§ 3. - Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakres i terminy składania informacji o obrocie materiałem siewnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.133.928

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2009 r.
§  3.
1.
Dokument sprzedaży materiału siewnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b, powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres sprzedawcy oraz kupującego;
2)
datę sprzedaży materiału siewnego i kolejny, niepowtarzalny numer dokumentu sprzedaży;
3)
cenę jednostkową materiału siewnego;
4)
ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
5)
nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;
6)
numer partii materiału siewnego;
7)
czytelny podpis wystawcy dokumentu sprzedaży oraz jego pieczęć, jeżeli się nią posługuje.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 pkt 5 nie dotyczy dokumentów sprzedaży mieszanek materiału siewnego.
3.
Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży materiału siewnego przez prowadzącego obrót, ewidencjonującego obrót materiałem siewnym i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
4.
Prowadzący obrót, o którym mowa w ust. 3, prowadzi ewidencję sprzedanego materiału siewnego zawierającą:
1)
nazwę gatunku i odmiany,
2)
kategorię lub stopień kwalifikacji,
3)
numer partii,
4)
masę materiału siewnego

- i przechowywuje ją przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym została ona sporządzona.

5. 4
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do prowadzenia ewidencji materiału siewnego roślin warzywnych przeznaczonego dla ostatecznego nieprofesjonalnego odbiorcy.
4 § 3 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.