§ 14. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  14.
1.
Dokumentację hospitacji prowadzi się dla każdego nauczyciela szkoły lub placówki; powinna ona zawierać w szczególności: określenie celu hospitacji, ocenę stopnia jego realizacji, wydane zalecenia oraz informacje o realizacji zaleceń wydawanych w toku sprawowanego nadzoru.
2.
Otrzymanie zaleceń, o których mowa w ust. 1, nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem.
3.
Dokumentacja badań, o których mowa w § 9, powinna zawierać w szczególności: określenie celu i przedmiotu badania, ocenę rozpoznanego stanu oraz uwagi, wnioski i doraźne zalecenia, wynikające z przeprowadzonych czynności.
4.
Dokumentację wizytacji szkoły lub placówki stanowią w szczególności:
1)
program wizytacji, informacja dotycząca jej wyników, protokół zebrania rady pedagogicznej, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 1,
2)
wystąpienie powizytacyjne organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
5.
Sposób dokumentowania form nadzoru pedagogicznego, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, ustalają odpowiednio dyrektorzy szkół lub placówek i organy sprawujące nadzór pedagogiczny.