Szczegółowe zasady prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związane z tym obowiązki organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.157.1031

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  1
 Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:
1)
identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
2)
identyfikatorów i nazw miejscowości,
3)
rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
4)
identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań

- jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w systemie teleinformatycznym i nosi skróconą nazwę TERYT.

§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
system - skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem części rejestru terytorialnego, o których mowa w § 1,
2)
identyfikator - symbol numeryczny lub alfanumeryczny jednoznacznie identyfikujący każdy element systemu,
3)
obwód spisowy - jednostkę przestrzenną wyodrębnioną dla spisów powszechnych i innych badań statystycznych według liczby mieszkań i mieszkańców,
4)
rejon statystyczny - jednostkę przestrzenną agregacji danych statystycznych, złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych,
5) 2
 podział terytorialny - podział na jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa i wchodzące w ich skład miasta, obszary wiejskie, dzielnice i delegatury,
6)
gmina miejska - gminę o statusie miasta,
7)
gmina wiejska - gminę, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie,
8) 3
 gmina miejsko-wiejska - gminę, na terenie której jedna z miejscowości ma status miasta, a pozostały teren tej gminy stanowi jej obszar wiejski.

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru terytorialnego

§  3. 
1.  4
 System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego obejmuje kody i nazwy podziału terytorialnego i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji nadanej województwom, powiatom i gminom, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Odrębne identyfikatory nadawane są miastom na prawach powiatu; w przypadku gmin odrębnymi identyfikatorami wyróżnia się gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, a także miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich oraz dzielnice i delegatury w gminach miejskich.
3. 
Identyfikator jednostek podziału terytorialnego jest trzyczłonowy. Poszczególne człony identyfikatora są symbolami numerycznymi i oznaczają:
1)
pierwszy człon - dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej z liczb parzystych w przedziale liczb 02-98,
2)
drugi człon - dwucyfrowy symbol powiatu nadany powiatom danego województwa ułożonym w kolejności alfabetycznej, a następnie miastom na prawach powiatu odpowiednio:
a)
z liczb 01-60 - symbol powiatu,
b)
z liczb 61-99 - symbol miasta na prawach powiatu,
3)
trzeci człon - trzycyfrowy symbol gminy, w którym:
a)
dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby w przedziale liczb 01-99, nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnic, delegatur w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich w kolejności gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,
b)
trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza:

1 - gmina miejska,

2 - gmina wiejska,

3 - gmina miejsko-wiejska,

4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,

5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,

8 - 5  dzielnice m.st. Warszawy,

9 - delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.

§  4. 
1. 
Jednostkom zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), z dniem 1 stycznia 1999 r. ustala się identyfikatory określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  6
 System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego jest aktualizowany po każdej zmianie w podziale terytorialnym według następujących zasad:
1)
nowo utworzonym jednostkom podziału terytorialnego nadaje się symbol w kolejności po ostatnim w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla podziału i rodzaju jednostki,
2)
identyfikatory jednostek likwidowanych wyłącza się z systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nie mogą być one powtórnie użyte,
3)
zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora,
4)
przeniesienie miasta lub gminy do innego powiatu oraz przeniesienie powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego województwa wymaga zmiany identyfikatora,
5)
zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę identyfikatora w ostatniej cyfrze trzeciego członu.
§  5. 
1. 
System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje:
1)
urzędową nazwę miejscowości,
2)
identyfikator miejscowości nadany zgodnie z ust. 2,
3)
rodzaj miejscowości,
4)
województwo, powiat i gminę, na terenie których jest położona miejscowość.
2. 
Identyfikator miejscowości jest stały, niepowtarzalny i składa się z siedmiu cyfr.
3.  7
 System identyfikatorów i nazw miejscowości jest aktualizowany po wprowadzeniu zmian urzędowych nazw miejscowości oraz zmian w podziale terytorialnym.
4. 
Zmiany w podziale terytorialnym, o których mowa w ust. 3, są wprowadzane na podstawie przekazywanych przez gminy urzędom statystycznym załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
System rejonów statystycznych i obwodów spisowych obejmuje identyfikatory podziału dokonanego dla celów statystycznych według następujących zasad:
1)
obszar każdej jednostki podziału terytorialnego jest podzielony na rejony statystyczne i obwody spisowe,
2)
granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych są zawsze dostosowane do granic jednostek podziału terytorialnego oraz spójne z granicami obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, a na wsi - z granicami miejscowości,
3)
kryterium wielkości obwodu spisowego i rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności odpowiednio dla rejonu statystycznego nie więcej niż 2.700 osób i 999 mieszkań, a dla obwodu spisowego 500 osób i 200 mieszkań,
4)
każdy budynek mieszkalny lub budynek, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie, wchodzi w całości do jednego obwodu spisowego bądź jest dzielony na dwa (lub więcej) obwody spisowe; budynek, o którym mowa wyżej, nie może być dzielony między dwa lub więcej rejony statystyczne i w całości wchodzi do jednego rejonu statystycznego, niezależnie od tego, czy w nim mieszka więcej niż 2.700 osób lub znajduje się więcej niż 999 mieszkań,
5)
w skład jednego obwodu spisowego lub rejonu statystycznego może wchodzić jedna lub więcej całych miejscowości lub część miejscowości, natomiast zarówno obwód spisowy, jak i rejon statystyczny nie może stanowić połączenia całej (całych) miejscowości z częścią (częściami) innej (innych) miejscowości,
6)
przy określaniu granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych dodatkowo uwzględnia się miejscowe warunki ukształtowania terenu (np. jeziora, bagna, nierówności, charakter zabudowy, warunki dojścia i dojazdu do poszczególnych zabudowań mieszkalnych).
2. 
Każdy rejon statystyczny otrzymuje niepowtarzalny sześciocyfrowy identyfikator nadany przy tworzeniu rejonu statystycznego.
3. 
Identyfikatory obwodów spisowych są jednocyfrowe w przedziale liczb od 1 do 9 w ramach jednego rejonu statystycznego; przekroczenie maksymalnej liczby obwodów powoduje konieczność dokonania nowego podziału.
4. 
W skład systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych wchodzą identyfikatory rejonów statystycznych i obwodów spisowych wraz z liczbą zamieszkałych osób i mieszkań oraz następująca dokumentacja:
1)
mapy i szkice sytuacyjne określające granice każdego rejonu statystycznego i obwodu spisowego,
2)
arkusze aktualizacyjne zmian wniesionych do systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
5. 
Aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych następuje co najmniej raz w roku i obejmuje zmiany w:
1) 8
 podziale terytorialnym,
2)
zabudowie i szacunkowym zaludnieniu poszczególnych terenów,
3)
podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe,
4)
podziale na obręby, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.
§  7. 
1. 
System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań obejmuje:
1)
budynki mieszkalne,
2)
inne budynki, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie,
3) 9
 mieszkania wraz z ich danymi adresowymi oraz numerem obrębu ewidencyjnego i numerem działki ewidencyjnej, przyporządkowanymi do rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
2. 
W systemie, o którym mowa w ust. 1, nadawany jest pięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator nazwom ulic oraz wprowadzane są dane adresowe, które stanowią identyfikację budynków i mieszkań, o których mowa w ust. 1.
3. 
W ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań prowadzony jest centralny katalog ulic obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał o ich nadaniu, utworzony przez alfabetyczne ułożenie nazw ulic; ulicom o takiej samej nazwie, występującym w różnych miejscowościach, nadawany jest jeden, ten sam identyfikator wraz z określeniem jednostek podziału terytorialnego, w których dana nazwa występuje.
4. 
Zmiany do systemu, o którym mowa w ust. 1, są wprowadzane każdorazowo po zmianie nazw ulic lub zmianie numeracji porządkowej nieruchomości i budynków, na podstawie informacji przekazywanych przez gminy.
5. 
Aktualizacja systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w powiązaniu z aktualizacją systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych, o której mowa w § 6 ust. 5, jest dokonywana co najmniej raz w roku.

Obowiązki organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

§  8. 
Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:
1)
przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia rejestru terytorialnego,
2)
opracowywanie zasad budowy identyfikatorów stanowiących standard identyfikacji terytorialnej,
3) 10
 prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego,
4)
prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, w tym nadawanie identyfikatorów miejscowościom,
5)
analizowanie załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
6) 11
 współdziałanie z Komisją Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,
7)
nadzór merytoryczny i kontrola prac aktualizacyjnych wykonywanych w urzędach statystycznych,
8)
współpraca z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie aktualizacji i stosowania rejestru terytorialnego,
9)
udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym obejmujących zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim.
§  9. 
Do zadań urzędów statystycznych należy:
1)
prowadzenie i aktualizacja systemów: rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, a w szczególności:
a)
kompletowanie, symbolizacja i tworzenie zbiorów danych dotyczących przyrostów i ubytków mieszkaniowych oraz aktualizacja systemów,
b) 12
 aktualizacja bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, obejmująca zmiany w podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz inne zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w podziale terytorialnym, w podziale na obręby, zmian w nazewnictwie miejscowości i ulic oraz zmian w numeracji porządkowej budynków i mieszkań,
c)
aktualizacja map i szkiców sytuacyjnych,
d)
analiza zmian w nazewnictwie ulic i placów oraz sporządzanie zbiorów korekt do aktualizacji centralnego katalogu ulic,
2)
sporządzanie, wspólnie z gminami, załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawień danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
3)
udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa.
§  10. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej współdziała z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego, a w szczególności:
1)
zapewnia przekazywanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji o ustaleniu bądź zmianie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
2)
udostępnia informacje o liczbie ludności z systemu ewidencji ludności PESEL w układzie mieszkań dla jednostek podziału terytorialnego.
§  11. 
1. 
Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą":
1)
sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5 ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,
2)
informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
3)
informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,
4)
kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.
2. 
Gminy uzgadniają z urzędem statystycznym poprawność wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwróci się o to urząd statystyczny.
§  12. 
1. 
Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy:
1) 13
 sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków elektroniczne wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków - w terminie 14 dni po każdym kwartale; zakres informacji, które powinny zawierać elektroniczne wykazy, jest określony w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia,
2) 14
 kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału terytorialnego, granice i oznaczenie obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową,
3)
powiatowe bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.
1a.  15
 W powiatach, w których ewidencja gruntów i budynków nie zawiera odpowiednich danych lub nie została zmodernizowana zgodnie z § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do czasu jej zmodernizowania, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy, elektroniczne wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego.
2. 
Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej uwzględniają podział na rejony statystyczne i obwody spisowe, o którym mowa w § 6, na etapie projektowania lub zmian przebiegu granic obrębów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
§  13. 
Główny Geodeta Kraju udostępnia Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego dane objęte prowadzonym państwowym rejestrem granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic administracyjnych województw.
§  14.  16
 (uchylony).
§  15. 
Marszałek województwa udostępnia, stosownie do art. 13 ustawy, urzędowi statystycznemu dane z baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.

Stosowanie i udostępnianie rejestru terytorialnego

§  16. 
1. 
Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory rejestru terytorialnego, jako obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej.
2. 
Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są obowiązane do wprowadzania zmian w identyfikatorach po ich każdorazowej aktualizacji w rejestrze terytorialnym.
§  17. 
Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory zawarte w rejestrze terytorialnym w zakresie pełnym lub częściowym w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu.
§  18. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i urzędy statystyczne udostępniają dane z rejestru terytorialnego w formie:
1)
wyciągów ze zbiorów informatycznych:
a) 17
 systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
b)
systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
c)
systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
d)
systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
e)
centralnego katalogu ulic,
2)
odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  19. 
Nadane w prowadzonym według dotychczasowych zasad przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rejestrze terytorialnym identyfikatory miejscowości stają się identyfikatorami, o których mowa w § 5.
§  20. 
1. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzi aktualizację systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych rejestru terytorialnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań i zakończy prace w tym zakresie w ciągu sześciu miesięcy po przeprowadzeniu spisu.
2. 
W ramach prac, o których mowa w ust. 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dokona aktualizacji systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.
§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK Nr  1 18

IDENTYFIKATORY I NAZWY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU

Nazwa jednostkiIdentyfikator
12
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE02
Powiat bolesławiecki0201
Gmina miejska:
Bolesławiec020101 1
Gminy:
Bolesławiec020102 2
Gromadka020103 2
Nowogrodziec020104 3
Nowogrodziec - miasto020104 4
Nowogrodziec - obszar wiejski020104 5
Osiecznica020105 2
Warta Bolesławiecka020106 2
Powiat dzierżoniowski0202
Gminy miejskie:
Bielawa020201 1
Dzierżoniów020202 1
Piława Górna020204 1
Gminy:
Dzierżoniów020205 2
Łagiewniki020206 2
Niemcza020207 3
Niemcza - miasto020207 4
Niemcza - obszar wiejski020207 5
Pieszyce020203 3
Pieszyce - miasto020203 4
Pieszyce - obszar wiejski020203 5
Powiat głogowski0203
Gmina miejska:
Głogów020301 1
Gminy:
Głogów020302 2
Jerzmanowa020303 2
Kotla020304 2
Pęcław020305 2
Żukowice020306 2
Powiat górowski0204
Gminy:
Góra020401 3
Góra - miasto020401 4
Góra - obszar wiejski020401 5
Jemielno020402 2
Niechlów020403 2
Wąsosz020404 3
Wąsosz - miasto020404 4
Wąsosz - obszar wiejski020404 5
Powiat jaworski0205
Gmina miejska:
Jawor020501 1
Gminy:
Bolków020502 3
Bolków - miasto020502 4
Bolków - obszar wiejski020502 5
Męcinka020503 2
Mściwojów020504 2
Paszowice020505 2
Wądroże Wielkie020506 2
Powiat karkonoski0206
Gminy miejskie:
Karpacz020601 1
Kowary020602 1
Piechowice020603 1
Szklarska Poręba020604 1
Gminy:
Janowice Wielkie020605 2
Jeżów Sudecki020606 2
Mysłakowice020607 2
Podgórzyn020608 2
Stara Kamienica020609 2
Powiat kamiennogórski0207
Gmina miejska:
Kamienna Góra020701 1
Gminy:
Kamienna Góra020702 2
Lubawka020703 3
Lubawka - miasto020703 4
Lubawka - obszar wiejski020703 5
Marciszów020704 2
Powiat kłodzki0208
Gminy miejskie:
Duszniki-Zdrój020801 1
Kłodzko020802 1
Kudowa-Zdrój020803 1
Nowa Ruda020804 1
Polanica-Zdrój020805 1
Gminy:
Bystrzyca Kłodzka020806 3
Bystrzyca Kłodzka - miasto020806 4
Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski020806 5
Kłodzko020807 2
Lądek-Zdrój020808 3
Lądek-Zdrój - miasto020808 4
Lądek-Zdrój - obszar wiejski020808 5
Lewin Kłodzki020809 2
Międzylesie020810 3
Międzylesie - miasto020810 4
Międzylesie - obszar wiejski020810 5
Nowa Ruda020811 2
Radków020812 3
Radków - miasto020812 4
Radków - obszar wiejski020812 5
Stronie Śląskie020813 3
Stronie Śląskie - miasto020813 4
Stronie Śląskie - obszar wiejski020813 5
Szczytna020814 3
Szczytna - miasto020814 4
Szczytna - obszar wiejski020814 5
Powiat legnicki0209
Gmina miejska:
Chojnów020901 1
Gminy:
Chojnów020902 2
Krotoszyce020903 2
Kunice020904 2
Legnickie Pole020905 2
Miłkowice020906 2
Prochowice020907 3
Prochowice - miasto020907 4
Prochowice - obszar wiejski020907 5
Ruja020908 2
Powiat lubański0210
Gminy miejskie:
Lubań021001 1
Świeradów-Zdrój021002 1
Gminy:
Leśna021003 3
Leśna - miasto021003 4
Leśna - obszar wiejski021003 5
Lubań021004 2
Olszyna021005 3
Olszyna - miasto021005 4
Olszyna - obszar wiejski021005 5
Platerówka021006 2
Siekierczyn021007 2
Powiat lubiński0211
Gmina miejska:
Lubin021101 1
Gminy:
Lubin021102 2
Rudna021103 2
Ścinawa021104 3
Ścinawa - miasto021104 4
Ścinawa - obszar wiejski021104 5
Powiat lwówecki0212
Gminy:
Gryfów Śląski021201 3
Gryfów Śląski - miasto021201 4
Gryfów Śląski - obszar wiejski021201 5
Lubomierz021202 3
Lubomierz - miasto021202 4
Lubomierz - obszar wiejski021202 5
Lwówek Śląski021203 3
Lwówek Śląski - miasto021203 4
Lwówek Śląski - obszar wiejski021203 5
Mirsk021204 3
Mirsk - miasto021204 4
Mirsk - obszar wiejski021204 5
Wleń021205 3
Wleń - miasto021205 4
Wleń - obszar wiejski021205 5
Powiat milicki0213
Gminy:
Cieszków021301 2
Krośnice021302 2
Milicz021303 3
Milicz - miasto021303 4
Milicz - obszar wiejski021303 5
Powiat oleśnicki0214
Gmina miejska:
Oleśnica021401 1
Gminy:
Bierutów021402 3
Bierutów - miasto021402 4
Bierutów - obszar wiejski021402 5
Dobroszyce021403 2
Dziadowa Kłoda021404 2
Międzybórz021405 3
Międzybórz - miasto021405 4
Międzybórz - obszar wiejski021405 5
Oleśnica021406 2
Syców021407 3
Syców - miasto021407 4
Syców - obszar wiejski021407 5
Twardogóra021408 3
Twardogóra - miasto021408 4
Twardogóra - obszar wiejski021408 5
Powiat oławski0215
Gmina miejska:
Oława021501 1
Gminy:
Domaniów021502 2
Jelcz-Laskowice021503 3
Jelcz-Laskowice - miasto021503 4
Jelcz-Laskowice - obszar wiejski021503 5
Oława021504 2
Powiat polkowicki0216
Gminy:
Chocianów021601 3
Chocianów - miasto021601 4
Chocianów - obszar wiejski021601 5
Gaworzyce021602 2
Grębocice021603 2
Polkowice021604 3
Polkowice - miasto021604 4
Polkowice - obszar wiejski021604 5
Przemków021605 3
Przemków - miasto021605 4
Przemków - obszar wiejski021605 5
Radwanice021606 2
Powiat strzeliński0217
Gminy:
Borów021701 2
Kondratowice021702 2
Przeworno021703 2
Strzelin021704 3
Strzelin - miasto021704 4
Strzelin - obszar wiejski021704 5
Wiązów021705 3
Wiązów - miasto021705 4
Wiązów - obszar wiejski021705 5
Powiat średzki0218
Gminy:
Kostomłoty021801 2
Malczyce021802 2
Miękinia021803 3
Miękinia - miasto021803 4
Miękinia - obszar wiejski021803 5
Środa Śląska021804 3
Środa Śląska - miasto021804 4
Środa Śląska - obszar wiejski021804 5
Udanin021805 2
Powiat świdnicki0219
Gminy miejskie:
Świdnica0219011
Świebodzice021902 1
Gminy:
Dobromierz021903 2
Jaworzyna Śląska021904 3
Jaworzyna Śląska - miasto021904 4
Jaworzyna Śląska - obszar wiejski021904 5
Marcinowice021905 2
Strzegom021906 3
Strzegom - miasto021906 4
Strzegom - obszar wiejski021906 5
Świdnica021907 2
Żarów021908 3
Żarów - miasto021908 4
Żarów - obszar wiejski021908 5
Powiat trzebnicki0220
Gminy:
Oborniki Śląskie022001 3
Oborniki Śląskie - miasto022001 4
Oborniki Śląskie - obszar wiejski022001 5
Prusice022002 3
Prusice - miasto022002 4
Prusice - obszar wiejski022002 5
Trzebnica022003 3
Trzebnica - miasto022003 4
Trzebnica - obszar wiejski022003 5
Wisznia Mała022004 2
Zawonia022005 2
Żmigród022006 3
Żmigród - miasto022006 4
Żmigród - obszar wiejski022006 5
Powiat wałbrzyski0221
Gminy miejskie:
Boguszów-Gorce022101 1
Jedlina-Zdrój022102 1
Szczawno-Zdrój022103 1
(uchylona)
Gminy:
Czarny Bór022104 2
Głuszyca022105 3
Głuszyca - miasto022105 4
Głuszyca - obszar wiejski022105 5
Mieroszów022106 3
Mieroszów - miasto022106 4
Mieroszów - obszar wiejski022106 5
Stare Bogaczowice022107 2
Walim022108 2
Powiat wołowski0222
Gminy:
Brzeg Dolny022201 3
Brzeg Dolny - miasto022201 4
Brzeg Dolny - obszar wiejski022201 5
Wińsko022202 2
Wołów022203 3
Wołów - miasto022203 4
Wołów - obszar wiejski022203 5
Powiat wrocławski0223
Gminy:
Czernica022301 2
Długołęka022302 2
Jordanów Śląski022303 2
Kąty Wrocławskie022304 3
Kąty Wrocławskie - miasto022304 4
Kąty Wrocławskie - obszar wiejski022304 5
Kobierzyce022305 2
Mietków022306 2
Siechnice022308 3
Siechnice - miasto022308 4
Siechnice - obszar wiejski022308 5
Sobótka022307 3
Sobótka - miasto022307 4
Sobótka - obszar wiejski022307 5
Żórawina022309 2
Powiat ząbkowicki0224
Gminy:
Bardo022401 3
Bardo - miasto022401 4
Bardo - obszar wiejski022401 5
Ciepłowody022402 2
Kamieniec Ząbkowicki022403 3
Kamieniec Ząbkowicki - miasto022403 4
Kamieniec Ząbkowicki - obszar wiejski022403 5
Stoszowice022404 2
Ząbkowice Śląskie022405 3
Ząbkowice Śląskie - miasto022405 4
Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski022405 5
Ziębice022406 3
Ziębice - miasto022406 4
Ziębice - obszar wiejski022406 5
Złoty Stok022407 3
Złoty Stok - miasto022407 4
Złoty Stok - obszar wiejski022407 5
Powiat zgorzelecki0225
Gminy miejskie:
Zawidów022501 1
Zgorzelec022502 1
Gminy:
Bogatynia022503 3
Bogatynia - miasto022503 4
Bogatynia - obszar wiejski022503 5
Pieńsk022504 3
Pieńsk - miasto022504 4
Pieńsk - obszar wiejski022504 5
Sulików022505 2
Węgliniec022506 3
Węgliniec - miasto022506 4
Węgliniec - obszar wiejski022506 5
Zgorzelec022507 2
Powiat złotoryjski0226
Gminy miejskie:
Wojcieszów022601 1
Złotoryja022602 1
Gminy:
Pielgrzymka022603 2
Świerzawa022604 3
Świerzawa - miasto022604 4
Świerzawa - obszar wiejski022604 5
Zagrodno022605 2
Złotoryja022606 2
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Jelenia Góra0261
M. Jelenia Góra026101 1
Powiat m. Legnica0262
M. Legnica026201 1
Powiat m. Wałbrzych0265
M. Wałbrzych026501 1
Powiat m. Wrocław0264
M. Wrocław026401 1
Delegatury:
Wrocław-Fabryczna026402 9
Wrocław-Krzyki026403 9
Wrocław-Psie Pole026404 9
Wrocław-Stare Miasto026405 9
Wrocław-Śródmieście026406 9
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE04
Powiat aleksandrowski0401
Gminy miejskie:
Aleksandrów Kujawski040101 1
Ciechocinek040102 1
Nieszawa040103 1
Gminy:
Aleksandrów Kujawski040104 2
Bądkowo040105 2
Koneck040106 2
Raciążek040107 2
Waganiec040108 2
Zakrzewo040109 2
Powiat brodnicki0402
Gmina miejska:
Brodnica040201 1
Gminy:
Bartniczka040206 2
Bobrowo040202 2
Brodnica040203 2
Brzozie040204 2
Górzno040205 3
Górzno - miasto040205 4
Górzno - obszar wiejski040205 5
Jabłonowo Pomorskie040207 3
Jabłonowo Pomorskie - miasto040207 4
Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski040207 5
Osiek040208 2
Świedziebnia040209 2
Zbiczno040210 2
Powiat bydgoski0403
Gminy:
Białe Błota040301 2
Dąbrowa Chełmińska040302 2
Dobrcz040303 2
Koronowo040304 3
Koronowo - miasto040304 4
Koronowo - obszar wiejski040304 5
Nowa Wieś Wielka040305 2
Osielsko040306 2
Sicienko040307 2
Solec Kujawski040308 3
Solec Kujawski - miasto040308 4
Solec Kujawski - obszar wiejski040308 5
Powiat chełmiński0404
Gmina miejska:
Chełmno040401 1
Gminy:
Chełmno040402 2
Kijewo Królewskie040403 2
Lisewo040404 2
Papowo Biskupie040405 2
Stolno040406 2
Unisław040407 2
Powiat golubsko-dobrzyński0405
Gmina miejska:
Golub-Dobrzyń040501 1
Gminy:
Ciechocin040502 2
Golub-Dobrzyń040503 2
Kowalewo Pomorskie040504 3
Kowalewo Pomorskie - miasto040504 4
Kowalewo Pomorskie - obszar wiejski040504 5
Radomin040505 2
Zbójno040506 2
Powiat grudziądzki0406
Gminy:
Grudziądz040601 2
Gruta040602 2
Łasin040603 3
Łasin - miasto040603 4
Łasin - obszar wiejski040603 5
Radzyń Chełmiński040604 3
Radzyń Chełmiński - miasto040604 4
Radzyń Chełmiński - obszar wiejski040604 5
Rogóźno040605 2
Świecie nad Osą040606 2
Powiat inowrocławski0407
Gmina miejska:
Inowrocław040701 1
Gminy:
Dąbrowa Biskupia040702 2
Gniewkowo040703 3
Gniewkowo - miasto040703 4
Gniewkowo - obszar wiejski040703 5
Inowrocław040704 2
Janikowo040705 3
Janikowo - miasto040705 4
Janikowo - obszar wiejski040705 5
Kruszwica040706 3
Kruszwica - miasto040706 4
Kruszwica - obszar wiejski040706 5
Pakość040707 3
Pakość - miasto040707 4
Pakość - obszar wiejski040707 5
Rojewo040708 2
Złotniki Kujawskie040709 2
Powiat lipnowski0408
Gmina miejska:
Lipno040801 1
Gminy:
Bobrowniki040802 2
Chrostkowo040803 2
Dobrzyń nad Wisłą040804 3
Dobrzyń nad Wisłą - miasto040804 4
Dobrzyń nad Wisłą - obszar wiejski040804 5
Kikół040805 2
Lipno040806 2
Skępe040807 3
Skępe - miasto040807 4
Skępe - obszar wiejski040807 5
Tłuchowo040808 2
Wielgie040809 2
Powiat mogileński0409
Gminy:
Dąbrowa040901 2
Jeziora Wielkie040902 2
Mogilno040903 3
Mogilno - miasto040903 4
Mogilno - obszar wiejski040903 5
Strzelno040904 3
Strzelno - miasto040904 4
Strzelno - obszar wiejski040904 5
Powiat nakielski0410
Gminy:
Kcynia041001 3
Kcynia - miasto041001 4
Kcynia - obszar wiejski041001 5
Mrocza041002 3
Mrocza - miasto041002 4
Mrocza - obszar wiejski041002 5
Nakło nad Notecią041003 3
Nakło nad Notecią - miasto041003 4
Nakło nad Notecią - obszar wiejski041003 5
Sadki041004 2
Szubin041005 3
Szubin - miasto041005 4
Szubin - obszar wiejski041005 5
Powiat radziejowski0411
Gmina miejska:
Radziejów041101 1
Gminy:
Bytoń041102 2
Dobre041103 2
Osięciny041104 2
Piotrków Kujawski041105 3
Piotrków Kujawski - miasto041105 4
Piotrków Kujawski - obszar wiejski041105 5
Radziejów041106 2
Topólka041107 2
Powiat rypiński0412
Gmina miejska:
Rypin041201 1
Gminy:
Brzuze041202 2
Rogowo041203 2
Rypin041204 2
Skrwilno041205 2
Wąpielsk041206 2
Powiat sępoleński0413
Gminy:
Kamień Krajeński041301 3
Kamień Krajeński - miasto041301 4
Kamień Krajeński - obszar wiejski041301 5
Sępólno Krajeńskie041302 3
Sępólno Krajeńskie - miasto041302 4
Sępólno Krajeńskie - obszar wiejski041302 5
Sośno041303 2
Więcbork041304 3
Więcbork - miasto041304 4
Więcbork - obszar wiejski041304 5
Powiat świecki0414
Gminy:
Bukowiec041401 2
Dragacz041402 2
Drzycim041403 2
Jeżewo041404 2
Lniano041405 2
Nowe041406 3
Nowe - miasto041406 4
Nowe - obszar wiejski041406 5
Osie041407 2
Pruszcz041408 3
Pruszcz - miasto041408 4
Pruszcz- obszar wiejski041408 5
Świecie041409 3
Świecie - miasto041409 4
Świecie - obszar wiejski041409 5
Świekatowo041410 2
Warlubie041411 2
Powiat toruński0415
Gmina miejska:
Chełmża041501 1
Gminy:
Chełmża041502 2
Czernikowo041503 2
Lubicz041504 2
Łubianka041505 2
Łysomice041506 2
Obrowo041507 2
Wielka Nieszawka041508 2
Zławieś Wielka041509 2
Powiat tucholski0416
Gminy:
Cekcyn041601 2
Gostycyn041602 2
Kęsowo041603 2
Lubiewo041604 2
Śliwice041605 2
Tuchola041606 3
Tuchola - miasto041606 4
Tuchola - obszar wiejski041606 5
Powiat wąbrzeski0417
Gmina miejska:
Wąbrzeźno041701 1
Gminy:
Dębowa Łąka041702 2
Książki041703 2
Płużnica041704 2
Ryńsk041705 2
Powiat włocławski0418
Gmina miejska:
Kowal041801 1
Gminy:
Baruchowo041802 2
Boniewo041803 2
Brześć Kujawski041804 3
Brześć Kujawski - miasto041804 4
Brześć Kujawski - obszar wiejski041804 5
Choceń041805 2
Chodecz041806 3
Chodecz - miasto041806 4
Chodecz - obszar wiejski041806 5
Fabianki041807 2
Izbica Kujawska041808 3
Izbica Kujawska - miasto041808 4
Izbica Kujawska - obszar wiejski041808 5
Kowal041809 2
Lubanie041810 2
Lubień Kujawski041811 3
Lubień Kujawski - miasto041811 4
Lubień Kujawski - obszar wiejski041811 5
Lubraniec041812 3
Lubraniec - miasto041812 4
Lubraniec - obszar wiejski041812 5
Włocławek041813 2
Powiat żniński0419
Gminy:
Barcin041901 3
Barcin - miasto041901 4
Barcin - obszar wiejski041901 5
Gąsawa041902 2
Janowiec Wielkopolski041903 3
Janowiec Wielkopolski - miasto041903 4
Janowiec Wielkopolski - obszar wiejski041903 5
Łabiszyn041904 3
Łabiszyn - miasto041904 4
Łabiszyn - obszar wiejski041904 5
Rogowo041905 2
Żnin041906 3
Żnin - miasto041906 4
Żnin - obszar wiejski041906 5
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Bydgoszcz0461
M. Bydgoszcz046101 1
Powiat m. Grudziądz0462
M. Grudziądz046201 1
Powiat m. Toruń0463
M. Toruń046301 1
Powiat m. Włocławek0464
M. Włocławek046401 1
WOJ. LUBELSKIE06
Powiat bialski0601
Gminy miejskie:
Międzyrzec Podlaski060101 1
Terespol060102 1
Gminy:
Biała Podlaska060103 2
Drelów060104 2
Janów Podlaski060105 2
Kodeń060106 2
Konstantynów060107 2
Leśna Podlaska060108 2
Łomazy060109 2
Międzyrzec Podlaski060110 2
Piszczac060111 2
Rokitno060112 2
Rossosz060113 2
Sławatycze060114 2
Sosnówka060115 2
Terespol060116 2
Tuczna060117 2
Wisznice060118 2
Zalesie060119 2
Powiat biłgorajski0602
Gmina miejska:
Biłgoraj060201 1
Gminy:
Aleksandrów060202 2
Biłgoraj060203 2
Biszcza060204 2
Frampol060205 3
Frampol - miasto060205 4
Frampol - obszar wiejski060205 5
Goraj060206 3
Goraj - miasto060206 4
Goraj - obszar wiejski060206 5
Józefów060207 3
Józefów - miasto060207 4
Józefów - obszar wiejski060207 5
Księżpol060208 2
Łukowa060209 2
Obsza060210 2
Potok Górny060211 2
Tarnogród060212 3
Tarnogród - miasto060212 4
Tarnogród - obszar wiejski060212 5
Tereszpol060213 2
Turobin060214 2
Powiat chełmski0603
Gmina miejska:
Rejowiec Fabryczny060301 1
Gminy:
Białopole060302 2
Chełm060303 2
Dorohusk060304 2
Dubienka060305 2
Kamień060306 2
Leśniowice060307 2
Rejowiec060315 3
Rejowiec - miasto 060315 4
Rejowiec - obszar wiejski060315 5
Rejowiec Fabryczny060308 2
Ruda-Huta060309 2
Sawin060310 2
Siedliszcze060311 3
Siedliszcze - miasto060311 4
Siedliszcze - obszar wiejski060311 5
Wierzbica060312 2
Wojsławice060313 2
Żmudź060314 2
Powiat hrubieszowski0604
Gmina miejska:
Hrubieszów060401 1
Gminy:
Dołhobyczów060402 2
Horodło060403 2
Hrubieszów060404 2
Mircze060405 2
Trzeszczany060406 2
Uchanie060407 2
Werbkowice060408 2
Powiat janowski0605
Gminy:
Batorz060501 2
Chrzanów060502 2
Dzwola060503 2
Godziszów060504 2
Janów Lubelski060505 3
Janów Lubelski - miasto060505 4
Janów Lubelski - obszar wiejski060505 5
Modliborzyce060506 3
Modliborzyce - miasto060506 4
Modliborzyce - obszar wiejski060506 5
Potok Wielki060507 2
Powiat krasnostawski0606
Gmina miejska:
Krasnystaw060601 1
Gminy:
Fajsławice060602 2
Gorzków060603 2
Izbica060604 3
Izbica - miasto060604 4
Izbica- obszar wiejski060604 5
Krasnystaw060605 2
Kraśniczyn060606 2
Łopiennik Górny060607 2
Rudnik060609 2
Siennica Różana060610 2
Żółkiewka060611 2
Powiat kraśnicki0607
Gmina miejska:
Kraśnik060701 1
Gminy:
Annopol060702 3
Annopol - miasto060702 4
Annopol - obszar wiejski060702 5
Dzierzkowice060703 2
Gościeradów060704 2
Kraśnik060705 2
Szastarka060706 2
Trzydnik Duży060707 2
Urzędów060708 3
Urzędów - miasto060708 4
Urzędów - obszar wiejski060708 5
Wilkołaz060709 2
Zakrzówek060710 2
Powiat lubartowski0608
Gmina miejska:
Lubartów060801 1
Gminy:
Abramów060802 2
Firlej060803 2
Jeziorzany060804 2
Kamionka060805 3
Kamionka - miasto060805 4
Kamionka - obszar wiejski060805 5
Kock060806 3
Kock - miasto060806 4
Kock - obszar wiejski060806 5
Lubartów060807 2
Michów060808 2
Niedźwiada060809 2
Ostrów Lubelski060810 3
Ostrów Lubelski - miasto060810 4
Ostrów Lubelski - obszar wiejski060810 5
Ostrówek060811 2
Serniki060812 2
Uścimów060813 2
Powiat lubelski0609
Gminy:
Bełżyce060901 3
Bełżyce - miasto060901 4
Bełżyce - obszar wiejski060901 5
Borzechów060902 2
Bychawa060903 3
Bychawa - miasto060903 4
Bychawa - obszar wiejski060903 5
Garbów060904 2
Głusk060905 2
Jabłonna060906 2
Jastków060907 2
Konopnica060908 2
Krzczonów060909 2
Niedrzwica Duża060910 2
Niemce060911 2
Strzyżewice060912 2
Wojciechów060913 2
Wólka060914 2
Wysokie060915 2
Zakrzew060916 2
Powiat łęczyński0610
Gminy:
Cyców061001 2
Ludwin061002 2
Łęczna061003 3
Łęczna - miasto061003 4
Łęczna - obszar wiejski061003 5
Milejów061004 2
Puchaczów061005 2
Spiczyn061006 2
Powiat łukowski0611
Gminy miejskie:
Łuków061101 1
Stoczek Łukowski061102 1
Gminy:
Adamów061103 2
Krzywda061104 2
Łuków061105 2
Serokomla061106 2
Stanin061107 2
Stoczek Łukowski061108 2
Trzebieszów061109 2
Wojcieszków061110 2
Wola Mysłowska061111 2
Powiat opolski0612
Gminy:
Chodel061201 2
Józefów nad Wisłą061202 2
Józefów nad Wisłą - miasto061202 4
Józefów nad Wisłą - obszar wiejski061202 5
Karczmiska061203 2
Łaziska061204 2
Opole Lubelskie061205 3
Opole Lubelskie - miasto061205 4
Opole Lubelskie - obszar wiejski061205 5
Poniatowa061206 3
Poniatowa - miasto061206 4
Poniatowa - obszar wiejski061206 5
Wilków061207 2
Powiat parczewski0613
Gminy:
Dębowa Kłoda061301 2
Jabłoń061302 2
Milanów061303 2
Parczew061304 3
Parczew - miasto061304 4
Parczew - obszar wiejski061304 5
Podedwórze061305 2
Siemień061306 2
Sosnowica061307 2
Powiat puławski0614
Gmina miejska:
Puławy061401 1
Gminy:
Baranów061402 2
Janowiec061403 2
Kazimierz Dolny061404 3
Kazimierz Dolny - miasto061404 4
Kazimierz Dolny - obszar wiejski061404 5
Końskowola061405 2
Kurów061406 2
Markuszów061407 2
Nałęczów061408 3
Nałęczów - miasto061408 4
Nałęczów - obszar wiejski061408 5
Puławy061409 2
Wąwolnica061410 2
Żyrzyn061411 2
Powiat radzyński0615
Gmina miejska:
Radzyń Podlaski061501 1
Gminy:
Borki061502 2
Czemierniki061503 2
Kąkolewnica061504 2
Komarówka Podlaska061505 2
Radzyń Podlaski061506 2
Ulan-Majorat061507 2
Wohyń061508 2
Powiat rycki0616
Gmina miejska:
Dęblin061601 1
Gminy:
Kłoczew061602 2
Nowodwór061603 2
Ryki061604 3
Ryki - miasto061604 4
Ryki - obszar wiejski061604 5
Stężyca061605 2
Ułęż061606 2
Powiat świdnicki0617
Gmina miejska:
Świdnik061701 1
Gminy:
Mełgiew061702 2
Piaski061703 3
Piaski - miasto061703 4
Piaski - obszar wiejski061703 5
Rybczewice061704 2
Trawniki061705 2
Powiat tomaszowski0618
Gmina miejska:
Tomaszów Lubelski061801 1
Gminy:
Bełżec061802 2
Jarczów061803 2
Krynice061804 2
Lubycza Królewska061805 3
Lubycza Królewska - miasto061805 4
Lubycza Królewska - obszar wiejski061805 5
Łaszczów061806 3
Łaszczów - miasto061806 4
Łaszczów - obszar wiejski061806 5
Rachanie061807 2
Susiec061808 2
Tarnawatka061809 2
Telatyn061810 2
Tomaszów Lubelski061811 2
Tyszowce061812 3
Tyszowce - miasto061812 4
Tyszowce - obszar wiejski061812 5
Ulhówek061813 2
Powiat włodawski0619
Gmina miejska:
Włodawa061901 1
Gminy:
Hanna061902 2
Hańsk061903 2
Stary Brus061904 2
Urszulin061905 2
Włodawa061906 2
Wola Uhruska061907 2
Wyryki061908 2
Powiat zamojski0620
Gminy:
Adamów062001 2
Grabowiec062002 2
Komarów-Osada062003 2
Krasnobród062004 3
Krasnobród - miasto062004 4
Krasnobród - obszar wiejski062004 5
Łabunie062005 2
Miączyn062006 2
Nielisz062007 2
Radecznica062008 2
Sitno062009 2
Skierbieszów062010 2
Stary Zamość062011 2
Sułów062012 2
Szczebrzeszyn062013 3
Szczebrzeszyn - miasto062013 4
Szczebrzeszyn - obszar wiejski062013 5
Zamość062014 2
Zwierzyniec062015 3
Zwierzyniec - miasto062015 4
Zwierzyniec - obszar wiejski062015 5
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Biała Podlaska0661
M. Biała Podlaska066101 1
Powiat m. Chełm0662
M. Chełm066201 1
Powiat m. Lublin0663
M. Lublin066301 1
Powiat m. Zamość0664
M. Zamość066401 1
WOJ. LUBUSKIE08
Powiat gorzowski0801
Gmina miejska:
Kostrzyn nad Odrą080101 1
Gminy:
Bogdaniec080102 2
Deszczno080103 2
Kłodawa080104 2
Lubiszyn080105 2
Santok080106 2
Witnica080107 3
Witnica - miasto080107 4
Witnica - obszar wiejski080107 5
Powiat krośnieński0802
Gmina miejska:
Gubin080201 1
Gminy:
Bobrowice080202 2
Bytnica080203 2
Dąbie080204 2
Gubin080205 2
Krosno Odrzańskie080206 3
Krosno Odrzańskie - miasto080206 4
Krosno Odrzańskie - obszar wiejski080206 5
Maszewo080207 2
Powiat międzyrzecki0803
Gminy:
Bledzew080301 2
Międzyrzecz080302 3
Międzyrzecz - miasto080302 4
Międzyrzecz - obszar wiejski080302 5
Przytoczna080303 2
Pszczew080304 2
Skwierzyna080305 3
Skwierzyna - miasto080305 4
Skwierzyna - obszar wiejski080305 5
Trzciel080306 3
Trzciel - miasto080306 4
Trzciel - obszar wiejski080306 5
Powiat nowosolski0804
Gmina miejska:
Nowa Sól080401 1
Gminy:
Bytom Odrzański080402 3
Bytom Odrzański - miasto080402 4
Bytom Odrzański - obszar wiejski080402 5
Kolsko080403 2
Kożuchów080404 3
Kożuchów - miasto080404 4
Kożuchów - obszar wiejski080404 5
Nowa Sól080405 2
Nowe Miasteczko080406 3
Nowe Miasteczko - miasto080406 4
Nowe Miasteczko - obszar wiejski080406 5
Otyń080407 3
Otyń - miasto080407 4
Otyń - obszar wiejski080407 5
Siedlisko080408 2
Powiat słubicki0805
Gminy:
Cybinka080501 3
Cybinka - miasto080501 4
Cybinka - obszar wiejski080501 5
Górzyca080502 2
Ośno Lubuskie080503 3
Ośno Lubuskie - miasto080503 4
Ośo Lubuskie - obszar wiejski080503 5
Rzepin080504 3
Rzepin - miasto080504 4
Rzepin - obszar wiejski080504 5
Słubice080505 3
Słubice - miasto080505 4
Słubice - obszar wiejski080505 5
Powiat strzelecko-drezdenecki0806
Gminy:
Dobiegniew080601 3
Dobiegniew - miasto080601 4
Dobiegniew - obszar wiejski080601 5
Drezdenko080602 3
Drezdenko - miasto080602 4
Drezdenko - obszar wiejski080602 5
Stare Kurowo080603 2
Strzelce Krajeńskie080604 3
Strzelce Krajeńskie - miasto080604 4
Strzelce Krajeńskie - obszar wiejski080604 5
Zwierzyn080605 2
Powiat sulęciński0807
Gminy:
Krzeszyce080701 2
Lubniewice080702 3
Lubniewice - miasto080702 4
Lubniewice - obszar wiejski080702 5
Słońsk080703 2
Sulęcin080704 3
Sulęcin - miasto080704 4
Sulęcin - obszar wiejski080704 5
Torzym080705 3
Torzym - miasto080705 4
Torzym - obszar wiejski080705 5
Powiat świebodziński0808
Gminy:
Lubrza080801 2
Łagów080802 2
Skąpe080803 2
Szczaniec080804 2
Świebodzin080805 3
Świebodzin - miasto080805 4
Świebodzin - obszar wiejski080805 5
Zbąszynek080806 3
Zbąszynek - miasto080806 4
Zbąszynek - obszar wiejski080806 5
Powiat wschowski0812
Gminy:
Sława081201 3
Sława - miasto081201 4
Sława - obszar wiejski081201 5
Szlichtyngowa081202 3
Szlichtyngowa - miasto081202 4
Szlichtyngowa - obszar wiejski081202 5
Wschowa081203 3
Wschowa - miasto081203 4
Wschowa - obszar wiejski081203 5
Powiat zielonogórski0809
Gminy:
Babimost080901 3
Babimost - miasto080901 4
Babimost - obszar wiejski080901 5
Bojadła080902 2
Czerwieńsk080903 3
Czerwieńsk - miasto080903 4
Czerwieńsk - obszar wiejski080903 5
Kargowa080904 3
Kargowa - miasto080904 4
Kargowa - obszar wiejski080904 5
Nowogród Bobrzański080905 3
Nowogród Bobrzański - miasto080905 4
Nowogród Bobrzański - obszar wiejski080905 5
Sulechów080906 3
Sulechów - miasto080906 4
Sulechów - obszar wiejski080906 5
Świdnica080907 2
Trzebiechów080908 2
Zabór080909 2
(skreślony)
Powiat żagański0810
Gminy miejskie:
Gozdnica081001 1
Żagań081002 1
Gminy:
Brzeźnica081003 2
Iłowa081004 3
Iłowa - miasto081004 4
Iłowa - obszar wiejski081004 5
Małomice081005 3
Małomice - miasto081005 4
Małomice - obszar wiejski081005 5
Niegosławice081006 2
Szprotawa081007 3
Szprotawa - miasto081007 4
Szprotawa - obszar wiejski081007 5
Wymiarki081008 2
Żagań081009 2
Powiat żarski0811
Gminy miejskie:
Łęknica081101 1
Żary081102 1
Gminy:
Brody081103 2
Jasień081104 3
Jasień - miasto081104 4
Jasień - obszar wiejski081104 5
Lipinki Łużyckie081105 2
Lubsko081106 3
Lubsko - miasto081106 4
Lubsko - obszar wiejski081106 5
Przewóz081107 2
Trzebiel081108 2
Tuplice081109 2
Żary081110 2
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Gorzów Wielkopolski0861
M. Gorzów Wielkopolski086101 1
Powiat m. Zielona Góra0862
M. Zielona Góra086201 1
WOJ. ŁÓDZKIE10
Powiat bełchatowski1001
Gmina miejska:
Bełchatów100101 1
Gminy:
Bełchatów100102 2
Drużbice100103 2
Kleszczów100104 2
Kluki100105 2
Rusiec100106 2
Szczerców100107 2
Zelów100108 3
Zelów - miasto100108 4
Zelów - obszar wiejski100108 5
Powiat brzeziński1021
Gmina miejska:
Brzeziny102101 1
Gminy:
Brzeziny102102 2
Dmosin102103 2
Jeżów102104 3
Jeżów - miasto102104 4
Jeżów - obszar wiejski102104 5
Rogów102105 2
Powiat kutnowski1002
Gmina miejska:
Kutno100201 1
Gminy:
Bedlno100202 2
Dąbrowice100203 3
Dąbrowice - miasto100203 4
Dąbrowice - obszar wiejski100203 5
Krośniewice100204 3
Krośniewice - miasto100204 4
Krośniewice - obszar wiejski100204 5
Krzyżanów100205 2
Kutno100206 2
Łanięta100207 2
Nowe Ostrowy100208 2
Oporów100209 2
Strzelce100210 2
Żychlin100211 3
Żychlin - miasto100211 4
Żychlin - obszar wiejski100211 5
Powiat łaski1003
Gminy:
Buczek100301 2
Łask100302 3
Łask - miasto100302 4
Łask - obszar wiejski100302 5
Sędziejowice100303 2
Widawa100304 2
Wodzierady100305 2
Powiat łęczycki1004
Gmina miejska:
Łęczyca100401 1
Gminy:
Daszyna100402 2
Góra Świętej Małgorzaty100403 2
Grabów100404 2
Łęczyca100405 2
Piątek100406 3
Piątek - miasto100406 4
Piątek - obszar wiejski100406 5
Świnice Warckie100407 2
Witonia100408 2
Powiat łowicki1005
Gmina miejska:
Łowicz100501 1
Gminy:
Bielawy100502 2
Chąśno100503 2
Domaniewice100504 2
Kiernozia100505 2
Kocierzew Południowy100506 2
Łowicz100507 2
Łyszkowice100508 2
Nieborów100509 2
Zduny100510 2
Powiat łódzki wschodni1006
Gminy:
Andrespol100602 2
Brójce100603 2
Koluszki100607 3
Koluszki - miasto100607 4
Koluszki - obszar wiejski100607 5
Nowosolna100608 2
Rzgów100610 3
Rzgów - miasto100610 4
Rzgów - obszar wiejski100610 5
Tuszyn100611 3
Tuszyn - miasto100611 4
Tuszyn - obszar wiejski100611 5
Powiat opoczyński1007
Gminy:
Białaczów100701 2
Drzewica100702 3
Drzewica - miasto100702 4
Drzewica - obszar wiejski100702 5
Mniszków100703 2
Opoczno100704 3
Opoczno - miasto100704 4
Opoczno - obszar wiejski100704 5
Paradyż100705 2
Poświętne100706 2
Sławno100707 2
Żarnów100708 2
Powiat pabianicki1008
Gminy miejskie:
Konstantynów Łódzki100801 1
Pabianice100802 1
Gminy:
Dłutów100803 2
Dobroń100804 2
Ksawerów100805 2
Lutomiersk100806 3
Lutomiersk - miasto100806 4
Lutomiersk - obszar wiejski100806 5
Pabianice100807 2
Powiat pajęczański1009
Gminy:
Działoszyn100901 3
Działoszyn - miasto100901 4
Działoszyn - obszar wiejski100901 5
Kiełczygłów100902 2
Nowa Brzeźnica100903 2
Pajęczno100904 3
Pajęczno - miasto100904 4
Pajęczno - obszar wiejski100904 5
Rząśnia100905 2
Siemkowice100906 2
Strzelce Wielkie100907 2
Sulmierzyce100908 2
Powiat piotrkowski1010
Gminy:
Aleksandrów101001 2
Czarnocin101002 2
Gorzkowice101003 2
Grabica101004 2
Łęki Szlacheckie101005 2
Moszczenica101006 2
Ręczno101007 2
Rozprza101008 3
Rozprza - miasto101008 4
Rozprza - obszar wiejski101008 5
Sulejów101009 3
Sulejów - miasto101009 4
Sulejów - obszar wiejski101009 5
Wola Krzysztoporska101010 2
Wolbórz101011 3
Wolbórz - miasto101011 4
Wolbórz - obszar wiejski101011 5
Powiat poddębicki1011
Gminy:
Dalików101101 2
Pęczniew101102 2
Poddębice101103 3
Poddębice - miasto101103 4
Poddębice - obszar wiejski101103 5
Uniejów101104 3
Uniejów - miasto101104 4
Uniejów - obszar wiejski101104 5
Wartkowice101105 2
Zadzim101106 2
Powiat radomszczański1012
Gmina miejska:
Radomsko101201 1
Gminy:
Dobryszyce101202 2
Gidle101203 2
Gomunice101204 2
Kamieńsk101205 3
Kamieńsk - miasto101205 4
Kamieńsk - obszar wiejski101205 5
Kobiele Wielkie101206 2
Kodrąb101207 2
Lgota Wielka101208 2
Ładzice101209 2
Masłowice101210 2
Przedbórz101211 3
Przedbórz - miasto101211 4
Przedbórz - obszar wiejski101211 5
Radomsko101212 2
Wielgomłyny101213 2
Żytno101214 2
Powiat rawski1013
Gmina miejska:
Rawa Mazowiecka101301 1
Gminy:
Biała Rawska101302 3
Biała Rawska - miasto101302 4
Biała Rawska - obszar wiejski101302 5
Cielądz101303 2
Rawa Mazowiecka101304 2
Regnów101305 2
Sadkowice101306 2
Powiat sieradzki1014
Gmina miejska:
Sieradz101401 1
Gminy:
Błaszki101402 3
Błaszki - miasto101402 4
Błaszki - obszar wiejski101402 5
Brąszewice101403 2
Brzeźnio101404 2
Burzenin101405 2
Goszczanów101406 2
Klonowa101407 2
Sieradz101408 2
Warta101409 3
Warta - miasto101409 4
Warta - obszar wiejski101409 5
Wróblew101410 2
Złoczew101411 3
Złoczew - miasto101411 4
Złoczew - obszar wiejski101411 5
Powiat skierniewicki1015
Gminy:
Bolimów101501 3
Bolimów - miasto101501 4
Bolimów - obszar wiejski101501 5
Głuchów101502 2
Godzianów101503 2
Kowiesy101504 2
Lipce Reymontowskie101505 2
Maków101506 2
Nowy Kawęczyn101507 2
Skierniewice101508 2
Słupia101509 2
Powiat tomaszowski1016
Gmina miejska:
Tomaszów Mazowiecki101601 1
Gminy:
Będków101602 2
Budziszewice101603 2
Czerniewice101604 2
Inowłódz101605 2
Lubochnia101606 2
Rokiciny101607 2
Rzeczyca101608 2
Tomaszów Mazowiecki101609 2
Ujazd101610 3
Ujazd - miasto101610 4
Ujazd - obszar wiejski101610 5
Żelechlinek101611 2
Powiat wieluński1017
Gminy:
Biała101701 2
Czarnożyły101702 2
Konopnica101703 2
Mokrsko101704 2
Osjaków101705 2
Ostrówek101706 2
Pątnów101707 2
Skomlin101708 2
Wieluń101709 3
Wieluń - miasto101709 4
Wieluń - obszar wiejski101709 5
Wierzchlas101710 2
Powiat wieruszowski1018
Gminy:
Bolesławiec101801 2
Czastary101802 2
Galewice101803 2
Lututów101804 3
Lututów - miasto101804 4
Lututów - obszar wiejski101804 5
Łubnice101805 2
Sokolniki101806 2
Wieruszów101807 3
Wieruszów - miasto101807 4
Wieruszów - obszar wiejski101807 5
Powiat zduńskowolski1019
Gmina miejska:
Zduńska Wola101901 1
Gminy:
Szadek101902 3
Szadek - miasto101902 4
Szadek - obszar wiejski101902 5
Zapolice101903 2
Zduńska Wola101904 2
Powiat zgierski1020
Gminy miejskie:
Głowno102001 1
Ozorków102002 1
Zgierz102003 1
Gminy:
Aleksandrów Łódzki102004 3
Aleksandrów Łódzki - miasto102004 4
Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski102004 5
Głowno102005 2
Ozorków102006 2
Parzęczew102007 2
Stryków102008 3
Stryków - miasto102008 4
Stryków - obszar wiejski102008 5
Zgierz102009 2
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Łódź1061
M. Łódź106101 1
Delegatury:
Łódź-Bałuty106102 9
Łódź-Górna106103 9
Łódź-Polesie106104 9
Łódź-Śródmieście106105 9
Łódź-Widzew106106 9
Powiat m. Piotrków Trybunalski1062
M. Piotrków Trybunalski106201 1
Powiat m. Skierniewice1063
M. Skierniewice106301 1
WOJ. MAŁOPOLSKIE12
Powiat bocheński1201
Gmina miejska:
Bochnia120101 1
Gminy:
Bochnia120102 2
Drwinia120103 2
Lipnica Murowana120104 2
Łapanów120105 2
Nowy Wiśnicz120106 3
Nowy Wiśnicz - miasto120106 4
Nowy Wiśnicz - obszar wiejski120106 5
Rzezawa120107 2
Trzciana120108 2
Żegocina120109 2
Powiat brzeski1202
Gminy:
Borzęcin120201 2
Brzesko120202 3
Brzesko - miasto120202 4
Brzesko - obszar wiejski120202 5
Czchów120203 3
Czchów - miasto120203 4
Czchów - obszar wiejski120203 5
Dębno120204 2
Gnojnik120205 2
Iwkowa120206 2
Szczurowa120207 2
Powiat chrzanowski1203
Gminy:
Alwernia120301 3
Alwernia - miasto120301 4
Alwernia - obszar wiejski120301 5
Babice120302 2
Chrzanów120303 3
Chrzanów - miasto120303 4
Chrzanów - obszar wiejski120303 5
Libiąż120304 3
Libiąż - miasto120304 4
Libiąż - obszar wiejski120304 5
Trzebinia120305 3
Trzebinia - miasto120305 4
Trzebinia - obszar wiejski120305 5
Powiat dąbrowski1204
Gminy:
Bolesław120401 2
Dąbrowa Tarnowska120402 3
Dąbrowa Tarnowska - miasto120402 4
Dąbrowa Tarnowska - obszar wiejski120402 5
Gręboszów120403 2
Mędrzechów120404 2
Olesno120405 2
Radgoszcz120406 2
Szczucin120407 3
Szczucin - miasto120407 4
Szczucin - obszar wiejski120407 5
Powiat gorlicki1205
Gmina miejska:
Gorlice120501 1
Gminy:
Biecz120502 3
Biecz - miasto120502 4
Biecz - obszar wiejski120502 5
Bobowa120503 3
Bobowa - miasto120503 4
Bobowa - obszar wiejski120503 5
Gorlice120504 2
Lipinki120505 2
Łużna120506 2
Moszczenica120507 2
Ropa120508 2
Sękowa120509 2
Uście Gorlickie120510 2
Powiat krakowski1206
Gminy:
Czernichów120601 2
Igołomia-Wawrzeńczyce120602 2
Iwanowice120603 2
Jerzmanowice-Przeginia120604 2
Kocmyrzów-Luborzyca120605 2
Krzeszowice120606 3
Krzeszowice - miasto120606 4
Krzeszowice - obszar wiejski120606 5
Liszki120607 2
Michałowice120608 2
Mogilany120609 2
Skała120610 3
Skała - miasto120610 4
Skała - obszar wiejski120610 5
Skawina120611 3
Skawina - miasto120611 4
Skawina - obszar wiejski120611 5
Słomniki120612 3
Słomniki - miasto120612 4
Słomniki - obszar wiejski120612 5
Sułoszowa120613 2
Świątniki Górne120614 3
Świątniki Górne - miasto120614 4
Świątniki Górne - obszar wiejski120614 5
Wielka Wieś120615 2
Zabierzów120616 2
Zielonki120617 2
Powiat limanowski1207
Gminy miejskie:
Limanowa120701 1
Mszana Dolna120702 1
Gminy:
Dobra120703 2
Jodłownik120704 2
Kamienica120705 2
Laskowa120706 2
Limanowa120707 2
Łukowica120708 2
Mszana Dolna120709 2
Niedźwiedź120710 2
Słopnice120711 2
Tymbark120712 2
Powiat miechowski1208
Gminy:
Charsznica120801 2
Gołcza120802 2
Kozłów120803 2
Książ Wielki120804 3
Książ Wielki - miasto120804 4
Książ Wielki - obszar wiejski120804 5
Miechów120805 3
Miechów - miasto120805 4
Miechów - obszar wiejski120805 5
Racławice120806 2
Słaboszów120807 2
Powiat myślenicki1209
Gminy:
Dobczyce120901 3
Dobczyce - miasto120901 4
Dobczyce - obszar wiejski120901 5
Lubień120902 2
Myślenice120903 3
Myślenice - miasto120903 4
Myślenice - obszar wiejski120903 5
Pcim120904 2
Raciechowice120905 2
Siepraw120906 2
Sułkowice120907 3
Sułkowice - miasto120907 4
Sułkowice - obszar wiejski120907 5
Tokarnia120908 2
Wiśniowa120909 2
Powiat nowosądecki1210
Gmina miejska:
Grybów121001 1
Gminy:
Chełmiec121002 2
Gródek nad Dunajcem121003 2
Grybów121004 2
Kamionka Wielka121005 2
Korzenna121006 2
Krynica-Zdrój121007 3
Krynica-Zdrój - miasto121007 4
Krynica-Zdrój - obszar wiejski121007 5
Łabowa121008 2
Łącko121009 2
Łososina Dolna121010 2
Muszyna121011 3
Muszyna - miasto121011 4
Muszyna - obszar wiejski121011 5
Nawojowa121012 2
Piwniczna-Zdrój121013 3
Piwniczna-Zdrój - miasto121013 4
Piwniczna-Zdrój - obszar wiejski121013 5
Podegrodzie121014 2
Rytro121015 2
Stary Sącz121016 3
Stary Sącz - miasto121016 4
Stary Sącz - obszar wiejski121016 5
Powiat nowotarski1211
Gminy miejskie:
Nowy Targ121101 1
Szczawnica121102 3
Szczawnica - miasto121102 4
Szczawnica - obszar wiejski121102 5
Gminy:
Czarny Dunajec121103 3
Czarny Dunajec - miasto121103 4
Czarny Dunajec - obszar wiejski121103 5
Czorsztyn121104 2
Jabłonka121105 2
Krościenko nad Dunajcem121106 2
Lipnica Wielka121107 2
Łapsze Niżne121108 2
Nowy Targ121109 2
Ochotnica Dolna121110 2
Raba Wyżna121111 2
Rabka-Zdrój121112 3
Rabka-Zdrój - miasto121112 4
Rabka-Zdrój - obszar wiejski121112 5
Spytkowice121113 2
Szaflary121114 2
Powiat olkuski1212
Gmina miejska:
Bukowno121201 1
Gminy:
Bolesław121203 2
Klucze121204 2
Olkusz121205 3
Olkusz - miasto121205 4
Olkusz - obszar wiejski121205 5
Trzyciąż121206 2
Wolbrom121207 3
Wolbrom - miasto121207 4
Wolbrom - obszar wiejski121207 5
Powiat oświęcimski1213
Gmina miejska:
Oświęcim121301 1
Gminy:
Brzeszcze121302 3
Brzeszcze - miasto121302 4
Brzeszcze - obszar wiejski121302 5
Chełmek121303 3
Chełmek - miasto121303 4
Chełmek - obszar wiejski121303 5
Kęty121304 3
Kęty - miasto121304 4
Kęty - obszar wiejski121304 5
Osiek121305 2
Oświęcim121306 2
Polanka Wielka121307 2
Przeciszów121308 2
Zator121309 3
Zator - miasto121309 4
Zator - obszar wiejski121309 5
Powiat proszowicki1214
Gminy:
Koniusza121401 2
Koszyce121402 3
Koszyce - miasto121402 4
Koszyce - obszar wiejski121402 5
Nowe Brzesko121403 3
Nowe Brzesko - miasto121403 4
Nowe Brzesko - obszar wiejski121403 5
Pałecznica121404 2
Proszowice121405 3
Proszowice - miasto121405 4
Proszowice - obszar wiejski121405 5
Radziemice121406 2
Powiat suski1215
Gminy miejskie:
Jordanów121501 1
Sucha Beskidzka121502 1
Gminy:
Budzów121503 2
Bystra-Sidzina121504 2
Jordanów121505 2
Maków Podhalański121506 3
Maków Podhalański - miasto121506 4
Maków Podhalański - obszar wiejski121506 5
Stryszawa121507 2
Zawoja121508 2
Zembrzyce121509 2
Powiat tarnowski1216
Gminy:
Ciężkowice121601 3
Ciężkowice - miasto121601 4
Ciężkowice - obszar wiejski121601 5
Gromnik121602 2
Lisia Góra121603 2
Pleśna121604 2
Radłów121605 3
Radłów - miasto121605 4
Radłów - obszar wiejski121605 5
Ryglice121606 3
Ryglice - miasto121606 4
Ryglice - obszar wiejski121606 5
Rzepiennik Strzyżewski121607 2
Skrzyszów121608 2
Szerzyny121616 2
Tarnów121609 2
Tuchów121610 3
Tuchów - miasto121610 4
Tuchów - obszar wiejski121610 5
Wierzchosławice121611 2
Wietrzychowice121612 2
Wojnicz121613 3
Wojnicz - miasto121613 4
Wojnicz - obszar wiejski121613 5
Zakliczyn121614 3
Zakliczyn - miasto121614 4
Zakliczyn - obszar wiejski121614 5
Żabno121615 3
Żabno - miasto121615 4
Żabno - obszar wiejski121615 5
Powiat tatrzański1217
Gmina miejska:
Zakopane121701 1
Gminy:
Biały Dunajec121702 2
Bukowina Tatrzańska121703 2
Kościelisko121704 2
Poronin121705 2
Powiat wadowicki1218
Gminy:
Andrychów121801 3
Andrychów - miasto121801 4
Andrychów - obszar wiejski121801 5
Brzeźnica121802 2
Kalwaria Zebrzydowska121803 3
Kalwaria Zebrzydowska - miasto121803 4
Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski121803 5
Lanckorona121804 2
Mucharz121805 2
Spytkowice121806 2
Stryszów121807 2
Tomice121808 2
Wadowice121809 3
Wadowice - miasto121809 4
Wadowice - obszar wiejski121809 5
Wieprz121810 2
Powiat wielicki1219
Gminy:
Biskupice121901 2
Gdów121902 2
Kłaj121903 2
Niepołomice121904 3
Niepołomice - miasto121904 4
Niepołomice - obszar wiejski121904 5
Wieliczka121905 3
Wieliczka - miasto121905 4
Wieliczka - obszar wiejski121905 5
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Kraków1261
M. Kraków126101 1
Delegatury:
Kraków-Krowodrza126102 9
Kraków-Nowa Huta126103 9
Kraków-Podgórze126104 9
Kraków-Śródmieście126105 9
Powiat m. Nowy Sącz1262
M. Nowy Sącz126201 1
Powiat m. Tarnów1263
M. Tarnów126301 1
WOJ. MAZOWIECKIE14
Powiat białobrzeski1401
Gminy:
Białobrzegi140101 3
Białobrzegi - miasto140101 4
Białobrzegi - obszar wiejski140101 5
Promna140102 2
Radzanów140103 2
Stara Błotnica140104 2
Stromiec140105 2
Wyśmierzyce140106 3
Wyśmierzyce - miasto140106 4
Wyśmierzyce - obszar wiejski140106 5
Powiat ciechanowski1402
Gmina miejska:
Ciechanów140201 1
Gminy:
Ciechanów140202 2
Glinojeck140203 3
Glinojeck - miasto140203 4
Glinojeck - obszar wiejski140203 5
Gołymin-Ośrodek140204 2
Grudusk140205 2
Ojrzeń140206 2
Opinogóra Górna140207 2
Regimin140208 2
Sońsk140209 2
Powiat garwoliński1403
Gminy miejskie:
Garwolin140301 1
Łaskarzew140302 1
Gminy:
Borowie140303 2
Garwolin140304 2
Górzno140305 2
Łaskarzew140306 2
Maciejowice140307 2
Miastków Kościelny140308 2
Parysów140309 2
Pilawa140310 3
Pilawa - miasto140310 4
Pilawa - obszar wiejski140310 5
Sobolew140311 2
Trojanów140312 2
Wilga140313 2
Żelechów140314 3
Żelechów - miasto140314 4
Żelechów - obszar wiejski140314 5
Powiat gostyniński1404
Gmina miejska:
Gostynin140401 1
Gminy:
Gostynin140402 2
Pacyna140403 2
Sanniki140404 3
Sanniki - miasto140404 4
Sanniki - obszar wiejski140404 5
Szczawin Kościelny140405 2
Powiat grodziski1405
Gminy miejskie:
Milanówek140501 1
Podkowa Leśna140502 1
Gminy:
Baranów140503 2
Grodzisk Mazowiecki140504 3
Grodzisk Mazowiecki - miasto140504 4
Grodzisk Mazowiecki - obszar wiejski140504 5
Jaktorów140505 2
Żabia Wola140506 2
Powiat grójecki1406
Gminy:
Belsk Duży140601 2
Błędów140602 2
Chynów140603 2
Goszczyn140604 2
Grójec140605 3
Grójec - miasto140605 4
Grójec - obszar wiejski140605 5
Jasieniec140606 2
Mogielnica140607 3
Mogielnica - miasto140607 4
Mogielnica - obszar wiejski140607 5
Nowe Miasto nad Pilicą140608 3
Nowe Miasto nad Pilicą - miasto140608 4
Nowe Miasto nad Pilicą - obszar wiejski140608 5
Pniewy140609 2
Warka140611 3
Warka - miasto140611 4
Warka - obszar wiejski140611 5
Powiat kozienicki1407
Gminy:
Garbatka-Letnisko140701 2
Głowaczów140702 2
Gniewoszów140703 2
Grabów nad Pilicą140704 2
Kozienice140705 3
Kozienice - miasto140705 4
Kozienice - obszar wiejski140705 5
Magnuszew140706 2
Sieciechów140707 2
Powiat legionowski1408
Gmina miejska:
Legionowo140801 1
Gminy:
Jabłonna140802 2
Nieporęt140803 2
Serock140804 3
Serock - miasto140804 4
Serock - obszar wiejski140804 5
Wieliszew140805 2
Powiat lipski1409
Gminy:
Chotcza140901 2
Ciepielów140902 2
Lipsko140903 3
Lipsko - miasto140903 4
Lipsko - obszar wiejski140903 5
Rzeczniów140904 2
Sienno140905 2
Solec nad Wisłą140906 3
Solec nad Wisłą – miasto140906 4
Solec nad Wisłą – obszar wiejski140906 5
Powiat łosicki1410
Gminy:
Huszlew141001 2
Łosice141002 3
Łosice - miasto141002 4
Łosice - obszar wiejski141002 5
Olszanka141003 2
Platerów141004 2
Sarnaki141005 2
Stara Kornica141006 2
Powiat makowski1411
Gmina miejska:
Maków Mazowiecki141101 1
Gminy:
Czerwonka141102 2
Karniewo141103 2
Krasnosielc141104 2
Młynarze141105 2
Płoniawy-Bramura141106 2
Różan141107 3
Różan - miasto141107 4
Różan - obszar wiejski141107 5
Rzewnie141108 2
Sypniewo141109 2
Szelków141110 2
Powiat miński1412
Gminy miejskie:
Mińsk Mazowiecki141201 1
Sulejówek141215 1
Gminy:
Cegłów141204 3
Cegłów - miasto141204 4
Cegłów - obszar wiejski141204 5
Dębe Wielkie141205 2
Dobre141206 2
Halinów141207 3
Halinów - miasto141207 4
Halinów - obszar wiejski141207 5
Jakubów141208 2
Kałuszyn141209 3
Kałuszyn - miasto141209 4
Kałuszyn - obszar wiejski141209 5
Latowicz141210 3
Latowicz - miasto141210 4
Latowicz - obszar wiejski141210 5
Mińsk Mazowiecki141211 2
Mrozy141212 3
Mrozy - miasto141212 4
Mrozy - obszar wiejski141212 5
Siennica141213 2
Stanisławów141214 2
Powiat mławski1413
Gmina miejska:
Mława141301 1
Gminy:
Dzierzgowo141302 2
Lipowiec Kościelny141303 2
Radzanów141304 2
Strzegowo141305 2
Stupsk141306 2
Szreńsk141307 2
Szydłowo141308 2
Wieczfnia Kościelna141309 2
Wiśniewo141310 2
Powiat nowodworski1414
Gmina miejska:
Nowy Dwór Mazowiecki141401 1
Gminy:
Czosnów141402 2
Leoncin141403 2
Nasielsk141404 3
Nasielsk - miasto141404 4
Nasielsk - obszar wiejski141404 5
Pomiechówek141405 2
Zakroczym141406 3
Zakroczym - miasto141406 4
Zakroczym - obszar wiejski141406 5
Powiat ostrołęcki1415
Gminy:
Baranowo141501 2
Czarnia141502 2
Czerwin141503 2
Goworowo141504 2
Kadzidło141505 2
Lelis141506 2
Łyse141507 2
Myszyniec141508 3
Myszyniec - miasto141508 4
Myszyniec - obszar wiejski141508 5
Olszewo-Borki141509 2
Rzekuń141510 2
Troszyn141511 2
Powiat ostrowski1416
Gmina miejska:
Ostrów Mazowiecka141601 1
Gminy:
Andrzejewo141602 2
Boguty-Pianki141603 2
Brok141604 3
Brok - miasto141604 4
Brok - obszar wiejski141604 5
Małkinia Górna141605 2
Nur141606 2
Ostrów Mazowiecka141607 2
Stary Lubotyń141608 2
Szulborze Wielkie141609 2
Wąsewo141610 2
Zaręby Kościelne141611 2
Powiat otwocki1417
Gminy miejskie:
Józefów141701 1
Otwock141702 1
Gminy:
Celestynów141703 2
Karczew141704 3
Karczew - miasto141704 4
Karczew - obszar wiejski141704 5
Kołbiel141705 2
Osieck141706 2
Sobienie-Jeziory141707 2
Wiązowna141708 2
Powiat piaseczyński1418
Gminy:
Góra Kalwaria141801 3
Góra Kalwaria - miasto141801 4
Góra Kalwaria - obszar wiejski141801 5
Konstancin-Jeziorna141802 3
Konstancin-Jeziorna - miasto141802 4
Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski141802 5
Lesznowola141803 2
Piaseczno141804 3
Piaseczno - miasto141804 4
Piaseczno - obszar wiejski141804 5
Prażmów141805 2
Tarczyn141806 3
Tarczyn - miasto141806 4
Tarczyn - obszar wiejski141806 5
Powiat płocki1419
Gminy:
Bielsk141901 2
Bodzanów141902 3
Bodzanów - miasto141902 4
Bodzanów - obszar wiejski141902 5
Brudzeń Duży141903 2
Bulkowo141904 2
Drobin141905 3
Drobin - miasto141905 4
Drobin - obszar wiejski141905 5
Gąbin141906 3
Gąbin - miasto141906 4
Gąbin - obszar wiejski141906 5
Łąck141907 2
Mała Wieś141908 2
Nowy Duninów141909 2
Radzanowo141910 2
Słubice141911 2
Słupno141912 2
Stara Biała141913 2
Staroźreby141914 2
Wyszogród141915 3
Wyszogród - miasto141915 4
Wyszogród - obszar wiejski141915 5
Powiat płoński1420
Gminy miejskie:
Płońsk142001 1
Raciąż142002 1
Gminy:
Baboszewo142003 2
Czerwińsk nad Wisłą142004 3
Czerwińsk nad Wisłą - miasto142004 4
Czerwińsk nad Wisłą - obszar wiejski142004 5
Dzierzążnia142005 2
Joniec142006 2
Naruszewo142007 2
Nowe Miasto142008 3
Nowe Miasto - miasto142008 4
Nowe Miasto - obszar wiejski142008 5
Płońsk142009 2
Raciąż142010 2
Sochocin142011 3
Sochocin – miasto142011 4
Sochocin – obszar wiejski142011 5
Załuski142012 2
Powiat pruszkowski1421
Gminy miejskie:
Piastów142101 1
Pruszków142102 1
Gminy:
Brwinów142103 3
Brwinów - miasto142103 4
Brwinów - obszar wiejski142103 5
Michałowice142104 2
Nadarzyn142105 2
Raszyn142106 2
Powiat przasnyski1422
Gmina miejska:
Przasnysz142201 1
Gminy:
Chorzele142202 3
Chorzele - miasto142202 4
Chorzele - obszar wiejski142202 5
Czernice Borowe142203 2
Jednorożec142204 2
Krasne142205 2
Krzynowłoga Mała142206 2
Przasnysz142207 2
Powiat przysuski1423
Gminy:
Borkowice142301 2
Gielniów142302 2
Klwów142303 2
Odrzywół142304 2
Potworów142305 2
Przysucha142306 3
Przysucha - miasto142306 4
Przysucha - obszar wiejski142306 5
Rusinów142307 2
Wieniawa142308 2
Powiat pułtuski1424
Gminy:
Gzy142401 2
Obryte142402 2
Pokrzywnica142403 2
Pułtusk142404 3
Pułtusk - miasto142404 4
Pułtusk - obszar wiejski142404 5
Świercze142405 2
Winnica142406 2
Zatory142407 2
Powiat radomski1425
Gmina miejska:
Pionki142501 1
Gminy:
Gózd142502 2
Iłża142503 3
Iłża - miasto142503 4
Iłża - obszar wiejski142503 5
Jastrzębia142504 2
Jedlińsk142505 2
Jedlnia-Letnisko142506 3
Jedlnia-Letnisko - miasto142506 4
Jedlnia-Letnisko - obszar wiejski142506 5
Kowala142507 2
Pionki142508 2
Przytyk142509 2
Skaryszew142510 3
Skaryszew - miasto142510 4
Skaryszew - obszar wiejski142510 5
Wierzbica142511 2
Wolanów142512 2
Zakrzew142513 2
Powiat siedlecki1426
Gminy:
Domanice142601 2
Korczew142602 2
Kotuń142603 2
Mokobody142604 2
Mordy142605 3
Mordy - miasto142605 4
Mordy - obszar wiejski142605 5
Paprotnia142606 2
Przesmyki142607 2
Siedlce142608 2
Skórzec142609 2
Suchożebry142610 2
Wiśniew142611 2
Wodynie142612 2
Zbuczyn142613 2
Powiat sierpecki1427
Gmina miejska:
Sierpc142701 1
Gminy:
Gozdowo142702 2
Mochowo142703 2
Rościszewo142704 2
Sierpc142705 2
Szczutowo142706 2
Zawidz142707 2
Powiat sochaczewski1428
Gmina miejska:
Sochaczew142801 1
Gminy:
Brochów142802 2
Iłów142803 2
Młodzieszyn142804 2
Nowa Sucha142805 2
Rybno142806 2
Sochaczew142807 2
Teresin142808 2
Powiat sokołowski1429
Gmina miejska:
Sokołów Podlaski142901 1
Gminy:
Bielany142902 2
Ceranów142903 2
Jabłonna Lacka142904 2
Kosów Lacki142905 3
Kosów Lacki - miasto142905 4
Kosów Lacki - obszar wiejski142905 5
Repki142906 2
Sabnie142907 2
Sokołów Podlaski142908 2
Sterdyń142909 2
Powiat szydłowiecki1430
Gminy:
Chlewiska143001 2
Jastrząb143002 3
Jastrząb - miasto143002 4
Jastrząb - obszar wiejski143002 5
Mirów143003 2
Orońsko143004 2
Szydłowiec143005 3
Szydłowiec - miasto143005 4
Szydłowiec - obszar wiejski143005 5
Powiat warszawski zachodni1432
Gminy:
Błonie143201 3
Błonie - miasto143201 4
Błonie - obszar wiejski143201 5
Izabelin143202 2
Kampinos143203 2
Leszno143204 2
Łomianki143205 3
Łomianki - miasto143205 4
Łomianki - obszar wiejski143205 5
Ożarów Mazowiecki143206 3
Ożarów Mazowiecki - miasto143206 4
Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski143206 5
Stare Babice143207 2
Powiat węgrowski1433
Gmina miejska:
Węgrów143301 1
Gminy:
Grębków143302 2
Korytnica143303 2
Liw143304 2
Łochów143305 3
Łochów - miasto143305 4
Łochów - obszar wiejski143305 5
Miedzna143306 2
Sadowne143307 2
Stoczek143308 2
Wierzbno143309 2
Powiat wołomiński1434
Gminy miejskie:
Kobyłka143401 1
Marki143402 1
Ząbki143403 1
Zielonka143404 1
Gminy:
Dąbrówka143405 2
Jadów143406 3
Jadów - miasto143406 4
Jadów - obszar wiejski143406 5
Klembów143407 2
Poświętne143408 2
Radzymin143409 3
Radzymin - miasto143409 4
Radzymin - obszar wiejski143409 5
Strachówka143410 2
Tłuszcz143411 3
Tłuszcz - miasto143411 4
Tłuszcz - obszar wiejski143411 5
Wołomin143412 3
Wołomin - miasto143412 4
Wołomin - obszar wiejski143412 5
Powiat wyszkowski1435
Gminy:
Brańszczyk143501 2
Długosiodło143502 2
Rząśnik143503 2
Somianka143504 2
Wyszków143505 3
Wyszków - miasto143505 4
Wyszków - obszar wiejski143505 5
Zabrodzie143506 2
Powiat zwoleński1436
Gminy:
Kazanów143601 2
Policzna143602 2
Przyłęk143603 2
Tczów143604 2
Zwoleń143605 3
Zwoleń - miasto143605 4
Zwoleń - obszar wiejski143605 5
Powiat żuromiński1437
Gminy:
Bieżuń143701 3
Bieżuń - miasto143701 4
Bieżuń - obszar wiejski143701 5
Kuczbork-Osada143702 2
Lubowidz143703 3
Lubowidz - miasto143703 4
Lubowidz - obszar wiejski143703 5
Lutocin143704 2
Siemiątkowo143705 2
Żuromin143706 3
Żuromin - miasto143706 4
Żuromin - obszar wiejski143706 5
Powiat żyrardowski1438
Gmina miejska:
Żyrardów143801 1
Gminy:
Mszczonów143802 3
Mszczonów - miasto143802 4
Mszczonów - obszar wiejski143802 5
Puszcza Mariańska143803 2
Radziejowice143804 2
Wiskitki143805 3
Wiskitki – miasto143805 4
Wiskitki – obszar wiejski143805 5
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m . Ostrołęka1461
M. Ostrołęka146101 1
Powiat m. Płock1462
M. Płock146201 1
Powiat m. Radom1463
M. Radom146301 1
Powiat m. Siedlce1464
M. Siedlce146401 1
Powiat m.st. Warszawa1465
M.st. Warszawa146501 1
Dzielnice:
Bemowo146502 8
Białołęka146503 8
Bielany146504 8
Mokotów146505 8
Ochota146506 8
Praga Południe146507 8
Praga Północ146508 8
Rembertów146509 8
Śródmieście146510 8
Targówek146511 8
Ursus146512 8
Ursynów146513 8
Wawer146514 8
Wesoła146515 8
Wilanów146516 8
Włochy146517 8
Wola146518 8
Żoliborz146519 8
WOJ. OPOLSKIE16
Powiat brzeski1601
Gmina miejska:
Brzeg160101 1
Gminy:
Grodków160103 3
Grodków - miasto160103 4
Grodków - obszar wiejski160103 5
Lewin Brzeski160104 3
Lewin Brzeski - miasto160104 4
Lewin Brzeski - obszar wiejski160104 5
Lubsza160105 2
Olszanka160106 2
Skarbimierz160102 2
Powiat głubczycki1602
Gminy:
Baborów160201 3
Baborów - miasto160201 4
Baborów - obszar wiejski160201 5
Branice160202 2
Głubczyce160203 3
Głubczyce - miasto160203 4
Głubczyce - obszar wiejski160203 5
Kietrz160204 3
Kietrz - miasto160204 4
Kietrz - obszar wiejski160204 5
Powiat kędzierzyńsko-kozielski1603
Gmina miejska:
Kędzierzyn-Koźle160301 1
Gminy:
Bierawa160302 2
Cisek160303 2
Pawłowiczki160304 2
Polska Cerekiew160305 2
Reńska Wieś160306 2
Powiat kluczborski1604
Gminy:
Byczyna160401 3
Byczyna - miasto160401 4
Byczyna - obszar wiejski160401 5
Kluczbork160402 3
Kluczbork - miasto160402 4
Kluczbork - obszar wiejski160402 5
Lasowice Wielkie160403 2
Wołczyn160404 3
Wołczyn - miasto160404 4
Wołczyn - obszar wiejski160404 5
Powiat krapkowicki1605
Gminy:
Gogolin160501 3
Gogolin - miasto160501 4
Gogolin - obszar wiejski160501 5
Krapkowice160502 3
Krapkowice - miasto160502 4
Krapkowice - obszar wiejski160502 5
Strzeleczki160503 2
Walce160504 2
Zdzieszowice160505 3
Zdzieszowice - miasto160505 4
Zdzieszowice - obszar wiejski160505 5
Powiat namysłowski1606
Gminy:
Domaszowice160601 2
Namysłów160602 3
Namysłów - miasto160602 4
Namysłów - obszar wiejski160602 5
Pokój160603 2
Świerczów160604 2
Wilków160605 2
Powiat nyski1607
Gminy:
Głuchołazy160701 3
Głuchołazy - miasto160701 4
Głuchołazy - obszar wiejski160701 5
Kamiennik160702 2
Korfantów160703 3
Korfantów - miasto160703 4
Korfantów - obszar wiejski160703 5
Łambinowice160704 2
Nysa160705 3
Nysa - miasto160705 4
Nysa - obszar wiejski160705 5
Otmuchów160706 3
Otmuchów - miasto160706 4
Otmuchów - obszar wiejski160706 5
Paczków160707 3
Paczków - miasto160707 4
Paczków - obszar wiejski160707 5
Pakosławice160708 2
Skoroszyce160709 2
Powiat oleski1608
Gminy:
Dobrodzień160801 3
Dobrodzień - miasto160801 4
Dobrodzień - obszar wiejski160801 5
Gorzów Śląski160802 3
Gorzów Śląski - miasto160802 4
Gorzów Śląski - obszar wiejski160802 5
Olesno160803 3
Olesno - miasto160803 4
Olesno - obszar wiejski160803 5
Praszka160804 3
Praszka - miasto160804 4
Praszka - obszar wiejski160804 5
Radłów160805 2
Rudniki160806 2
Zębowice160807 2
Powiat opolski1609
Gminy:
Chrząstowice160901 2
Dąbrowa160902 2
Dobrzeń Wielki160903 2
Komprachcice160904 2
Łubniany160905 2
Murów160906 2
Niemodlin160907 3
Niemodlin - miasto160907 4
Niemodlin - obszar wiejski160907 5
Ozimek160908 3
Ozimek - miasto160908 4
Ozimek - obszar wiejski160908 5
Popielów160909 2
Prószków160910 3
Prószków - miasto160910 4
Prószków - obszar wiejski160910 5
Tarnów Opolski160911 2
Tułowice160912 3
Tułowice - miasto160912 4
Tułowice - obszar wiejski160912 5
Turawa160913 2
Powiat prudnicki1610
Gminy:
Biała161001 3
Biała - miasto161001 4
Biała - obszar wiejski161001 5
Głogówek161002 3
Głogówek - miasto161002 4
Głogówek - obszar wiejski161002 5
Lubrza161003 2
Prudnik161004 3
Prudnik - miasto161004 4
Prudnik - obszar wiejski161004 5
Powiat strzelecki1611
Gminy:
Izbicko161101 2
Jemielnica161102 2
Kolonowskie161103 3
Kolonowskie - miasto161103 4
Kolonowskie - obszar wiejski161103 5
Leśnica161104 3
Leśnica - miasto161104 4
Leśnica - obszar wiejski161104 5
Strzelce Opolskie161105 3
Strzelce Opolskie - miasto161105 4
Strzelce Opolskie - obszar wiejski161105 5
Ujazd161106 3
Ujazd - miasto161106 4
Ujazd - obszar wiejski161106 5
Zawadzkie161107 3
Zawadzkie - miasto161107 4
Zawadzkie - obszar wiejski161107 5
Miasto na prawach powiatu:
Powiat m. Opole1661
M. Opole166101 1
WOJ. PODKARPACKIE18
Powiat bieszczadzki1801
Gminy:
Czarna180103 2
Lutowiska180105 2
Ustrzyki Dolne180108 3
Ustrzyki Dolne - miasto180108 4
Ustrzyki Dolne - obszar wiejski180108 5
Powiat brzozowski1802
Gminy:
Brzozów180201 3
Brzozów - miasto180201 4
Brzozów - obszar wiejski180201 5
Domaradz180202 2
Dydnia180203 2
Haczów180204 2
Jasienica Rosielna180205 2
Nozdrzec180206 2
Powiat dębicki1803
Gmina miejska:
Dębica180301 1
Gminy:
Brzostek180302 3
Brzostek - miasto180302 4
Brzostek - obszar wiejski180302 5
Czarna180303 2
Dębica180304 2
Jodłowa180305 2
Pilzno180306 3
Pilzno - miasto180306 4
Pilzno - obszar wiejski180306 5
Żyraków180307 2
Powiat jarosławski1804
Gminy miejskie:
Jarosław180401 1
Radymno180402 1
Gminy:
Chłopice180403 2
Jarosław180404 2
Laszki180405 2
Pawłosiów180406 2
Pruchnik180407 3
Pruchnik - miasto180407 4
Pruchnik - obszar wiejski180407 5
Radymno180408 2
Rokietnica180409 2
Roźwienica180410 2
Wiązownica180411 2
Powiat jasielski1805
Gmina miejska:
Jasło180501 1
Gminy:
Brzyska180502 2
Dębowiec180503 2
Jasło180504 2
Kołaczyce180505 3
Kołaczyce - miasto180505 4
Kołaczyce - obszar wiejski180505 5
Krempna180506 2
Nowy Żmigród180507 2
Osiek Jasielski180508 2
Skołyszyn180509 2
Tarnowiec180511 2
Powiat kolbuszowski1806
Gminy:
Cmolas180601 2
Dzikowiec180606 2
Kolbuszowa180602 3
Kolbuszowa - miasto180602 4
Kolbuszowa - obszar wiejski180602 5
Majdan Królewski180603 2
Niwiska180604 2
Raniżów180605 2
Powiat krośnieński1807
Gminy:
Chorkówka180701 2
Dukla180702 3
Dukla - miasto180702 4
Dukla - obszar wiejski180702 5
Iwonicz-Zdrój180703 3
Iwonicz-Zdrój - miasto180703 4
Iwonicz-Zdrój - obszar wiejski180703 5
Jaśliska180710 2
Jedlicze180704 3
Jedlicze - miasto180704 4
Jedlicze - obszar wiejski180704 5
Korczyna180705 2
Krościenko Wyżne180706 2
Miejsce Piastowe180707 2
Rymanów180708 3
Rymanów - miasto180708 4
Rymanów - obszar wiejski180708 5
Wojaszówka180709 2
Powiat leski1821
Gminy:
Baligród182101 2
Cisna182102 2
Lesko182103 3
Lesko - miasto182103 4
Lesko - obszar wiejski182103 5
Olszanica182104 2
Solina182105 2
Powiat leżajski1808
Gmina miejska:
Leżajsk180801 1
Gminy:
Grodzisko Dolne180802 2
Kuryłówka180803 2
Leżajsk180804 2
Nowa Sarzyna180805 3
Nowa Sarzyna - miasto180805 4
Nowa Sarzyna - obszar wiejski180805 5
Powiat lubaczowski1809
Gmina miejska:
Lubaczów180901 1
Gminy:
Cieszanów180902 3
Cieszanów - miasto180902 4
Cieszanów - obszar wiejski180902 5
Horyniec Zdrój180903 2
Lubaczów180904 2
Narol180905 3
Narol - miasto180905 4
Narol - obszar wiejski180905 5
Oleszyce180906 3
Oleszyce - miasto180906 4
Oleszyce - obszar wiejski180906 5
Stary Dzików180907 2
Wielkie Oczy180908 2
Powiat łańcucki1810
Gmina miejska:
Łańcut181001 1
Gminy:
Białobrzegi181002 2
Czarna181003 2
Łańcut181004 2
Markowa181005 2
Rakszawa181006 2
Żołynia181007 2
Powiat mielecki1811
Gmina miejska:
Mielec181101 1
Gminy:
Borowa181102 2
Czermin181103 2
Gawłuszowice181104 2
Mielec181105 2
Padew Narodowa181106 2
Przecław181107 3
Przecław - miasto181107 4
Przecław - obszar wiejski181107 5
Radomyśl Wielki181108 3
Radomyśl Wielki - miasto181108 4
Radomyśl Wielki - obszar wiejski181108 5
Tuszów Narodowy181109 2
Wadowice Górne181110 2
Powiat niżański1812
Gminy:
Harasiuki181201 2
Jarocin181202 2
Jeżowe181203 2
Krzeszów181204 2
Nisko181205 3
Nisko - miasto181205 4
Nisko - obszar wiejski181205 5
Rudnik nad Sanem181206 3
Rudnik nad Sanem - miasto181206 4
Rudnik nad Sanem - obszar wiejski181206 5
Ulanów181207 3
Ulanów - miasto181207 4
Ulanów - obszar wiejski181207 5
Powiat przemyski1813
Gminy:
Bircza181301 2
Dubiecko181302 3
Dubiecko – miasto181302 4
Dubiecko – obszar wiejski181302 5
Fredropol181303 2
Krasiczyn181304 2
Krzywcza181305 2
Medyka181306 2
Orły181307 2
Przemyśl181308 2
Stubno181309 2
Żurawica181310 2
Powiat przeworski1814
Gmina miejska:
Przeworsk181401 1
Gminy:
Adamówka181402 2
Gać181403 2
Jawornik Polski181404 2
Kańczuga181405 3
Kańczuga - miasto181405 4
Kańczuga - obszar wiejski181405 5
Przeworsk181406 2
Sieniawa181407 3
Sieniawa - miasto181407 4
Sieniawa - obszar wiejski181407 5
Tryńcza181408 2
Zarzecze181409 2
Powiat ropczycko-sędziszowski1815
Gminy:
Iwierzyce181501 2
Ostrów181502 2
Ropczyce181503 3
Ropczyce - miasto181503 4
Ropczyce - obszar wiejski181503 5
Sędziszów Małopolski181504 3
Sędziszów Małopolski - miasto181504 4
Sędziszów Małopolski - obszar wiejski181504 5
Wielopole Skrzyńskie181505 2
Powiat rzeszowski1816
Gmina miejska:
Dynów181601 1
Gminy:
Błażowa181602 3
Błażowa - miasto181602 4
Błażowa - obszar wiejski181602 5
Boguchwała181603 3
Boguchwała - miasto181603 4
Boguchwała - obszar wiejski181603 5
Chmielnik181604 2
Dynów181605 2
Głogów Małopolski181606 3
Głogów Małopolski - miasto181606 4
Głogów Małopolski - obszar wiejski181606 5
Hyżne181607 2
Kamień181608 2
Krasne181609 2
Lubenia181610 2
Sokołów Małopolski181611 3
Sokołów Małopolski - miasto181611 4
Sokołów Małopolski - obszar wiejski181611 5
Świlcza181612 2
Trzebownisko181613 2
Tyczyn181614 3
Tyczyn - miasto181614 4
Tyczyn - obszar wiejski181614 5
Powiat sanocki1817
Gmina miejska:
Sanok181701 1
Gminy:
Bosko181702 2
Bukowsko181703 2
Komańcza181704 2
Sanok181705 2
Tyrawa Wołoska181706 2
Zagórz181707 3
Zagórz - miasto181707 4
Zagórz - obszar wiejski181707 5
Zarszyn181708 2
Powiat stalowowolski1818
Gmina miejska:
Stalowa Wola181801 1
Gminy:
Bojanów181802 2
Pysznica181803 2
Radomyśl nad Sanem181804 2
Zaklików181805 3
Zaklików - miasto181805 4
Zaklików - obszar wiejski181805 5
Zaleszany181806 2
Powiat strzyżowski1819
Gminy:
Czudec181901 2
Frysztak181902 2
Niebylec181903 2
Strzyżów181904 3
Strzyżów - miasto181904 4
Strzyżów - obszar wiejski181904 5
Wiśniowa181905 2
Powiat tarnobrzeski1820
Gminy:
Baranów Sandomierski182001 3
Baranów Sandomierski - miasto182001 4
Baranów Sandomierski - obszar wiejski182001 5
Gorzyce182002 2
Grębów182003 2
Nowa Dęba182004 3
Nowa Dęba - miasto182004 4
Nowa Dęba - obszar wiejski182004 5
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Krosno1861
M. Krosno186101 1
Powiat m. Przemyśl1862
M. Przemyśl186201 1
Powiat m. Rzeszów1863
M. Rzeszów186301 1
Powiat m. Tarnobrzeg1864
M. Tarnobrzeg186401 1
WOJ. PODLASKIE20
Powiat augustowski2001
Gmina miejska:
Augustów200101 1
Gminy:
Augustów200102 2
Bargłów Kościelny200103 2
Lipsk200104 3
Lipsk - miasto200104 4
Lipsk - obszar wiejski200104 5
Nowinka200105 2
Płaska200106 2
Sztabin200107 2
Powiat białostocki2002
Gminy:
Choroszcz200201 3
Choroszcz - miasto200201 4
Choroszcz - obszar wiejski200201 5
Czarna Białostocka200202 3
Czarna Białostocka - miasto200202 4
Czarna Białostocka - obszar wiejski200202 5
Dobrzyniewo Duże200203 2
Gródek200204 2
Juchnowiec Kościelny200205 2
Łapy200206 3
Łapy - miasto200206 4
Łapy - obszar wiejski200206 5
Michałowo200207 3
Michałowo - miasto200207 4
Michałowo - obszar wiejski200207 5
Poświętne200208 2
Supraśl200209 3
Supraśl - miasto200209 4
Supraśl - obszar wiejski200209 5
Suraż200210 3
Suraż - miasto200210 4
Suraż - obszar wiejski200210 5
Turośń Kościelna200211 2
Tykocin200212 3
Tykocin - miasto200212 4
Tykocin - obszar wiejski200212 5
Wasilków200213 3
Wasilków - miasto200213 4
Wasilków - obszar wiejski200213 5
Zabłudów200214 3
Zabłudów - miasto200214 4
Zabłudów - obszar wiejski200214 5
Zawady200215 2
Powiat bielski2003
Gminy miejskie:
Bielsk Podlaski200301 1
Brańsk200302 1
Gminy:
Bielsk Podlaski200303 2
Boćki200304 2
Brańsk200305 2
Orla200306 2
Rudka200307 2
Wyszki200308 2
Powiat grajewski2004
Gmina miejska:
Grajewo200401 1
Gminy:
Grajewo200402 2
Radziłów200403 2
Rajgród200404 3
Rajgród - miasto200404 4
Rajgród - obszar wiejski200404 5
Szczuczyn200405 3
Szczuczyn - miasto200405 4
Szczuczyn - obszar wiejski200405 5
Wąsosz200406 2
Powiat hajnowski2005
Gmina miejska:
Hajnówka200501 1
Gminy:
Białowieża200502 2
Czeremcha200503 2
Czyże200504 2
Dubicze Cerkiewne200505 2
Hajnówka200506 2
Kleszczele200507 3
Kleszczele - miasto200507 4
Kleszczele - obszar wiejski200507 5
Narew200508 2
Narewka200509 2
Powiat kolneński2006
Gmina miejska:
Kolno200601 1
Gminy:
Grabowo200602 2
Kolno200603 2
Mały Płock200604 2
Stawiski200605 3
Stawiski - miasto200605 4
Stawiski - obszar wiejski200605 5
Turośl200606 2
Powiat łomżyński2007
Gminy:
Jedwabne200701 3
Jedwabne - miasto200701 4
Jedwabne - obszar wiejski200701 5
Łomża200702 2
Miastkowo200703 2
Nowogród200704 3
Nowogród - miasto200704 4
Nowogród - obszar wiejski200704 5
Piątnica200705 2
Przytuły200706 2
Śniadowo200707 2
Wizna200708 2
Zbójna200709 2
Powiat moniecki2008
Gminy:
Goniądz200801 3
Goniądz - miasto200801 4
Goniądz - obszar wiejski200801 5
Jasionówka200802 2
Jaświły200803 2
Knyszyn200804 3
Knyszyn - miasto200804 4
Knyszyn - obszar wiejski200804 5
Krypno200805 2
Mońki200806 3
Mońki - miasto200806 4
Mońki - obszar wiejski200806 5
Trzcianne200807 2
Powiat sejneński2009
Gmina miejska:
Sejny200901 1
Gminy:
Giby200902 2
Krasnopol200903 2
Puńsk200904 2
Sejny200905 2
Powiat siemiatycki2010
Gmina miejska:
Siemiatycze201001 1
Gminy:
Drohiczyn201002 3
Drohiczyn - miasto201002 4
Drohiczyn - obszar wiejski201002 5
Dziadkowice201003 2
Grodzisk201004 2
Mielnik201005 2
Milejczyce201006 2
Nurzec-Stacja201007 2
Perlejewo201008 2
Siemiatycze201009 2
Powiat sokólski2011
Gminy:
Dąbrowa Białostocka201101 3
Dąbrowa Białostocka - miasto201101 4
Dąbrowa Białostocka - obszar wiejski201101 5
Janów201102 2
Korycin201103 2
Krynki201104 3
Krynki - miasto201104 4
Krynki - obszar wiejski201104 5
Kuźnica201105 2
Nowy Dwór201106 2
Sidra201107 2
Sokółka201108 3
Sokółka - miasto201108 4
Sokółka - obszar wiejski201108 5
Suchowola201109 3
Suchowola - miasto201109 4
Suchowola - obszar wiejski201109 5
Szudziałowo201110 2
Powiat suwalski2012
Gminy:
Bakałarzewo201201 2
Filipów201202 2
Jeleniewo201203 2
Przerośl201204 2
Raczki201205 2
Rutka-Tartak201206 2
Suwałki201207 2
Szypliszki201208 2
Wiżajny201209 2
Powiat wysokomazowiecki2013
Gmina miejska:
Wysokie Mazowieckie201301 1
Gminy:
Ciechanowiec201302 3
Ciechanowiec - miasto201302 4
Ciechanowiec - obszar wiejski201302 5
Czyżew201303 3
Czyżew - miasto201303 4
Czyżew - obszar wiejski201303 5
Klukowo201304 2
Kobylin-Borzymy201305 2
Kulesze Kościelne201306 2
Nowe Piekuty201307 2
Sokoły201308 2
Szepietowo201309 3
Szepietowo - miasto201309 4
Szepietowo - obszar wiejski201309 5
Wysokie Mazowieckie201310 2
Powiat zambrowski2014
Gmina miejska:
Zambrów201401 1
Gminy:
Kołaki Kościelne201402 2
Rutki201403 2
Szumowo201404 2
Zambrów201405 2
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Białystok2061
M. Białystok206101 1
Powiat m. Łomża2062
M. Łomża206201 1
Powiat m. Suwałki2063
M. Suwałki206301 1
WOJ. POMORSKIE22
Powiat bytowski2201
Gminy:
Borzytuchom220101 2
Bytów220102 3
Bytów - miasto220102 4
Bytów - obszar wiejski220102 5
Czarna Dąbrówka220103 2
Kołczygłowy220104 2
Lipnica220105 2
Miastko220106 3
Miastko - miasto220106 4
Miastko - obszar wiejski220106 5
Parchowo220107 2
Studzienice220108 2
Trzebielino220109 2
Tuchomie220110 2
Powiat chojnicki2202
Gmina miejska:
Chojnice220201 1
Gminy:
Brusy220202 3
Brusy - miasto220202 4
Brusy - obszar wiejski220202 5
Chojnice220203 2
Czersk220204 3
Czersk - miasto220204 4
Czersk - obszar wiejski220204 5
Konarzyny220205 2
Powiat człuchowski2203
Gmina miejska:
Człuchów220301 1
Gminy:
Czarne220302 3
Czarne - miasto220302 4
Czarne - obszar wiejski220302 5
Człuchów220303 2
Debrzno220304 3
Debrzno - miasto220304 4
Debrzno - obszar wiejski220304 5
Koczała220305 2
Przechlewo220306 2
Rzeczenica220307 2
Powiat gdański2204
Gmina miejska:
Pruszcz Gdański220401 1
Gminy:
Cedry Wielkie220402 2
Kolbudy220403 2
Pruszcz Gdański220404 2
Przywidz220405 2
Pszczółki220406 2
Suchy Dąb220407 2
Trąbki Wielkie220408 2
Powiat kartuski2205
Gminy:
Chmielno220501 2
Kartuzy220502 3
Kartuzy - miasto220502 4
Kartuzy - obszar wiejski220502 5
Przodkowo220503 2
Sierakowice220504 2
Somonino220505 2
Stężyca220506 2
Sulęczyno220507 2
Żukowo220508 3
Żukowo - miasto220508 4
Żukowo - obszar wiejski220508 5
Powiat kościerski2206
Gmina miejska:
Kościerzyna220601 1
Gminy:
Dziemiany220602 2
Karsin220603 2
Kościerzyna220604 2
Liniewo220605 2
Lipusz220606 2
Nowa Karczma220607 2
Stara Kiszewa220608 2
Powiat kwidzyński2207
Gmina miejska:
Kwidzyn220701 1
Gminy:
Gardeja220702 2
Kwidzyn220703 2
Prabuty220704 3
Prabuty - miasto220704 4
Prabuty - obszar wiejski220704 5
Ryjewo220705 2
Sadlinki220706 2
Powiat lęborski2208
Gminy miejskie:
Lębork220801 1
Łeba220802 1
Gminy:
Cewice220803 2
Nowa Wieś Lęborska220804 2
Wicko220805 2
Powiat malborski2208
Gmina miejska:
Malbork220901 1
Gminy:
Lichnowy220903 2
Malbork220904 2
Miłoradz220906 2
Nowy Staw220907 3
Nowy Staw - miasto220907 4
Nowy Staw - obszar wiejski220907 5
Stare Pole220908 2
Powiat nowodworski2210
Gmina miejska:
Krynica Morska221001 1
Gminy:
Nowy Dwór Gdański221002 3
Nowy Dwór Gdański - miasto221002 4
Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski221002 5
Ostaszewo221003 2
Stegna221004 2
Sztutowo221005 2
Powiat pucki2211
Gminy miejskie:
Hel221101 1
(skreślony)
Puck221103 1
(skreślony)
Gminy:
Jastarnia 221102 3
Jastarnia - miasto 221102 4
Jastarnia - obszar wiejski221102 5
Kosakowo221105 2
Krokowa221106 2
Puck221107 2
Władysławowo221104 3
Władysławowo - miasto221104 4
Władysławowo - obszar wiejski221104 5
Powiat słupski2212
Gmina miejska:
Ustka221201 1
Gminy:
Damnica221202 2
Dębnica Kaszubska221203 2
Główczyce221204 2
Kępice221205 3
Kępice - miasto221205 4
Kępice - obszar wiejski221205 5
Kobylnica221206 2
Potęgowo221207 2
Słupsk221208 2
Smołdzino221209 2
Ustka221210 2
Powiat starogardzki2213
Gminy miejskie:
Skórcz221302 1
Starogard Gdański221303 1
Gminy:
Bobowo221304 2
Czarna Woda2213013
Czarna Woda - miasto221301 4
Czarna Woda - obszar wiejski221301 5
Kaliska221305 2
Lubichowo221306 2
Osieczna221307 2
Osiek221308 2
Skarszewy221309 3
Skarszewy - miasto221309 4
Skarszewy - obszar wiejski221309 5
Skórcz221310 2
Smętowo Graniczne221311 2
Starogard Gdański221312 2
Zblewo221313 2
Powiat sztumski2216
Gminy:
Dzierzgoń221601 3
Dzierzgoń - miasto221601 4
Dzierzgoń - obszar wiejski221601 5
Mikołajki Pomorskie221602 2
Stary Dzierzgoń221603 2
Stary Targ221604 2
Sztum221605 3
Sztum - miasto221605 4
Sztum - obszar wiejski221605 5
Powiat tczewski2214
Gmina miejska:
Trzew221401 1
Gminy:
Gniew221402 3
Gniew - miasto221402 4
Gniew - obszar wiejski221402 5
Morzeszczyn221403 2
Pelplin221404 3
Pelplin - miasto221404 4
Pelplin - obszar wiejski221404 5
Subkowy221405 2
Tczew221406 2
Powiat wejherowski2215
Gminy miejskie
Reda221501 1
Rumia221502 1
Wejherowo221503 1
Gminy
Choczewo221504 2
Gniewino221505 2
Linia221506 2
Luzino221507 2
Łęczyce221508 2
Szemud221509 2
Wejherowo221510 2
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Gdańsk2261
M. Gdańsk226101 1
Powiat m. Gdynia2262
M. Gdynia226201 1
Powiat m. Słupsk2263
M. Słupsk226301 1
Powiat m. Sopot2264
M. Sopot226401 1
WOJ. ŚLĄSKIE24
Powiat będziński2401
Gminy miejskie:
Będzin240101 1
Czeladź240102 1
Sławków240108 1
Wojkowice240103 1
Gminy:
Bobrowniki240104 2
Mierzęcice240105 2
Psary240106 2
Siewierz240107 3
Siewierz - miasto240107 4
Siewierz - obszar wiejski240107 5
Powiat bielski2402
Gmina miejska:
Szczyrk240201 1
Gminy:
Bestwina240202 2
Buczkowice240203 2
Czechowice-Dziedzice240204 3
Czechowice-Dziedzice - miasto240204 4
Czechowice-Dziedzice - obszar wiejski240204 5
Jasienica240205 2
Jaworze240206 2
Kozy240207 2
Porąbka240208 2
Wilamowice240209 3
Wilamowice - miasto240209 4
Wilamowice - obszar wiejski240209 5
Wilkowice240210 2
Powiat bieruńsko-lędziński2414
Gminy miejskie:
Bieruń241401 1
Imielin241402 1
Lędziny241403 1
Gminy:
Bojszowy241404 2
Chełm Śląski241405 2
Powiat cieszyński2403
Gminy miejskie:
Cieszyn240301 1
Ustroń240302 1
Wisła240303 1
Gminy:
Brenna240304 2
Chybie240305 2
Dębowiec240306 2
Goleszów240307 2
Hażlach240308 2
Istebna240309 2
Skoczów240310 3
Skoczów - miasto240310 4
Skoczów - obszar wiejski240310 5
Strumień240311 3
Strumień - miasto240311 4
Strumień - obszar wiejski240311 5
Zebrzydowice240312 2
Powiat częstochowski2404
Gminy:
Blachownia240401 3
Blachownia - miasto240401 4
Blachownia - obszar wiejski240401 5
Dąbrowa Zielona240402 2
Janów240403 2
Kamienica Polska240404 2
Kłomnice240405 2
Koniecpol240406 3
Koniecpol - miasto240406 4
Koniecpol - obszar wiejski240406 5
Konopiska240407 2
Kruszyna240408 2
Lelów240409 2
Mstów240410 2
Mykanów240411 2
Olsztyn240412 3
Olsztyn - miasto240412 4
Olsztyn - obszar wiejski240412 5
Poczesna240413 2
Przyrów240414 2
Rędziny240415 2
Starcza240416 2
Powiat gliwicki2405
Gminy miejskie:
Knurów240501 1
Pyskowice240502 1
Gminy:
Gierałtowice240503 2
Pilchowice240504 2
Rudziniec240505 2
Sośnicowice240506 3
Sośnicowice - miasto240506 4
Sośnicowice - obszar wiejski240506 5
Toszek240507 3
Toszek - miasto240507 4
Toszek - obszar wiejski240507 5
Wielowieś240508 2
Powiat kłobucki2406
Gminy:
Kłobuck240601 3
Kłobuck - miasto240601 4
Kłobuck - obszar wiejski240601 5
Krzepice240602 3
Krzepice - miasto240602 4
Krzepice - obszar wiejski240602 5
Lipie240603 2
Miedźno240604 2
Opatów240605 2
Panki240606 2
Popów240607 2
Przystajń240608 2
Wręczyca Wielka240609 2
Powiat lubliniecki2407
Gmina miejska:
Lubliniec240701 1
Gminy:
Boronów240702 2
Ciasna240703 2
Herby240704 2
Kochanowice240705 2
Koszęcin240706 2
Pawonków240707 2
Woźniki240708 3
Woźniki - miasto240708 4
Woźniki - obszar wiejski240708 5
Powiat mikołowski2408
Gminy miejskie:
Łaziska Górne240801 1
Mikołów240802 1
Orzesze240803 1
Gminy:
Ornontowice240804 2
Wyry240805 2
Powiat myszkowski2409
Gmina miejska:
Myszków240901 1
Gminy
Koziegłowy240902 3
Koziegłowy - miasto240902 4
Koziegłowy - obszar wiejski240902 5
Niegowa240903 2
Poraj240904 2
Żarki240905 3
Żarki - miasto240905 4
Żarki - obszar wiejski240905 5
Powiat pszczyński2410
Gminy:
Goczałkowice-Zdrój241001 2
Kobiór241002 2
Miedźna241003 2
Pawłowice241004 2
Pszczyna241005 3
Pszczyna - miasto241005 4
Pszczyna - obszar wiejski241005 5
Suszec241006 2
Powiat raciborski2411
Gmina miejska:
Racibórz241101 1
Gminy:
Kornowac241102 2
Krzanowice241103 3
Krzanowice - miasto241103 4
Krzanowice - obszar wiejski241103 5
Krzyżanowice241104 2
Kuźnia Raciborska241105 3
Kuźnia Raciborska - miasto241105 4
Kuźnia Raciborska - obszar wiejski241105 5
Nędza241106 2
Pietrowice Wielkie241107 2
Rudnik241108 2
Powiat rybnicki2412
Gminy:
Czerwionka-Leszczyny241201 3
Czerwionka-Leszczyny - miasto241201 4
Czerwionka-Leszczyny - obszar wiejski241201 5
Gaszowice241202 2
Jejkowice241203 2
Lyski241204 2
Świerklany241205 2
Powiat tarnogórski2413
Gminy miejskie:
Kalety241301 1
Miasteczko Śląskie241302 1
Radzionków241303 1
Tarnowskie Góry241304 1
Gminy:
Krupski Młyn241305 2
Ożarowice241306 2
Świerklaniec241307 2
Tworóg241308 2
Zbrosławice241309 2
Powiat wodzisławski2415
Gminy miejskie:
Pszów241501 1
Radlin241502 1
Rydułtowy241503 1
Wodzisław Śląski241504 1
Gminy:
Godów241505 2
Gorzyce241506 2
Lubomia241507 2
Marklowice241508 2
Mszana241509 2
Powiat zawierciański2416
Gminy miejskie:
Poręba241601 1
Zawiercie241602 1
Gminy:
Irządze241603 2
Kroczyce241604 2
Łazy241605 3
Łazy - miasto241605 4
Łazy - obszar wiejski241605 5
Ogrodzieniec241606 3
Ogrodzieniec - miasto241606 4
Ogrodzieniec - obszar wiejski241606 5
Pilica241607 3
Pilica - miasto241607 4
Pilica - obszar wiejski241607 5
Szczekociny241608 3
Szczekociny - miasto241608 4
Szczekociny - obszar wiejski241608 5
Włodowice241609 3
Włodowice - miasto241609 4
Włodowice - obszar wiejski241609 5
Żarnowiec241610 2
Powiat żywiecki2417
Gmina miejska:
Żywiec241701 1
Gminy:
Czernichów241702 2
Gilowice241703 2
Jeleśnia241704 2
Koszarawa241705 2
Lipowa241706 2
Łękawica241707 2
Łodygowice241708 2
Milówka241709 2
Radziechowy-Wieprz241710 2
Rajcza241711 2
Ślemień241712 2
Świnna241713 2
Ujsoły241714 2
Węgierska Górka241715 2
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Bielsko-Biała2461
M. Bielsko-Biała246101 1
Powiat m. Bytom2462
M. Bytom246201 1
Powiat m. Chorzów2463
M. Chorzów246301 1
Powiat m. Częstochowa2464
M. Częstochowa246401 1
Powiat m. Dąbrowa Górnicza2465
M. Dąbrowa Górnicza246501 1
Powiat m. Gliwice2466
M. Gliwice246601 1
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój2467
M. Jastrzębie-Zdrój246701 1
Powiat m. Jaworzno2468
M. Jaworzno246801 1
Powiat m. Katowice2469
M. Katowice246901 1
Powiat m. Mysłowice2470
M. Mysłowice247001 1
Powiat m. Piekary Śląskie2471
M. Piekary Śląskie247101 1
Powiat m. Ruda Śląska2472
M. Ruda Śląska247201 1
Powiat m. Rybnik2473
M. Rybnik247301 1
Powiat m. Siemianowice Śląskie2474
M. Siemianowice Śląskie247401 1
Powiat m. Sosnowiec2475
M. Sosnowiec247501 1
Powiat m. Świętochłowice2476
M. Świętochłowice247601 1
Powiat m. Tychy2477
M. Tychy247701 1
Powiat m. Zabrze2478
M. Zabrze247801 1
Powiat m. Żory2479
M. Żory247901 1.
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE26
Powiat buski2601
Gminy:
Busko-Zdrój260101 3
Busko-Zdrój - miasto260101 4
Busko-Zdrój - obszar wiejski260101 5
Gnojno260102 2
Nowy Korczyn260103 3
Nowy Korczyn - miasto260103 4
Nowy Korczyn - obszar wiejski260103 5
Pacanów260104 3
Pacanów - miasto260104 4
Pacanów - obszar wiejski260104 5
Solec-Zdrój260105 2
Stopnica260106 3
Stopnica - miasto260106 4
Stopnica - obszar wiejski260106 5
Tuczępy260107 2
Wiślica260108 3
Wiślica - miasto260108 4
Wiślica - obszar wiejski260108 5
Powiat jędrzejowski2602
Gminy:
Imielno260201 2
Jędrzejów260202 3
Jędrzejów - miasto260202 4
Jędrzejów - obszar wiejski260202 5
Małogoszcz260203 3
Małogoszcz - miasto260203 4
Małogoszcz - obszar wiejski260203 5
Nagłowice260204 2
Oksa260205 2
Sędziszów260206 3
Sędziszów - miasto260206 4
Sędziszów - obszar wiejski260206 5
Słupia260207 2
Sobków260208 2
Wodzisław260209 3
Wodzisław – miasto260209 4
Wodzisław – obszar wiejski260209 5
Powiat kazimierski2603
Gminy:
Bejsce260301 2
Czarnocin260302 2
Kazimierza Wielka260303 3
Kazimierza Wielka - miasto260303 4
Kazimierza Wielka - obszar wiejski260303 5
Opatowiec260304 3
Opatowiec - miasto260304 4
Opatowiec - obszar wiejski260304 5
Skalbmierz260305 3
Skalbmierz - miasto260305 4
Skalbmierz - obszar wiejski260305 5
Powiat kielecki2604
Gminy:
Bieliny260401 2
Bodzentyn260402 3
Bodzentyn - miasto260402 4
Bodzentyn - obszar wiejski260402 5
Chęciny260403 3
Chęciny - miasto260403 4
Chęciny - obszar wiejski260403 5
Chmielnik260404 3
Chmielnik - miasto260404 4
Chmielnik - obszar wiejski260404 5
Daleszyce260405 3
Daleszyce - miasto260405 4
Daleszyce - obszar wiejski260405 5
Górno260406 2
Łagów260407 3
Łagów - miasto260407 4
Łagów - obszar wiejski260407 5
Łopuszno260408 3
Łopuszno - miasto260408 4
Łopuszno - obszar wiejski260408 5
Masłów260409 2
Miedziana Góra260410 2
Mniów260411 2
Morawica260412 3
Morawica - miasto 260412 4
Morawica - obszar wiejski260412 5
Nowa Słupia260413 3
Nowa Słupia - miasto260413 4
Nowa Słupia - obszar wiejski260413 5
Piekoszów260414 3
Piekoszów - miasto260414 4
Piekoszów - obszar wiejski260414 5
Pierzchnica260415 3
Pierzchnica - miasto260415 4
Pierzchnica - obszar wiejski260415 5
Raków260416 2
Nowiny260417 2
Strawczyn260418 2
Zagnańsk260419 2
Powiat konecki2605
Gminy:
Fałków260501 2
Gowarczów260502 2
Końskie260503 3
Końskie - miasto260503 4
Końskie - obszar wiejski260503 5
Radoszyce260504 3
Radoszyce - miasto260504 4
Radoszyce - obszar wiejski260504 5
Ruda Maleniecka260505 2
Słupia Konecka260506 2
Smyków260507 2
Stąporków260508 3
Stąporków - miasto260508 4
Stąporków - obszar wiejski260508 5
Powiat opatowski2606
Gminy:
Baćkowice260601 2
Iwaniska260602 3
Iwaniska - miasto260602 4
Iwaniska - obszar wiejski260602 5
Lipnik260603 2
Opatów260604 3
Opatów - miasto260604 4
Opatów - obszar wiejski260604 5
Ożarów260605 3
Ożarów - miasto260605 4
Ożarów - obszar wiejski260605 5
Sadowie260606 2
Tarłów260607 2
Wojciechowice260608 2
Powiat ostrowiecki2607
Gmina miejska:
Ostrowiec Świętokrzyski260701 1
Gminy:
Bałtów260702 2
Bodzechów260703 2
Ćmielów260704 3
Ćmielów - miasto260704 4
Ćmielów - obszar wiejski260704 5
Kunów260705 3
Kunów - miasto260705 4
Kunów - obszar wiejski260705 5
Waśniów260706 2
Powiat pińczowski2608
Gminy:
Działoszyce260801 3
Działoszyce - miasto260801 4
Działoszyce - obszar wiejski260801 5
Kije260802 2
Michałów260803 2
Pińczów260804 3
Pińczów - miasto260804 4
Pińczów - obszar wiejski260804 5
Złota260805 2
Powiat sandomierski2609
Gmina miejska:
Sandomierz260901 1
Gminy:
Dwikozy260902 2
Klimontów260903 3
Klimontów - miasto260903 4
Klimontów - obszar wiejski260903 5
Koprzywnica260904 3
Koprzywnica - miasto260904 4
Koprzywnica - obszar wiejski260904 5
Łoniów260905 2
Obrazów260906 2
Samborzec260907 2
Wilczyce260908 2
Zawichost260909 3
Zawichost - miasto260909 4
Zawichost - obszar wiejski260909 5
Powiat skarżyski2610
Gmina miejska:
Skarżysko-Kamienna261001 1
Gminy:
Bliżyn261002 2
Łączna261003 2
Skarżysko Kościelne261004 2
Suchedniów261005 3
Suchedniów - miasto261005 4
Suchedniów - obszar wiejski261005 5
Powiat starachowicki2611
Gmina miejska:
Starachowice261101 1
Gminy:
Brody261102 2
Mirzec261103 2
Pawłów261104 2
Wąchock261105 3
Wąchock - miasto261105 4
Wąchock - obszar wiejski261105 5
Powiat staszowski2612
Gminy:
Bogoria261201 2
Łubnice261202 2
Oleśnica261203 3
Oleśnica - miasto261203 4
Oleśnica-obszar wiejski261203 5
Osiek261204 3
Osiek - miasto261204 4
Osiek - obszar wiejski261204 5
Połaniec261205 3
Połaniec - miasto261205 4
Połaniec - obszar wiejski261205 5
Rytwiany261206 2
Staszów261207 3
Staszów - miasto261207 4
Staszów - obszar wiejski261207 5
Szydłów261208 3
Szydłów - miasto261208 4
Szydłów - obszar wiejski261208 5
Powiat włoszczowski2613
Gminy:
Kluczewsko261301 2
Krasocin261302 2
Moskorzew261303 2
Radków261304 2
Secemin261305 2
Włoszczowa261306 3
Włoszczowa - miasto261306 4
Włoszczowa - obszar wiejski261306 5
Miasto na prawach powiatu:
Powiat m. Kielce2661
M. Kielce266101 1
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE28
Powiat bartoszycki2801
Gminy miejskie:
Bartoszyce280101 1
Górowo Iławeckie280102 1
Gminy:
Bartoszyce280103 2
Bisztynek280104 3
Bisztynek - miasto280104 4
Bisztynek - obszar wiejski280104 5
Górowo Iławeckie280105 2
Sępopol280106 3
Sępopol - miasto280106 4
Sępopol - obszar wiejski280106 5
Powiat braniewski2802
Gmina miejska:
Braniewo280201 1
Gminy:
Braniewo280202 2
Frombork280203 3
Frombork - miasto280203 4
Frombork - obszar wiejski280203 5
Lelkowo280204 2
Pieniężno280205 3
Pieniężno - miasto280205 4
Pieniężno - obszar wiejski280205 5
Płoskinia280206 2
Wilczęta280207 2
Powiat działdowski2803
Gmina miejska:
Działdowo280301 1
Gminy:
Działdowo280302 2
Iłowo-Osada280303 2
Lidzbark280304 3
Lidzbark - miasto280304 4
Lidzbark - obszar wiejski280304 5
Płośnica280305 2
Rybno280306 2
Powiat elbląski2804
Gminy:
Elbląg280401 2
Godkowo280402 2
Gronowo Elbląskie280403 2
Markusy280404 2
Milejewo280405 2
Młynary280406 3
Młynary - miasto280406 4
Młynary - obszar wiejski280406 5
Pasłęk280407 3
Pasłęk - miasto280407 4
Pasłęk - obszar wiejski280407 5
Rychliki280408 2
Tolkmicko280409 3
Tolkmicko - miasto280409 4
Tolkmicko - obszar wiejski280409 5
Powiat ełcki2805
Gmina miejska:
Ełk280501 1
Gminy:
Ełk280502 2
Kalinowo280503 2
Prostki280504 2
Stare Juchy280505 2
Powiat giżycki2806
Gmina miejska:
Giżycko280601 1
Gminy:
Giżycko280604 2
Kruklanki280605 2
Miłki280606 2
Ryn286608 3
Ryn - miasto280608 4
Ryn - obszar wiejski280608 5
Wydminy280610 2
Powiat gołdapski2818
Gminy:
Banie Mazurskie281801 2
Dubeninki281802 2
Gołdap281803 3
Gołdap - miasto281803 4
Gołdap - obszar wiejski281803 5
Powiat iławski2807
Gminy miejskie:
Iława280701 1
Lubawa280702 1
Gminy:
Iława280703 2
Kisielice280704 3
Kisielice - miasto280704 4
Kisielice - obszar wiejski280704 5
Lubawa280705 2
Susz280706 3
Susz - miasto280706 4
Susz - obszar wiejski280706 5
Zalewo280707 3
Zalewo - miasto280707 4
Zalewo - obszar wiejski280707 5
Powiat kętrzyński2808
Gmina miejska:
Kętrzyn280801 1
Gminy:
Barciany280802 2
Kętrzyn280803 2
Korsze280804 3
Korsze - miasto280804 4
Korsze - obszar wiejski280804 5
Reszel280805 3
Reszel - miasto280805 4
Reszel - obszar wiejski280805 5
Srokowo280806 2
Powiat lidzbarski2809
Gmina miejska:
Lidzbark Warmiński280901 1
Gminy:
Kiwity280902 2
Lidzbark Warmiński280903 2
Lubomino280904 2
Orneta280905 3
Orneta - miasto280905 4
Orneta - obszar wiejski280905 5
Powiat mrągowski2810
Gmina miejska:
Mrągowo281001 1
Gminy:
Mikołajki281002 3
Mikołajki - miasto281002 4
Mikołajki - obszar wiejski281002 5
Mrągowo281003 2
Piecki281004 2
Sorkwity281005 2
Powiat nidzicki2811
Gminy:
Janowiec Kościelny281101 2
Janowo281102 2
Kozłowo281103 2
Nidzica281104 3
Nidzica - miasto281104 4
Nidzica - obszar wiejski281104 5
Powiat nowomiejski2812
Gmina miejska:
Nowe Miasto Lubawskie281201 1
Gminy:
Biskupiec281202 2
Grodziczno281203 2
Kurzętnik281204 2
Nowe Miasto Lubawskie281205 2
Powiat olecki2813
Gminy:
Kowale Oleckie281303 2
Olecko281304 3
Olecko - miasto281304 4
Olecko - obszar wiejski281304 5
Świętajno281305 2
Wieliczki281306 2
Powiat olsztyński2814
Gminy:
Barczewo281401 3
Barczewo - miasto281401 4
Barczewo - obszar wiejski281401 5
Biskupiec281402 3
Biskupiec - miasto281402 4
Biskupiec - obszar wiejski281402 5
Dobre Miasto281403 3
Dobre Miasto - miasto281403 4
Dobre Miasto - obszar wiejski281403 5
Dywity281404 2
Gietrzwałd281405 2
Jeziorany281406 3
Jeziorany - miasto281406 4
Jeziorany - obszar wiejski281406 5
Jonkowo281407 2
Kolno281408 2
Olsztynek281409 3
Olsztynek - miasto281409 4
Olsztynek - obszar wiejski281409 5
Purda281410 2
Stawiguda281411 2
Świątki281412 2
Powiat ostródzki2815
Gmina miejska:
Ostróda281501 1
Gminy:
Dąbrówno281502 2
Grunwald281503 2
Łukta281504 2
Małdyty281505 2
Miłakowo281506 3
Miłakowo - miasto281506 4
Miłakowo - obszar wiejski281506 5
Miłomłyn281507 3
Miłomłyn - miasto281507 4
Miłomłyn - obszar wiejski281507 5
Morąg281508 3
Morąg - miasto281508 4
Morąg - obszar wiejski281508 5
Ostróda281509 2
Powiat piski2816
Gminy:
Biała Piska281601 3
Biała Piska - miasto281601 4
Biała Piska - obszar wiejski281601 5
Orzysz281602 3
Orzysz - miasto281602 4
Orzysz - obszar wiejski281602 5
Pisz281603 3
Pisz - miasto281603 4
Pisz - obszar wiejski281603 5
Ruciane-Nida281604 3
Ruciane-Nida - miasto281604 4
Ruciane-Nida - obszar wiejski281604 5
Powiat szczycieński2817
Gmina miejska:
Szczytno281701 1
Gminy:
Dźwierzuty281702 2
Jedwabno281703 2
Pasym281704 3
Pasym - miasto281704 4
Pasym - obszar wiejski281704 5
Rozogi281705 2
Szczytno281706 2
Świętajno281707 2
Wielbark281708 3
Wielbark - miasto281708 4
Wielbark - obszar wiejski281708 5
Powiat węgorzewski2819
Gminy:
Budry281901 2
Pozezdrze281902 2
Węgorzewo281903 3
Węgorzewo - miasto281903 4
Węgorzewo - obszar wiejski281903 5
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Elbląg2861
M. Elbląg286101 1
Powiat m. Olsztyn2862
M. Olsztyn286201 1
WOJ. WIELKOPOLSKIE30
Powiat chodzieski3001
Gmina miejska:
Chodzież300101 1
Gminy:
Budzyń300102 3
Budzyń – miasto300102 4
Budzyń – obszar wiejski300102 5
Chodzież300103 2
Margonin300104 3
Margonin - miasto300104 4
Margonin - obszar wiejski300104 5
Szamocin300105 3
Szamocin - miasto300105 4
Szamocin - obszar wiejski300105 5
Powiat czarnkowsko-trzcianecki3002
Gmina miejska:
Czarnków300201 1
Gminy:
Czarnków300202 2
Drawsko300203 2
Krzyż Wielkopolski300204 3
Krzyż Wielkopolski - miasto300204 4
Krzyż Wielkopolski - obszar wiejski300204 5
Lubasz300205 2
Połajewo300206 2
Trzcianka300207 3
Trzcianka - miasto300207 4
Trzcianka - obszar wiejski300207 5
Wieleń300208 3
Wieleń - miasto300208 4
Wieleń - obszar wiejski300208 5
Powiat gnieźnieński3003
Gmina miejska:
Gniezno300301 1
Gminy:
Czerniejewo300302 3
Czerniejewo - miasto300302 4
Czerniejewo - obszar wiejski300302 5
Gniezno300303 2
Kiszkowo300304 2
Kłecko300305 3
Kłecko - miasto300305 4
Kłecko - obszar wiejski300305 5
Łubowo300306 2
Mieleszyn300307 2
Niechanowo300308 2
Trzemeszno300309 3
Trzemeszno - miasto300309 4
Trzemeszno - obszar wiejski300309 5
Witkowo300310 3
Witkowo - miasto300310 4
Witkowo - obszar wiejski300310 5
Powiat gostyński3004
Gminy:
Borek Wielkopolski300401 3
Borek Wielkopolski - miasto300401 4
Borek Wielkopolski - obszar wiejski300401 5
Gostyń300402 3
Gostyń - miasto300402 4
Gostyń - obszar wiejski300402 5
Krobia300403 3
Krobia - miasto300403 4
Krobia - obszar wiejski300403 5
Pępowo300404 2
Piaski300405 2
Pogorzela300406 3
Pogorzela - miasto300406 4
Pogorzela - obszar wiejski300406 5
Poniec300407 3
Poniec - miasto300407 4
Poniec - obszar wiejski300407 5
Powiat grodziski3005
Gminy:
Granowo300501 2
Grodzisk Wielkopolski300502 3
Grodzisk Wielkopolski - miasto300502 4
Grodzisk Wielkopolski - obszar wiejski300502 5
Kamieniec300503 2
Rakoniewice300504 3
Rakoniewice - miasto300504 4
Rakoniewice - obszar wiejski300504 5
Wielichowo300505 3
Wielichowo - miasto300505 4
Wielichowo - obszar wiejski300505 5
Powiat jarociński3006
Gminy:
Jaraczewo300601 3
Jaraczewo - miasto300601 4
Jaraczewo - obszar wiejski300601 5
Jarocin300602 3
Jarocin - miasto300602 4
Jarocin - obszar wiejski300602 5
Kotlin300603 2
Żerków300604 3
Żerków - miasto300604 4
Żerków - obszar wiejski300604 5
Powiat kaliski3007
Gminy:
Blizanów300701 2
Brzeziny300702 2
Ceków-Kolonia300703 2
Godziesze Wielkie300704 2
Koźminek300705 3
Koźminek – miasto300705 4
Koźminek – obszar wiejski300705 5
Lisków300706 2
Mycielin300707 2
Opatówek300708 3
Opatówek - miasto300708 4
Opatówek - obszar wiejski300708 5
Stawiszyn300709 3
Stawiszyn - miasto300709 4
Stawiszyn - obszar wiejski300709 5
Szczytniki300710 2
Żelazków300711 2
Powiat kępiński3008
Gminy:
Baranów300801 2
Bralin300802 2
Kępno300803 3
Kępno - miasto300803 4
Kępno - obszar wiejski300803 5
Łęka Opatowska300804 2
Perzów300805 2
Rychtal300806 2
Trzcinica300807 2
Powiat kolski3009
Gmina miejska:
Koło300901 1
Gminy:
Babiak300902 2
Chodów300903 2
Dąbie300904 3
Dąbie - miasto300904 4
Dąbie - obszar wiejski300904 5
Grzegorzew300905 2
Kłodawa300906 3
Kłodawa - miasto300906 4
Kłodawa - obszar wiejski300906 5
Koło300907 2
Kościelec300908 2
Olszówka300909 2
Osiek Mały300910 2
Przedecz300911 3
Przedecz - miasto300911 4
Przedecz - obszar wiejski300911 5
Powiat koniński3010
Gminy:
Golina301001 3
Golina - miasto301001 4
Golina - obszar wiejski301001 5
Grodziec301002 2
Kazimierz Biskupi301003 2
Kleczew301004 3
Kleczew - miasto301004 4
Kleczew - obszar wiejski301004 5
Kramsk301005 2
Krzymów301006 2
Rychwał301007 3
Rychwał - miasto301007 4
Rychwał - obszar wiejski301007 5
Rzgów301008 2
Skulsk301009 2
Sompolno301010 3
Sompolno - miasto301010 4
Sompolno - obszar wiejski301010 5
Stare Miasto301011 2
Ślesin301012 3
Ślesin - miasto301012 4
Ślesin - obszar wiejski301012 5
Wierzbinek301013 2
Wilczyn301014 2
Powiat kościański3011
Gmina miejska:
Kościan301101 1
Gminy:
Czempiń301102 3
Czempiń - miasto301102 4
Czempiń - obszar wiejski301102 5
Kościan301103 2
Krzywiń301104 3
Krzywiń - miasto301104 4
Krzywiń - obszar wiejski301104 5
Śmigiel301105 3
Śmigiel - miasto301105 4
Śmigiel - obszar wiejski301105 5
Powiat krotoszyński3012
Gmina miejska:
Sulmierzyce301201 1
Gminy:
Kobylin301202 3
Kobylin - miasto301202 4
Kobylin - obszar wiejski301202 5
Koźmin Wielkopolski301203 3
Koźmin Wielkopolski - miasto301203 4
Koźmin Wielkopolski - obszar wiejski301203 5
Krotoszyn301204 3
Krotoszyn - miasto301204 4
Krotoszyn - obszar wiejski301204 5
Rozdrażew301205 2
Zduny301206 3
Zduny - miasto301206 4
Zduny - obszar wiejski301206 5
Powiat leszczyński3013
Gminy:
Krzemieniewo301301 2
Lipno301302 2
Osieczna301303 3
Osieczna - miasto301303 4
Osieczna - obszar wiejski301303 5
Rydzyna301304 3
Rydzyna - miasto301304 4
Rydzyna - obszar wiejski301304 5
Święciechowa301305 2
Wijewo301306 2
Włoszakowice301307 2
Powiat międzychodzki3014
Gminy:
Chrzypsko Wielkie301401 2
Kwilcz301402 2
Międzychód301403 3
Międzychód - miasto301403 4
Międzychód - obszar wiejski301403 5
Sieraków301404 3
Sieraków - miasto301404 4
Sieraków - obszar wiejski301404 5
Powiat nowotomyski3015
Gminy:
Kuślin301501 2
Lwówek301502 3
Lwówek - miasto301502 4
Lwówek - obszar wiejski301502 5
Miedzichowo301503 2
Nowy Tomyśl301504 3
Nowy Tomyśl - miasto301504 4
Nowy Tomyśl - obszar wiejski301504 5
Opalenica301505 3
Opalenica - miasto301505 4
Opalenica - obszar wiejski301505 5
Zbąszyń301506 3
Zbąszyń - miasto301506 4
Zbąszyń - obszar wiejski301506 5
Powiat obornicki3016
Gminy:
Oborniki301601 3
Oborniki - miasto301601 4
Oborniki - obszar wiejski301601 5
Rogoźno301602 3
Rogoźno - miasto301602 4
Rogoźno - obszar wiejski301602 5
Ryczywół301603 2
Powiat ostrowski3017
Gmina miejska:
Ostrów Wielkopolski301701 1
Gminy:
Nowe Skalmierzyce301702 3
Nowe Skalmierzyce - miasto301702 4
Nowe Skalmierzyce - obszar wiejski301702 5
Odolanów301703 3
Odolanów - miasto301703 4
Odolanów - obszar wiejski301703 5
Ostrów Wielkopolski301704 2
Przygodzice301705 2
Raszków301706 3
Raszków - miasto301706 4
Raszków - obszar wiejski301706 5
Sieroszewice301707 2
Sośnie301708 2
Powiat ostrzeszowski3018
Gminy:
Czajków301801 2
Doruchów301802 2
Grabów nad Prosną301803 3
Grabów nad Prosną - miasto301803 4
Grabów nad Prosną - obszar wiejski301803 5
Kobyla Góra301804 2
Kraszewice301805 2
Mikstat301806 3
Mikstat - miasto301806 4
Mikstat - obszar wiejski301806 5
Ostrzeszów301807 3
Ostrzeszów - miasto301807 4
Ostrzeszów - obszar wiejski301807 5
Powiat pilski3019
Gmina miejska:
Piła301901 1
Gminy
Białośliwie301902 2
Kaczory301903 3
Kaczory - miasto301903 4
Kaczory - obszar wiejski301903 5
Łobżenica301904 3
Łobżenica - miasto301904 4
Łobżenica - obszar wiejski301904 5
Miasteczko Krajeńskie301905 3
Miasteczko Krajeńskie - miasto301905 4
Miasteczko Krajeńskie - obszar wiejski301905 5
Szydłowo301906 2
Ujście301907 3
Ujście - miasto301907 4
Ujście - obszar wiejski301907 5
Wyrzysk301908 3
Wyrzysk - miasto301908 4
Wyrzysk - obszar wiejski301908 5
Wysoka301909 3
Wysoka - miasto301909 4
Wysoka - obszar wiejski301909 5
Powiat pleszewski3020
Gminy:
Chocz302001 3
Chocz - miasto302001 4
Chocz - obszar wiejski302001 5
Czermin302002 2
Dobrzyca302003 3
Dobrzyca - miasto302003 4
Dobrzyca - obszar wiejski302003 5
Gizałki302004 2
Gołuchów302005 2
Pleszew302006 3
Pleszew - miasto302006 4
Pleszew - obszar wiejski302006 5
Powiat poznański3021
Gminy miejskie:
Luboń302101 1
Puszczykowo302102 1
Gminy:
Buk302103 3
Buk - miasto302103 4
Buk - obszar wiejski302103 5
Czerwonak302104 2
Dopiewo302105 2
Kleszczewo302106 2
Komorniki302107 2
Kostrzyn302108 3
Kostrzyn - miasto302108 4
Kostrzyn - obszar wiejski302108 5
Kórnik302109 3
Kórnik - miasto302109 4
Kórnik - obszar wiejski302109 5
Mosina302110 3
Mosina - miasto302110 4
Mosina - obszar wiejski302110 5
Murowana Goślina302111 3
Murowana Goślina - miasto302111 4
Murowana Goślina - obszar wiejski302111 5
Pobiedziska302112 3
Pobiedziska - miasto302112 4
Pobiedziska - obszar wiejski302112 5
Rokietnica302113 2
Stęszew302114 3
Stęszew - miasto302114 4
Stęszew - obszar wiejski302114 5
Suchy Las302115 2
Swarzędz302116 3
Swarzędz - miasto302116 4
Swarzędz - obszar wiejski302116 5
Tarnowo Podgórne302117 2
Powiat rawicki3022
Gminy:
Bojanowo302201 3
Bojanowo - miasto302201 4
Bojanowo - obszar wiejski302201 5
Jutrosin302202 3
Jutrosin - miasto302202 4
Jutrosin - obszar wiejski302202 5
Miejska Górka302203 3
Miejska Górka - miasto302203 4
Miejska Górka - obszar wiejski302203 5
Pakosław302204 2
Rawicz302205 3
Rawicz - miasto302205 4
Rawicz - obszar wiejski302205 5
Powiat słupecki3023
Gmina miejska:
Słupca302301 1
Gminy:
Lądek302302 2
Orchowo302303 2
Ostrowite302304 2
Powidz302305 2
Słupca302306 2
Strzałkowo302307 2
Zagórów302308 3
Zagórów - miasto302308 4
Zagórów - obszar wiejski302308 5
Powiat szamotulski3024
Gmina miejska:
Obrzycko302401 1
Gminy:
Duszniki302402 2
Kaźmierz302403 2
Obrzycko302404 2
Ostroróg302405 3
Ostroróg - miasto302405 4
Ostroróg - obszar wiejski302405 5
Pniewy302406 3
Pniewy - miasto302406 4
Pniewy - obszar wiejski302406 5
Szamotuły302407 3
Szamotuły - miasto302407 4
Szamotuły - obszar wiejski302407 5
Wronki302408 3
Wronki - miasto302408 4
Wronki - obszar wiejski302408 5
Powiat średzki3025
Gminy:
Dominowo302501 2
Krzykosy302502 2
Nowe Miasto nad Warta302503 2
Środa Wielkopolska302504 3
Środa Wielkopolska - miasto302504 4
Środa Wielkopolska - obszar wiejski302504 5
Zaniemyśl302505 2
Powiat śremski3026
Gminy:
Brodnica302601 2
Dolsk302602 3
Dolsk - miasto302602 4
Dolsk - obszar wiejski302602 5
Książ Wielkopolski302603 3
Książ Wielkopolski - miasto302603 4
Książ Wielkopolski - obszar wiejski302603 5
Śrem302604 3
Śrem - miasto302604 4
Śrem - obszar wiejski302604 5
Powiat turecki3027
Gmina miejska:
Turek302701 1
Gminy:
Brudzew302702 2
Dobra302703 3
Dobra - miasto302703 4
Dobra - obszar wiejski302703 5
Kawęczyn302704 2
Malanów302705 2
Przykona302706 2
Tuliszków302707 3
Tuliszków - miasto302707 4
Tuliszków - obszar wiejski302707 5
Turek302708 2
Władysławów302709 2
Powiat wągrowiecki3028
Gmina miejska:
Wągrowiec302801 1
Gminy:
Damasławek302802 2
Gołańcz302803 3
Gołańcz - miasto302803 4
Gołańcz - obszar wiejski302803 5
Mieścisko302804 2
Skoki302805 3
Skoki - miasto302805 4
Skoki - obszar wiejski302805 5
Wapno302806 2
Wągrowiec302807 2
Powiat wolsztyński3029
Gminy:
Przemęt302901 2
Siedlec302902 2
Wolsztyn302903 3
Wolsztyn - miasto302903 4
Wolsztyn - obszar wiejski302903 5
Powiat wrzesiński3030
Gminy:
Kołaczkowo303001 2
Miłosław303002 3
Miłosław - miasto303002 4
Miłosław - obszar wiejski303002 5
Nekla303003 3
Nekla - miasto303003 4
Nekla - obszar wiejski303003 5
Pyzdry303004 3
Pyzdry - miasto303004 4
Pyzdry - obszar wiejski303004 5
Września303005 3
Września - miasto303005 4
Września - obszar wiejski303005 5
Powiat złotowski3031
Gmina miejska:
Złotów303101 1
Gminy:
Jastrowie303102 3
Jastrowie - miasto303102 4
Jastrowie - obszar wiejski303102 5
Krajenka303103 3
Krajenka - miasto303103 4
Krajenka - obszar wiejski303103 5
Lipka303104 2
Okonek303105 3
Okonek - miasto303105 4
Okonek - obszar wiejski303105 5
Tarnówka303106 2
Zakrzewo303107 2
Złotów303108 2
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Kalisz3061
M. Kalisz306101 1
Powiat m. Konin3062
M. Konin306201 1
Powiat m. Leszno3063
M. Leszno306301 1
Powiat m. Poznań3064
M. Poznań306401 1
Delegatury:
Poznań-Grunwald306402 9
Poznań-Jeżyce306403 9
Poznań-Nowe Miasto306404 9
Poznań-Stare Miasto306405 9
Poznań-Wilda306406 9
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE32
Powiat białogardzki3201
Gmina miejska:
Białogard320101 1
Gminy:
Białogard320102 2
Karlino320103 3
Karlino - miasto320103 4
Karlino - obszar wiejski320103 5
Tychowo320104 3
Tychowo - miasto320104 4
Tychowo - obszar wiejski320104 5
Powiat choszczeński3202
Gminy:
Bierzwnik320201 2
Choszczno320202 3
Choszczno - miasto320202 4
Choszczno - obszar wiejski320202 5
Drawno320203 3
Drawno - miasto320203 4
Drawno - obszar wiejski320203 5
Krzęcin320204 2
Pełczyce320205 3
Pełczyce - miasto320205 4
Pełczyce - obszar wiejski320205 5
Recz320206 3
Recz - miasto320206 4
Recz - obszar wiejski320206 5
Powiat drawski3203
Gminy:
Czaplinek320301 3
Czaplinek - miasto320301 4
Czaplinek - obszar wiejski320301 5
Drawsko Pomorskie320302 3
Drawsko Pomorskie - miasto320302 4
Drawsko Pomorskie - obszar wiejski320302 5
Kalisz Pomorski320303 3
Kalisz Pomorski - miasto320303 4
Kalisz Pomorski - obszar wiejski320303 5
Wierzchowo320305 2
Złocieniec320306 3
Złocieniec - miasto320306 4
Złocieniec - obszar wiejski320306 5
Powiat goleniowski3204
Gminy:
Goleniów320402 3
Goleniów - miasto320402 4
Goleniów - obszar wiejski320402 5
Maszewo320403 3
Maszewo - miasto320403 4
Maszewo - obszar wiejski320403 5
Nowogard320404 3
Nowogard - miasto320404 4
Nowogard - obszar wiejski320404 5
Osina320405 2
Przybiernów320406 2
Stepnica320407 3
Stepnica - miasto320407 4
Stepnica - obszar wiejski320407 5
Powiat gryficki3205
Gminy:
Brojce320501 2
Gryfice320502 3
Gryfice - miasto320502 4
Gryfice - obszar wiejski320502 5
Karnice320503 2
Płoty320504 3
Płoty - miasto320504 4
Płoty - obszar wiejski320504 5
Rewal320507 2
Trzebiatów320508 3
Trzebiatów - miasto320508 4
Trzebiatów - obszar wiejski320508 5
Powiat gryfiński3206
Gminy:
Banie320601 2
Cedynia320602 3
Cedynia - miasto320602 4
Cedynia - obszar wiejski320602 5
Chojna320603 3
Chojna - miasto320603 4
Chojna - obszar wiejski320603 5
Gryfino320604 3
Gryfino - miasto320604 4
Gryfino - obszar wiejski320604 5
Mieszkowice320605 3
Mieszkowice - miasto320605 4
Mieszkowice - obszar wiejski320605 5
Moryń320606 3
Moryń - miasto320606 4
Moryń - obszar wiejski320606 5
Stare Czarnowo320607 2
Trzcińsko-Zdrój320608 3
Trzcińsko-Zdrój - miasto320608 4
Trzcińsko-Zdrój - obszar wiejski320608 5
Widuchowa320609 2
Powiat kamieński3207
Gminy:
Dziwnów3207013
Dziwnów - miasto3207014
Dziwnów - obszar wiejski3207015
Golczewo320702 3
Golczewo - miasto320702 4
Golczewo - obszar wiejski320702 5
Kamień Pomorski320703 3
Kamień Pomorski - miasto320703 4
Kamień Pomorski - obszar wiejski320703 5
Międzyzdroje320704 3
Międzyzdroje - miasto320704 4
Międzyzdroje - obszar wiejski320704 5
Świerzno320705 2
Wolin320706 3
Wolin - miasto320706 4
Wolin - obszar wiejski320706 5
Powiat kołobrzeski3208
Gmina miejska:
Kołobrzeg320801 1
Gminy:
Dygowo320802 2
Gościno320803 3
Gościno - miasto320803 4
Gościno - obszar wiejski320803 5
Kołobrzeg320804 2
Rymań320805 2
Siemyśl320806 2
Ustronie Morskie320807 2
Powiat koszaliński3209
Gminy:
Rędzino320901 2
Biesiekierz320902 2
Bobolice320903 3
Bobolice - miasto320903 4
Bobolice - obszar wiejski320903 5
Manowo320904 2
Mielno320905 3
Mielno - miasto320905 4
Mielno - obszar wiejski320905 5
Polanów320906 3
Polanów - miasto320906 4
Polanów - obszar wiejski320906 5
Sianów320907 3
Sianów - miasto320907 4
Sianów - obszar wiejski320907 5
Świeszyno320908 2
Powiat łobeski3218
Gminy:
Dobra321801 3
Dobra - miasto321801 4
Dobra - obszar wiejski321801 5
Łobez321802 3
Łobez - miasto321802 4
Łobez - obszar wiejski321802 5
Radowo Małe321803 2
Resko321804 3
Resko - miasto321804 4
Resko - obszar wiejski321804 5
Węgorzyno321805 3
Węgorzyno - miasto321805 4
Węgorzyno - obszar wiejski321805 5
Powiat myśliborski3210
Gminy:
Barlinek321001 3
Barlinek - miasto321001 4
Barlinek - obszar wiejski321001 5
Boleszkowice321002 2
Dębno321003 3
Dębno - miasto321003 4
Dębno - obszar wiejski321003 5
Myślibórz321004 3
Myślibórz - miasto321004 4
Myślibórz - obszar wiejski321004 5
Nowogródek Pomorski321005 2
Powiat policki3211
Gminy:
Dobra (Szczecińska)321101 2
Kołbaskowo321102 2
Nowe Warpno321103 3
Nowe Warpno - miasto321103 4
Nowe Warpno - obszar wiejski321103 5
Police321104 3
Police - miasto321104 4
Police - obszar wiejski321104 5
Powiat pyrzycki3212
Gminy:
Bielice321201 2
Kozielice321202 2
Lipiany321203 3
Lipiany - miasto321203 4
Lipiany - obszar wiejski321203 5
Przelewice321204 2
Pyrzyce321205 3
Pyrzyce - miasto321205 4
Pyrzyce - obszar wiejski321205 5
Warnice321206 2
Powiat sławieński3213
Gminy miejskie:
Darłowo321301 1
Sławno321302 1
Gminy:
Darłowo321303 2
Malechowo321304 2
Postomino321305 2
Sławno321306 2
Powiat stargardzki3214
Gmina miejska:
Stargard321401 1
Gminy:
Chociwel321402 3
Chociwel - miasto321402 4
Chociwel - obszar wiejski321402 5
Dobrzany321403 3
Dobrzany - miasto321403 4
Dobrzany - obszar wiejski321403 5
Dolice321404 2
Ińsko321405 3
Ińsko - miasto321405 4
Ińsko - obszar wiejski321405 5
Kobylanka321406 2
Marianowo321408 2
Stara Dąbrowa321409 2
Stargard321410 2
Suchań321411 3
Suchań - miasto321411 4
Suchań - obszar wiejski321411 5
Powiat szczecinecki3215
Gmina miejska:
Szczecinek321501 1
Gminy:
Barwice321502 3
Barwice - miasto321502 4
Barwice - obszar wiejski321502 5
Biały Bór321503 3
Biały Bór - miasto321503 4
Biały Bór - obszar wiejski321503 5
Borne Sulinowo321504 3
Borne Sulinowo - miasto321504 4
Borne Sulinowo - obszar wiejski321504 5
Grzmiąca321505 2
Szczecinek321506 2
Powiat świdwiński3216
Gmina miejska:
Świdwin321601 1
Gminy:
Brzeżno321602 2
Połczyn-Zdrój321603 3
Połczyn-Zdrój - miasto321603 4
Połczyn-Zdrój - obszar wiejski321603 5
Rąbino321604 2
Sławoborze321605 2
Świdwin321606 2
Powiat wałecki3217
Gmina miejska:
Wałcz321701 1
Gminy:
Człopa321702 3
Człopa - miasto321702 4
Człopa - obszar wiejski321702 5
Mirosławiec321703 3
Mirosławiec - miasto321703 4
Mirosławiec - obszar wiejski321703 5
Tuczno321704 3
Tuczno - miasto321704 4
Tuczno - obszar wiejski321704 5
Wałcz321705 2
Miasta na prawach powiatu:
Powiat m. Koszalin3261
M. Koszalin326101 1
Powiat m. Szczecin3262
M. Szczecin326201 1
Powiat m. Świnoujście3263
M. Świnoujście326301 1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Województwo ................

Powiat .....................

Załącznik do protokółu

zdawczo-odbiorczego

sporządzonego w ..........

w dniu ...................

ZESTAWIENIE

danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym

wchodząca w życie z dniem ..............

Nazwa jednostki administracyjnej: z której wyłącza się obszar

.............................................................

do której włącza się obszar .................................

CZĘŚĆ I. 1) Podstawa prawna .................................

2) Dane adresowe przekazywanego obszaru

Nazwa i rodzaj miejscowości

lub nazwa ulicy

Wpisać

"cała"

lub

"część"

Numery nieruchomościNazwa i rodzaj miejscowości

lub nazwa ulicy

wpisać

"cała"

lub

"część"

Numery nieruchomości

3) Aktualny stan ludności w dniu zmiany na

przekazywanych obszarach

OGÓŁEM .......... w tym kobiety .........

Sporządził..................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

............... data.......................

(miejscowość)

CZĘŚĆ II. Dane dotyczące powierzchni przekazywanego obszaru

(w ha)

Numer porządkowy lub nazwa oraz numer porządkowy obrębuUżytki rolne
z którego wyłączono obszardo którego włączono obszar lub obrębu nowo utworzonegoPowierzchnia ogółemrazemw tym grunty orneLasyPozostała powierzchnia

Sporządził ...............................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

.................., data .......................

(miejscowość)

........................

Wójt gminy, burmistrz

(prezydent miasta)

CZĘŚĆ III. Dane adresowe dotyczące rejonów i obwodów

Nazwa przekazywanego obszaruRejon statystycznyObwód spisowyRolniczy obwód spisowy
numerpodać "cały" lub "część"numer kolejny w rejoniepodać "cały" lub "część"numerPodać "cały" lub "część"

Sporządził ...............................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

.................., data .......................

(miejscowość)

........................

Dyrektor Urzędu

Statystycznego

OBJAŚNIENIA

Zestawienie składa się z trzech części, z których pierwszą wypełnia urząd miejski miasta i powiatu lub urząd gminy (miasta i gminy) w momencie sporządzania protokółu zdawczo-odbiorczego, część II wypełnia jednostka geodezyjna urzędu miasta lub gminy w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym, a część III Urząd Statystyczny w ciągu 10 dni od daty wejścia w życie danej zmiany terytorialnej.

W przypadku przekazywania obszarów do kilku jednostek administracyjnych należy dla każdego z tych obszarów sporządzić odrębne zestawienie. Jeżeli przy wypełnieniu zestawienia zabraknie miejsca do wpisania informacji w którejkolwiek pozycji, należy pozostałe informacje wpisać na dodatkowo załączonym zestawieniu.

Zestawienie należy sporządzić w 5 egzemplarzach i po wypełnieniu części I i II przekazać do Urzędu Statystycznego, który po wypełnieniu części III prześle je do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Urzędu Statystycznego, jednostki przyjmującej obszar, jednostki przekazującej obszar, oraz jeden egzemplarz pozostawi w aktach własnych.

W części I w punkcie 1 należy wymienić nazwę aktu prawnego wprowadzającego daną zmianę oraz numer Dziennika Ustaw, w którym zmiana ta została ogłoszona.

W punkcie 2 należy wyszczególnić nazwę i rodzaj miejscowości, a w przypadku wyłączenia obszarów z miasta - nazwy ulic (placów) oraz zaznaczyć, czy są to całe miejscowości bądź ulice lub ich części przez wpisanie odpowiedniego słowa "cała" lub "część". Numery nieruchomości należy podawać tylko w przypadku wyłączenia części miejscowości lub części ulicy.

W punkcie 3 należy podać, w oparciu o dane z ewidencji ludności, liczbę ludności ogółem z wyodrębnieniem liczby kobiet.

W części II zestawienia należy podać informacje o przynależności do obrębów przekazywanych obszarów i ich powierzchnię według układu podanego w tabeli. Dla każdego obrębu przekazywanego w całości należy wypełnić jeden wiersz. Przy przenoszeniu części obrębów należy wyszczególnić wszystkie nazwy miejscowości lub ich integralnych części występujące na przenoszonym terenie oraz określić co zrobiono z pozostałą częścią obrębu.

Jeżeli powierzchnia przekazywanego obszaru nie została jeszcze ustalona, należy podać dane szacunkowe z odpowiednim ich zaznaczeniem. W przypadku podania danych szacunkowych należy wpisać pod tabelą termin, w którym przekazane zostaną dane ostateczne.

Część I i II zestawienia podpisuje wójt gminy, burmistrz (prezydent miasta) jednostki przekazującej obszar.

W części III należy wyszczególnić na podstawie materiałów z podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe każdą miejscowość lub ulicę w odrębnym wierszu oraz podać numer rejonu, obwodu w rejonie i rolniczego obwodu spisowego, informując jednocześnie, czy jest to cały rejon lub obwód względnie jego część. W przypadku przenoszenia części obwodu spisowego należy również podać numery nieruchomości, znajdujących się na przenoszonym obszarze.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  19  

ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ ELEKTRONICZNY WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHa) ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIAb) PRZEKAZANYCH DO UŻYTKU W DANYM KWARTALE

I. 

Dane dotyczące jednostki sporządzającej wykaz:

1.
Nazwa i adres
2.
Numer identyfikacyjny REGON

II. 

Dane dotyczące budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania:

1.
Województwo
2.
Powiat
3.
Gmina/miasto/dzielnica
4.
Miejscowość
5.
Ulica
6.
Numer domu
7.
Numer obrębu ewidencyjnego
8.
Numer działki ewidencyjnej
9.
Numer budynku na nieruchomości:

1 - jeżeli jest to pierwszy budynek, 2 - budynek jest drugim na tej samej nieruchomości, 3 - trzecim itd.

10.
Wieloadresowość - dla budynków posiadających więcej niż jeden adres/numer porządkowy: T - Tak, N - Nie
11.
Adres dodatkowy - dodatkowa informacja ułatwiająca identyfikację budynku w terenie, np. numer bloku w osiedlu, nazwa drugiej ulicy dla budynków narożnych
12.
Nazwa inwestora z wyłączeniem osób fizycznych
13.
Budynek cały czy część:
-
w przypadku przekazywania budynku etapami podać, która to część: 1 część, 2 część, … 4 część, O - ostatnia część;
-
w przypadku całego budynku wpisać C (cały)
14.
Budownictwo: 1 - nowe, 2 - rozbudowa, nadbudowa, 3 - przebudowa, inne
15.
Własność:

1 - prywatna, 2 - inna

16.
Rodzaj budynku:

1 - mieszkalny, 2 - niemieszkalny (dla symbolu 2 podać bliższe określenie, jaki to budynek, np. placówka operatora pocztowego, szkoła, żłobek, przedszkole)

17.
Liczba mieszkań według ilości izb
18.
Liczba izb
19.
Obiekt zamkniętyc):

T - Tak, N - Nie

20.
Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania (jeżeli dotyczy).

______

a) Budynek niemieszkalny - inny rodzaj budynku niż mieszkalny, tj.: przemysłowy produkcyjny i energetyczny, transportu i łączności, handlowy i usługowy, składowy, biurowy, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty, nauki i kultury, produkcyjny i usługowy rolnictwa oraz gospodarczy lub inny, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie.

b) Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należą: internaty, bursy, domy studenckie i akademickie, hotele pracownicze, asystenckie, komunalne i turystyczne, motele, domy wczasowe i schroniska turystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowawcze, żłobki i przedszkola tygodniowe, domy rencistów, zakłady (domy) pomocy społecznej, szpitale, sanatoria, klasztory, domy zakonne i tym podobne obiekty.

c) Za budynek stanowiący obiekt zamknięty należy uważać budynek będący w zarządzie Ministerstw: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej, do którego bez specjalnego zezwolenia (przepustki) nie mają wstępu osoby cywilne. Są to również budynki zajmowane przez obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych, a także przez osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  20  

ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ ELEKTRONICZNY WYKAZ UBYTKÓWa) ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIAb) W DANYM KWARTALE

I. 

Dane dotyczące jednostki sporządzającej wykaz:

1.
Nazwa i adres
2.
Numer identyfikacyjny REGON

II. 

Dane dotyczące ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania:

1.
Województwo
2.
Powiat
3.
Gmina/miasto/dzielnica
4.
Miejscowość
5.
Ulica
6.
Numer domu
7.
Numer mieszkania
8.
Czy cały budynek:

T - Tak, N - Nie

9.
Przyczyna ubytku:

1 - zły stan techniczny; 2 - zajęcie terenu pod inwestycje, 3 - klęski żywiołowe, 4 - zmiana przeznaczenia, 5 - inne

10.
Adres dodatkowy
11.
Nazwa obiektu zbiorowego zakwaterowania (jeżeli dotyczy).

______

a) W wykazie należy ująć ubytki mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania na podstawie: zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych, zgłoszeń przebudowy, zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących przebudowy, wniosków o pozwolenie na budowę dotyczących zmiany sposobu użytkowania, pozwoleń na rozbiórkę, pozwoleń na budowę dotyczących przebudowy, pozwoleń na budowę dotyczących zmiany sposobu użytkowania, oraz wydanych decyzji nakazujących rozbiórkę w tym wydanych decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych nieużytkowanych lub niewykończonych, nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia.

Jeżeli budynek wielomieszkaniowy podlega likwidacji łącznie z wykwaterowaniem lokatorów w dłuższym czasie, to należy wykazać tylko te mieszkania, które w nim ubyły w danym kwartale.

b) Do obiektów zbiorowego zakwaterowania należą: internaty, bursy, domy studenckie i akademickie, hotele pracownicze, asystenckie, komunalne i turystyczne, motele, domy wczasowe i schroniska turystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady wychowawcze, żłobki i przedszkola tygodniowe, domy rencistów, zakłady (domy) pomocy społecznej, szpitale, sanatoria, klasztory, domy zakonne i tym podobne obiekty.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
2 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
3 § 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
4 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
5 § 3 ust. 3 pkt 3 lit. b) ppkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 października 2002 r. (Dz.U.02.177.1459) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2002 r.
6 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
7 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
8 § 6 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
9 § 7 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U.12.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2012 r.
10 § 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
11 § 8 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
12 § 9 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
13 § 12 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U.12.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2012 r.
14 § 12 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
15 § 12 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.208.2022) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U.12.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2012 r.

16 § 14 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U.12.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2012 r.
17 § 18 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2011 r.
18 Załącznik Nr 1:

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 22 lutego 2000 r. (Dz.U.00.13.161) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 8 lutego 2001 r. (Dz.U.01.12.100) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.157.1840) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2rozporządzeniaz dnia 15 października 2002 r. (Dz.U.02.177.1459) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2rozporządzeniaz dnia 15 października 2002 r. (Dz.U.02.177.1459) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2rozporządzeniaz dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U.03.208.2022) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 16 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2535) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 5 października 2005 r. (Dz.U.05.206.1706) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 21 lutego 2006 r. (Dz.U.06.36.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 2006 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.U.06.214.1577) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 13 października 2007 r. (Dz.U.07.192.1386) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 18 listopada 2008 r. (Dz.U.08.215.1358) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 13 listopada 2009 r. (Dz.U.09.202.1559) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8rozporządzeniaz dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.257.1727) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4rozporządzeniaz dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U.12.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzeniaz dnia 20 listopada 2012 r. (Dz.U.12.1389) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1585) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1829) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1916) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 13 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2248) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U.2018.717) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lutego 2019 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U.2020.629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.

19 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U.12.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lutego 2019 r.

20 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 marca 2012 r. (Dz.U.12.403) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lutego 2019 r.