§ 4. - Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1390

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2001 r.
§  4.
1.
Kierownik ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej po zatwierdzeniu programu, o którym mowa w § 3, zawiera z osobą bezdomną umowę w sprawie realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, na okres nie krótszy niż trzy miesiące.
2.
Umowa powinna zawierać:
1)
datę i miejsce jej zawarcia,
2)
określenie stron umowy,
3)
oznaczenie okresu, na jaki została zawarta,
4)
zobowiązanie stron do realizacji działań ustalonych w programie,
5)
zobowiązanie osoby bezdomnej do informowania pracownika socjalnego o zamiarze opuszczania miejsca pobytu, w którym program jest realizowany,
6)
zobowiązanie osoby bezdomnej, w razie potrzeby, do podjęcia terapii lub leczenia, w uzgodnionym w programie terminie,
7)
informację o dacie objęcia osoby bezdomnej ubezpieczeniem zdrowotnym,
8)
powody i warunki rozwiązania umowy, w szczególności związane z zaprzestaniem przez osobę bezdomną realizacji programu lub zakończeniem programu.
3.
Program stanowi załącznik do umowy.