§ 2. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  2.
1.
Celem nadzoru pedagogicznego jest podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach poprzez działalność diagnostyczno-oceniającą i wspomagającą, prowadzoną przez organy i osoby, które ten nadzór sprawują.
2.
Cele nadzoru realizuje się w toku zaplanowanej i systematycznej współpracy z nadzorowanymi nauczycielami, szkołami, placówkami oraz organami prowadzącymi poprzez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy.
3.
Organy i osoby sprawujące nadzór pedagogiczny określa art. 35 ust. 1-5 oraz art. 89 ustawy.