§ 1. - [Złożenie do płatnika składek wniosku o jednorazowe odszkodowanie; dane identyfikacyjne podawane we wniosku] - Szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, tryb postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2020 r.
§  1.  [Złożenie do płatnika składek wniosku o jednorazowe odszkodowanie; dane identyfikacyjne podawane we wniosku]
1. 
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. 
Wniosek zawiera następujące dane identyfikacyjne:
1)
płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
2)
ubezpieczonego: numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.