Szczegółowe zasady obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.7.43

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 7 lutego 1986 r.
w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Na podstawie art. 29e ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 37, poz. 174) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) 1
"ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226),
2) 2
"rozporządzeniu" - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. Nr 55, poz. 278 i z 1986 r. Nr 47, poz. 232),
3)
"podatku" - rozumie się przez to podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, a w odniesieniu do wynagrodzeń za 1984 r. i 1985 r. - obciążenia na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej,
4)
"wynagrodzeniach" - rozumie się przez to wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów, zaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przepisami o klasyfikacji wynagrodzeń, obciążające koszty działalności eksploatacyjnej, inwestycyjnej, socjalnej oraz koszty innych rodzajów działalności wyodrębnionej finansowo,
5) 3
"kwocie wynagrodzeń wolnej od podatku" - rozumie się przez to kwotę wynagrodzeń wypłaconych w ciężar kosztów, wolną od podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, o której mowa w art. 31 ustawy i § 3 ust. 1 pkt 1-4,
6)
formule:
a) 4
"miernikowo-przyrostowej" - rozumie się przez nią sposób ustalania kwot wolnych od podatku, określony w art. 31 ustawy,
b)
"progowej" - rozumie się przez nią sposób ustalania kwot wolnych od podatku, określony w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,
c)
"udziałowej" - rozumie się przez nią sposób ustalania kwot wolnych od podatku, określony w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,
d)
"zyskowej" - rozumie się przez nią sposób ustalania kwot wolnych od podatku, określony w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,
e) 5
"opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń" - rozumie się przez nią sposób ustalania kwot wolnych od podatku, określony w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia,
7)
"zysku" - rozumie się przez to zweryfikowany zysk bilansowy,
8)
"nagrodach i premiach" - rozumie się przez to nagrody i premie z zysku do podziału, z nadwyżki bilansowej, w tym również wypłaty dla członków spółdzielni pracy z tytułu wkładu pracy lub z innych nadwyżek dochodów nad wydatkami,
9)
"produkcji" - rozumie się przez to wartość produkcji sprzedanej netto lub wartość produkcji i usług wyrażonej w mierniku określonym w rozporządzeniu,
10)
"jednostkach gospodarczych nowo powstałych - rozumie się przez to jednostki powstałe w wyniku nakładów inwestycyjnych, połączenia w celu prowadzenia nowej działalności oraz utworzenia przedsiębiorstwa mieszanego w celu prowadzenia nowej działalności gospodarczej,
11)
"organie założycielskim" - rozumie się przez to w stosunku do:
a)
przedsiębiorstw państwowych - organy, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz. 165 i Nr 39, poz. 176 oraz z 1984 r. Nr 45, poz. 242 i Nr 54, poz. 275),
b)
zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych - radę zrzeszenia,
c)
spółdzielni i ich związków oraz zakładów własnych związków - centralny związek,
d) 6
organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie lub przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną - właściwy państwowy organ nadzorujący ich działalność gospodarczą,
e)
przedsiębiorstw mieszanych i spółek - zgromadzenie wspólników,
f)
jednostek badawczo-rozwojowych i innych państwowych zakładów pracy - właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego),
12)
"roku (okresie) poprzednim" - rozumie się przez to rok (okres) poprzedzający rok podatkowy,
13)
"zweryfikowaniu bilansu" - rozumie się przez to:
a)
w państwowych jednostkach gospodarczych i przedsiębiorstwach mieszanych - zweryfikowanie bilansu przez izbę skarbową lub inny upoważniony organ administracji państwowej,
b)
w jednostkach spółdzielczych - sprawdzenie bilansu przez lustratorów lub rzeczoznawców upoważnionych przez właściwy centralny związek,
c)
w organizacjach społecznych - zatwierdzenie bilansu przez zarząd główny tych organizacji,
d)
w spółkach - zatwierdzenie bilansu przez zgromadzenie wspólników.
1. 7
Kwotę wynagrodzeń, z zastrzeżeniem ust. 3-7, ustala się na podstawie danych księgowych dotyczących wypłat wynagrodzeń zaliczanych do kosztów danego roku.
2.
W jednostkach tworzących zakładowy fundusz nagród kwotę wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, ustala się łącznie z wypłatami z tego funduszu za dany rok.
3. 8
W jednostkach stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń kwotę wynagrodzeń ustala się na podstawie ewidencji księgowej wypłat zaliczanych według zasad sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego do wypłat za dany rok. Z wynagrodzeń tych wyłącza się:
1)
nagrody i premie,
2)
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zakładach na zryczałtowanym rozrachunku.
4. 9
Z kwoty wynagrodzeń, o której mowa w ust. 3, wyłącza się również:
1)
wynagrodzenia wypłacane członkom zakładowych zespołów gospodarczych za wykonanie remontów, regenerację części zamiennych oraz wytwarzanie narzędzi - na rzecz jednostki macierzystej,
2)
wynagrodzenia emerytów, rencistów oraz osób korzystających z urlopów wychowawczych za pracę w zakładowych zespołach gospodarczych.
5. 10
W jednostkach stosujących od 1986 r. formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń do wynagrodzeń za 1985 r. przyjmuje się zamiast wypłat:
1)
z zakładowego funduszu nagród za 1984 r. - wypłaty z tego funduszu za 1985 r. - w jednostkach tworzących zakładowy fundusz nagród,
2)
obciążających koszty 1984 r., dokonanych po dniu 17 stycznia 1985 r. - wypłaty obciążające koszty 1985 r., dokonane po dniu 17 stycznia 1986 r., tj. po terminie sporządzenia sprawozdania z zatrudnienia i płac za 1985 r.,
3)
wynagrodzeń członków zakładowych zespołów gospodarczych za 1985 r. - wynagrodzenia tych osób wypłacone w II, III i IV kwartale 1986 r. oraz w I kwartale 1987 r., z wyjątkiem wynagrodzeń, o których mowa w ust. 4.
6. 11
Jednostki stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń od 1987 r. kwotę wynagrodzeń za 1986 r. ustaloną zgodnie z ust. 3:
1)
pomniejszają o kwotę wynagrodzeń, o których mowa w ust. 4, wypłaconych w II, III i IV kwartale 1986 r., oraz o kwotę wynagrodzeń członków zakładowych zespołów gospodarczych, wypłaconych w I kwartale 1986 r.,
2)
powiększają o kwotę wynagrodzeń członków zakładowych zespołów gospodarczych, wypłaconych w I kwartale 1987 r.
7. 12
Jednostki stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń po raz pierwszy po roku 1987 ustalają kwoty wynagrodzeń zgodnie z ust. 3 i 4 za rok podatkowy i za rok poprzedzający pierwszy rok stosowania tej formuły.
1.
W jednostkach gospodarczych stosujących formuły: miernikowo-przyrostową, progową i zyskową z kwoty wynagrodzeń, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, wyłącza się:
1) 13
wynagrodzenia uczniów pobierane w okresie trwania nauki zawodu,
2)
wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy, stanowiące wartość robocizny sezonowych ochotniczych hufców pracy oraz młodzieży szkolnej i akademickiej zatrudnionej w okresie ferii szkolnych w grupach zorganizowanych przez organizacje młodzieżowe,
3)
wynagrodzenia skazanych,
4)
wynagrodzenia z tytułu umów o prace autorskie i realizatorskie (honoraria) wypłacane w instytucjach artystycznych, przedsiębiorstwach rozrywkowych, jednostkach wydawniczych, produkcji i rozpowszechniania filmów, produkcji programów radiowych i telewizyjnych, nagrań płytowych, kasetowych i wideokasetowych (analogicznych technik), w jednostkach usług plastycznych oraz w innych jednostkach gospodarczych prowadzących działalność wydawniczą - pracownikom obcym oraz pracownikom własnym na podstawie zawartej z nimi odrębnej umowy,
5) 14
wynagrodzenia wypłacane członkom zakładowych zespołów gospodarczych za wykonanie remontów, regenerację części zamiennych oraz wytwarzanie narzędzi - na rzecz jednostki macierzystej, a także wynagrodzenia emerytów, rencistów i osób korzystających z urlopów wychowawczych za pracę w zakładowych zespołach gospodarczych,
6)
wynagrodzenia wypłacane w kraju pracownikom skierowanym do pracy za granicą w przedsiębiorstwach realizujących budownictwo eksportowe i usługi eksportowe,
7)
wynagrodzenia osób, które na zlecenie jednostki gospodarki uspołecznionej:
a)
udzieliły pomocy niezbędnej do opracowania i oceny projektów wynalazczych,
b)
wykonały dokumentację przydatną do stosowania projektów wynalazczych (w tym model, prototyp),
c)
pracowały przy realizacji i wdrażaniu projektów wynalazczych do produkcji,
8)
jednorazowe wynagrodzenie (wyrównanie) wypłacane z tytułu zmiany normy pracy w wyniku stosowania projektów wynalazczych,
9)
dodatki do wynagrodzeń za wykonywanie czynności doradców technicznych w klubach techniki i racjonalizacji,
10)
wynagrodzenia za ratownictwo morskie niezawodowe,
11)
wynagrodzenia za prace dodatkowe wykonywane przez członków załóg pływających na statkach w żegludze morskiej, nie wchodzące w zakres ich obowiązków,
12)
dodatki za pilotowanie statków w portach krajowych i zagranicznych, przysługujące polskim oficerom pokładowym,
13)
wynagrodzenia wypłacane z funduszu rehabilitacji inwalidów, z wyjątkiem finansowanych z tego funduszu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w sanatoriach,
14)
wynagrodzenia wypłacane z tytułu przeszkolenia pracowników dla nowo uruchamianych zakładów, wydziałów i innych organizacyjnie wydzielonych obiektów produkcyjnych oraz obiektów służących ochronie środowiska przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące - w wysokości nie przekraczającej na jednego szkolonego pracownika przeciętnego wynagrodzenia w danej jednostce gospodarczej w roku podatkowym,
15)
wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w budowie, finansowane z kredytu inwestycyjnego i dotacji,
16)
wypłaty dokonywane z rezerwy na wynagrodzenia,
17)
wartość świadczeń deputatowych przyznawanych pracownikom w formie umundurowania,
18)
premie za oszczędność paliw płynnych,
19)
wypłaty za zbiórkę surowców, materiałów i opakowań, dokonywane w jednostkach gospodarczych, w których ta działalność nie stanowi działalności podstawowej, np. za zbiórkę złomu, opakowań, surowców wtórnych,
20)
premie z tytułu zagospodarowania odpadów produkcyjnych elektrociepłowniczych,
21)
dodatki za szczególne właściwości pracy w wojsku,
22) 15
wynagrodzenia wypłacane pracownikom brygad awaryjno-remontowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych za usuwanie skutków awarii sieci cieplnej i wodnokanalizacyjnej, wykonywane na zlecenie jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pod warunkiem jednoczesnego zmniejszenia wartości produkcji w przedsiębiorstwach stosujących formułę miernikowo-przyrostową,
23) 16
dodatek objazdowy w przedsiębiorstwach rozrywkowych oraz dodatek za upowszechnianie kultury w terenie w instytucjach artystycznych,
24)
ekwiwalenty pieniężne wypłacane dozorcom domów mieszkalnych w braku możliwości przydzielenia im lokalu mieszkalnego z tytułu wykonywanych czynności gospodarza domu - w przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej oraz w wielobranżowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
25)
premie dla wykonawców inwestycji objętych zamówieniami rządowymi, wypłacane za realizację określonych zadań rzeczowych - w wysokościach określonych w centralnym planie rocznym,
26)
honoraria (wynagrodzenia) wypłacane artystom plastykom za opracowanie nowych wzorów w spółdzielniach rękodzieła ludowego i artystycznego oraz spółdzielniach artystów plastyków i pracy twórczej,
27) 17
wynagrodzenia pracowników służby doradztwa specjalistycznego dotowanej z budżetu - w wojewódzkich ośrodkach postępu rolniczego,
28)
uposażenia żołnierzy zawodowych,
29)
wynagrodzenia związane z usuwaniem awarii i szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi (huragany, powodzie itp.),
30)
odprawy wypłacane pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę inwalidzką,
31) 18
wynagrodzenia osób odbywających praktyki studenckie,
32) 19
wynagrodzenia wypłacane w instytucjach artystycznych z tytułu obsługi imprez obcych oraz wynagrodzenia pracowników artystycznych za występy i opracowania ponadnormowe
33) 20
nagrody za osiągnięcie wyników założonych w programie uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa - wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobie, której powierzono pełnienie zarządu komisarycznego,
34) 21
wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub z funduszu agencyjno-prowizyjnego z tytułu prac związanych z
a)
planowym odnawianiem materiału siewnego zbóż i ziemniaków sadzeniaków - w przedsiębiorstwach nasiennych,
b)
zaopatrzeniem rolników w zwierzęcy materiał hodowlany - w okręgowych przedsiębiorstwach obrotu zwierzętami hodowlanymi,
35) 22
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, wypłacane w okresie stażu kandydackiego oraz wstępnego stażu pracy,
36) 23
wynagrodzenia wypłacane pracownikom sezonowym oraz osobom wykonującym prace na podstawie umowy zlecenia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (za prace wykonywane na potrzeby tych spółdzielni).
2.
W jednostkach, o których mowa w ust. 1, z kwoty wynagrodzeń roku podatkowego wyłącza się również przyrost wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego:
1) 24
wynikający ze wzrostu liczby godzin przepracowanych poza harmonogramem pracy w niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i dodatkowe dni wolne od pracy oraz wzrostu liczby godzin pracy w wyniku wprowadzenia - na podstawie odrębnych przepisów - wydłużonego czasu pracy; jednostki stosujące formułę miernikowo-przyrostową dokonują tego wyłączenia pod warunkiem jednoczesnego zmniejszenia wartości produkcji o przyrost produkcji wykonanej w te dni oraz w wydłużonym czasie pracy, ustalony przy uwzględnieniu średniej wydajności godzinowej; średnią wydajność godzinową dla tych celów ustala się jako iloraz produkcji wykonanej w roku podatkowym i liczby godzin wyliczonej jako iloczyn przeciętnego zatrudnienia ogółem i 2.032 godzin; w okresach kwartalnych średnią wydajność godzinową ustala się odpowiednio na podstawie produkcji wykonanej w okresie rozliczeniowym oraz 508 godzin na 1 zatrudnionego ogółem,
2)
spowodowany zwiększeniem wypłat za pracę na III zmianie, pod warunkiem niepogorszenia współczynnika zmianowości,
3)
wynikający ze wzrostu liczby godzin nadliczbowych i nocnych przepracowanych przy odśnieżaniu linii kolejowych, dróg i lotnisk, zwalczaniu zimowej śliskości nawierzchni oraz przy dowozie związanych z tym materiałów, urządzeń i ludzi,
4) 25
(skreślony),
5)
za wykonywanie dodatkowych czynności przez kierowców w przedsiębiorstwach transportu samochodowego łączności,
6)
przyrost wynagrodzeń z tytułu nocnych dostaw towarów do sklepów w jednostkach transportowych obsługujących handel wewnętrzny rynkowy,
7) 26
wynikający ze zwiększenia (w ciągu roku poprzedniego lub w roku podatkowym) zatrudnienia inwalidów I i II grupy oraz ze schorzeniami psychicznymi i umysłowo upośledzonych,
8)
wynikający z przyrostu wysokości dodatku specjalnego wypłacanego na podstawie odrębnych przepisów w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Sprawiedliwości,
9)
ze zwiększenia zatrudnienia pracowników służb skupowo-kontraktacyjnych i laboratoryjno-surowcowych w przemyśle rolno-spożywczym,
10)
ze zwiększenia wypłat z funduszu produkcyjnego dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów w kopalniach węgla kamiennego oraz w innych kopalniach głębinowych, zatrudniających pracowników pod ziemią, wynikającego ze wzrostu stawek kwotowych za 1 tonę wydobytych surowców,
11) 27
wynikający ze zwiększenia wypłat za pracę za załadunki i wyładunki w spółdzielniach transportu wiejskiego oraz w zakładach transportu samochodowego i spedycji spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej,
12) 28
spowodowany wzrostem płacy z tytułu podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiący iloczyn liczby zatrudnionych objętych podwyżką najniższego zasadniczego wynagrodzenia oraz różnicy między kwotą 5.400 zł a stawką za pełny miesięczny wymiar czasu pracy w najniższej kategorii zaszeregowania, powiększoną o rekompensaty",
13) 29
spowodowany zwiększeniem wypłat za pracę wykonaną po 1 stycznia 1986 r.:
a)
w godzinach nocnych przy załadunku, wyładunku i transporcie ziarna,
b)
przy suszeniu rzepaku i zbóż, wykonaną na rzecz zainteresowanych jednostek gospodarczych, jeżeli przyrost wynagrodzeń z tego tytułu nie został wyłączony z podstawy opodatkowania w oparciu o przepis pkt 1,
14) 30
spowodowany przyrostem wypłat za regenerację części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do złomowania w przedsiębiorstwach:
a)
komunikacji miejskiej,
b)
transportu i naprawy środków transportu, dla których organem założycielskim jest Minister Komunikacji,

stosujących formułę progową,

15) 31
wynikający z przyrostu wynagrodzeń pracowników grup awaryjno-remontowych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
3. 32
(skreślony).
4. 33
W jednostkach gospodarczych stosujących formułę udziałową z kwoty wynagrodzeń o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, wyłącza się wypłaty dokonane z rezerwy na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacane
1)
członkom zakładowych zespołów gospodarczych za wykonanie remontów, regenerację części zamiennych oraz wytwarzanie narzędzi - na rzecz jednostki macierzystej,
2)
emerytom, rencistom oraz osobom korzystającym z urlopów wychowawczych - za pracę w zakładowych zespołach gospodarczych.
1. 34
Kwotę wolną od podatku w roku poprzednim - dla określenia kwoty wolnej od podatku w roku podatkowym - stanowi kwota wynagrodzeń roku poprzedniego, ustalona zgodnie z § 2, z uwzględnieniem przepisów § 3 ust. 1 i 4, § 7 ust. 1 oraz przepisów § 6 rozporządzenia
1)
pomniejszona o kwotę podlegającą w roku poprzednim podatkowi - w jednostkach, w których wystąpiła nadwyżka wynagrodzeń ponad kwotę wolną od podatku, lub
2)
powiększona o różnicę pomiędzy kwotą wolną od podatku w roku poprzednim a kwotą wynagrodzeń w tym roku ustaloną zgodnie z § 2, z uwzględnieniem przepisów § 3, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 oraz przepisów § 6 rozporządzenia - w jednostkach, w których nie wystąpiła nadwyżka wynagrodzeń podlegająca podatkowi kwota rezerwy jaka może być w tych jednostkach utworzona zgodnie z art. 35 ustawy nie może przekroczyć powyższej różnicy.
2.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się w jednostkach gospodarczych stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń.
W jednostkach stosujących formuły: miernikowo-przyrostową, progową, udziałową i zyskową kwotę wolną od podatku w roku podatkowym powiększa się o dodatkową kwotę wolną od podatku według zasad określonych w centralnym planie rocznym.
1.
Kwotę wynagrodzeń w roku podatkowym, ustaloną zgodnie z § 2 i 3, pomniejsza się stosownie do przepisów § 6 rozporządzenia.
2.
Jednostki gospodarcze stosujące formuły: miernikowo-przyrostową, progową, udziałową i zyskową ustalają kwotę zmniejszającą kwotę wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, jako iloczyn równowartości odpowiedniej procentowej części kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku - bez uwzględnienia w niej kwoty, o której mowa w § 5 - i wskaźnika relacji sprzedaży na eksport wyrażonej w cenach transakcyjnych do wartości produkcji sprzedanej ogółem w cenach realizacji, pomniejszonej o podatek obrotowy.
3. 35
Jednostki gospodarcze stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń ustalają kwotę, o której mowa w ust. 1, jako iloczyn równowartości odpowiedniej procentowej części kwoty wynagrodzeń wypłaconych za rok poprzedni, ustalonej zgodnie z § 2 ust. 3 i 4, oraz wskaźnika relacji, o którym mowa w ust. 2. Wynagrodzenia indywidualne pracowników pomniejsza się o iloraz tak ustalonej kwoty i przeciętnej liczby pracowników wykazanej w sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego bez pracowników zatrudnionych za granicą oraz w zakładach na zryczałtowanym rozrachunku - za rok podatkowy. Dla pracowników, którzy nie przepracowali całego roku kalendarzowego, i pracowników niepełnozatrudnionych wysokość tego zmniejszenia ustala się proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Zmniejszenia dokonuje się w roku podatkowym i w roku poprzedzającym pierwszy rok stosowania tej formuły.
4.
Jednostki gospodarcze produkujące wyroby lub świadczące usługi na eksport zaliczane do różnych grup wyszczególnionych w § 6 ust. 2 rozporządzenia ustalają kwotę zmniejszającą, o której mowa w ust. 1, jako sumę kwot wyliczonych zgodnie z ust. 2.
1. 36
Jednostka gospodarcza wprowadzająca nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, w tym również wykonująca wyroby prototypowe, wymagające poniesienia nakładów płacowych przed uzyskaniem efektów produkcyjnych, może pomniejszyć kwotę wynagrodzeń w roku podatkowym o część kwoty wynagrodzeń związanych z tymi pracami. Kwotę tego zmniejszenia ustala organ założycielski. Pomniejszanie wynagrodzeń z wyżej wymienionego tytułu przez okres dłuższy niż 2 lata wymaga zgody Ministra Finansów.
2. 37
Jednostka gospodarcza, która zmniejszyła kwotę wynagrodzeń, zgodnie z ust. 1, powiększa kwotę wynagrodzeń w roku (latach), w którym nowe rozwiązania będą wprowadzone do produkcji. Wysokość kwot powiększających wynagrodzenia w poszczególnych latach ustala organ założycielski. Powiększenie wynagrodzeń przez okres dłuższy niż 2 lata wymaga zgody Ministra Finansów. Łączna wysokość kwot powiększających wynagrodzenia w roku podatkowym nie może być niższa od kwoty zmniejszenia, o której mowa w ust. 1.
3. 38
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w jednostkach stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń.
1.
Jednostki gospodarcze, które w roku podatkowym uruchomiły nowe zakłady, wydziały i inne organizacyjnie wydzielone obiekty, zwane dalej "nowymi zakładami":
1)
produkcyjne - dochodzące do osiągnięcia planowych zdolności produkcyjnych,
2)
handlowe, usługowe i inne,

mogą zmniejszyć kwotę wynagrodzeń tego roku o wynagrodzenia pracowników tych zakładów, ustalone zgodnie z § 2 i 3.

2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do jednostek gospodarczych, które uruchomiły nowe zakłady w roku poprzednim, z uwzględnieniem następujących zmian:
1)
kwotę wynagrodzeń roku podatkowego zmniejsza się o różnicę pomiędzy wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w tym roku w nowym zakładzie, z zastrzeżeniem pkt 2, a wynagrodzeniami wypłaconymi tym pracownikom w roku poprzednim,
2)
kwota wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w roku podatkowym w nowym zakładzie nie może być wyższa niż iloczyn liczby tych pracowników i kwoty przeciętnego wynagrodzenia w jednostce gospodarczej w roku podatkowym.
3. 39
Jednostki gospodarcze, o których mowa w ust. 1 i 2, stosujące formuły miernikowo-przyrostową i udziałową z wyjątkiem jednostek handlu rynkowego i placówek pocztowo-telekomunikacyjnych, zmniejszają odpowiednio produkcję roku podatkowego o produkcję zrealizowaną w nowym zakładzie, jeżeli zakład uruchomiono w roku podatkowym, lub o przyrost tej produkcji w stosunku do roku poprzedniego, jeżeli zakład uruchomiono w roku poprzednim.
4. 40
Przepisy ust. 1 i 2 mają także zastosowanie w jednostkach gospodarczych stosujących formułę progową i zyskową.
5. 41
Jednostki gospodarcze stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń, które uruchomiły nowe zakłady, powiększają - dla celów ustalania należnego podatku - kwotę naliczonego podatku za rok poprzedzający pierwszy rok stosowania tej formuły o iloczyn tej kwoty i procentowego przyrostu zatrudnienia spowodowanego uruchomieniem nowych zakładów. Jednostki nowo powstałe powiększają odpowiednio kwotę naliczonego podatku za pierwszy lub drugi rok działalności.
W jednostkach nowo powstałych organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustala dla pierwszego i drugiego roku działalności: kwotę wynagrodzeń wolną od podatku, wielkość produkcji oraz kwotę zysku za rok poprzedni w celu obliczenia kwoty wolnej od podatku w roku podatkowym, a w jednostkach stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń - planowaną kwotę wynagrodzeń.
1.
Dla jednostek gospodarczych, które zostały utworzone w roku podatkowym lub poprzednim w wyniku:
1)
wyodrębnienia z kombinatu lub przedsiębiorstwa,
2)
podziału jednostki gospodarczej,
3)
połączenia jednostek gospodarczych,
4)
przekształcenia formalnoorganizacyjnego,

organ założycielski, w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, ustala kwotę wynagrodzeń wolną od podatku oraz produkcję roku poprzedniego. Wielkości te ustala się na podstawie kwoty wynagrodzeń i produkcji w tych jednostkach przed wyodrębnieniem, podziałem, połączeniem lub przekształceniem formalno-organizacyjnym, z uwzględnieniem skutków ewentualnych zmian wielkości produkcji wynikających z nowej struktury organizacyjnej.

2.
W razie reorganizacji polegającej na przejęciu lub przekazaniu jednostek organizacyjnych (zakładów, działów itp.), kwota wynagrodzeń, produkcja oraz zysk roku poprzedniego - podlegają odpowiedniej korekcie w jednostce przekazującej i przejmującej. Suma wyników korekty wynagrodzeń, produkcji i zysku nie może być wyższa od kwoty wynagrodzeń, produkcji i zysku przed reorganizacją. Korekt takich dokonują również jednostki gospodarcze, z których wyodrębnione zostały zakłady w celu utworzenia nowej jednostki gospodarczej.
3. 43
Jednostki gospodarcze stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń w przypadkach, o których mowa w ust. 2, powiększają lub pomniejszają - dla celów ustalenia należnego podatku - kwotę naliczonego podatku za rok poprzedzający pierwszy rok stosowania tej formuły o iloczyn tej kwoty i procentowego przyrostu lub spadku zatrudnienia spowodowanego przejęciem lub przekazaniem jednostki organizacyjnej. Jednostki nowo powstałe powiększają w analogiczny sposób kwotę podatku naliczonego za pierwszy lub drugi rok działalności.
1.
Jednostki gospodarcze stosujące formuły: miernikowo-przyrostową, progową i zyskową przy obliczaniu podatku za poszczególne kwartały przyjmują odpowiednio 1/4, 1/2 i 3/4 kwoty wolnej od podatku w roku poprzednim, ustalonej z uwzględnieniem § 4.
2.
Jednostki gospodarcze stosujące formuły miernikowo-przyrostową i zyskową, prowadzące działalność gospodarczą, w której występują w ciągu roku znaczne wahania relacji pomiędzy produkcją lub zyskiem a wynagrodzeniami, mogą dla ustalenia kwoty wolnej od podatku w poszczególnych kwartałach roku podatkowego przyjmować kwoty wolne od podatku w analogicznych okresach roku poprzedniego.
3.
Jednostki gospodarcze stosujące formułę udziałową ustalają kwoty wolne od podatku w poszczególnych kwartałach roku podatkowego jako iloczyn produkcji w tych okresach i normatywnego wskaźnika udziału wynagrodzeń w produkcji. W razie występowania w ciągu roku znacznych wahań pomiędzy produkcją a wynagrodzeniami, jednostki te mogą stosować do rozliczeń zaliczkowych - zamiast normatywnego wskaźnika udziału wynagrodzeń w produkcji, ustalonego na podstawie wielkości rocznych - normatywny wskaźnik wyliczony za poszczególne kwartały roku poprzedniego.
4. 44
Jednostki gospodarcze dokonujące wypłat specjalnego wynagrodzenia rocznego z tytułu "Karty Hutnika" mogą przy obliczaniu podatku za II i III kwartał uwzględniać w kwocie wynagrodzeń wypłaconych w tych okresach odpowiednio 1/2 i 3/4 tych wypłat.
 
1. 46
W jednostkach gospodarczych stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń kwotę należnego podatku stanowi różnica pomiędzy kwotami naliczonymi według zasad określonych w ust. 2-6 za rok podatkowy i za rok poprzedzający pierwszy rok stosowania tej formuły.
2.
Kwotę podatku za rok podatkowy ustala się jako sumę podatków od nadwyżek indywidualnych wynagrodzeń pracowników ponad kwotę wolną od podatku, określoną w centralnym planie rocznym na dany rok, i podatku od wynagrodzeń innych osób fizycznych. Podatek od wynagrodzeń innych osób fizycznych ustala się jako iloczyn kwoty tych wynagrodzeń i wskaźnika relacji podatku od wynagrodzeń pracowników do ich wynagrodzeń wypłaconych za rok podatkowy.
3.
Dla celów obliczenia podatku od indywidualnych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników, którzy nie przepracowali całego roku kalendarzowego, przyjmuje się ich wynagrodzenie przeliczone na pełny wymiar czasu pracy bądź na wynagrodzenia całoroczne. Podatek ustalony od tak wyliczonych wynagrodzeń uwzględnia się w kwocie naliczonego podatku za dany rok proporcjonalnie do czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników.
4.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, obliczają kwotę naliczonego podatku za 1985 r. jako sumę podatków od nadwyżek indywidualnych wynagrodzeń pracowników ponad kwotę 120 tys. zł i podatku naliczonego od wynagrodzeń innych osób fizycznych, ustalonego w sposób analogiczny jak podatek od tych wynagrodzeń w roku podatkowym.
5.
Jednostki nowo powstałe stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń ustalają podatek za pierwsze dwa lata działalności tylko wówczas, gdy kwota wypłaconych wynagrodzeń jest wyższa od planowanej kwoty wynagrodzeń, o której mowa w § 9. W takim przypadku kwotę należnego podatku za dany rok stanowi różnica pomiędzy podatkiem naliczonym od kwoty wypłaconych wynagrodzeń według zasad określonych w ust. 2 i 3 a podatkiem naliczonym od tych wynagrodzeń, pomniejszonych o iloraz nadwyżki ponad planowaną kwotę wynagrodzeń i liczby pracowników w roku podatkowym.
6.
W jednostkach nowo powstałych stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń należny podatek począwszy od trzeciego roku działalności stanowi różnica pomiędzy naliczonym podatkiem za rok podatkowy a kwotą podatku naliczonego od wynagrodzeń wypłaconych w drugim roku działalności, zgodnie z ust. 2 i 3, z uwzględnieniem pomniejszeń, o których mowa w ust. 5.
7. 47
W jednostkach, o których mowa w ust. 1, indywidualne wynagrodzenia pracowników pomniejsza się w roku podatkowym i w roku poprzedzającym pierwszy rok stosowania tej formuły o wypłaty z rezerwy na wynagrodzenia utworzonej do tego roku. Kwotę pomniejszenia ustala się jako iloraz kwoty wypłat z rezerwy na wynagrodzenia i przeciętnej liczby pracowników ustalonej za dany rok na podstawie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego bez pracowników zatrudnionych za granicą oraz w zakładach na zryczałtowanym rozrachunku.
1.
Jednostki gospodarcze stosujące formułę miernikowo-przyrostową, w których współczynnik 1,0 odnosi się tylko do części produkcji, dysponujące odpowiednią ewidencją wynagrodzeń i tej produkcji, obliczają kwotę wolną od podatku jako sumę kwoty wolnej obliczonej w odniesieniu do produkcji objętej współczynnikiem 1,0 oraz kwoty wolnej obliczonej w odniesieniu do pozostałej produkcji.
2.
Kwota wolna od podatku, ustalona zgodnie z ust. 1, nie może być wyższa od kwoty wolnej, jaka wynikałaby z zastosowania współczynnika 1,0 w odniesieniu do całej produkcji.
3.
Jeżeli w jednostce gospodarczej nie ma ewidencji księgowej, o której mowa w ust. 1, kwotę wolną od podatku ustala się z zastosowaniem średniego współczynnika korygującego odniesionego do przyrostu produkcji ogółem. Średni współczynnik korygujący stanowi sumę współczynników cząstkowych wynikających z przemnożenia współczynników ustalonych dla danego rodzaju produkcji przez wskaźnik jej udziału w produkcji ogółem w roku podatkowym. W razie trudności w ustaleniu struktury produkcji na podstawie ewidencji księgowej, można ją wyliczyć na podstawie wskaźników udziału wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów produkcji i usług w produkcji sprzedanej ogółem w cenach realizacji.
4.
Jednostka gospodarcza, o której mowa w ust. 1, w której udział produkcji objętej współczynnikiem 1,0 w produkcji ogółem lub w produkcji sprzedanej ogółem wynosi co najmniej 90%, ustala kwotę wolną od podatku w roku podatkowym z zastosowaniem współczynnika 1,0 do produkcji ogółem.
5.
Sposób ustalania kwoty wolnej od podatku, o którym mowa w ust. 1-4, zastosowany przez jednostką gospodarczą w I kwartale obowiązuje przez cały rok podatkowy.
6.
Jednostka gospodarcza, w której w systemie produkcji nakładczej realizowana jest część procesu technologicznego, stosuje przy ustalaniu kwoty wolnej od podatku - zamiast wskaźnika udziału tej produkcji w produkcji ogółem, o którym mowa w ust. 3 - wskaźnik udziału wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą w kwocie wynagrodzeń roku (okresu) podatkowego.
7.
Przez wyroby z zakresu rękodzieła ludowego i artystycznego, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, rozumie się wszystkie wyroby zatwierdzone przez etnograficzne i artystyczne komisje kwalifikacyjne "Cepelii" Centralnego Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego oraz usługi przemysłowe i dostawy kooperacyjne świadczone na rzecz tych wyrobów przez spółdzielnie zrzeszone w "Cepelii" Centralnym Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego.
1.
Zrzeszenia przedsiębiorstw państwowych i związki spółdzielcze, z zastrzeżeniem ust. 2, przy których działają wyodrębnione jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, dokonują obliczenia należnego podatku odrębnie:
1)
z tytułu działalności gospodarczej poszczególnych jednostek samobilansujących - według zasad właściwych dla danego rodzaju działalności,
2)
od kwoty wynagrodzeń wypłaconej w zrzeszeniu lub związku spółdzielczym, przekraczającej kwotę wolną od podatku ustaloną według zasad obowiązujących te jednostki.
2.
Wojewódzkie związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" rozliczają się z całokształtu działalności jak jednostki handlu wewnętrznego rynkowego.
1. 48
Przy ustalaniu normatywnego wskaźnika udziału wypłat nagród i premii, w odniesieniu do kwoty zysku ponad zysk bazowy, uwzględnia się koszty działalności eksploatacyjnej. Koszty działalności eksploatacyjnej pomniejsza się o wynagrodzenia osób wykonujących pracę nakładczą - w razie opodatkowania w roku podatkowym nadwyżki przeciętnego wynagrodzenia.
2.
Jednostka gospodarcza, która powstała w ciągu 1984 r., przy ustalaniu normatywnego wskaźnika udziału wypłat nagród i premii przelicza wielkości dotyczące wynagrodzeń, zysku i kosztów tego roku na wielkości całoroczne.
3. 49
Jednostka gospodarcza, która powstała z dniem 1 stycznia 1985 r., ustalając normatywny wskaźnik udziału wypłat nagród i premii, przyjmuje średnie wielkości wynagrodzeń zysku i kosztów z lat 1985 i 1986.
4. 50
Jednostka gospodarcza, która powstała w ciągu 1985 r., ustalając normatywny wskaźnik udziału wypłat nagród i premii, przyjmuje średnie wielkości wynagrodzeń, zysku i kosztów z tego okresu w przeliczeniu na wielkości całoroczne i z 1986 r.
5. 51
Jednostka gospodarcza, która powstała z dniem 1 stycznia roku poprzedniego, ustalając normatywny wskaźnik udziału wypłat nagród i premii do celów podziału zysku za ten rok, przyjmuje wielkość wynagrodzeń, zysku i kosztów z tego roku, a w razie powstania w ciągu roku poprzedniego - w przeliczeniu na wielkości całoroczne.
6. 52
Dla celów podziału zysku za drugi rok i następne lata działalności jednostka gospodarcza określa normatywny wskaźnik udziału wypłat nagród i premii, przyjmując średnie wielkości wynagrodzeń, zysku i kosztów z pierwszego roku działalności ustalone zgodnie z ust. 5 oraz drugiego roku działalności.
6a. 53
W razie wystąpienia straty bilansowej w jednym z dwóch lat, z których zysk przyjmowany jest do ustalenia normatywnego wskaźnika udziału premii i nagród, wskaźnik ten ustala się przyjmując wielkość zysku w jednym roku.
7.
Podstawę do obliczenia kwoty nagród i premii wolnej od podatku w roku podatkowym stanowi zysk za rok poprzedni.
8.
Kwotę nagród i premii podlegającą podatkowi stanowią wypłaty dokonane w roku podatkowym, łącznie z kwotą środków przekazanych z funduszu załogi innej jednostce gospodarczej, przekraczające kwotę wolną od podatku.
8a. 54
Kwotę nagród i premii, o której mowa w ust. 8, sumuje się z kwotą przekazaną z zysku do podziału za rok poprzedni na zakładowy fundusz socjalny - z wyłączeniem środków przekazanych na rachunek amortyzacji środków trwałych służących zakładowej działalności socjalnej - przekraczającą 120% kwoty odpisu podstawowego za rok poprzedni.
9.
Kwotę nagród i premii podlegającą podatkowi, ustaloną zgodnie z ust. 8, pomniejsza się o:
1) 55
wypłaty za oszczędność surowców, materiałów, paliw i energii, zwolnione od podatku na podstawie § 9 rozporządzenia,
2)
wypłaty ze środków otrzymanych z funduszu załogi innych jednostek,
3) 56
wypłaty na rzecz osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 oraz 6, w jednostkach stosujących formuły miernikowo-przyrostową, progową i zyskową oraz wypłaty dla członków spółdzielni zatrudnionych w zakładach na zryczałtowanym rozrachunku,
4) 57
wypłaty dla osób wykonujących pracę nakładczą oraz pracowników wynagradzanych z funduszu rehabilitacji inwalidów - w razie opodatkowania nadwyżki przeciętnego wynagrodzenia.

Kwota zmniejszenia z tytułu wypłat wymienionych w pkt 3 i 4 nie może być wyższa niż kwota wynikająca z iloczynu liczby osób, o których mowa w tych punktach, oraz przeciętnej nagrody i premii przypadającej na 1 zatrudnionego.

Normatywne wskaźniki udziału wynagrodzeń w produkcji sprzedanej netto oraz udziału wypłat nagród i premii z zysku do podziału ustala się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Przepisy § 15 nie mają zastosowania do wypłat nagród i premii z zysku za 1985 r. Wypłaty nagród i premii z zysku za ten rok, wraz z ewentualnymi wypłatami z zysku za 1984 r., podlegają - niezależnie od terminu ich wypłaty - obciążeniu na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej według zasad obowiązujących w 1985 r. Podstawę do ustalenia obciążeń od tych wypłat stanowią wynagrodzenia wolne od obciążeń w 1985 r.
1. 58
Jednostki gospodarcze, dla których Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustalił jako podstawę opodatkowania nadwyżkę przeciętnego wynagrodzenia ponad przeciętne wynagrodzenie wolne od podatku, stosują odpowiednio przepisy § 1-15 ze zmianami wynikającymi z ust. 2-8. Przepisy ust. 2-8 nie mają zastosowania w jednostkach gospodarczych stosujących formułę udziałową.
2. 59
Przeciętne wynagrodzenie oblicza się dzieląc kwotę wynagrodzeń, ustaloną zgodnie z § 2-10, przez przeciętne zatrudnienie wykazane w sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, z wyłączeniem:
1) 60
pracowników zatrudnionych w zakładach na zryczałtowanym rozrachunku,
2)
osób zatrudnionych poza granicami kraju,
3)
skazanych,
4)
pracowników zatrudnionych w nowo uruchomionych zakładach lub przyrostu zatrudnienia, jeżeli nowe uruchomienie miało miejsce w roku poprzednim - w jednostkach gospodarczych, o których mowa w § 8,
5)
pracowników wynagradzanych z funduszu rehabilitacji inwalidów.
3.
Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia, poza wypłatami wymienionymi w § 3, wyłącza się także wynagrodzenia osób wykonujących pracę nakładczą.
4. 61
Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia wolnego od podatku stosuje się - zamiast wskaźnika przyrostu (spadku) produkcji lub zysku - wskaźnik przyrostu (spadku) wydajności pracy. Wydajność pracy dla tych celów ustala się jako iloraz produkcji lub zysku i przeciętnego zatrudnienia wykazanego w sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, z zastosowaniem wyłączeń, o których mowa w ust. 2.
4a. 62
Jednostki gospodarcze stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń, dla których Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustalił jako podstawę opodatkowania nadwyżkę przeciętnego wynagrodzenia ponad przeciętne wynagrodzenie wolne od podatku, powiększają kwotę naliczonego podatku za rok poprzedzający pierwszy rok stosowania tej formuły o kwotę podatku naliczonego za rok podatkowy odpowiadającą przyrostowi wynagrodzeń z tytułu wzrostu zatrudnienia w stosunku do tego roku. Kwotę tego powiększenia ustala się jako iloczyn wzrostu przeciętnego zatrudnienia w roku podatkowym w stosunku do roku poprzedzającego pierwszy rok stosowania tej formuły oraz przeciętnej kwoty podatku naliczonego od nadwyżek indywidualnych wynagrodzeń pracowników w roku podatkowym.
5.
W odniesieniu do produkcji nakładczej zamiast współczynnika 1,0 stosuje się współczynnik korygujący obowiązujący jednostkę gospodarczą.
6.
Nadwyżki przeciętnych wynagrodzeń oraz przyrost wydajności w poszczególnych kwartałach roku podatkowego ustala się przez porównanie przeciętnych miesięcznych wielkości z poszczególnych kwartałów roku podatkowego z przeciętnymi miesięcznymi wielkościami z roku poprzedniego.
7.
Podatkowi podlega łączna kwota środków wydatkowanych na nadwyżkę przeciętnych wynagrodzeń ponad kwotę tych wynagrodzeń wolną od podatku.
8.
Dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych prowadzących działalność w roku poprzednim tylko w oparciu o pracę członków - w razie zatrudnienia w roku podatkowym pracowników na podstawie umowy o pracę - przeciętne wynagrodzenie, które będzie stanowić podstawę do ustalenia nadwyżki podlegającej opodatkowaniu, ustala organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
Jednostka gospodarcza stosująca formułę progową może, przy obliczaniu kwoty wynagrodzeń wolnej od podatku, przyjmować procentowy przyrost wynagrodzeń wolny od podatku, ustalony w centralnym planie rocznym, tylko po spełnieniu warunków określonych przez organ założycielski. Zasady ustalania tych warunków oraz obniżania tego przyrostu w razie ich niespełnienia zostaną określone odrębnie.
 
1. 64
Wpłat podatku dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 20a ust. 5 i 6, zaliczkowo za okresy kwartalne w rachunku narastającym od początku roku w terminach:
1)
do dnia 31 maja za I kwartał,
2)
25 dni roboczych po upływie II i III kwartału,
3)
do dnia 28 grudnia za IV kwartał.
2.
W zaliczkowym rozliczeniu podatku za IV kwartał uwzględnia się przewidywane całoroczne wypłaty wynagrodzeń obciążających koszty roku podatkowego, wartość produkcji lub kwotę zysku - stosownie do obowiązującej jednostkę formuły ustalania kwot wolnych od podatku.
3.
Jednostki gospodarcze stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń dokonują zaliczkowej wpłaty podatku za rok podatkowy w ciągu 25 dni roboczych po upływie III kwartału, przyjmując do obliczenia tego podatku wynagrodzenia wypłacone w okresie trzech kwartałów, przeliczone na wynagrodzenia całoroczne.
4.
Ostatecznego rozliczenia wpłat podatku za rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, dokonuje się w ciągu 10 dni, a w jednostkach stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń - w ciąga 20 dni od dnia sporządzenia bilansu.
5.
Jednostki przemysłu okrętowego, żeglugi morskiej oraz połowowe rybołówstwa morskiego dokonują rozliczeń i wpłat podatku jednorazowo, po zakończeniu roku podatkowego, w ciągu 10 dni od dnia sporządzenia bilansu za ten rok.
6.
Jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą dokonują rozliczenia i wpłat podatku jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego lub gospodarczego w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia bilansu za ten rok.
7.
Jednostki gospodarcze, w których w wyniku weryfikacji bilansu wystąpią zmiany w rozliczeniu wpłat podatku, dokonują uzupełniającego rozliczenia tego podatku w ciągu 10 dni od dnia zweryfikowania bilansu, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 6, które dokonują takiego rozliczenia w ciągu 30 dni od dnia zweryfikowania bilansu.
8.
Rozliczenia i wpłat podatku z tytułu wypłat nagród i premii, przekraczających kwoty wolne od podatku, dokonuje się równocześnie ze złożeniem w banku finansującym zapotrzebowania na te wypłaty.
9.
Wpłat podatku dokonuje się na rachunki dochodów budżetowych we właściwych urzędach skarbowych.
10.
Jeżeli w wyniku obliczenia przez jednostkę gospodarczą podatku za okresy kwartalne, narastająco od początku roku, powstanie nadpłata, to podlega ona zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji, o której mowa w ust. 12.
11.
Nadpłata, powstała w wyniku ostatecznego rozliczenia podatku za dany rok, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia złożenia tego rozliczenia:
1)
z rachunku urzędu skarbowego - jeżeli jednostka gospodarcza dokonała wpłaty podatku na ten rachunek,
2)
z funduszu scentralizowanego utworzonego na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli jednostka gospodarcza dokonała wpłaty podatku na ten fundusz.
12.
Jednostki gospodarcze przekazują urzędowi skarbowemu deklarację dotyczącą rozliczenia podatku - według wzoru, ustalonego w odrębnym trybie, w terminach określonych w ust. 1-7.
Dla celów ustalania podstawy opodatkowania określonej w art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy przyjmuje się kwoty wynagrodzeń zaliczone do kosztów roku poprzedniego i roku podatkowego. W razie reorganizacji polegającej na przejęciu lub przekazaniu jednostek organizacyjnych (zakładów, działów itp.), kwota wynagrodzeń roku poprzedniego podlega odpowiedniej korekcie zgodnie z § 10 ust. 2, niezależnie od stosowanej przez jednostkę gospodarczą formuły ustalania kwot wolnych od podatku.
2.
Z kwot wynagrodzeń ustalonych zgodnie z ust. 1 wyłącza się:
1)
wynagrodzenia z tytułu umów o prace autorskie i realizatorskie (honoraria),
2)
wynagrodzenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8.
3.
Z kwoty wynagrodzeń roku podatkowego wyłącza się również:
1)
wypłaty z rezerwy na wynagrodzenia
2)
dodatkowe kwoty wolne od podatku, ustalone w centralnym planie rocznym dla jednostek, w których relacje płac są niższe od relacji normatywnych, określonych na podstawie syntetycznej oceny płac,
3)
wynagrodzenia pracowników nowych zakładów, o których mowa w § 8 ust. 1 uruchomionych w roku podatkowym oraz przyrost wynagrodzeń pracowników nowych zakładów, uruchomionych w roku poprzednim,
4)
przyrost kwot wynagrodzeń ustalonych zgodnie z § 6 rozporządzenia.
4.
Jednostki gospodarcze, dla których Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustalił jako podstawę opodatkowania nadwyżkę przeciętnego wynagrodzenia ponad przeciętne wynagrodzenie wolne od podatku, obliczają przeciętne wynagrodzenie roku poprzedniego i roku podatkowego dla celów, o których mowa w ust. 1, dzieląc kwoty wynagrodzeń ustalone zgodnie z ust. 1-3 przez przeciętne zatrudnienie wykazywane w sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, bez zatrudnionych za granicą, oraz w zakładach prowadzonych na zasadach zryczałtowanego rozrachunku, powiększone o przeciętne zatrudnienie osób wykonujących pracę nakładczą. Przeciętne zatrudnienie osób wykonujących pracę nakładczą ustala się jako iloraz kwoty ich wynagrodzeń i przeciętnego wynagrodzenia pracowników danej jednostki. Tak ustalona liczba zatrudnionych nie może być wyższa od liczby osób faktycznie zatrudnionych w systemie pracy nakładczej w danym roku. Podatkowi w tych jednostkach podlega łączna suma środków wydatkowanych na przyrost przeciętnych wynagrodzeń ponad wskaźnik wzrostu określony w centralnym planie rocznym.
5.
Wpłat podatku z tytułu przekroczenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, określonego w centralnym planie rocznym, jednostki gospodarcze dokonują jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego w terminach określonych w § 20 ust. 4.
6.
Jednostki gospodarcze, w których:
1)
wzrost kwoty wynagrodzeń w okresie trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do kwoty stanowiącej 3/4 kwoty wynagrodzeń w roku poprzednim lub
2)
wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w okresie 3 kwartałów roku podatkowego w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim

jest wyższy od wskaźnika wzrostu określonego w centralnym planie rocznym o więcej niż 2 punkty, dokonują zaliczkowych wpłat podatku za okres trzech kwartałów - w terminie 25 dni roboczych po upływie III kwartału.

7.
Jednostki gospodarcze nowo powstałe w roku podatkowym lub w ciągu roku poprzedniego nie naliczają podatku, o którym mowa w ust. 1-6.
W jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 8 rozporządzenia, kwotę wolną od podatku w roku poprzednim dla określenia kwoty wolnej od podatku w 1987 r. stanowi suma:
1)
kwoty stanowiącej iloczyn kwoty wolnej od podatku w roku gospodarczym 1985/86 i wskaźnika relacji kwoty wynagrodzeń w I półroczu 1986 r. do kwoty wynagrodzeń za rok gospodarczy 1985/86 oraz
2)
kwoty wolnej od podatku w II półroczu 1986 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1986 r., a w jednostkach gospodarczych prowadzących działalność rolniczą, rozliczających się w roku gospodarczym - od dnia 1 lipca 1986 r.
1 § 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.

2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
3 § 1 pkt 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.

4 § 1 pkt 6 lit. a):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.

5 § 1 pkt 6 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c) tiret drugie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
6 § 1 pkt 11 lit. d) zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
7 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
8 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
9 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
10 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
11 § 2 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
12 § 2 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże stosuje się do począwszy od rozliczeń podatku za 1988 r. - zob. § 3 pkt 1 powołanego rozporządzenia.
13 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
14 § 3 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże stosuje się do obliczania podatku począwszy od dnia 1 kwietnia 1987 r. - zob. § 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia.
15 § 3 ust. 1 pkt 22 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
16 § 3 ust. 1 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
17 § 3 ust. 1 pkt 27 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
18 § 3 ust. 1 pkt 31:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.

19 § 3 ust. 1 pkt 32 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
20 § 3 ust. 1 pkt 33 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
21 § 3 ust. 1 pkt 34 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
22 § 3 ust. 1 pkt 35 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
23 § 3 ust. 1 pkt 36 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
24 § 3 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
25 § 3 ust. 2 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
26 § 3 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
27 § 3 ust. 2 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
28 § 3 ust. 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
29 § 3 ust. 2 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
30 § 3 ust. 2 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
31 § 3 ust. 2 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
32 § 3 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. e) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
33 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. f) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże stosuje się do obliczania podatku począwszy od dnia 1 kwietnia 1987 r. - zob. § 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia.
34 § 4 ust. 1 zmieniony przez:

- § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże stosuje się począwszy od rozliczeń podatku za 1986 r. - zob. § 3 pkt 3 powołanego rozporządzenia.

35 § 6 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.

36 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
37 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
38 § 7 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
39 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
40 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
41 § 8 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.

42 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
43 § 10 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.

44 § 11 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
45 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
46 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
47 § 12 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
48 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
49 § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
50 § 15 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
51 § 15 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
52 § 15 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
53 § 15 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 9 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
54 § 15 ust. 8a dodany przez § 1 pkt 9 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże stosuje się począwszy od podziału zysku za 1987 r. - zob. § 3 pkt 4 powołanego rozporządzenia.
55 § 15 ust. 9 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. e) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
56 § 15 ust. 9 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. f) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.

57 § 15 ust. 9 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. f) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
58 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
59 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
60 § 18 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
61 § 18 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
62 § 18 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 10 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
63 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 16 października 1986 r. (Dz.U.86.38.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1986 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą rozliczających się w roku gospodarczym, powołane rozporządzenie ma zastosowanie do obliczania podatku za okres - od dnia 1 lipca 1986 r. - zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
64 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
65 § 20a dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.
66 § 20b dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 30 marca 1987 r. (Dz.U.87.10.68) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1987 r., jednakże ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1987 r. - zob. § 3 powołanego rozporządzenia.