§ 5. - Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakres i terminy składania informacji o obrocie materiałem siewnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.133.928

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2009 r.
§  5.
1.
Dostawca składa pisemną informację dotyczącą obrotu materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu.
2.
Informacja dotycząca obrotu materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych zawiera:
1)
stan początkowy ilości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych;
2)
przychód ilości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych pochodzącego z produkcji własnej lub kontraktacji;
3)
sposób zagospodarowania materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych przez sprzedaż tego materiału;
4)
stan końcowy ilości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych.