§ 4. - Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakres i terminy składania informacji o obrocie materiałem siewnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.133.928

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2009 r.
§  4.
1. 5
Prowadzący obrót składa pisemną informację dotyczącą obrotu materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, z wyłączeniem mieszanek materiału siewnego, zawiera:
1)
adresy miejsc (punktów sprzedaży), w których jest prowadzony obrót materiałem siewnym;
2)
nazwę gatunku;
3)
kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;
4)
stan początkowy masy materiału siewnego;
5) 6
przychód masy materiału siewnego:
a)
z produkcji własnej lub kontraktacji,
b)
przywiezionego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
c)
przywiezionego z państw trzecich;
6) 7
sposób zagospodarowania materiału siewnego przez:
a)
sprzedaż na cele siewne,
b)
przeklasyfikowanie na cele niesiewne,
c)
wykorzystanie do siewu w posiadanym gospodarstwie rolnym,
d)
wykorzystanie do sporządzania mieszanek materiału siewnego;
7)
stan końcowy masy materiału siewnego.
3. 8
Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c, zawiera ponadto:
1)
nazwę odmiany;
2)
ilość materiału siewnego;
3)
nazwę państwa, w którym materiał siewny został wyprodukowany, i państwa, w którym materiał ten został zakupiony.
4.
Informacja dotycząca obrotu mieszankami materiału siewnego zawiera:
1)
stan początkowy masy mieszanek materiału siewnego;
2)
przychód masy mieszanek materiału siewnego:
a)
wytworzonych przez prowadzącego obrót,
b)
zakupionych przez prowadzącego obrót poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2a) 9
sposób zagospodarowania masy mieszanek materiału siewnego przez:
a)
wykorzystanie na cele siewne,
b)
przeklasyfikowanie na cele niesiewne;
3)
stan końcowy masy mieszanek materiału siewnego.
5 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
6 § 4 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
7 § 4 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
8 § 4 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
9 § 4 ust. 4 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.