§ 7. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  7.
1.
Cele nadzoru pedagogicznego realizuje się:
1)
w odniesieniu do działalności diagnostyczno-oceniającej poprzez:
a)
hospitacje,
b)
bieżące badania wybranych obszarów działalności szkół i placówek oraz nauczycieli (badanie wyników, lustracje, bieżące przeglądy i inne formy),
c)
wizytacje,
2)
w zakresie działalności wspomagającej w szczególności poprzez: szkolenia, narady, instruktaż bezpośredni i opracowania.
2.
Sprawowanie nadzoru w formach wymienionych w ust. 1 powinno być poprzedzone przygotowaniem narzędzi badawczych, w szczególności: arkuszy kontrolnych, testów, ankiet, a także wymaga podejmowania niezbędnych czynności, w szczególności: obserwacji, rozmowy, analizy dokumentacji szkoły lub placówki oraz prac uczniowskich.