§ 7. - Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1390

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2001 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.