Szczegółowe zasady i tryb wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.153.1768

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia, wzór kwestionariusza osobowego cudzoziemca, wzory wniosków zezwolenia, przyrzeczenia i przedłużenia przyrzeczenia lub zezwolenia oraz wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1)
cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego będącego stroną umowy, o której mowa w ust. 2,
2)
cudzoziemców delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez innego pracodawcę zagranicznego, który zawarł z pracodawcą zagranicznym określonym w ust. 2 umowę w celu realizacji części usługi eksportowej tego pracodawcy.
2.
Podstawą realizacji usługi eksportowej jest umowa zawarta przez pracodawcę zagranicznego z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa powinna zawierać w szczególności wykaz stanowisk pracy oraz odpowiadający im zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez delegowanych cudzoziemców.
1. 2
Zezwolenie na pracę cudzoziemca delegowanego, zwane dalej "zezwoleniem", wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce realizacji usługi eksportowej, na pisemny wniosek pracodawcy zagranicznego, który jest stroną umowy określonej w § 2 ust. 2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzór kwestionariusza osobowego cudzoziemca stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Zezwolenie wydawane jest na warunkach określonych w przyrzeczeniu wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zwanym dalej "przyrzeczeniem", na całkowity czas delegowania cudzoziemca, jednak na okres nie dłuższy niż czas pobytu określony w wizie lub okres ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Wojewoda wydaje decyzję w sprawie przyrzeczenia, uwzględniając sytuację na rynku pracy, na którego obszarze usługa eksportowa będzie realizowana, oraz kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.
2.
Przyrzeczenie dotyczy wykonywania pracy w ramach usługi, o której mowa w § 2, określonego stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy w oznaczonym czasie i miejscu.
3.
Jeżeli usługa, o której mowa w § 2, ma być częściowo realizowana także w innym województwie, wojewoda wydaje decyzję w sprawie przyrzeczenia po zasięgnięciu opinii wojewody, na terenie którego usługa ta będzie także realizowana.
4.
Przyrzeczenie wydaje się cudzoziemcom posiadającym kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania prac w ramach realizacji usługi, o której mowa w § 2.
5.
Przyrzeczenie wystawiane jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przyrzeczenia zatrzymuje wojewoda, dwa egzemplarze przyrzeczenia otrzymuje pracodawca zagraniczny, który następnie przekazuje jeden egzemplarz cudzoziemcowi. Wzór przyrzeczenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
6. 3
Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia w przypadku, gdy pracodawca zagraniczny:
1)
wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, którego kwalifikacje i umiejętności nie są odpowiednie do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać, lub jego wynagrodzenie będzie niższe od wynagrodzenia przysługującego polskiemu pracownikowi za wykonywanie porównywalnej pracy,
2)
w postępowaniu o wydanie zezwolenia:
a)
złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane,
b)
zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał,
3)
złożył wniosek przed upływem roku od dnia stwierdzenia przez wojewodę faktu naruszenia przez pracodawcę zagranicznego przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
4)
proponuje cudzoziemcowi stanowisko pracy, które nie jest odpowiednie do usługi eksportowej, o której mowa w § 2.
7. 4
Wojewoda wydaje pracodawcy zagranicznemu decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia w stosunku do cudzoziemca mającego realizować usługę eksportową, który:
1)
został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności,
2)
został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone - do czasu zakończenia okresu próby,
3)
rok przed złożeniem przez pracodawcę zagranicznego wniosku o wydanie zezwolenia naruszył przepisy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu; naruszenie przez cudzoziemca tych przepisów zostało stwierdzone przez wojewodę w wyniku przeprowadzonej kontroli,
4)
jest stroną postępowania w sprawie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o wydalenie.
Jeżeli w dniu składania wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, cudzoziemiec posiada odpowiednią wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda wydaje decyzję w sprawie zezwolenia bez konieczności uprzedniego wydania przyrzeczenia. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.
Wojewoda przekazuje kopie wydanych zezwoleń oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu, który zawarł umowę z pracodawcą zagranicznym.
 
1.
Pracodawca zagraniczny niezwłocznie zwraca wojewodzie wydane przez niego przyrzeczenie i zezwolenie, jeżeli cudzoziemiec:
1)
zrezygnował z wykonywania pracy,
2)
zakończył wykonywanie pracy przed upływem terminu, na który zostało wydane zezwolenie,
3)
nie rozpoczął wykonywania pracy w terminie określonym w zezwoleniu.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli opóźnienie rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca jest wynikiem uzgodnienia pracodawcy zagranicznego i cudzoziemca.
3.
Wojewoda cofa wydane przyrzeczenie, jeżeli nie zostało wydane zezwolenie w terminie wskazanym w przyrzeczeniu, a pracodawca zagraniczny nie poinformował o okolicznościach, o których mowa w ust. 2.
1.
Wojewoda, na wniosek pracodawcy zagranicznego, może przedłużyć okres ważności wydanego cudzoziemcowi zezwolenia, jeżeli potrzeba taka wynika z umowy. Wzór wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Wzór przedłużenia przyrzeczenia i zezwolenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2.
W zakresie przedłużenia ważności przyrzeczenia i zezwolenia na pracę przepisy § 3-7 stosuje się odpowiednio.
3. 6
Wojewoda może przedłużyć przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę cudzoziemca, gdy:
1)
okres powierzenia cudzoziemcowi pracy będzie następować bezpośrednio po okresie wskazanym w wydanym wcześniej zezwoleniu lub pracodawca zagraniczny złoży wniosek o przedłużenie zezwolenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia,
2)
nie ulegnie zmianie stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy lub pełniona przez cudzoziemca funkcja, określone w wydanym wcześniej zezwoleniu.
Wojewoda prowadzi rejestr wydanych przyrzeczeń i zezwoleń.
1.
Zezwolenia i zgody na pracę wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały wydane.
2.
Wojewoda wydaje cudzoziemcowi zezwolenie, jeżeli starosta wydał zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia.
3.
Starostowie przekażą wojewodom rejestr zezwoleń i zgód na pracę wydanych przed dniem 1 stycznia 2002 r.
4. 7
Wydane przez wojewodę przyrzeczenia lub zezwolenia zachowują ważność w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy zagranicznego, a także przejęcia pracodawcy zagranicznego lub jego części przez innego pracodawcę.
5. 8
Jeżeli z umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, wynika konieczność zmiany miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca, to wydane przez wojewodę przyrzeczenia lub zezwolenia:
1)
zachowują ważność, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w powiecie, którego dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie,
2)
mogą zachować ważność, po uwzględnieniu sytuacji na rynku pracy i kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w innym powiecie niż ten, którego dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie.
6. 9
Pracodawca zagraniczny zawiadamia niezwłocznie, w formie pisemnej, właściwego wojewodę o zmianach, o których mowa w ust. 4 i 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce (Dz. U. Nr 66, poz. 340, z 1998 r. Nr 12, poz. 50 i z 1999 r. Nr 111, poz. 1306).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 10

WZÓR

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji usługi eksportowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 11

WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY CUDZOZIEMCA

ZAŁĄCZNIK Nr  3 12

WZÓR

ZEZWOLENIE nr ...... / ......

na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 13

WZÓR

Przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej

nr ...... /......

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 14

WZÓR

WNIOSEK

o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6 15

WZÓR

Przedłużenie PRZYRZECZENIA /ZEZWOLENIA1) nr ...... /...... na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
3 § 4 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
4 § 4 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
6 § 8 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
7 § 10 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
8 § 10 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
9 § 10 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
10 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
11 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
12 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
13 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
14 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.
15 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U.04.27.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2004 r.