaniewspółfinansowanieinneogółemprefinansowaniewspółfinansowanieinne
12345678910111213141516171819202122
IProgram (nazwa)
1.Priorytet (nazwa)
1.1.Działanie (nazwa)
1.2.Działanie (nazwa)
1.3.Działanie (nazwa)
1.4.Działanie (nazwa)
2.Priorytet (nazwa)
2.1.Działanie (nazwa)
2.2.Działanie (nazwa)
2.3.Działanie (nazwa)
3.Priorytet (nazwa)
3.1.Działanie (nazwa)
3.2.Działanie (nazwa)
3.3.Działanie (nazwa)
II.Program (nazwa)
1.Priorytet (nazwa)
1.1.Działanie (nazwa)
1.2.Działanie (nazwa)
1.3.Działanie (nazwa)

*) Podaje się w szczegółowości dział, rozdział i uzgadnia z formularzem BW.

**) Zgodnie z klasyfikacją dziedzin interwencji Funduszy Strukturalnych, określoną w Rozporządzeniu Komisji nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia sposobów zastosowania Rozporządzenia Rady nr 1260/1999/WE w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (pkt 3 załącznika IV).

Stosuje się kurs przeliczeniowy 1 EUR = ..... PLN.

Objaśnienia:

1. Wiersze "priorytety" i "działania" należy skopiować tyle razy, ile jest priorytetów i działań w danym programie.

2. W kolumnie "prefinansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania, czyli np. 50 %, 60 %, 75 % całości kosztów realizacji działania.

3. W kolumnie "współfinansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków pochodzących z wydatków budżetu państwa.

4. Kolumnę "inne" wypełnia się, jeżeli występują jeszcze inne źródła finansowania - tak, aby objąć w kolumnie "ogółem" całość kosztów działania (do 100 %).

5. Formularz służy nie tylko do zbierania danych o potrzebie prefinansowania, ale także do zbierania danych o współfinansowaniu - jeżeli nie występuje potrzeba prefinansowania, ale potrzeba współfinansowania, należy wypełnić tylko kolumny "współfinansowanie" i "inne", tak aby objąć w kolumnie "ogółem" całość kosztów działania (do 100 %).

ZAŁĄCZNIK Nr  46

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2004

Rozdział  1

Zasady ogólne

1.
Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2004 r. według formularzy, stanowiących załączniki nr 1-45 do rozporządzenia.
2.
Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
1)
zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
2)
czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
3)
dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2003 r.;
4)
kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2004 r.
3.
W uzasadnieniach dotyczących dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
4.
Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziale 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.
5.
Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie. Wszystkie formularze oznaczone symbolami RZ-9, BW-I, IP, IW opracowane na dyskietkach i wydruki oraz materiały opisowe powinny być złożone bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów.

Rozdział  2

Plany rzeczowe zadań

6.
Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-19, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
7.
W formularzach RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2004 r. należy podać w cenach 2003 r.
8.
Formularz RZ-1 opracowują wyłącznie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dla części 15. Sądy powszechne i części 37. Sprawiedliwość, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz wojewodowie.

W treści formularza RZ-1 oprócz świadczeń ustawowych należy podać dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" należy opracować formularz RZ-1 jako zestawienie zbiorcze, a także odrębnie w rozbiciu na rozdziały. Pojęcie "liczba świadczeniobiorców" interpretowane powinno być jako liczba osób, na które przysługuje świadczenie (np. członkowie rodziny).

9.
Do formularza RZ-2 należy załączyć, dla rubryki 8 "ocena kosztów uruchomienia i działalności jednostki" oraz rubryki 9 "ocena kosztów likwidacji jednostki", szczegółowe uzasadnienie zawierające m.in. specyfikację jednorazowych tytułów i kosztów uruchomienia i likwidacji jednostki.

Ministerstwo Obrony Narodowej wypełnia formularz RZ-2 zbiorczo za wszystkie jednostki wojskowe.

10.
Dysponenci części budżetowych wykazują na formularzu RZ-3 wyłącznie te zadania, które powodować będą skutki finansowe dla budżetu; do formularza RZ-3 należy dołączyć szczegółowy opis zadań, wraz z podaniem podstawy prawnej, kalkulację kosztów nowego lub kończącego się zadania bądź zadania, którego zakres ulegnie ograniczeniu w roku planowym. Należy także omówić skutki finansowe nowego przedsięwzięcia dla roku, w którym rozpocznie się jego realizacja, jak i skutki finansowe z tytułu realizacji tego zadania w latach następnych. W formularzu podaje się również informacje finansowe o zadaniach inwestycyjnych. Przez pojęcie "nowe zadania" rozumie się zadania budżetowe, wynikające z aktów prawnych, których realizacja rozpocznie się w 2004 r. Formularz RZ-3 daje możliwość zgłoszenia potrzeb w zakresie wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymienionych w kolumnie 3.
11.
RZ-4 dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2004.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe oraz zatrudniający w urzędach obsługujących ministra i jednostkach podległych pracowników na stanowiskach pedagogicznych i wojewodowie w zakresie pracowników zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w kuratoriach oświaty wynagradzanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z późn. zm.).

Wojewodowie wypełniają wyżej wymieniony formularz także dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zaliczanych do działu "Pomoc społeczna".

W formularzu tym należy uwzględnić planowane w roku 2003 i 2004 zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), a także roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego w roku 2003. Do określenia powyższych skutków finansowych dotyczących wynagrodzeń należy stosować wysokość kwoty bazowej obowiązującej w roku 2003.

12.
Formularz RZ-5 sporządzają dysponenci części budżetowych realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją programów (a także projektów) wynikających z podpisanych lub przygotowanych do podpisania memorandów finansowych - PHARE, ISPA, SAPARD - z podziałem na potrzebne środki budżetu państwa, środki przyznane (przewidziane) na dany rok przez Komisję Europejską, inne środki, w tym np. kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych służące współfinansowaniu tych programów.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3 - źródło finansowania środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział i rozdział, dla środków z UE - symbol programu lub projektu (np. PLxxxx,..,..), dla innych środków - nazwę dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz wypełnia się dla programów wdrażanych według nowych zasad (Nowa Orientacja PHARE, ISPA, SAPARD).

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2003 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2004.

13.
Formularz RZ-6 sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy korzystają z kredytów zagranicznych lub z innych środków zagranicznych przy realizacji zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach zagranicznych i krajowych przeznaczonych na realizację programów (zadań) niezwiązanych z programami uzgodnionymi z Komisją Europejską, a więc środki ze źródeł zagranicznych (np. fundacji, państw, organizacji i instytucji międzynarodowych, banków) ze wskazanym celem i warunkami ich wykorzystania.

W kolumnie 2 podaje się nazwę celu lub programu, w kolumnie 6 - jedno lub kilka (jeśli są) źródła zagraniczne, w kolumnie 7 - akt przyznający środki.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2003 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2004.

14.
Formularz RZ-7 - dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnej opieki zastępczej, o której mowa w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 44, poz. 389), formularz sporządzają dysponenci właściwych części budżetowych. Informacje rzeczowe dotyczące przewidywanego wykonania za rok 2003 i projektu planu na rok 2004 należy podać na dzień 31 grudnia 2003 i 2004 r.

Formularz ten dotyczy również osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844); w tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15.
Formularz RZ-8 - dotyczy podstawowych świadczeń obligatoryjnych oraz zasiłków okresowych z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Przewidywaną liczbę świadczeń i świadczeniobiorców należy ustalić stosownie do postanowień tej ustawy.
16.
Na formularzu RZ-9 wykazuje się inwestycje finansowane środkami budżetu państwa, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii, także inwestycje kończone w 2003 r. oraz zakupy dokonane i przewidziane do zrealizowania, z wyjątkiem inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, dla których dysponenci nie wypełniają kolumn dotyczących roku 2004 oraz zaangażowania.

W materiałach planistycznych występuje grupowanie wykazów rzeczowych inwestycji w podziale na inwestycje wieloletnie i inwestycyjne programy wieloletnie oraz na pozostałe inwestycje, w których wyodrębnia się budownictwo inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem. Do budownictwa inwestycyjnego należy zaliczać, poza kosztami robót budowlano-montażowych, także np. koszty nabycia obiektu majątku trwałego, dokumentacji, badań geologicznych, ekspertyz, pozyskania terenu pod budowę i przygotowania go, pierwszego wyposażenia nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów, zaniechania inwestycji, zabezpieczenia i konserwacji inwestycji wstrzymanych.

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji kolejno działami, w działach rozdziałami, w rozdziałach paragrafami (czterocyfrowymi). Inwestycje jednego rodzaju ujmowane pod jedną nazwą (np. w III części formularza - melioracje, w IV części formularza - zakup środków transportu, zakup sprzętu biurowego) nie powinny być łączone i wykazywane jako jedna pozycja.

Do formularza należy dołączyć pisemne omówienie poszczególnych pozycji wykazu; w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.

17.
Na formularzu RZ-10 wojewodowie wykazują wydatki finansowane z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz wydatki związane z oświetleniem dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718).
18.
Formularz RZ-11 sporządzają dysponenci właściwych części budżetowych.

W formularzu RZ-11 ujmuje się:

1)
dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:
a)
art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789),
b)
art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz. U. Nr 60, poz. 643),
c)
art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 67, poz. 678 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),
d)
art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722);
2)
dotacje podmiotowe:
a)
wynikające z postanowień:
art. 9 ust. 5 i 6, art. 38 ust. 1 i 4 i art. 40 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,
art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844),
art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2053),
art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
b)
przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998-2005;
3)
dotacje celowe:

- wynikające z postanowień art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440),

- wynikające z postanowień ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

- wynikające z postanowień ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177);

4)
dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z postanowień art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746).

W poz. I - "Dotacje przedmiotowe"

Minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

- biletów jednorazowych z 37%, 49%, 78%, 95% i 100% ulgą,

- imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49% i 78% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg, z podaniem liczby pasażerów i wielkości pracy przewozowej zarówno w przewidywanym wykonaniu 2003 r., jak i projektu planu na 2004 r.

Niezależnie od tego w informacji objaśniającej należy przedstawić wielkość pracy przewozowej, wartość utraconych przychodów w związku z przewidywanym i planowanym świadczeniem usług przewozowych nieodpłatnie oraz liczbę pasażerów, którym przysługuje 100% ulga. W każdym przypadku wartość sprzedanych biletów ulgowych należy wykazać odrębnie z podatkiem i bez podatku VAT.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

W poz. II - "Dotacje podmiotowe" - należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów:

1)
likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniem wodnym po zakończeniu likwidacji kopalń, a także usuwania szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów;
2)
restrukturyzacji zatrudnienia:
a)
wypłat rent wyrównawczych przysługujących od kopalń całkowicie likwidowanych,
b)
deputatów węglowych dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych,
c)
utrzymywania biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o.;
3)
refundacji składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcom spoza górnictwa, którzy zatrudnią byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego;
4)
ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, przysługującego emerytom i rencistom górniczym z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
5)
obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górnictwa, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
6)
monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów likwidacji nieczynnych linii kolejowych minister właściwy do spraw transportu przedstawi uzgodniony z właściwym sejmikiem województwa i radą powiatu wykaz odcinków linii kolejowych przewidzianych do likwidacji z podaniem ich długości. Należy omówić także zakres i terminy robót likwidacyjnych wraz z oszacowaniem kosztów przewidzianych do realizacji w 2004 r.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, wymienionych w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, minister właściwy do spraw transportu określi w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej zakres i terminy prac utrzymaniowych na poszczególnych odcinkach oraz planowany jednostkowy koszt utrzymania 1 km tych linii i kwotę dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, minister właściwy do spraw transportu określi kwotę dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych na organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów o zasięgu międzywojewódzkim, z wyjątkiem przewozów kwalifikowanych, minister właściwy do spraw transportu przedstawi zakres zamawianych usług przewozowych, wraz z niezbędną kwotą dotacji budżetowej na ich opłacenie w 2004 r.

W poz. III, IV i V - "Dotacje celowe"

W zakresie dotacji przewidzianych na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych wojewodowie przedstawią informacje dotyczące zapotrzebowania na wymienione dopłaty. W objaśnieniach do ww. zapotrzebowania należy też podać ilość i wartość, przyjętą do planu na rok 2004, łącznej sprzedaży biletów z ulgą 37%, 49%, 78% i 95% (z podatkiem VAT i bez podatku VAT), z omówieniem metody jej obliczenia.

Należy również podać i omówić skalę rocznych podwyżek cen biletów autobusowych, ustalanych przez przewoźników autobusowych.

Oddzielnie w objaśnieniach należy podać szacowaną kwotę ewentualnych zaległości za rok 2003, które powstaną po wypłaceniu całej kwoty przewidzianej w budżetach wojewodów na dofinansowanie ulg ustawowych w komunikacji autobusowej.

W zakresie dotacji budżetowych przewidzianych na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich wojewodowie w informacji objaśniającej przedstawią zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2003 r., jak i w projekcie planu na 2004 r. zakres zamawianych usług przewozowych przez województwa samorządowe, wraz z rozmiarem niezbędnej dotacji przewidzianej na ich opłacenie. Ponadto należy odrębnie omówić kwoty dotacji przewidziane na:

- organizowanie kolejowego ruchu regionalnego,

- opłacenie zamówionych przewozów,

- finansowanie kosztów zakupu kolejowych pojazdów szynowych dla potrzeb obsługi ruchu regionalnego,

- dofinansowanie przewozów regionalnych ze środków własnych województw samorządowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy albo przedsiębiorcy i gminy na realizację nowych inwestycji minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. VI - "Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego"

Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

19.
Formularz RZ-12 dotyczy wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Formularz ten wypełnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz wojewodowie w zakresie działów: "Oświata i wychowanie", "Edukacyjna opieka wychowawcza" i "Pomoc społeczna".
20.
Formularz RZ-13 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660).

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w stosunku do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa, część przedmiotowych składek w 2003 r. będzie finansowana w okresie krótszym niż rok. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia weszła w życie od dnia 1 kwietnia 2003 r.

W przypadku składek, które w 2003 r. nie były finansowane przez pełny rok, w kol. 7 należy wskazać okres (w miesiącach), w którym poniesione zostały wydatki podane w kol. 8.

21.
Formularz RZ-14 dysponenci wypełniają w szczegółowości określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

22.
Na formularzu RZ-15 dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczegółowości określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu".

Kolumny dotyczące uposażenia i zatrudnienia należy podać w rozbiciu na zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 1999 r. i po dniu 1 stycznia 1999 r.

23.
Na formularzu RZ-16 ujmuje się zadania realizowane w ramach programów wieloletnich (również programy inwestycyjne), o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
24.
Formularz RZ-17 dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli szkody podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające z toczących się spraw w sądach, tj. kiedy jeszcze nie zapadły prawomocne wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.
25.
Formularz RZ-18 opracowuje wyłącznie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz ten dotyczy rent strukturalnych oraz kosztów ich obsługi finansowanych przez budżet państwa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539). Do formularza dołącza się szczegółową kalkulację kosztów związanych z wypłatą rent strukturalnych.
26.
W formularzu RZ-19 w kolumnach 3-9 ujmuje się wydatki na wyposażenie przejść granicznych w urządzenia niezbędne do wykonywania kontroli: ruchomy i przenośny sprzęt techniczny i teleinformatyczny, przenośne środki i materiały, przenośne urządzenia i sprzęt diagnostyczny, ruchome urządzenia i sprzęt laboratoryjny oraz utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie technicznym, zapewnienie i utrzymanie dostępu przejścia granicznego do sieci publicznej i teleinformatycznej.

Minister Infrastruktury podaje ww. informacje w podziale na poszczególne województwa.

Rozdział  3

Planowanie dochodów budżetowych

27.
Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Ministerstwo Finansów.
28.
Dochody z ceł planuje Ministerstwo Finansów we współdziałaniu z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
29.
Dywidendy od spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, planuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
30.
Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu BD.
31.
Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD.
32.
Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie "Wpływy z różnych dochodów" na formularzu BD.
33.
W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2004 r.
34.
W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.

Rozdział  4

Planowanie wydatków budżetowych

35.
Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.
36.
Formularz BW
1)
Dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych.
2)
Wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków.
3)
Dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
a)
wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,
b)
stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją.
4)
W ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach.
5)
Wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego albo środki specjalne pn. Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych.
6)
W uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:
a)
nazwę organizacji,
b)
podstawę prawną przynależności,
c)
kalkulacje składek płaconych w 2003 r. i w 2004 r., w walucie płatności.
7)
Wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału.

8)
W dziale "Oświata i wychowanie" oraz w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" - przy planowaniu wydatków z budżetu państwa na dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane przez powiat, gminę, samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, należy uwzględnić również skutki awansu zawodowego nauczycieli z 2003 r. oraz planowanego awansu w 2004 r.
9)
W dziale "Szkolnictwo wyższe" - przy planowaniu wydatków z budżetu państwa na wszystkie rodzaje stypendiów uwzględnia się odpowiednią wysokość wynagrodzenia określoną w założeniach do projektu budżetu państwa, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, do którego relacjonuje się wysokość stypendium.
10)
Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planowane są na rok 2004 we właściwych częściach w dziale "Ochrona zdrowia" rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego", z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 5, 8, 9 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391). Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa".

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem postanowień art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zgodnie z którym, w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia.
11)
Wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody wyrządzone podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale "Ochrona zdrowia" w rozdziale "Pozostała działalność" w paragrafie "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych".
12)
W ramach wydatków inwestycyjnych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4.1 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" planowane są:
a)
wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
b)
inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 79 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wydatki budżetowe na zakupy określone w lit. a, ujmowane w ramach łącznej kwoty wydatków na inwestycje w poz. 4.1 formularza BW, należy dodatkowo wykazać w odrębnej kwocie pod zestawieniem wydatków w tym formularzu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, o których mowa w rozdziale 2 pkt 16 niniejszego załącznika, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 45, poz. 391), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie.

13)
W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale "Pozostała działalność" mogą być planowane tylko wydatki na realizację zadań wynikających z odpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału. Dotacje planowane na druku BW w paragrafie "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego" powinny korespondować z kwotą dotacji na druku B-7Z i B-4Z.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2003 r. w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej powinno być ujęte w dotychczasowym rozdziale 01021 "Inspekcja Weterynaryjna" oraz w nowych rozdziałach 01033 "Wojewódzkie inspektoraty weterynarii" i 01034 "Powiatowe inspektoraty weterynarii".

Powyższe dotyczy również formularzy RZ-9, RZ-14, BD, PZ-1, B-4Z (środek specjalny).

37.
Formularz DPO

Na formularzu DPO dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane dotacjami podmiotowymi.

W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

38.
Formularz DAF

Na formularzu DAF dysponenci części budżetowych wykazują dotacje z budżetu państwa dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, w tym dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, i dołączają kalkulacje dotyczące wykazanych kwot dotacji.

39.
Formularz BW-S

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

40.
Formularz BW-PL

Wydatki budżetowe placówek zagranicznych ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

W formularzu ujmowane są jedynie wydatki realizowane przez placówki za granicą.

41.
Formularz PZ-1
1)
Plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze, państwowe fundusze celowe oraz szkoły wyższe), wyodrębniając:
a)
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
b)
członków korpusu służby cywilnej,
c)
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
d)
pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),
e)
pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów),
f)
urzędników sądów i prokuratur,
g)
sądowych kuratorów zawodowych,
h)
osadzonych,
i)
etatowych członków SKO,
j)
osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403),
k)
nauczycieli,
l)
pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-k.
2)
W środkach specjalnych zatrudnienie i wynagrodzenia mogą być planowane tylko wówczas, gdy wynika to z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie.
3)
W zakładach budżetowych, środkach specjalnych i gospodarstwach pomocniczych formularze opracowuje się odrębnie dla jednostek samofinansujących wynagrodzenia oraz odrębnie dla jednostek otrzymujących dotacje obejmujące wynagrodzenia, w podziale na poszczególne formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych.
4)
Wynagrodzenia należy planować zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805), tj. łącznie z podwyżkami.
5)
Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych w dziale "Oświata i wychowanie" oraz w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" należy uwzględnić również skutki awansu zawodowego nauczycieli z 2003 r. oraz planowanego na rok 2004.
6)
W objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2003, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2004 r.
7)
Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).
42.
Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

a) żołnierzy zawodowych i służby nadterminowej,

b) funkcjonariuszy,

c) funkcjonariuszy Służby Celnej.

Wynagrodzenia należy planować zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. łącznie z podwyżkami.

Formularz PZ-2 dotyczący żołnierzy zawodowych wykonujących zadania poza resortem obrony narodowej należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

43.
Formularz BW-I
1)
Formularz BW-I powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. W odniesieniu do inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego dysponenci nie wypełniają kolumn dotyczących projektu na 2004 r. oraz zaangażowania.
2)
Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-9.
3)
Wszystkie wydatki wykazane w formularzu BW-I powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji.
4)
Do formularza BW-I dołącza się pisemne uzasadnienie poszczególnych pozycji zaplanowanych wydatków; w przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych należy podać ich wysokość.
44.
Formularz IW
1)
Zakres inwestycji wieloletnich w 2004 r. ustala się następująco:
a)
w 2004 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2003 r. - określony został po roku 2003,
b)
dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu IW; planowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2003 r.
2)
Klasyfikacja budżetowa podana na formularzu IW powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzu BW-I i BW.
3)
Jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w § 10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz IW wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji.
4)
Kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz w pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie działów, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie.
5)
Przy wypełnianiu formularzy IW należy stosować następujące wskazówki:
a)
w części A należy pozostawić jedno z określeń zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana, czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej (czterocyfrowy),
b)
w częściach B i C nakłady w pkt "a) poniesione w latach 19...-2003" podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 2003 r., w tym przewidywane wykonanie 2003 r.; nakłady w pkt "b) planowane na lata 2004-20... - razem" podaje się łącznie z rokiem 2004, w tym w 2004 r. (a w części C - także dalsze lata),
c)
w części C przy wypełnianiu rubryk 6, 7, 8 i 11 podaje się dane odrębnie dla każdego ze źródeł finansowania, wymieniając jego nazwę; w rubryce 10 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,
d)
w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji, z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniami formularza IW - część C rubr. 4,
e)
jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w części C rubr. 4 formularza IW, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wymienionym wniosku.
45.
Formularze SW-1, SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych, opracowane na formularzu SW-2.

Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze SW-1 i SW-2 ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

46.
Formularz ZRPiW

Środki z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze planuje się z uwzględnieniem przepisów następujących aktów prawnych:

a) ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759),

b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728, z 1997 r. Nr 73, poz. 458, z 1998 r. Nr 74, poz. 482 i Nr 124, poz. 816 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 545).

Wydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze planują dysponenci na formularzu ZRPiW. Wojewodowie opracowują i przekazują plan w układzie zbiorczym, tj. obejmującym zarówno zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej, jak i zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej i komendach miejskich i powiatowych danego województwa, z wyodrębnieniem zasiłków wypłaconych przez ośrodki pomocy społecznej, oraz dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dysponenci nie uwzględniają w projektach swoich budżetów środków na waloryzację zasiłków rodzinnych, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy wymienionej w lit. a, oraz na podwyżki zasiłków pielęgnacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 tej ustawy.

Przeciętną miesięczną liczbę zasiłków rodzinnych w danym roku ustala się w sposób następujący: oblicza się sumę zasiłków za miesiące od stycznia do grudnia, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w sposób analogiczny ustala się przeciętną miesięczną liczbę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz liczbę rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne.

Wydatki na zasiłki wychowawcze planuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych; dysponenci nie uwzględniają w projektach swoich budżetów środków na waloryzację zasiłków wychowawczych, o której mowa w art. 15c ust. 4 tej ustawy.

47.
Formularz BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej",

- "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Dla działu "Pomoc społeczna" dla rozdziału "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" i rozdziału "Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze" należy podać wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach. Wydatki na wynagrodzenia powinny obejmować paragraf "Wynagrodzenia osobowe pracowników" wraz z dodatkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Do formularza BZS należy dołączyć szczegółową kalkulację wyliczonych kwot dotacji w planie na rok 2004 dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach tego działu.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

Kolumny dotyczące uposażenia i zatrudnienia należy podać w rozbiciu na zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 1999 r. i po dniu 1 stycznia 1999 r.

48.
Formularze B-4Z i B-7Z

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych planów finansowych zakładów budżetowych i środków specjalnych na formularzach B-4Z, a gospodarstw pomocniczych na formularzu B-7Z.

Formularze B-4Z i B-7Z sporządza się zbiorczo dla części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału grupującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa pomocnicze czy też środki specjalne.

Plany zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządza się w układzie memoriałowym.

W przypadku gdy dysponent gromadzi środki specjalne na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tych środków. W objaśnieniach w szczególności należy ująć informacje dotyczące: wysokości przychodów i źródeł ich pochodzenia, wysokości wydatków oraz wskazać cele, na które będą przeznaczone te środki specjalne.

Na formularzu B-4Z sporządzanym dla środków specjalnych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774) dotacje celowe przekazywane z tych środków specjalnych, ujęte w łącznej kwocie Wydatków bieżących (poz. 3) oraz w poz. 3.9 - pozostałe wydatki, dodatkowo wykazać pod formularzem planu finansowego w podziale na:

- wydatki na rozwój sportu dzieci i młodzieży,

- wydatki na rozwój sportu osób niepełnosprawnych.

Dla środków specjalnych utworzonych na podstawie tej ustawy oraz na podstawie art. 132 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719) dysponent środków specjalnych sporządza odrębne formularze B-4Z.

49.
Formularz BZS-z

Formularz sporządzają wojewodowie w zakresie planowanych w dziale "Administracja publiczna":

- "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami",

- "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat",

- "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa",

- "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej",

- "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej",

- "Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

Wykazane w kol. 6 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW.

50.
Formularz PR

W formularzu PR nie uwzględnia się wieloletnich programów inwestycyjnych, ujętych w formularzu IP.

Formularz PR sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci-współrealizatorzy sporządzają formularz PR w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

Formularz PR dysponenci sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052), ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

51.
Formularz IP

Formularz IP sporządza dysponent części budżetowej właściwy dla realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego, ustanowionego zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Jest on dysponentem koordynującym, jeśli realizacja programu finansowana jest także przez dysponentów innych części budżetowych. W takim przypadku formularz IP (jeden łączny) sporządza dysponent koordynujący program, po uzgodnieniu danych z pozostałymi współfinansującymi dysponentami, podając w nim środki budżetowe ogółem oraz w podziale na poszczególnych dysponentów z zaznaczeniem klasyfikacji budżetowej.

Natomiast wszyscy dysponenci wskazani w formularzu IP planują środki na finansowanie programu, wykazując je na formularzach BW-I oraz BW, a w omówieniu charakteryzują te wydatki (np. zakres rzeczowy, inne źródła finansowania, cykl realizacji, planowane efekty).

52.
Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

53.
Formularz PE

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-5 w pkt 12.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

54.
Formularz PB

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-6 w pkt 13.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

55.
Formularz PFC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekt planu Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

Plany sporządza się w układzie memoriałowym.

Plany finansowe przedkładane są w formie ustalonej w ustawie budżetowej na 2003 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawach powołujących fundusze.

56.
Formularz SFP sporządzają osoby prawne, o których mowa w art. 5 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

W zakresie działu "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" formularz sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji.

Formularz sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są organizatorami państwowych instytucji kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364) oraz państwowych instytucji filmowych na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513).

Dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi lub nadzorującymi Agencje sporządzają formularz odrębnie dla każdej Agencji.

W zakresie Narodowego Funduszu Zdrowia w sporządzonym formularzu w kolumnie "Przewidywane wykonanie w 2003 r." powinny się znaleźć kwoty wykonania obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. Fundusz w swoich wyliczeniach powinien się oprzeć o dane za pierwsze trzy miesiące 2003 r. przekazane przez kasy chorych.

Dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz SFP.

W zakresie PAN i jej jednostek organizacyjnych zbiorczy formularz SFP sporządza dysponent części 67 Polska Akademia Nauk.

Informacje zawarte w formularzu SFP są wykorzystywane m.in. do dokonania konsolidacji sektora finansów publicznych i w związku z tym niezbędne jest prawidłowe i pełne ustalenie przepływów finansowych między jednostkami zaliczanymi do tego sektora.

Formularz SFP wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość).

Przy wypełnianiu formularza SFP należy stosować następujące wskazówki:

- w lp. 7.2 wykazujemy w szczególności odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę,

- w lp. 7.3 wykazujemy m.in. przychody z rent gruntowych i czynszów (renty gruntowe nie obejmują czynszów za wynajem mieszkań lub budynków znajdujących się na nich),

- w lp. 9.2 wykazujemy zakup materiałów i energii (elektrycznej, wodnej, cieplnej i inne jej formy),

- w lp. 9.3.2 wykazujemy zakup usług m.in. spedycyjnych, transportowych, składowania, telekomunikacyjnych, doradztwa, bankowych opłat manipulacyjnych i prowizji (z wyjątkiem prowizji od kredytów), najmu i dzierżawy lokali, sprzętu, terenów, usług pralniczych, utrzymania czystości, wywozu śmieci,

- w lp. 9.4 wykazujemy w szczególności podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także opłaty urzędowe, takie jak: notarialne, paszportowe, rejestracyjne, skarbowe, za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wpłaty na PFRON,

- w lp. 9.6.3 wykazujemy w szczególności: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wynikające m.in. z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy), a także składkę na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia i zapomogi,

- w lp. 15 wykazujemy m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji i odsetki za zwłokę.

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
2 § 6 ust. 1 pkt 22 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
3 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
4 Załącznik nr 21 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
5 Załącznik nr 29 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
6 Załącznik nr 30 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
7 Załącznik nr 41 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
8 Załącznik nr 45 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
9 Załącznik nr 45a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.
10 Załącznik nr 45b dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.137.1308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 2003 r.