Szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.869

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 października 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin.

Na podstawie art. 712 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769 i Nr 124, poz. 782) i art. 62b ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70, Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753 i Nr 124, poz. 782) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
osobie uprawnionej - rozumie się przez to:
a)
sędziego w stanie spoczynku,
b)
prokuratora w stanie spoczynku,
c)
członka rodziny sędziego lub prokuratora zmarłego w czasie służby lub w stanie spoczynku, uprawnionego do renty rodzinnej,
d)
sędziego lub prokuratora, który uzyskał prawo do emerytury lub renty przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli prawo to nabył zajmując stanowisko sędziego lub prokuratora,
e)
członka rodziny zmarłego sędziego lub prokuratora, pobierającego z tego tytułu przed dniem 1 stycznia 1998 r. rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego,
2)
uposażeniu - rozumie się przez to uposażenie osób, o których mowa w pkt 1,
3)
właściwej jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której sędzia lub prokurator otrzymywał ostatnio wynagrodzenie lub uposażenie, bądź jednostkę organizacyjną, która przejęła zlikwidowany sąd lub prokuraturę, wypłacające to wynagrodzenie lub uposażenie.
1.
Uposażenie sędziego lub prokuratora w stanie spoczynku, z zastrzeżeniem art. 711 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustala się w wysokości 75% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
2.
Uposażenie sędziego lub prokuratora, który uzyskał prawo do emerytury lub renty przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli prawo to nabył zajmując stanowisko sędziego lub prokuratora, ustala się w wysokości 75% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, jakie pobierałby sędzia lub prokurator w dniu 1 stycznia 1998 r. na ostatnio zajmowanym stanowisku przed przejściem na emeryturę lub rentę.
3.
Uposażenie, o którym mowa w ust. 2:
1)
sędziego okręgowego sądu ubezpieczeń społecznych, okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Trybunału Ubezpieczeń Społecznych - ustala się według wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat sędziego sądu wojewódzkiego,
2)
podprokuratora i wiceprokuratora prokuratury rejonowej - ustala się według wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat prokuratora prokuratury rejonowej,
3)
podprokuratora i wiceprokuratora prokuratury wojewódzkiej, wiceprokuratora i prokuratora Prokuratury Generalnej oraz prokuratora w Ministerstwie Sprawiedliwości - ustala się według wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat prokuratora prokuratury wojewódzkiej.
1.
Uposażenie rodzinne ustala się w wysokości procentowej, o której mowa w art. 782 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, od uposażenia ustalonego w sposób określony w § 2 ust. 1-3 rozporządzenia.
2.
Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedno uposażenie rodzinne.
3.
Uposażenie rodzinne podlega podziałowi na równe części, jeżeli:
1)
do uposażenia uprawnione są osoby małoletnie, nad którymi opiekę sprawują różne osoby,
2)
pełnoletni członek rodziny zażąda podziału uposażenia,
3)
zachodzą inne okoliczności uzasadniające podział uposażenia.
Osoba uprawniona, pobierająca dotychczas świadczenie z ubezpieczenia społecznego, przekaże w terminie do dnia 1 grudnia 1997 r. właściwej jednostce organizacyjnej informację o pobieraniu tego świadczenia, wskazując oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ wypłacający to świadczenie, rodzaj świadczenia i numer decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, bądź renty rodzinnej, na podstawie których świadczenie to otrzymuje.
Osoba ubiegająca się o wypłatę uposażenia rodzinnego składa we właściwej jednostce organizacyjnej wniosek o wypłatę tego uposażenia. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty uzasadniające prawo tej osoby do renty rodzinnej.
1.
Uposażenie wypłacają właściwe jednostki organizacyjne.
2.
Właściwe jednostki organizacyjne zawiadamiają na piśmie osoby uprawnione o wysokości należnego im w danym roku uposażenia oraz o dacie i miejscu wypłaty.
3.
Jeżeli osoba uprawniona nie zamieszkuje w okręgu właściwej jednostki organizacyjnej, wypłata uposażenia i zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, mogą być powierzone jednostce organizacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.
1.
Uposażenie wypłaca się osobie uprawnionej w formie pieniężnej, raz w miesiącu, z dołu, w terminie wypłat wynagrodzenia.
2.
Wypłata uposażenia w inny sposób może być dokonana na pisemny wniosek tej osoby.
1.
W terminie do dnia 5 grudnia 1997 r. właściwe jednostki organizacyjne na podstawie posiadanej dokumentacji ustalą osoby uprawnione, którym będą wypłacać uposażenia, i wysokość należnych im uposażeń oraz dokonają zawiadomień, o jakich mowa w § 6 ust. 2.
2.
O podjęciu z dniem 1 stycznia 1998 r. wypłaty uposażeń osobom uprawnionym, pobierającym dotychczas świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jednostki organizacyjne powiadomią w terminie do dnia 5 grudnia 1997 r. właściwe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inne organy emerytalne wypłacające te świadczenia.
3.
Jeżeli osoba uprawniona pobrała po dniu 1 stycznia 1998 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego, właściwa jednostka organizacyjna dokona refundacji kwoty wypłaconych świadczeń Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych lub innemu organowi emerytalnemu, wypłacając jednocześnie osobie uprawnionej różnicę należnym uposażeniem a kwotą pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Rozporządzenie wchodzi w życiem z dniem 28 października 1997 r.