Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1905

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek studenckich, zwanych dalej "pożyczkami", i kredytów studenckich, zwanych dalej "kredytami";
2) wysokość miesięcznych rat pożyczki i kredytu;
3) warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów;
4) wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu spłacanego przez osoby, którym udzielono pożyczki albo kredytu.
§  2. 
1.  O udzielenie pożyczki albo kredytu może ubiegać się student, doktorant albo osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie, zwani dalej "wnioskodawcą".
2.  Pożyczka albo kredyt mogą zostać udzielone osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie po uzyskaniu odpowiednio statusu studenta albo doktoranta.
§  3. 
1.  Wnioskodawcy udziela się jednej pożyczki albo jednego kredytu na okres studiów wyższych lub studiów doktoranckich.
2.  Pożyczka albo kredyt nie mogą zostać udzielone na okres kolejnych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich wnioskodawcy, który ukończył studia na tym poziomie kształcenia, chyba że na studiach poprzedzających te studia nie korzystał z pożyczki albo kredytu.
§  4. 
1.  Wniosek o udzielenie pożyczki albo kredytu składa się w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października, w postaci papierowej, na formularzu ustalonym przez bank udzielający pożyczki albo kredytu.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osobowe wnioskodawcy:
a) imiona i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) adres zamieszkania;
2) dane dotyczące studiów wyższych albo studiów doktoranckich:
a) nazwę i adres uczelni albo jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie, zwanej dalej "jednostką naukową",
b) poziom kształcenia,
c) kierunek studiów wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich - dziedzinę nauki albo sztuki oraz dyscyplinę naukową albo artystyczną,
d) formę studiów wyższych albo studiów doktoranckich,
e) datę rozpoczęcia kształcenia na studiach wyższych,
f) planowany termin ukończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich;
3) informację o innych kontynuowanych studiach wyższych albo studiach doktoranckich;
4) informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych albo studiach doktoranckich;
5) dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu;
6) wskazanie wnioskowanej wysokości miesięcznej raty pożyczki albo kredytu spośród określonych w § 26;
7) informację o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.
3.  Do wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu dołącza się:
1) zaświadczenie rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem albo doktorantem;
2) dokument potwierdzający przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie, a w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie - dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia wyższe albo studia doktoranckie;
3) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
4) dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o pożyczkę albo kredyt przez obcokrajowców, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich;
5) oświadczenia o:
a) liczbie członków rodziny wnioskodawcy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) dochodach wnioskodawcy i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu i należnego podatku, albo zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające te informacje,
c) dochodach wnioskodawcy i członków jego rodziny z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, albo zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o:
formie opłacanego podatku,
wysokości przychodu,
stawce podatku,
wysokości opłaconego podatku,
d) dochodach wnioskodawcy i członków jego rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.),
e) wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, albo zaświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu, na rzecz którego wnioskodawca wykonuje działalność zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy,
f) wysokości emerytury lub renty członka rodziny wnioskodawcy - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7, albo kopię decyzji organu właściwego w sprawach emerytalno-rentowych,
g) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez wnioskodawcę i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.
4.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zawiera:
1) dane osobowe wnioskodawcy:
a) imiona i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę urodzenia;
2) dane dotyczące studiów wyższych albo studiów doktoranckich:
a) nazwę uczelni albo jednostki naukowej,
b) poziom kształcenia i kierunek studiów wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich - dziedzinę nauki albo sztuki oraz dyscyplinę naukową albo artystyczną,
c) datę rozpoczęcia studiów wyższych albo studiów doktoranckich,
d) planowany termin ukończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich.
5.  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednio statusu studenta albo doktoranta składa w banku, w którym złożyła wniosek o udzielenie pożyczki albo kredytu, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
6.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa się na formularzu ustalonym przez bank udzielający pożyczki albo kredytu.
7.  Wnioskodawca udziela, na żądanie banku, wyjaśnień i informacji mających wpływ na udzielenie pożyczki albo kredytu.
8.  Uczelnie i jednostki naukowe prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
§  5. 
1.  Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) wnioskodawcę;
2) małżonka wnioskodawcy, a także będące na utrzymaniu wnioskodawcy lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów wyższych - do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych wnioskodawcy i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów wyższych - do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
2.  Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie uwzględnia się dochodów osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada stałe źródło dochodów w bieżącym roku;
2) jego przeciętny miesięczny dochód w bieżącym roku nie jest mniejszy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu;
3) złożył oświadczenie, że nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
3.  Do dochodów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się:
1) dochodów tego z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową został zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy;
2) kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4.  Przez dochody, o których mowa w ust. 1-3, należy rozumieć dochody wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
5.  Dochód, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 5 lit. c, ustala się zgodnie z art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
6.  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, określanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.
7.  W przypadku przejścia w bieżącym roku na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu.
§  6. 
1.  Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3, składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego.
2.  Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3, składa się w oddziale wybranego przez wnioskodawcę banku, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, zwanego dalej "Funduszem".
§  7. 
1.  Bank, w terminie do dnia 31 października, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące wnioskodawców ubiegających się o udzielenie kredytu, w tym dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy. Zakres i formę informacji oraz tryb jej przekazywania określa umowa, o której mowa w § 6 ust. 2.
2.  Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie do dnia 15 listopada, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, zwanemu dalej "ministrem", zbiorczą informację o liczbie przyjętych wniosków o udzielenie pożyczki i kredytu, w podziale według wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, oraz zawiadamia banki o przypadkach złożenia wniosku o udzielenie kredytu w więcej niż jednym banku.
3.  Minister, w terminie do dnia 31 grudnia, określa maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającą do otrzymania pożyczki i kredytu w następnym roku akademickim i zamieszcza informację o tej wysokości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
§  8. 
1.  Bank, w terminie do dnia 20 listopada, na podstawie danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu dla wnioskowanej wysokości miesięcznej raty, a w przypadku gdy ocena ta jest negatywna - dla pozostałych wysokości miesięcznej raty określonych w § 26, niższych niż wysokość miesięcznej raty, dla której ocena jest negatywna, i informuje wnioskodawcę o wyniku tej oceny.
2.  W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, dla wnioskowanej wysokości miesięcznej raty jest negatywna, wnioskodawca, w terminie do dnia 25 listopada, informuje bank o wybranej wysokości miesięcznej raty pożyczki albo kredytu spośród wysokości, dla których ocena, o której mowa w ust. 1, jest pozytywna.
3.  W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, jest negatywna dla wszystkich wysokości miesięcznej raty, dla których została dokonana, wnioskodawca może złożyć w innym banku, w terminie do dnia 30 listopada, wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3.
4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dołącza zaświadczenie banku, który dokonał negatywnej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu, potwierdzające, że wniosek o udzielenie kredytu został złożony w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5.  Bank, do którego złożono wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie do dnia 10 grudnia, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego informacje dotyczące wnioskodawców, którzy złożyli w tym banku wnioski o udzielenie kredytu.
6.  Zakres, formę i tryb przekazywania informacji, o której mowa w ust. 5, określa umowa, o której mowa w § 6 ust. 2.
§  9.  Jeżeli wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy jest większa niż maksymalna wysokość miesięcznego dochodu uprawniająca do otrzymania pożyczki i kredytu w danym roku akademickim, o której mowa w § 7 ust. 3, pożyczki albo kredytu nie udziela się.
§  10. 
1.  Umowy pożyczki i umowy kredytu zawiera się do dnia 31 grudnia.
2.  W umowie pożyczki albo w umowie kredytu określa się w szczególności:
1) wysokość miesięcznej raty pożyczki albo kredytu;
2) okres i terminy wypłacania rat pożyczki albo kredytu;
3) sposób ustalenia terminu rozpoczęcia spłaty pożyczki albo kredytu;
4) wysokość oprocentowania należnego od wnioskodawcy, któremu bank udzielił pożyczki albo kredytu, zwanego dalej "kredytobiorcą";
5) wysokość rat należnych od kredytobiorcy.
§  11. 
1.  Kredytobiorca ma prawo do korzystania z pożyczki albo kredytu na studiach:
1) drugiego stopnia, bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu, jeżeli korzystał z pożyczki albo kredytu na studiach pierwszego stopnia;
2) doktoranckich, bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu, jeżeli korzystał z pożyczki albo kredytu na studiach wyższych.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kredytobiorca przedstawia w banku zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, oraz dokumenty potwierdzające dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu.
3.  Bank może odmówić zawarcia aneksu do umowy pożyczki albo umowy kredytu, jeżeli ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.
§  12. 
1.  Miesięczne raty pożyczki i kredytu wypłaca się w okresie od października do lipca danego roku akademickiego, z tym że:
1) w roku akademickim, od którego udzielono pożyczki albo kredytu - od października, a w przypadku gdy umowa została zawarta w terminie późniejszym - od miesiąca, w którym została zawarta umowa, z wyrównaniem od października;
2) w ostatnim roku studiów, na którym nauka trwa zgodnie z regulaminem studiów tylko jeden semestr - w okresie od października do lutego.
2.  W przypadku przedłużenia okresu, na który udzielono pożyczki albo kredytu, z przyczyn określonych w § 11 ust. 1 lub § 14 ust. 1 pkt 1-3, miesięczne raty pożyczki albo kredytu wypłaca się od miesiąca, w którym został zawarty aneks do umowy pożyczki albo umowy kredytu.
3.  Miesięczne raty pożyczki albo kredytu są przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę.
§  13. 
1.  Do czasu ukończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich kredytobiorca przedstawia w banku, w celu potwierdzenia odpowiednio statusu studenta albo doktoranta, legitymację studencką albo doktoranta.
2.  Legitymację studencką przedstawia się dwa razy w roku, w terminach do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października, a legitymację doktoranta - raz w roku, w terminie do dnia 31 października, przy czym termin ważności legitymacji musi być dłuższy niż termin określony na jej przedstawienie.
3.  Jeżeli termin przedstawienia legitymacji przypada w okresie urlopu lub innych przerw w odbywaniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów, a bank został wcześniej powiadomiony o terminie udzielonego urlopu lub innej przerwy w odbywaniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
4.  W przypadku gdy kredytobiorca, w ramach studiów wyższych albo studiów doktoranckich, odbywa czasowo kształcenie poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym odpowiednio status studenta albo doktoranta może być zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.
§  14. 
1.  Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o:
1) niezaliczeniu semestru lub roku studiów wyższych albo studiów doktoranckich;
2) urlopie oraz innych przerwach w odbywaniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów;
3) innych niż wymienione w pkt 1 i 2 zdarzeniach powodujących przedłużenie okresu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, na który udzielono pożyczki albo kredytu;
4) skreśleniu z listy studentów albo doktorantów;
5) zawieszeniu w prawach studenta albo doktoranta;
6) ukończeniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o przedłużenie okresu, na który udzielono pożyczki albo kredytu.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, oraz dokumenty potwierdzające dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu.
4.  Bank może odmówić zawarcia aneksu do umowy pożyczki albo umowy kredytu, jeżeli ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu, o której mowa w ust. 3, jest negatywna.
§  15. 
1.  Bank zaprzestaje wypłacania pożyczki albo kredytu, w przypadku gdy:
1) kredytobiorca nie przedstawił w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 2, legitymacji studenckiej albo doktoranta;
2) kredytobiorca korzystał z więcej niż jednej pożyczki albo jednego kredytu;
3) kredytobiorca został skreślony z listy studentów albo doktorantów;
4) kredytobiorca został zawieszony w prawach studenta albo doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej;
5) kredytobiorca złożył wniosek o zaprzestanie wypłacania pożyczki albo kredytu;
6) upłynął okres 6 lat - w przypadku studiów wyższych albo 4 lat - w przypadku studiów doktoranckich, na który kredytobiorcy udzielono pożyczki albo kredytu.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wznowienie wypłaty pożyczki albo kredytu może nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredytobiorca przedstawił legitymację studencką albo doktoranta, albo zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wznowienie wypłaty pożyczki albo kredytu może nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredytobiorca złożył zaświadczenie o przywróceniu w prawach studenta albo doktoranta.
4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, kredytobiorcy nie przysługują raty pożyczki albo kredytu w okresie od zaprzestania do wznowienia wypłaty pożyczki albo kredytu.
5.  Wypłatę pożyczki albo kredytu zawiesza się na okres urlopu oraz innych przerw w odbywaniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, udzielonych kredytobiorcy zgodnie z regulaminem studiów.
§  16. 
1.  Kapitał pożyczki i kapitał kredytu spłaca się w równych ratach miesięcznych wraz z należnymi odsetkami.
2.  Liczba rat spłaty pożyczki i kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat pożyczki albo kredytu.
3.  Liczba rat spłaty pożyczki albo kredytu może być:
1) większa niż określona w ust. 2, jeżeli kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty pożyczki albo kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
2) mniejsza niż określona w ust. 2 - na wniosek kredytobiorcy.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość kolejnych 6 rat kapitałowych miesięcznej spłaty pożyczki albo kredytu, na wniosek kredytobiorcy, zmniejsza się do 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
5.  Na wniosek kredytobiorcy liczba rat spłaty pożyczki albo kredytu może zostać zwiększona o liczbę rat, która przypadałaby na okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca nie korzysta z pożyczki albo kredytu na studiach doktoranckich.
§  17. 
1.  Spłata pożyczki albo kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie dwóch lat od:
1) terminu ukończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich albo
2) terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, kredytobiorca powinien ukończyć studia wyższe albo studia doktoranckie

- w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

2.  Na wniosek kredytobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy niż określony w ust. 1 termin rozpoczęcia spłaty pożyczki albo kredytu. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozpoczęcie spłaty pożyczki albo kredytu w okresie studiów wyższych albo studiów doktoranckich, kredytobiorca przedstawia wraz z wnioskiem legitymację studencką albo doktoranta.
3.  W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki albo kredytu od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin przedstawienia legitymacji studenckiej albo doktoranta.
4.  W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, bank wypowiada umowę pożyczki albo umowę kredytu i żąda spłaty pożyczki albo kredytu z dniem upływu terminu wypowiedzenia.
5.  W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki albo kredytu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredytobiorca został skreślony z listy studentów albo doktorantów.
6.  W przypadku ujawnienia, że kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe dane lub informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki albo kredytu, warunkach spłaty, zawieszenia spłaty lub umorzenia pożyczki albo kredytu, bank może wypowiedzieć umowę pożyczki albo umowę kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żądać ich spłaty wraz z kwotą odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania kredytu.
§  18. 
1.  Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości 0,50 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego od dnia spłaty pierwszej raty kredytu, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.
2.  Odsetki od pożyczki są naliczane w wysokości 0,50 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat pożyczki.
3.  W przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 i 3, odsetki, o których mowa w ust. 1 i 2, są naliczane w wysokości 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.
4.  W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, kredytobiorca, któremu wypowiedziano umowę pożyczki albo umowę kredytu, spłaca odsetki w wysokości odsetek ustawowych od dnia upływu terminu wypowiedzenia umowy.
5.  W przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 6, kredytobiorca, któremu wypowiedziano umowę pożyczki albo umowę kredytu, spłaca pożyczkę albo kredyt wraz z kwotą odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania kredytu, powiększone o odsetki ustawowe naliczone od dnia dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
6.  W przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę miesięcznej raty pożyczki albo kredytu w terminie, bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek ustawowych, które są spłacane w całości przez kredytobiorcę.
7.  Do okresów, w których obowiązuje oprocentowanie w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 2, wlicza się okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w § 16 ust. 5.
8.  Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania określonej w umowie pożyczki albo w umowie kredytu.
§  19.  Bank, w terminie 30 dni przed rozpoczęciem spłaty pożyczki albo kredytu, informuje kredytobiorcę o wysokości miesięcznej raty spłaty pożyczki albo kredytu, wynikającej z kwoty wypłaconej pożyczki albo kredytu oraz liczbie rat spłaty.
§  20. 
1.  Bank, na wniosek kredytobiorcy, zawiesza spłatę pożyczki albo kredytu wraz z odsetkami, jeżeli kredytobiorca utracił stałe źródło dochodu lub znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w § 22 ust. 2, uniemożliwiającej spłatę pożyczki albo kredytu.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające utratę stałego źródła dochodu lub trudną sytuację życiową.
3.  Okres zawieszenia spłaty pożyczki albo kredytu wynosi maksymalnie 12 miesięcy w całym okresie trwania spłaty pożyczki albo kredytu. Okresy zawieszenia spłaty sumuje się.
§  21. 
1.  Na wniosek kredytobiorcy pożyczka albo kredyt są umarzane przez bank:
1) w 50% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
2) w 35% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
3) w 20% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

2.  Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w ust. 1, liczbę niecałkowitą zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zaświadczenie rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej, potwierdzające znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów, o których mowa w ust. 1.
4.  Rektor, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich - rektor albo dyrektor jednostki naukowej, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, w terminie do dnia 31 grudnia, sporządza i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich, w poprzednim roku akademickim.
5.  Bank dokonuje umorzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kredytobiorcę wniosku.
6.  Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlega kwota pożyczki albo kredytu wypłacona w okresie:
1) studiów pierwszego stopnia,
2) studiów drugiego stopnia,
3) jednolitych studiów magisterskich,
4) studiów doktoranckich

- pozostała do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę wniosku do banku.

7.  Uczelnie i jednostki naukowe prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 3.
§  22. 
1.  Na wniosek kredytobiorcy, pożyczka albo kredyt mogą zostać umorzone przez ministra:
1) w całości - w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy pożyczki albo umowy kredytu;
2) w części - w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy.
2.  Przez trudną sytuację życiową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:
1) trudną sytuację materialną kredytobiorcy oraz członków jego rodziny udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej - w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub
2) trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą ze zdarzenia losowego, powodującego czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428) albo ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową kredytobiorcy - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4.  Wniosek o umorzenie pożyczki albo kredytu, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem spłaty pożyczki albo kredytu. Do wniosku dołącza się oświadczenie kredytobiorcy o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych.
5.  Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlega kwota pożyczki albo kredytu pozostała do spłaty na dzień umorzenia pożyczki albo kredytu.
§  23. 
1.  Pożyczka albo kredyt mogą zostać umorzone przez bank w całości albo w części w przypadku śmierci kredytobiorcy lub w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń.
2.  Bank dokonuje umorzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia.
3.  Kredyt objęty poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 2260), na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego, jest umarzany przez ministra w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu.
§  24. 
1.  Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom udzielającym kredytu, ze środków Funduszu:
1) całą kwotę odsetek od kredytu należnych:
a) w okresie studiów wyższych albo studiów doktoranckich lub urlopów, lub innych przerw w odbywaniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów,
b) w okresie od zakończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 17 ust. 1 lub 2,
c) od kredytów umorzonych, naliczonych od dnia umorzenia do dnia przekazania środków, i dotychczas niespłaconych,
d) w okresie od wypłaty pierwszej raty kredytu do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 17 ust. 3 lub 5,
e) w okresie zawieszenia spłaty kredytu, o którym mowa w § 20 ust. 3;
2) część odsetek od kredytu stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;
3) środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadkach określonych w § 21 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1.
2.  Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki Funduszu na pokrycie odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w okresach miesięcznych na podstawie zapotrzebowania zawierającego:
1) kwotę odsetek podlegających spłacie ze środków Funduszu;
2) oświadczenie o wymagalności odsetek objętych zapotrzebowaniem;
3) oświadczenie o uprawnieniu kredytobiorców, których zadłużenie stanowi podstawę naliczenia odsetek, do spłaty odsetek ze środków Funduszu;
4) oświadczenie o spłacie odsetek należnych od kredytobiorców po rozpoczęciu spłaty kredytu.
3.  Banki przekazują Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w okresach kwartalnych, rozliczenia udzielonych kredytów, wypłaconych rat kredytów, dokonanych przez kredytobiorców spłat kredytów i odsetek oraz kredytów umorzonych.
4.  Terminy składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2, i rozliczeń, o których mowa w ust. 3, oraz zakres informacji w nich zawartych określa umowa, o której mowa w § 6 ust. 2.
5.  Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, po otrzymaniu:
1) oświadczenia banku o nabyciu przez kredytobiorcę prawa do umorzenia kredytu, o którym mowa w § 21 ust. 1 albo § 23 ust. 1;
2) informacji ministra o umorzeniu kredytu, o którym mowa w § 22 ust. 1, oraz oświadczenia banku o kwocie kredytu umorzonego.
6.  Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na własny rachunek środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadku określonym w § 23 ust. 3.
§  25.  Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich - rektor albo dyrektor jednostki naukowej, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, udostępnia w uczelni albo w jednostce naukowej informacje o systemie pożyczek i kredytów.
§  26.  Wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu, w tym kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynosi:
1) 600 zł - rata podstawowa;
2) 800 zł albo 1000 zł - rata podwyższona;
3) 400 zł - rata obniżona.
§  27. 
1.  Kredytobiorca może złożyć w banku, z którym zawarł umowę pożyczki albo umowę kredytu, wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty pożyczki albo kredytu.
2.  Kredytobiorca, który ubiega się o podwyższenie miesięcznej raty pożyczki albo kredytu, we wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające te dane.
3.  Bank może odmówić zawarcia aneksu do umowy pożyczki albo umowy kredytu, jeżeli ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki albo kredytu dokonana dla wnioskowanej wysokości miesięcznej raty pożyczki albo kredytu jest negatywna.
4.  Bank dokonuje wypłaty miesięcznych rat pożyczki albo kredytu w zmienionej wysokości od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zawarty aneks do umowy pożyczki albo umowy kredytu.
§  28. 
1.  Do rozpatrzenia wniosków o udzielenie pożyczek studenckich i kredytów studenckich, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do wniosków o:
1) zawieszenie spłaty pożyczki albo kredytu,
2) umorzenie pożyczki albo kredytu, o którym mowa w § 22 ust. 1

- złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

3.  Do umorzeń pożyczki albo kredytu, o których mowa w § 21 ust. 1, udzielonych kredytobiorcom, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 lub w latach wcześniejszych, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.  Do umorzeń pożyczki albo kredytu, o których mowa w § 21 ust. 1, udzielonych kredytobiorcom, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  29.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2017 r. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1 i 1013), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).