§ 6. - Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakres i terminy składania informacji o obrocie materiałem siewnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.133.928

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2009 r.
§  6.
Informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym:
1)
obejmują:
a)
gatunki roślin uprawnych określone w załączniku do rozporządzenia,
b)
mieszanki pastewne;
2)
są składane w terminie do dnia 31 lipca - za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia 30 czerwca roku, w którym informacja jest składana.