§ 45a. - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. - Dz.U.2020.718 - OpenLEX

§ 45a. - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.718

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2027 r.
§  45a.  27
1. 
W przypadku taryf dla ciepła, dla których wnioski o ich zatwierdzenie albo wnioski o zatwierdzenie ich zmiany zostały złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r., uwzględniających źródła ciepła biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dla których ceny i stawki opłat ustala się na podstawie § 11 i § 12, do ceny ciepła, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 albo w § 7 ust. 2 pkt 2, jednorazowo dolicza się rekompensatę z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji dwutlenku węgla za 2020 r., obliczaną według wzoru:

RCO22020 = (KPCO22020/Qp) - (KTCO22020/QT)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

RCO22020 - rekompensatę z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji dwutlenku węgla za 2020 r. [w zł/GJ]; jeżeli wynik różnicy jest liczbą ujemną, rekompensata przyjmuje wartość 0,

KPCO22020 - poniesione koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla związane z wypełnieniem obowiązku ich rozliczenia zgodnie z odrębnymi przepisami za 2020 r. dla danego źródła ciepła [w zł],

KTCO22020 - planowane koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla przyjęte przez przedsiębiorstwo energetyczne we wnioskach taryfowych, na podstawie których zostały zatwierdzone taryfy lub ich zmiany dla danego źródła ciepła obowiązujące w 2020 r. [w zł],

QP - produkcję ciepła w 2020 r. określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła [w GJ],

QT - planowaną dla pierwszego roku stosowania taryfy produkcję ciepła określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła [w GJ].

2. 
W przypadku gdy w 2020 r. w rozliczeniach z odbiorcami obowiązywała więcej niż jedna taryfa:
1)
planowane koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla oznaczone symbolem "KTCO22020" przyjęte przez przedsiębiorstwo energetyczne we wnioskach taryfowych, na podstawie których zostały zatwierdzone taryfy lub ich zmiany dla danego źródła ciepła obowiązujące w 2020 r., ustala się dla planowanej produkcji ciepła ustalonej dla każdego z okresów, w których obowiązywała dana taryfa, jako sumę iloczynów kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla [w zł/GJ] uwzględnionego w danej taryfie lub jej zmianie i ilości ciepła planowanego do wyprodukowania w okresie stosowania danej taryfy lub jej zmiany;
2)
planowaną dla pierwszego roku stosowania taryfy produkcję ciepła określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego źródła ciepła oznaczoną symbolem "QT" ustala się jako sumę planowanej produkcji ciepła z każdego okresu, w którym obowiązywała dana taryfa; planowaną produkcję ciepła w każdym z tych okresów ustala się na podstawie udziału średniej produkcji ciepła z analogicznych okresów w latach 2017-2019 w średniej wartości łącznej rocznych produkcji ciepła z lat 2017-2019.
27 § 45a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.788) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2021 r.