§ 16. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  16.
W przypadku zgłoszenia przez dyrektora szkoły lub placówki zastrzeżeń do otrzymanych na piśmie doraźnych zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, oraz w przypadku zgłoszenia przez organ prowadzący zastrzeżeń do otrzymanych na piśmie zaleceń, o których mowa w art. 33 ust. 8 ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest obowiązany zająć wobec nich stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.