§ 18. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  18.
1.
W kuratoriach oświaty i w urzędach organów sprawujących nadzór pedagogiczny ustala się następujący wykaz stanowisk, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:
1)
w urzędach naczelnych (centralnych) organów administracji rządowej:
a)
wyznaczeni przez ministra dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz doradcy ministrów i naczelnicy wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) wykonujących statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy, wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
2)
w kuratoriach oświaty:
a)
wyznaczeni przez kuratora oświaty wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest wykonywanie zadań nadzoru pedagogicznego,
b)
kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa pod lit. a),
c)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy,
3)
w jednostkach organizacyjnych powołanych przez właściwych ministrów na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy oraz w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy:
a)
dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy,
4)
w urzędach wojewódzkich, w przypadku przekazania wojewodom niektórych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, w trybie przewidzianym w art. 25 ust. 4 ustawy, wyznaczeni przez wojewodów:
a)
dyrektorzy, wicedyrektorzy wydziałów lub kierownicy innych komórek organizacyjnych, wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy.
2.
Na stanowiskach wymienionych w ust. 1 można zatrudniać:
1)
nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich i kwalifikacje do pracy w nadzorowanym typie szkół lub placówek, określone w przepisach o szczegółowych kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz co najmniej 6-letni staż pracy pedagogicznej i wyróżniającą ocenę pracy,
2)
nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do pracy w nadzorowanym typie szkół lub placówek, określone w przepisach o szczegółowych kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz co najmniej 6-letni staż pracy w szkole wyższej i pozytywną ocenę pracy.
3.
Od nauczycieli zajmujących stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. c), pkt 3 lit. b) i pkt 4 lit. b):
1)
wykonujących zadania, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1-3 - wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zawodowych i kwalifikacji zgodnych z nadzorowanym zakresem działalności szkoły lub placówki,
2)
wykonujących nadzór nad szkołami, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2-4 ustawy - wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zawodowych o kierunku zgodnym lub zbliżonym do zawodu lub profilu zawodowego, w którym kształci nadzorowana szkoła.
4.
Do nauczycieli akademickich, zajmujących stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. c), pkt 3 lit. b) i pkt 4 lit. b), ust. 3 stosuje się odpowiednio.