Szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.105.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 maja 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin

Na podstawie art. 36a § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
sędzim - należy przez to rozumieć sędziego sądu wojskowego;
2)
osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć sędziego w stanie spoczynku lub członka rodziny sędziego w stanie spoczynku, uprawnionego do renty rodzinnej;
3)
rencie rodzinnej - należy przez to rozumieć rentę rodzinną określoną w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1 );
4)
właściwym podmiocie - należy przez to rozumieć organ określony w art. 36a § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych;
5)
właściwym organie emerytalnym - należy przez to rozumieć właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej wojskowe biuro emerytalne.
1.
Uposażenie sędziego w stanie spoczynku ustala się w wysokości 75 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat na stanowisku sędziego sądu powszechnego równorzędnym z ostatnio zajmowanym stanowiskiem sędziego, określonym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń (Dz. U. Nr 162, poz. 1107).
2.
Uposażenie, o którym mowa w ust. 1:
1)
sędziego wojskowego sądu garnizonowego - ustala się odpowiednio według wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat sędziego sądu rejonowego;
2)
sędziego wojskowego sądu okręgowego - ustala się odpowiednio według wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat sędziego sądu okręgowego.
Uposażenie rodzinne ustala się w wysokości procentowej, określonej w art. 102 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 2 ), od uposażenia ustalonego w sposób określony w § 2 ust. 1.
Osoba uprawniona ubiegająca się o wypłatę uposażenia, a pobierająca dotychczas emeryturę lub rentę na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm. 3 ) albo świadczenie z ubezpieczenia społecznego, zobowiązana jest przekazać właściwemu podmiotowi informację o pobieraniu emerytury lub renty albo tego świadczenia, wskazując odpowiednio wojskowe biuro emerytalne albo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ wypłacający to świadczenie, rodzaj świadczenia i numer decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, na podstawie której świadczenie to otrzymuje.
Osoba uprawniona ubiegająca się o wypłatę uposażenia rodzinnego kieruje do właściwego podmiotu wniosek o wypłatę tego uposażenia. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające prawo tej osoby do renty rodzinnej, stwierdzające:
1)
datę urodzenia i datę zgonu sędziego w stanie spoczynku;
2)
datę urodzenia osoby ubiegającej się o wypłatę uposażenia rodzinnego;
3)
istnienie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy - w razie konieczności spełnienia tego warunku.
1.
Małżonek ubiegający się o uposażenie rodzinne powinien przedstawić dokumenty potwierdzające:
1)
okoliczności określone w § 5;
2)
datę zawarcia związku małżeńskiego;
3)
posiadanie prawa do alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową w stosunku do małżonka, po którym ubiega się o przyznanie uposażenia rodzinnego, jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska.
2.
Małżonek ubiegający się o uposażenie rodzinne powinien ponadto przedstawić oświadczenie, czy między małżonkami istniała wspólność majątkowa.
1.
Dzieci własne, dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione ubiegające się o uposażenie rodzinne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające:
1)
okoliczności określone w § 5;
2)
uczęszczanie do szkoły, jeżeli ukończyły 16 lat.
2.
Dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie: wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, ubiegające się o przyznanie uposażenia rodzinnego powinny ponadto przedstawić, poza dokumentami wymienionymi w ust. 1, oświadczenia wykazujące, że:
1)
zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią sędziego w stanie spoczynku, chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz
2)
nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, to że:
a)
nie mogą zapewnić im utrzymania albo
b)
sędzia w stanie spoczynku albo jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
Rodzice ubiegający się o uposażenie rodzinne powinni przedstawić:
1)
dokumenty potwierdzające okoliczności określone w § 5 oraz
2)
oświadczenie, że sędzia w stanie spoczynku bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.
1.
Właściwy podmiot zawiadamia na piśmie osoby uprawnione o wysokości należnego im w danym roku uposażenia.
2.
Jeżeli prawo do uposażenia zostało udowodnione, lecz ustalenie wysokości uposażenia ulega zwłoce z przyczyn niezależnych od właściwego podmiotu, w celu zapewnienia uprawnionym osobom ciągłości źródeł utrzymania właściwy podmiot ustala prawo do uposażenia w kwocie zaliczkowej.
3.
Właściwy organ emerytalny zawiadamia na piśmie osoby uprawnione o dacie, miejscu i sposobie wypłaty uposażenia.
1.
Uposażenie wypłaca się miesięcznie z góry w dziesiątym dniu każdego miesiąca kalendarzowego, za który uposażenie przysługuje.
2.
W przypadku gdy wypłata uposażenia wypada w dniu wolnym od pracy, uposażenie to wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.
3.
Wypłaty uposażenia dokonuje się w sposób zgodny z pisemnym wnioskiem osoby uprawnionej:
1)
na jej rachunek w banku;
2)
do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej.
1.
Właściwy podmiot w oparciu o posiadaną dokumentację lub dokumentację uzyskaną od innych organów ustali wykaz osób uprawnionych do uposażenia.
2.
Właściwe organy emerytalne powiadomią niezwłocznie właściwe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inne właściwe organy wypłacające dotychczas świadczenia z ubezpieczenia społecznego o podjęciu wypłaty uposażeń osobom uprawnionym.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559.