§ 6. - Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1390

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2001 r.
§  6.
1.
Dniem rozpoczęcia realizacji programu jest dzień podpisania umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.
2.
Zaprzestanie realizacji programu następuje w dniu:
1)
stwierdzenia, że nastąpiło uporczywe naruszanie przez osobę bezdomną postanowień programu uniemożliwiające jego dalszą realizację,
2)
opuszczenia przez osobę bezdomną miejsca, w którym program jest realizowany, bez udzielenia informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5,
3)
oświadczenia osoby bezdomnej o odstąpieniu od realizacji programu.
3.
Zakończenie programu następuje w dniu, w którym osoba objęta tym programem przestała być osobą bezdomną.