Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.16.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 lutego 1993 r.
w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin na 1993 r.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 110, poz. 475, z 1992 r. Nr 50, poz. 229 i z 1993 r. Nr 5, poz. 20) zarządza się, co następuje:
§  1. Podstawę ustalenia dochodów kalkulacyjnych gmin stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetów gmin za pierwsze półrocze 1992 r., sporządzanych przez gminy na podstawie zarządzenia nr 36 Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1991 r. w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gmin (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 52 i z 1992 r. Nr 8, poz. 34).
§  2. Dla każdej gminy dochody kalkulacyjne, o których mowa w § 1, oblicza się jako sumę zrealizowanych dochodów z tytułu:
1) podatku od nieruchomości,
2) podatków i opłat od gospodarstw rolnych,
3) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

tj. dochodów ujmowanych w pozycjach A1, A2 i A6 sprawozdania, o którym mowa w § 1, pomnożoną przez wskaźnik określający relację planowanych dochodów wszystkich gmin z wyżej wymienionych tytułów do wykonania tych dochodów w pierwszym półroczu 1992 r. i powiększoną o kwotę skutków udzielonych przez właściwe organy gminy ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatków, obliczonych za okres od podjęcia decyzji do końca roku budżetowego.

§  3. Dochody kalkulacyjne na jednego mieszkańca (wskaźnik A), o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 110, poz. 475, z 1992 r. Nr 50, poz. 229 i z 1993 r. Nr 5, poz. 20), oblicza się dla każdej gminy, dzieląc wielkość obliczoną według zasad określonych w § 2 przez liczbę mieszkańców gminy w dniu 31 grudnia 1991 r.
§  4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin (Dz. U. Nr 12, poz. 46).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.