§ 6. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  6.
1.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powierza wykonywanie nadzoru nad określoną liczbą szkół lub placówek tego samego lub zbliżonego typu, tworzących rejon wizytacyjny, jednemu pracownikowi nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2.
W kuratoriach oświaty pracownikowi nadzoru, o którym mowa w ust. 1, kurator oświaty może także powierzyć koordynację zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad określonymi dziedzinami działalności szkół i placówek.
3.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powierza jednemu pracownikowi nadzoru wykonywanie nadzoru pedagogicznego nad przestrzeganiem praw ucznia oraz praw dziecka w szkołach i placówkach oraz koordynowanie wykonywania nadzoru pedagogicznego w tym zakresie przez pracowników nadzoru, o których mowa w ust. 1. Pracownik ten nie wykonuje nadzoru, o którym mowa w ust. 1.
4.
Kurator oświaty powierza pracownikom nadzoru wykonywanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkół i placówek w zakresie:
1)
wychowania obronnego,
2)
praktycznej nauki zawodu,
3)
edukacji informatycznej,
4)
zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

oraz koordynowanie wykonywania nadzoru pedagogicznego w tym zakresie przez pracowników nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

5.
Pracownicy nadzoru, o których mowa w ust. 4, wykonują nadzór poprzez badania, o których mowa w § 9. Pracownicy ci mogą nie wykonywać nadzoru, o którym mowa w ust. 1.
6.
Przepisy ust. 2, ust. 4 pkt 2-4 i ust. 5 mogą stosować także inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny.