§ 13. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  13.
1.
Osoby i organy sprawujące nadzór pedagogiczny dokumentują przebieg i wyniki czynności z tego zakresu.
2.
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie do użytku służbowego.
3.
Nauczyciele szkoły lub placówki mają prawo wglądu do dokumentacji nadzoru pedagogicznego dotyczącej ich pracy, prowadzonej przez dyrektora.
4.
Organy prowadzące i dyrektorzy mają prawo wglądu do dokumentacji nadzoru pedagogicznego dotyczącej ich szkoły lub placówki, prowadzonej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.