Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakres ich działania, a także zakres ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.8.72

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126) zarządza się, co następuje:
1.
W skład powoływanego i odwoływanego przez starostę powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, zwanego dalej "powiatowym zespołem", wchodzą przewodniczący i członkowie.
2.
Przewodniczącego powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta.
3.
Członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu.
Zakres działania powiatowego zespołu obejmuje:
1)
realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności,
2)
realizację porozumień zawartych między powiatami, dotyczących wykonywania zadań powiatowego zespołu na obszarze więcej niż jednego powiatu.
Powiatowy zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1)
pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności,
2)
toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne.
1.
W skład powoływanego i odwoływanego przez wojewodę wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, zwanego dalej "wojewódzkim zespołem", wchodzą przewodniczący i członkowie.
2.
Przewodniczącego wojewódzkiego zespołu powołuje i odwołuje wojewoda.
3.
Członków wojewódzkiego zespołu powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu.
Wojewódzki zespół rozpatruje odwołania od orzeczeń powiatowych zespołów.
Wojewódzki zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1)
pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności,
2)
toczących się postępowań przed organami rentowymi i ubezpieczeniowymi.
1.
Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje zwierzchni nadzór nad orzekaniem o stopniu niepełnosprawności przez:
1)
opracowywanie standardów postępowania,
2)
udzielanie wyjaśnień w sprawach stosowania przepisów i procedur,
3)
instruktaż dla powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów,
4)
kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania standardów postępowania.
2.
Wojewoda pełni nadzór bezpośredni nad powiatowymi zespołami przez:
1)
kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania standardów postępowania,
2)
instruktaż dla powiatowych zespołów.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej (Dz. U. Nr 100, poz. 624).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.