§ 5. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  5.
Kurator oświaty, w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym:
1)
współdziała z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, a także z organami prowadzącymi szkoły i placówki, w szczególności z gminami,
2)
opracowuje, uwzględniając warunki lokalne, szczegółową organizację sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nadzorowanymi szkołami i placówkami, w tym nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach nadzorowanych przez inne organy, i przekazuje informację w tym zakresie dyrektorom szkół i placówek, organom prowadzącym oraz innym organom sprawującym nadzór pedagogiczny,
3)
organizuje prace związane z tworzeniem przez placówki doskonalenia nauczycieli narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowaniem jego wyników.