Szczegółowe zasady sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Dz.U.2001.26.287 - OpenLEX

Szczegółowe zasady sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.26.287

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 marca 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "sprawozdaniem", oraz jego badania.
Sprawozdanie obejmuje zagadnienia związane z działalnością statutową i gospodarką finansową oraz charakterystykę i organizację Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", a w szczególności:
1)
rozliczenie dochodów Funduszu w podziale na:
a)
dochody z wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, zwanej dalej "ustawą", w rozbiciu na grupy ubezpieczeń,
b)
dochody z wpłat w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, w rozbiciu na działy ubezpieczeń,
c)
dochody z opłat przewidzianych w art. 90e ust. 1 ustawy,
d)
dochody z tytułu roszczeń regresowych,
e)
dochody z lokat środków Funduszu,
f)
pozostałe dochody,
2)
rozliczenie kosztów Funduszu w podziale na:
a)
wypłaty odszkodowań i świadczeń, w rozbiciu na ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy, w tym wypłaty na rzecz nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,
b)
wypłaty odszkodowań i świadczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, w rozbiciu na działy ubezpieczeń,
c)
pozostałe koszty,
3)
zagadnienia organizacyjne i kadrowe:
a)
władze Funduszu,
b)
struktura organizacyjna Biura Funduszu,
c)
liczba zatrudnionych,
4)
analizę stanu finansów Funduszu, w celu określenia przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych procentu składki wnoszonej przez członków Funduszu.
1.
Zarząd Funduszu sporządza, w formie pisemnej, na koniec roku obrotowego roczne sprawozdanie w terminie do dnia 25 marca każdego roku obrotowego i niezwłocznie przedstawia do przyjęcia Radzie Funduszu. Sprawozdanie to powinno być każdorazowo podpisane przez wszystkich członków Zarządu Funduszu.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, po przyjęciu przez Radę Funduszu, jest przedstawiane, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń celem uzyskania opinii.
3.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, bada podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, określony w odrębnych przepisach.
4.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, a także opinią Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, zatwierdzane jest na najbliższym zgromadzeniu członków Funduszu.
W razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, sprawozdanie, sporządzane na koniec każdego kwartału, przekazuje się, po zatwierdzeniu przez Radę Funduszu, Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń, w terminie 60 dni od końca kwartału.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Monitor Polski Nr 78, poz. 740).
Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania sporządzanego za rok 2001.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2001 r.