§ 8. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  8.
1.
Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją:
1)
realizacji przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami,
2)
czynności hospitacyjnych dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce.
2.
Celem hospitacji jest diagnoza efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, a w stosunku do dyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze - również jakości sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
3.
Hospitacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzą:
1)
dyrektor oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze - w odniesieniu do nauczycieli szkoły lub placówki,
2)
dyrektor - w odniesieniu do innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, z zastrzeżeniem pkt 3,
3)
pracownicy nadzoru - w odniesieniu do dyrektorów szkół lub placówek oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, w której stanowisko dyrektora powierzono osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicznych.
4.
Hospitacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzą:
1)
dyrektor - w odniesieniu do czynności hospitacyjnych podejmowanych przez innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, z zastrzeżeniem pkt 2,
2)
pracownicy nadzoru - w odniesieniu do dyrektorów szkół lub placówek oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, w której stanowisko dyrektora powierzono osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicznych.
5.
Każdy nauczyciel szkoły lub placówki powinien być hospitowany przynajmniej jeden raz w roku szkolnym.
6.
Wnioski i spostrzeżenia z hospitacji należy omówić w dniu przeprowadzenia hospitacji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - najpóźniej w ciągu trzech dni po jej przeprowadzeniu.
7.
W przypadku hospitacji lekcji lub innych zajęć programowych hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną (zajęć). Hospitujący nie może ingerować w przebieg obserwowanych zajęć.
8.
Nie hospituje się zajęć, w których obecność osób trzecich może zakłócić przebieg pracy diagnostycznej lub terapeutycznej.
9.
Dyrektor szkoły lub placówki oraz pracownicy nadzoru prowadzący hospitacje określają ich częstotliwość i zakres w planach nadzoru, o których mowa w § 12.
10.
Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych.