§ 19. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  19.
1.
Do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia nauczycieli i nad działalnością Ochotniczych Hufców Pracy określoną w odrębnych przepisach, przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
2.
Organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad placówkami doskonalenia nauczycieli i nad działalnością Ochotniczych Hufców Pracy, o której mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3.
Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad zakładami kształcenia nauczycieli określają odrębne przepisy.